So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Zinh ndaangc E^faa^im gorngv waac, mienh sin zinx.Ninh yiem I^saa^laa^en duqv mienh taaih.Mv baac laaix ninh zaangc ⟨Mbaa^an zienh⟩ninh baamz zuiz ziouc daic mi'aqv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Vừa khi Ép-ra-im nói ra, người ta run rẩy. Nó đã lên mình trong Y-sơ-ra-ên. Nhưng sau khi vì cớ Ba-anh mà phạm tội thì nó chết mất.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Mỗi khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy;Nó được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên.Nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh,Nên nó phải chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1“Khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run sợ;Ðã có một thời nó rất được tôn trọng ở I-sơ-ra-ên;Nhưng nó đã mắc phải tội thờ phượng Ba-anh, nên nó phải chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi Ép-ra-im lên tiếng, mọi người đều run sợ; Nó được tôn cao trong nước Y-sơ-ra-ên; Nhưng nó phạm tội thờ Ba-anh, nên phải chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Mọi người thường sợ chi tộc Ép-ra-im;đó là đám dân quan trọng trong Ít-ra-en.Nhưng chúng phạm tội vì thờ Ba-anh,nên chúng phải chết.

Ging-Sou (IUMINR)

2Ih zanc ninh mbuo gunv zoux gunv baamz zuiz camv jienv faaux,yaac longc nyaanh ziux ganh nyei cong-mengh dox miuc-fangx,yietc zungv miuc-fangx se zaangc mienh zoux nyei gong.Ninh mbuo gorngv, “Fongc horc ziec bun naaiv deix maah!”Mienh ziouc zom ngongh dorn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Vả, bây giờ chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng thêm; dùng bạc làm những tượng đúc cho mình, những hình tượng theo trí khôn mình; cả sự đó là công việc của thợ khéo! Người ta nói về chúng nó rằng: Để mặc kẻ dâng của lễ hôn bò con.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Bây giờ, chúng phạm tội càng thêm;Chúng làm cho mình những tượng đúc,Dùng tài khéo léo của mình mà đúc những tượng bằng bạc;Tất cả đều là sản phẩm của thợ thủ công!Người ta nói về những kẻ dâng sinh tế rằng:“Con người mà lại hôn bò con!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Bây giờ chúng càng ngày càng phạm tội nhiều hơn;Chúng đã đúc cho chúng các tượng bằng bạc để thờ;Ðó là các hình tượng do chúng tưởng tượng tạo ra;Tất cả các hình tượng đó đều là sản phẩm của những tay thợ khéo.Chúng bảo, ‘Hãy dâng của tế lễ cho các thần nầy.’ Dân chúng nghe theo và sấp mình hôn các tượng bò con đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Và bây giờ, chúng vẫn tiếp tục phạm tội, Chúng đúc tượng chạm cho mình, Chúng dùng bạc đúc tượng tùy theo tài khéo của mình, Tất cả chỉ là công việc của thợ thủ công. Chúng bảo nhau: ‘Hãy cúng tế cho các thần nầy.’ Người mà đi hôn bò con!

Bản Phổ Thông (BPT)

2Vậy mà chúng vẫn tiếp tục phạm tội thêm.Chúng tạc tượng bằng bạc,những tượng mà chúng tạc thật tài,kỳ công của thợ khéo.Rồi dân Ít-ra-en bảo nhau,‘Hãy hôn các tượng bò con đóvà dâng sinh tế cho chúng.’

Ging-Sou (IUMINR)

3Weic naaiv ninh mbuo ziouc hnangv lungh ndorm nziouv nyei mouc,fai hnangv mbiungc-suiv nziouv nyei nqaai mi'aqv,yaac hnangv yiem mborqv mbiauh ciangv nyei cuqv-maux zuqc nziaaux buonc nzaanx mingh,fai hnangv douz-sioux cuotv fong muonh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Vậy nên, chúng nó sẽ giống như mây ban mai, như móc buổi sáng tan đi lúc sớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đạp lúa, như khói bởi ống khói thoát ra!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Vì thế, chúng sẽ giống như mây buổi sáng,Như sương ban mai chóng tan,Như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa,Như làn khói bay qua cửa sổ!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì thế, chúng sẽ giống như sương mù sáng sớm,Như sương mai biến mất khi nắng lên,Như trấu rác bị gió cuốn đi nơi sân đập lúa,Như khói tan nơi ống khói đầu nhà.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì thế, chúng sẽ như sương mù buổi sáng, Như sương móc chóng tan, Như trấu cuốn theo gió lốc khỏi sân đạp lúa, Như khói len qua cửa sổ mắt cáo.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vì thế dân chúng sẽ giống như sương mai;tan biến như sương buổi sáng.Chúng sẽ như trấu thổi bay từ sàn đạp lúa,như khói bay ra khỏi cửa sổ.

Ging-Sou (IUMINR)

4“Yiem I^yipv cuotv daaihyie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.Cuotv liuz yie, meih mbuo maiv hiuv ganh dauh Tin-Hungh.Cuotv liuz yie yaac maiv maaih ganh dauh Njoux Ziouv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Nhưng mà, ấy chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, và ngoài ta, ngươi chớ nên nhìn biết thần nào khác: ngoài ta không có đấng cứu nào khác!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,Đấng đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập;Ngoài Ta, ngươi chớ thừa nhận thần nào khác,Không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Dù vậy, Ta vẫn là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, từ khi ngươi còn trong đất Ai-cập;Ngoài Ta, ngươi sẽ không biết thần nào khác,Và ngoài Ta, chẳng có một Ðấng Giải Cứu nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nhưng Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi Ngay từ bên đất Ai-cập; Ngoài Ta, các ngươi không được thờ thần nào khác; Ta là Cứu Chúa duy nhất.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ta, CHÚA, đã là Thượng-Đế ngươi,từ khi ngươi ở trong xứ Ai-cập.Ngươi không được phép biết đến Thượng-Đế nào khác ngoài ta.Chỉ ta là Đấng cứu ngươi.

Ging-Sou (IUMINR)

5Se yie yiem deic-bung-huaang,yiem haanz nyei deic-bung yie goux meih mbuo.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Chính Ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc,Trong vùng đất khô cằn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ta đã biết ngươi trong đồng hoang,Trong một miền đất khô khan nắng cháy.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chính Ta đã chăm sóc các ngươi trong sa mạc, Trong vùng đất khô hạn.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ta lo cho chúng trong sa mạcnơi nóng nực khô khan.

Ging-Sou (IUMINR)

6Naaiv deix baeqc fingx ziux yie ceix nyei nyanc hopv duqv nyanc beuv.Ninh mbuo beuv, ninh mbuo ziouc hnyouv maux,yaac la'kuqv yie mi'aqv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ; và được no nê rồi, thì chúng nó sanh lòng kiêu ngạo; vậy nên chúng nó đã quên ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏVà được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo;Do đó, chúng đã quên Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ta đã đem chúng vào đồng cỏ, để chúng được ăn uống no nê,Nhưng khi chúng đã no say, lòng chúng bắt đầu lên mình kiêu ngạo;Thế là chúng đã quên Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ta cho chúng ăn no nê; Khi hả dạ rồi, chúng sinh kiêu căng; Do đó, chúng quên Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ta ban cho chúng thức ăn no nê.Nhưng chúng đâm ra tự phụ và quên ta.

Ging-Sou (IUMINR)

7Yie ziouc doix ninh mbuo hnangv dauh sienh,yaac hnangv dauh nda'maauh mbeux yiem jauv-hlen zuov jienv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Vì thế, ta đối với chúng nó sẽ như là sư tử. Ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Vì thế đối với chúng, Ta sẽ như sư tử,Như con beo rình rập bên đường.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vì thế Ta sẽ trở nên như một con sư tử đối với chúng,Giống như con beo, Ta sẽ rình rập chúng bên đường.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì thế, đối với chúng, Ta sẽ như sư tử, Như beo rình rập bên đường.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Vì thế ta sẽ đối với chúng như sư tử,như cọp beo rình bên đường.

Ging-Sou (IUMINR)

8Yie oix caa jienv ninh mbuo hnangv zuqc guangc dorn nyei jiepv-nyeiz,yie oix betv tong ninh mbuo nyei la'kuotv,yiem wuov yie ziouc hnangv sienh naqv ninh mbuo,yaac hnangv hieh zoih betv ninh mbuo.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Ta sẽ vồ trên chúng nó như con gấu cái bị cướp mất con nó. Ta sẽ xé cái bọc lòng chúng nó, và sẽ nuốt chúng nó ở đó như sư tử cái. Thú rừng sẽ xé chúng nó.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Ta sẽ vồ chúng như gấu cái mất con.Ta sẽ xé nát lồng ngực chúngVà nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử;Thú rừng sẽ xé xác chúng ra từng mảnh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ta sẽ vồ lấy chúng, như gấu mẹ giận dữ lúc các gấu con bị cướp;Ta sẽ xé thây chúng ra cho lòi cả tim gan;Ta sẽ ăn nuốt chúng, như sư tử ăn con mồi bắt được;Ta sẽ cắn xé chúng, như thú rừng cắn xé thịt mồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ta sẽ xông vào chúng như gấu cái bị mất con, Ta sẽ xé phanh lồng ngực chúng ra, Ta sẽ nuốt chúng tại chỗ như sư tử; Thú rừng sẽ xé xác chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ta sẽ tấn công chúng như gấu bị cướp con, phanh thây chúng ra.Ta sẽ ăn nuốt chúng như sư tử,xé xác chúng như dã thú.

Ging-Sou (IUMINR)

9“I^saa^laa^en aah! Yie oix mietc meih,haaix dauh haih tengx meih?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Hỡi Y-sơ-ra-ên, sự bại hoại của ngươi, ấy là tại ngươi dấy loạn nghịch cùng ta, tức là Đấng giúp ngươi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi bị hủy diệtVì ngươi chống lại Ta, là Đấng cứu giúp ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi đã làm cho mình bị diệt mất!Ngoài Ta, ai có thể giúp ngươi?

Bản Dịch Mới (NVB)

9Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ hủy diệt ngươi, Vì ngươi chống lại Ta, là Đấng cứu giúp ngươi!

Bản Phổ Thông (BPT)

9Hỡi Ít-ra-en, ta sẽ tiêu diệt ngươi.Ai sẽ đến cứu giúp ngươi đây?

Ging-Sou (IUMINR)

10Dongh meih gorngv, ‘Tov liepc hungh diex caux jien bun yie,’ih zanc meih nyei hungh caux yiem meih mbuo nyei yietc zungv zingh nyei jien yiem haaix?Bun ninh mbuo yiem meih nyei zingh njoux meih maah!

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Vậy vua ngươi ở đâu? Hầu cho người giải cứu ngươi trong hết thảy các thành! Nào những quan xét ngươi là những người mà ngươi nói với rằng: Hãy cho tôi một vua và các quan trưởng!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Bây giờ vua ngươi đâu rồi?Hãy để người giải cứu ngươi trong tất cả các thành!Các quan xét là những người mà ngươi đòi cho được rằng:“Hãy cho tôi một vua và các nhà lãnh đạo!”Họ đâu cả rồi?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Bây giờ vua của ngươi đâu rồi, để hắn cứu ngươi?Các quan tướng trong các thành của ngươi, những kẻ mà ngươi đã nói, ‘Xin ban cho tôi một vua và các quan tướng,’ đâu rồi, để chúng bảo vệ ngươi?

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vua các ngươi đâu rồi? Hãy để người cứu giúp các ngươi. Các nhà lãnh đạo trong khắp các thành của các ngươi đâu rồi? Các ngươi đã đòi cho được: ‘Xin cho chúng tôi vua và các nhà lãnh đạo.’

Bản Phổ Thông (BPT)

10Vua ngươi có ích gì?Người có giải cứu ngươi trong các thị trấn nào của ngươi không?Các lãnh tụ ngươi giỏi giang gì?Ngươi bảo, ‘Hãy cho chúng tôi một vua và các lãnh tụ.’

Ging-Sou (IUMINR)

11Yie qiex jiez jienv zorqv hungh bun meih,aengx nouz jienv zorqv hungh mingh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Ta đã nhân cơn giận mà ban cho ngươi một vua, và đã nhân cơn giận mà cất đi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Trong cơn giận, Ta đã ban cho ngươi một vua,Và trong cơn thịnh nộ, Ta lại cất đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ta đã ban cho ngươi một vua trong khi Ta giận;Ta đã cất lấy mạng của vua ngươi trong cơn thịnh nộ của Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Trong cơn phẫn nộ, Ta đã lập vua cho các ngươi, Và trong cơn phẫn nộ Ta lại phế người đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Vậy ta ban cho ngươi một vuatrong cơn giận ta,rồi cũng trong cơn giận, ta dẹp bỏ vua ấy.

Ging-Sou (IUMINR)

12E^faa^im nyei zuiz-nipc fiev jienv aqv,ninh nyei zuiz yaac siou jienv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Sự gian ác của Ép-ra-im đã ràng buộc, tội lỗi nó đã giấu để.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Sự gian ác của Ép-ra-im được buộc lại,Tội lỗi của nó được cất giữ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Sự gian ác của Ép-ra-im được gói lại để dành;Tội lỗi của nó được chất vào kho, để chờ ngày đem ra đoán phạt.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Tội ác của Ép-ra-im đã quấn thành cuộn, Cất giữ trong kho.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tội lỗi của Ít-ra-en đã được ghi chép,lưu trữ chờ cơn trừng phạt.

Ging-Sou (IUMINR)

13Ninh hiuv duqv ninh nyei maa mun gu'nguaaz oix yungz ninh,mv baac ninh se maiv cong-mengh nyei dorn,weic zuqc taux yungz nyei ziangh hocninh maiv kangv cuotv seix.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Sự đau đớn của đàn bà đẻ sẽ đến trên nó. Nhưng nó là con trai không khôn ngoan; vì, đến kỳ rồi, nó không nên chậm trễ ở trong dạ con.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Cơn đau quặn thắt của đàn bà sinh đẻ sẽ đến trên nó,Nhưng nó là đứa con không khôn ngoan;Vì đã đến lúc chào đời mà nó không chịu rời khỏi lòng mẹ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Những đau đớn như cơn đau của sản phụ lúc lâm bồn sắp sửa xảy đến với nó,Nhưng nó giống như đứa con chẳng chút khôn ngoan.Ðến thời điểm chào đời mà nó vẫn không chịu chui ra khỏi lòng mẹ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Mẹ nó chuyển bụng, lên cơn quặn thắt, Nhưng nó thiếu khôn ngoan, Vì nó không chịu trình diện đúng lúc Nơi các em bé ra chào đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Cơn đau đẻ sẽ đến với nó,nhưng nó như đứa bé khờ khạokhông chịu chui ra khỏi lòng mẹ.

Ging-Sou (IUMINR)

14Yie horpc zuqc zuoqc ninh mbuo leih ndutv yiemh gen nyei qaqv fai?Yie horpc zuqc zuoqc ninh mbuo biaux ndutv zuqc daic nyei qaqv fai?O zuqc daic nyei qaqv aah! Meih nyei zeqc naanc yiem haaix?O yiemh gen aah! Meih baaic mietc nyei qaqv yiem haaix?“Yiem yie nyei nza'hmien se hnangv buang jienv,maiv maaih yietc deix korv-lienh mienh nyei jauv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của Âm phủ, và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mầy ở đâu? Hỡi Âm phủ, nào sự hủy hoại mầy ở đâu? Ôi! sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Ta lại cứu chúng khỏi quyền lực của âm phủVà chuộc chúng khỏi sự chết sao?Hỡi sự chết, tai họa mầy ở đâu?Hỡi âm phủ, sự hủy diệt mầy ở đâu?Sự thương xót bị giấu khỏi mắt Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ta phải mua chuộc chúng từ quyền lực của âm phủ sao?Ta phải cứu chuộc chúng khỏi nanh vuốt của tử thần sao?Hỡi tử thần, các tai họa của ngươi đâu rồi?Hỡi âm phủ, sự tàn diệt của ngươi đâu rồi?Lòng thương xót đã bị che khuất khỏi mắt Ta rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Lẽ nào Ta giải cứu chúng khỏi quyền lực Âm Phủ? Lẽ nào Ta chuộc chúng khỏi sự chết? Hỡi sự chết, tai họa ngươi đâu rồi? Hỡi Âm Phủ, sự tàn phá của ngươi đâu rồi? Lòng thương xót đã giấu kín khỏi mắt Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi âm phủ chăng?Ta sẽ giải thoát chúng nó khỏi chết chăng?Hỡi sự chết, bệnh tật ngươi đâu?Hỡi âm phủ, quyền lực ngươi đâu?Ta sẽ không tỏ lòng nhân ái cùng chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

15Maiv gunv ninh yiem gorx-youz mbu'ndongx hiaangx,dong bung maengx nyei nziaaux, se Ziouv nyei nziaaux, oix daaih,oix yiem deic-bung huaang cuotv daaih.Ninh nyei wuom-zingv oix nqaai mingh,ninh nyei wuom-nyuonh yaac mborngx nqaai nyei.Ninh siou zinh zoih nyei dorngx oix zuqc win-wangv luv nzengc,zorqv nzengc yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Ví dầu Ép-ra-im có đậu trái giữa anh em nó, nhưng gió đông sẽ dậy; tức là hơi thở của Đức Giê-hô-va lên từ đồng vắng, sẽ đến làm khô các suối và cạn mạch nước. Kẻ nghịch sẽ cướp những kho tàng chứa mọi khí mạnh quí báu.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Mặc dù Ép-ra-im có sinh sôi nảy nở giữa anh em mìnhThì một ngọn gió đông sẽ thổi đến,Tức là gió của Đức Giê-hô-va thổi lên từ hoang mạc,Làm cạn các nguồn nước và làm khô các suối.Ngọn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng chứa mọi bảo vật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Dù nó đã được thành công hơn cả ở giữa vòng anh em của nó,Ngọn gió đông cũng sẽ tới.Một ngọn gió phỏng của CHÚA sẽ từ sa mạc thổi đến;Bấy giờ các nguồn nước của nó sẽ cạn khô,Các suối nước của nó sẽ nứt nẻ.Tất cả những gì quý báu trong kho của chúng sẽ bị cướp đoạt mang đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Dù nó sinh sôi nẩy nở giữa các anh em mình, Ngọn gió đông sẽ thổi đến, Gió từ CHÚA, thổi lên từ sa mạc, Suối nó sẽ khô, Mạch nước nó sẽ cạn; Gió sẽ cướp đi kho tàng, Mọi bảo vật nó ưa thích.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ít-ra-en được thịnh vượng giữa các dân,nhưng CHÚA sẽ sai gió Đông đến,thổi từ sa mạc, làm khô cạn các suối và giếng nước.Ngài sẽ tiêu hủy những gì đáng giátrong các nhà sang trọng của chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

16Saa^maa^lie Mienh oix zuqc weic ganh nyei zuiz ndaam-dorng,weic zuqc ninh mbuo ngaengc ninh mbuo nyei Tin-Hungh.Ninh mbuo zungv oix zuqc nzuqc ndaauv daix,ninh mbuo nyei fu'jueiv-faix zuqc zong njiec ndau daic,maaih jienv sin nyei m'sieqv dorn nyei ga'sie yaac zuqc betv tong.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Sa-ma-ri sẽ mang tội nó, vì nó đã dấy loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời mình! Chúng nó sẽ ngã bởi gươm; các con trẻ chúng nó sẽ bị dập nát, và những đàn bà của chúng nó có chửa sẽ bị mổ bụng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16 Sa-ma-ri sẽ mang tội của nó,Vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời mình!Chúng sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm;Các con trẻ của chúng sẽ bị đập nát,Và những đàn bà có mang của chúng sẽ bị mổ bụng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Sa-ma-ri sẽ chuốc lấy tội lỗi của nàng,Vì nàng đã dấy loạn chống lại Ðức Chúa Trời của nàng.Chúng sẽ ngã chết vì gươm;Các con thơ của chúng sẽ bị đập tan xương nát thịt,Các phụ nữ mang thai sẽ bị mổ bụng, để cả mẹ con phải chết cách thảm thương.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Sa-ma-ri phải chịu tội, Vì đã phản nghịch Đức Chúa Trời; Chúng sẽ ngã dưới lưỡi gươm, Con trẻ sẽ bị quăng vào đá, nát thây, Đàn bà thai nghén sẽ bị mổ bụng.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Dân Ít-ra-en sẽ bị hoang tàn,vì nó chống lại Thượng-Đế mình.Dân Ít-ra-en sẽ ngã chết trong chiến tranh;con cái nó sẽ bị phân thây,các đàn bà chửa của nó sẽ bị mổ bụng.”