So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Aơ jêng amoh phung kon bu klâu Y-Israel tât ta n'gor Êjipt ndrel ma Y-Yakôb, ăp nơm jêh ri ndŭl mpôl păng:

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Gia-cốp đến xứ Ê-díp-tô:

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên đã theo Gia-cốp đến Ai Cập cùng với gia đình mình:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Ðây là tên các con trai của I-sơ-ra-ên đã đến Ai-cập với Gia-cốp, mỗi người đi với gia đình mình:

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sau đây là tên các con trai Y-sơ-ra-ên đã theo Gia-cốp xuống Ai-cập với gia đình mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khi đi xuống Ai-cập, Gia-cốp mang theo các con trai, và mỗi người con mang theo gia đình mình. Sau đây là tên các con trai của Ít-ra-en:

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Y-Ruben, Y-Simêôn, Y-Lêvi, Y-Yuda,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, và Giu-đa;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, và Giu-đa;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ru-bên, Xi-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Y-Isakar, Y-Sabulôn, Y-Benjamin,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, và Bên-gia-min;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, và Bên-gia-min;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 I-sa-ca, Xê-bu-lun, Bên-gia-min,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Y-sa-ca, Sa-bu-luân và Bên-gia-min;

Bản Phổ Thông (BPT)

3Y-xa-ca, Sa-bu-lôn, Bên-gia-min,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Y-Dan, Y-Naptali, Y-Gat jêh ri Y-Aser.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Ðan, Náp-ta-li, Gát, và A-se.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đan, Nép-ta-li, Gát và A-se.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Lĕ ndŭl mpôl geh pơh jât nuyh; Y-Yôsep gŭ jêh tâm n'gor Êjipt,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Hết thảy những người bởi Gia-cốp sanh ra, được bảy mươi người; Giô-sép đã ở tại xứ Ê-díp-tô.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Tất cả con cháu của Gia-cốp là bảy mươi người, còn Giô-sép thì đã ở tại Ai Cập rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Tổng số những người trong dòng dõi của Gia-cốp là bảy mươi người. Còn Giô-sép thì đã sống tại Ai-cập.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Tổng cộng số con cháu của Gia-cốp là bảy mươi người; còn Giô-sép đã ở trong xứ Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Tất cả con cháu Gia-cốp tổng cộng là 70 người. Giô-xép, con Gia-cốp đã cư ngụ tại Ai-cập.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Y-Yôsep khĭt, nđâp lĕ rngôch phung oh nâu păng, jêh ri lĕ rngôch bunuyh rnôk nây tâm ban lĕ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Vả, Giô-sép và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Rồi Giô-sép, các anh em của ông và những người cùng thế hệ lần lượt qua đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Giô-sép qua đời, tất cả anh em ông và mọi người trong thế hệ đó đều cũng qua đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Thế rồi, Giô-sép, tất cả anh em và tất cả người đồng thời với ông đều qua đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ít lâu sau, Giô-xép và các anh em qua đời cùng với những người đương thời.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Ƀiălah phung kon sau Y-Israel deh âk kon, jêng bĭk rơ̆, hao lơn, jêh ri jêng katang lơn ƀaƀơ, jêh ri n'gor nây bêng ma khân păng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Con cháu Y-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường thạnh; cả xứ đều đầy dẫy.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Con cháu Y-sơ-ra-ên sinh sôi nẩy nở rất nhanh; dân số gia tăng, lan tràn khắp xứ và trở nên vô cùng hùng mạnh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Nhưng con cháu I-sơ-ra-ên vẫn cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở rất nhiều. Họ trở nên đông đúc và hùng mạnh. Khắp nước, nơi nào cũng có họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nhưng dân Y-sơ-ra-ên sinh sôi nẩy nở rất nhiều, trở nên rất đông đảo, mạnh mẽ và ở đầy cả xứ.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhưng dân Ít-ra-en có đông con nên dân số gia tăng rất nhanh. Họ trở nên rất hùng mạnh. Người Ít-ra-en lan tràn khắp xứ Ai-cập.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Geh tay du huê hđăch mhe chiă uănh n'gor Êjipt. Păng mâu mâp năl Y-Yôsep ôh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Nhưng bấy giờ tại nước Ê-díp-tô, có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Giô-sép.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Bấy giờ có một vị vua mới lên ngôi cai trị Ai Cập, không biết đến Giô-sép.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Bấy giờ, một vua mới lên ngôi trị vì tại Ai-cập; vua ấy không biết Giô-sép.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Sau đó có một vua mới lên ngôi cai trị Ai-cập và vua này không biết Giô-sép.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Rồi một vua mới lên cai trị nước Ai-cập. Vua nầy không quen biết Giô-xép.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Păng lah ma phung ƀon lan păng. Aơ, phung ƀon lan Israel jêng âk lơn jêh ri katang lơn ma he.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Vua phán cùng dân mình rằng: Nầy, dân Y-sơ-ra-ên đông và mạnh hơn chúng ta;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Vua nói với dân mình rằng: “Kìa, dân Y-sơ-ra-ên đông và mạnh hơn chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Vua ấy nói với dân của ông, “Này, dân I-sơ-ra-ên đã thành một dân đông đúc và mạnh hơn chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vua bảo thần dân rằng: “Kìa, dân Y-sơ-ra-ên bây giờ quá đông và mạnh hơn chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vua bảo dân chúng, “Xem nầy! Dân Ít-ra-en đã trở nên quá đông và quá hùng mạnh, chúng ta không kham nổi!

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Kay lŏng he, ăn he ƀư ma nau blau mĭn đah khân păng, klach lah khân păng bĭk rơ̆, jêh ri tơ lah tât nau tâm lơh, khân păng tâm rnglăp đah phung rlăng he gay tâm lơh đah he jêh ri du luh bơh n'gor.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10hè! ta hãy dùng chước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên, một mai nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta, và ra khỏi xứ chăng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Nào! Chúng ta hãy đối xử khôn ngoan với họ; nếu không, dân số họ cứ gia tăng và một khi chiến tranh xảy đến, họ sẽ bắt tay với quân thù đánh lại chúng ta, rồi trốn ra khỏi xứ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Hãy đến, chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan để đối phó với chúng, kẻo chúng cứ tiếp tục gia tăng; rủi khi đất nước có chiến tranh, chúng sẽ hiệp tác với quân thù, đánh lại chúng ta, và rời khỏi xứ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Chúng ta phải khôn khéo đối xử với họ, e rằng họ cứ tiếp tục gia tăng và đến khi có chiến tranh, họ sẽ cấu kết với quân thù, đánh lại chúng ta và trốn thoát khỏi xứ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nếu chúng ta không làm gì cả thì họ sẽ còn gia tăng hơn nữa. Nay mai nếu xảy ra chiến tranh, họ rất có thể nhập với quân thù đánh chúng ta rồi trốn ra khỏi nước!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Pô ri bu dơm phung kôranh kan chiă khân păng, gay ma rêh ni khân păng ma kan jâk. Khân păng ƀư ƀon jay ma Pharaôn, ƀon Pithôm, jêh ri ƀon Ramase.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Vậy, người Ê-díp-tô bèn đặt các kẻ đầu xâu để bắt dân Y-sơ-ra-ên làm xâu khó nhọc; họ xây thành Phi-thom và Ram-se dùng làm kho tàng cho Pha-ra-ôn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Vì vậy, người Ai Cập đặt các đốc công để hành hạ dân Y-sơ-ra-ên bằng những công việc nặng nề, bắt họ xây thành Phi-thom và Ram-se để làm kho tàng cho Pha-ra-ôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Vậy chúng lập các cai nô trên họ, để đàn áp họ bằng lao động khổ sai. Họ bị bắt xây cất các thành dự trữ lương thực cho Pha-ra-ôn; đó là các thành Pi-thom và Ram-se.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vì vậy người Ai-cập đặt những cai nô áp bức dân Y-sơ-ra-ên bằng cách cưỡng bức họ lao động để xây dựng thành Phi-thom và Ram-se làm kho tàng cho Pha-ra-ôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nên người Ai-cập gây khổ nhọc cho dân Ít-ra-en. Họ đặt các cai nô lệ trên người Ít-ra-en, bắt xây các thành Phi-thom và Ram-se để làm trung tâm chứa hàng cho nhà vua.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Ƀiălah lơ hô bu ƀư rêh ni khân păng, lơ hô khân păng bĭk rơ̆ jêh ri lam n'gor. Jêh ri phung Êjipt klach ma phung ƀon lan Israel.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Nhưng người Ê-díp-tô càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Y-sơ-ra-ên càng thêm nhiều lên, và tràn ra chừng nấy. Người Ê-díp-tô bèn đem lòng ghen ghét dân Y-sơ-ra-ên,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Nhưng người Ai Cập càng hành hạ chừng nào, dân số Y-sơ-ra-ên càng gia tăng và lan rộng chừng nấy. Người Ai Cập lo sợ về dân Y-sơ-ra-ên

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Nhưng càng bị áp bức bao nhiêu, họ càng gia tăng dân số và tràn ra bấy nhiêu. Vì thế dân Ai-cập đâm ra lo sợ dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nhưng càng bị áp bức bao nhiêu, dân Y-sơ-ra-ên càng sinh sôi nẩy nở và lan tràn bấy nhiêu, vì vậy người Ai-cập sợ người Y-sơ-ra-ên,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nhưng người Ai-cập càng hành hạ cực nhọc bao nhiêu, dân Ít-ra-en càng sinh sản thêm bấy nhiêu, lan tràn khắp nơi. Nên người Ai-cập đâm ra sợ hãi người Ít-ra-en

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Pô ri phung Êjipt ăn phung ƀon lan Israel pah kan ŏk ngăn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13bắt làm công việc nhọc nhằn,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13nên bắt họ làm việc cực nhọc,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Dân Ai-cập bèn bắt dân I-sơ-ra-ên làm những việc khắc nghiệt hơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

13và càng bắt họ phục dịch cực khổ,

Bản Phổ Thông (BPT)

13và càng hành hạ họ thêm.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Khân păng ƀư rngot ƀon lan Israel ma nau ŏk pah kan ma neh bŏk pêt, neh uk, jêh ri ăp ntil kan tâm mir. Lĕ kan bu ăn khân păng ƀư ma nau ŏk ngăn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14gây cho đời dân ấy nên cay đắng, vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc nầy người Ê-díp-tô bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nhọc nhằn lắm.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14khiến cuộc đời họ thêm đắng cay với bao công việc nặng nề như nhồi đất, làm gạch và đủ thứ việc đồng áng khác. Bất cứ việc gì người Ai Cập cũng bắt dân Y-sơ-ra-ên lao dịch nhọc nhằn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Chúng làm cho đời sống họ trở nên trăm bề cay đắng, vì họ phải lao động khổ sai trong việc nhồi đất làm gạch và mọi công việc đồng áng. Hễ việc gì chúng bắt họ làm, chúng đều dùng đó như một phương tiện để hành hạ họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

14khiến cho người Y-sơ-ra-ên có cuộc sống cay đắng vì phải làm lụng nặng nhọc trong việc nhồi đất sét làm gạch và phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Trong mọi công việc người Ai-cập bắt người Y-sơ-ra-ên làm việc cực khổ.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Họ gây khổ nhọc cho người Ít-ra-en. Họ bắt người Ít-ra-en trộn vữa để đúc gạch, cùng làm những việc đồng áng. Người Ai-cập không nương tay chút nào trong việc hành hạ người Ít-ra-en.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Hđăch n'gor Êjipt ngơi ma phung bu ur djôt ndŭl Hêbrơ, amoh du huê H'Sipra jêh ri amoh nơm êng H'Puah.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Vua xứ Ê-díp-tô cũng phán cùng các bà mụ của dân Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Vua Ai Cập truyền cho các cô đỡ người Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Vua Ai-cập ra lịnh cho các bà mụ Hê-bơ-rơ, một bà tên Síp-ra và bà kia tên Pu-a,

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vua Ai-cập bảo các cô đỡ của người Hê-bơ-rơ là Siếp-ra và Phu-a

Bản Phổ Thông (BPT)

15Hai bà đỡ người Do-thái, tên Síp-ra và Phu-a, giúp đỡ đẻ cho phụ nữ Ít-ra-en. Vua Ai-cập dặn các bà ấy như sau,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Păng lah: "Tơ lah khân ay djôt ndŭl phung bu ur Hêbrơ, jêh ri saơ khân păng dăch deh, tơ lah jêng bu klâu, nkhĭt lơi păng; tơ lah bu ur, rong păng ăn rêh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16mà rằng: Khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hê-bơ-rơ, hễ thấy sanh con trai, thì hãy làm cho chết đi; còn con gái, thì hãy để cho sống.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16rằng: “Khi đỡ đẻ cho các sản phụ Hê-bơ-rơ, hễ các ngươi thấy trên bàn sinh là con trai thì phải giết đi, còn con gái thì để cho sống.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 “Khi các ngươi đến giúp các sản phụ Hê-bơ-rơ lúc họ lâm bồn, hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Hễ con trai, hãy giết đi; còn con gái, hãy để cho sống.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16rằng: “Khi đỡ cho các sản phụ Y-sơ-ra-ên hai người phải xem trên bàn sanh, nếu đứa bé là con trai, hãy giết nó đi. Nếu là con gái, cứ để cho sống.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16“Khi các chị đi đỡ đẻ cho phụ nữ Do-thái thì hãy lưu ý. Nếu là con gái thì để cho sống, còn nếu con trai thì giết đi!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Ƀiălah phung bu ur djôt ndŭl klach yơk ma Brah Ndu, jêh ri mâu ƀư ôh tĭng nâm nau hđăch Êjipt ntăm ma khân păng; khân păng om phung kon bu klâu ăn rêh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ê-díp-tô phán dặn, đều để cho các con trai sống hết.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua Ai Cập, vẫn cứ để cho các bé trai sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Nhưng các bà mụ kính sợ Ðức Chúa Trời. Họ không làm theo lệnh vua Ai-cập đã truyền cho họ, và họ cứ để cho các bé trai sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Tuy nhiên mấy cô đỡ này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không làm theo chỉ thị của vua Ai-cập và cứ để cho các em bé trai sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nhưng các bà đỡ kính sợ Thượng Đế nên không vâng lệnh vua. Họ để cho các bé trai sống hết.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Pô ri hđăch Êjipt kuăl phung bu ur djôt ndŭl jêh ri lah ma khân păng: "Mâm ƀư khân ay ƀư pô nây, om phung kon bu klâu hôm rêh?"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Vua xứ Ê-díp-tô bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: Sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

18Vua Ai Cập gọi các cô đỡ đến và hỏi: “Sao các ngươi làm thế? Tại sao lại để cho các bé trai sống?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Vua Ai-cập cho gọi các bà mụ vào và hỏi, “Tại sao các ngươi làm như thế, và để cho các trẻ trai sống?”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Vua Ai-cập đòi hai cô đỡ này đến và hỏi: “Tại sao các người làm như vậy? Tại sao các người để cho những đứa con trai sống?”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Vua Ai-cập liền gọi các bà đỡ lại hỏi, “Tại sao các chị làm vậy? Tại sao các chị để cho các bé trai sống?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19Phung bu ur djôt ndŭl lah ma Pharaôn: "Yorlah phung bu ur Hêbrơ mâu jêng nâm bu phung bu ur Êjipt ôh; khân păng jêng katang jêh ri deh lor ma bu ur djôt ndŭl tât."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Các bà mụ tâu rằng: Ấy tại người đàn bà Hê-bơ-rơ chẳng phải như người đàn bà Ê-díp-tô; vì họ mạnh khoẻ hơn, đã sanh nở trước khi mụ đến.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

19Các cô đỡ tâu rằng: “Vì đàn bà Hê-bơ-rơ không giống như đàn bà Ai Cập. Họ khỏe lắm, đã sinh trước khi cô đỡ đến.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Hai cô đỡ đáp: “Phụ nữ Hê-bơ-rơ không phải như phụ nữ Ai-cập; họ rất khỏe mạnh và trước khi cô đỡ đến họ đã sinh rồi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Các bà đỡ thưa, “Các phụ nữ Do-thái khoẻ hơn các phụ nữ Ai-cập. Họ sinh con trước khi chúng tôi đến.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20Jêh ri Brah Ndu ƀư ueh ma phung bu ur djôt ndŭl; jêh ri phung ƀon lan jêng bĭk rơ̆ jêh ri katang ngăn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ; dân sự gia thêm và trở nên đông đúc.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

20Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô đỡ; dân số Y-sơ-ra-ên gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đức Chúa Trời ban phước cho mấy cô đỡ và dân Y-sơ-ra-ên cứ ngày càng đông và rất mạnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Thượng Đế tỏ lòng nhân từ với các bà đỡ. Dân Do-thái tiếp tục gia tăng nên càng ngày càng hùng mạnh.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21Yorlah phung bu ur djôt ndŭl klach yơk mbah ma Brah Ndu, pô ri Brah Ndu ăn ma khân păng ndŭl mpôl khân păng nơm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thạnh vượng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

21Vì các cô đỡ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Vì mấy cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài cho gia đình họ thịnh vượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Vì các bà đỡ kính sợ Thượng Đế nên Ngài ban phước cho họ có gia đình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

22Pharaôn ntăm ma lĕ rngôch phung ƀon lan păng: "Ăn khân may klŭp tâm dak krong ăp nơm kon bu klâu phung Hêbrơ mra deh, ƀiălah ăn ăp nơm kon bu ur om rêh."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Pha-ra-ôn bèn truyền lịnh cho cả dân mình rằng: Phàm con trai của dân Hê-bơ-rơ mới sanh, hãy liệng xuống sông; còn con gái, thì để cho sống.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

22Pha-ra-ôn truyền lệnh cho toàn thể dân chúng rằng: “Hãy ném tất cả con trai sơ sinh của người Hê-bơ-rơ xuống sông, còn con gái thì để cho sống.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Sau đó Pha-ra-ôn ra lệnh cho toàn dân: “Phải ném tất cả con trai của dân Hê-bơ-rơ xuống sông Ninh còn con gái thì để cho sống.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Vua ra lệnh cho toàn dân, “Hễ khi nào người Do-thái sinh con trai thì ném xuống sông Nin, nhưng con gái thì để cho sống.”