So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New King James Version(NKJV)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New King James Version (NKJV)

1The book of the genealogy of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham:

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðây là gia phả của Ðức Chúa Jesus Christ, con cháu Ða-vít, con cháu Áp-ra-ham.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-su, dòng dõi Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Đây là gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài xuất thân từ dòng họ Đa-vít, Đa-vít xuất thân từ dòng họ Áp-ra-ham.

New King James Version (NKJV)

2Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Áp-ra-ham sinh Y-sác; Y-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Áp-ra-ham sinh I-sác; I-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em ông ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Áp-ra-ham sinh Y-sác, Y-sác sinh Gia-cốp, Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Áp-ra-ham sinh Y-sác.Y-sác sinh Gia-cốp.Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em.

New King James Version (NKJV)

3Judah begot Perez and Zerah by Tamar, Perez begot Hezron, and Hezron begot Ram.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Giu-đa bởi Ta-ma sinh Phê-rết và Sê-rách. Phê-rết sinh Hết-rôn; Hết-rôn sinh A-ram;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Giu-đa bởi Ta-ma sinh Pa-rê và Xê-ra. Pa-rê sinh Hê-rôn; Hê-rôn sinh A-ram;

Bản Dịch Mới (NVB)

3Giu-đa sinh Pha-rê và Xa-ra mẹ là Tha-ma, Pha-rê sinh Ếch-rôm, Ếch-rôm sinh A-ram,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Giu-đa sinh Phê-rê và Xê-ra. (Mẹ của hai người nầy là Ta-ma.)Phê-rê sinh Hết-rôn.Hết-rôn sinh Ram.

New King James Version (NKJV)

4Ram begot Amminadab, Amminadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sinh Sanh-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Nát-sôn; Nát-sôn sinh Sanh-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

4A-ram sinh A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp sinh Na-ách-son, Na-ách-son sinh Sanh-môn,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ram sinh A-bi-na-đáp.A-bi-na-đáp sinh Nát-son.Nát-son sinh Xanh-môn.

New King James Version (NKJV)

5Salmon begot Boaz by Rahab, Boaz begot Obed by Ruth, Obed begot Jesse,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gie-sê;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-a. Bô-a bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Giê-se;

Bản Dịch Mới (NVB)

5Sanh-môn sinh Bô-ô mẹ là Ra-háp, Bô-ô sinh Ô-bết mẹ là Ru-tơ, Ô-bết sinh Gie-sê,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Xanh-môn sinh Bô-ô. (Mẹ của Bô-ô là Ra-háp.)Bô-ô sinh Ô-bết. (Mẹ của Ô-bết là Ru-tơ.)Ô-bết sinh Gie-xê.

New King James Version (NKJV)

6and Jesse begot David the king.David the king begot Solomon by her who had been the wife of Uriah.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Gie-sê sanh vua Đa-vít. Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Gie-sê sinh vua Đa-vít.Đa-vít bởi vợ của U-ri sinh Sa-lô-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Giê-se sinh Vua Ða-vít. Ða-vít bởi vợ của U-ri-gia sinh Sa-lô-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Gie-sê sinh vua Đa-vít, Đa-vít sinh Sa-lô-môn, mẹ nguyên là vợ U-ri,

Bản Phổ Thông (BPT)

6Gie-xê sinh vua Đa-vít.Đa-vít sinh Sô-lô-môn. (Mẹ Sô-lô-môn trước kia là vợ của U-ri.)

New King James Version (NKJV)

7Solomon begot Rehoboam, Rehoboam begot Abijah, and Abijah begot Asa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am; Rô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Sa-lô-môn sinh Rê-hô-bô-am; Rê-hô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am, Rô-bô-am sinh A-bi-gia, A-bi-gia sinh A-sa,

Bản Phổ Thông (BPT)

7Sô-lô-môn sinh Rô-bô-am.Rô-bô-am sinh A-bi-gia.A-bi-gia sinh A-xa.

New King James Version (NKJV)

8Asa begot Jehoshaphat, Jehoshaphat begot Joram, and Joram begot Uzziah.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8A-sa sinh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Ô-xia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8A-sa sinh Giê-hô-sa-phát; Giê-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh U-xi-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

8A-sa sinh Giô-sa-phát, Giô-sa-phát sinh Giô-ram, Giô-ram sinh Ô-xia,

Bản Phổ Thông (BPT)

8A-xa sinh Giê-hô-sa-phát.Giê-hô-sa-phát sinh Giê-hô-ram.Giê-hô-ram là ông tổ của U-xia.

New King James Version (NKJV)

9Uzziah begot Jotham, Jotham begot Ahaz, and Ahaz begot Hezekiah.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Ô-xia sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-cha; A-cha sinh Ê-xê-chia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9U-xi-a sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-kha; A-kha sinh Hê-xê-ki-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ô-xia sinh Giô-tam, Giô-tam sinh A-cha, A-cha sinh Ê-xê-chia,

Bản Phổ Thông (BPT)

9U-xia sinh Giô-tham.Giô-tham sinh A-háp.A-háp sinh Ê-xê-chia.

New King James Version (NKJV)

10Hezekiah begot Manasseh, Manasseh begot Amon, and Amon begot Josiah.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Ê-xê-chia sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Hê-xê-ki-a sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ê-xê-chia sinh Ma-na-se, Ma-na-se sinh A-môn, A-môn sinh Giô-si-a,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ê-xê-chia sinh Ma-na-xe.Ma-na-xe sinh Am-môn.A-môn sinh Giô-xia.

New King James Version (NKJV)

11Josiah begot Jeconiah and his brothers about the time they were carried away to Babylon.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Giô-si-a, trước thời kỳ lưu đày sang Ba-by-lôn, sinh Giê-cô-nia và các em người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Giô-si-a sinh Giê-khô-ni-a và các anh em ông ấy vào thời bị lưu đày qua Ba-by-lôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Giô-si-a sinh Giê-cô-nia và các em người lúc bị lưu đày tại Ba-by-lôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Giô-xia sinh Giê-cô-nia và các anh em ông. (Đây là nói về thời kỳ trước khi bị đày qua Ba-by-lôn.)

New King James Version (NKJV)

12And after they were brought to Babylon, Jeconiah begot Shealtiel, and Shealtiel begot Zerubbabel.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Sau khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn, Giê-cô-nia sinh Sa-anh-thi-ên; Sa-anh-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn, Giê-khô-ni-a sinh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sinh Xê-ru-ba-bên;

Bản Dịch Mới (NVB)

12Sau khi bị lưu đày tại Ba-by-lôn, Giê-cô-nia sinh Sa-la-thi-ên, Sa-la-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn:Giê-hô-gia-kim sinh Sát-tiên.Sát-tiên là ông nội của Xê-ru-ba-bên.

New King James Version (NKJV)

13Zerubbabel begot Abiud, Abiud begot Eliakim, and Eliakim begot Azor.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út, A-bi-út sinh Ê-li-a-kim, Ê-li-a-kim sinh A-xô,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út.A-bi-út sinh Ê-li-a-kim.Ê-li-a-kim sinh A-xo.

New King James Version (NKJV)

14Azor begot Zadok, Zadok begot Achim, and Achim begot Eliud.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14A-xô sinh Sa-đốc; Sa-đốc sinh A-chim; A-chim sinh Ê-li-út;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14A-xô sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khim; A-khim sinh Ê-li-út;

Bản Dịch Mới (NVB)

14A-xô sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-chim, A-chim sinh Ê-li-út,

Bản Phổ Thông (BPT)

14A-xo sinh Xa-đốc.Xa-đốc sinh A-kim.A-kim sinh Ê-li-út.

New King James Version (NKJV)

15Eliud begot Eleazar, Eleazar begot Matthan, and Matthan begot Jacob.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Ê-li-út sinh Ê-lê-a-sa; Ê-lê-a-sa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ê-li-út sinh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp;

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ê-li-út sinh Ê-li-a-xa, Ê-li-a-xa sinh Ma-than, Ma-than sinh Gia-cốp,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ê-li-út sinh Ê-li-a-xa.Ê-li-a-xa sinh Ma-than.Ma-than sinh Gia-cốp.

New King James Version (NKJV)

16And Jacob begot Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus who is called Christ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sinh Jêsus, gọi là Đấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Gia-cốp sinh Giô-sép chồng của Ma-ry; Ma-ry là người đã sinh Ðức Chúa Jesus cũng gọi là Ðấng Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Gia-cốp sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Ma-ri sinh Đức Giê-su, Chúa Cứu Thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Gia-cốp sinh Giô-xép.Giô-xép là chồng Ma-ri,còn Ma-ri là mẹ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Cứu Thế.

New King James Version (NKJV)

17So all the generations from Abraham to David are fourteen generations, from David until the captivity in Babylon are fourteen generations, and from the captivity in Babylon until the Christ are fourteen generations.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít có tất cả mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn có mười bốn đời; và từ khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ cũng có mười bốn đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Như vậy, từ Áp-ra-ham đến Ða-vít tất cả là mười bốn đời, từ Ða-vít đến khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn mười bốn đời, và từ khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn đến Ðấng Christ mười bốn đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Như thế từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít kể tất cả là mười bốn đời, từ Đa-vít cho đến khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn được mười bốn đời, và từ lúc lưu đày tại Ba-by-lôn cho đến Chúa Cứu Thế cũng mười bốn đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Như vậy, tính từ Áp-ra-ham đến Đa-vít có mười bốn đời. Từ Đa-vít cho đến khi dân chúng bị đày qua Ba-by-lôn có mười bốn đời. Và từ khi bị đày qua Ba-by-lôn cho đến khi Đấng Cứu Thế ra đời cũng có mười bốn đời.

New King James Version (NKJV)

18Now the birth of Jesus Christ was as follows: After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

18Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế nầy: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã đính hôn cùng Giô-sép, nhưng trước khi hai người chung sống, Ma-ri đã thụ thai do quyền phép Đức Thánh Linh.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-xép, nhưng trước khi thành hôn, Ma-ri biết mình đã mang thai bởi quyền năng của Thánh Linh.

New King James Version (NKJV)

19Then Joseph her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

19Giô-sép, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Giô-sép chồng nàng là người có tình nghĩa, chàng không muốn cho nàng mang tiếng xấu, nên định kín đáo từ hôn với nàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Giô-sép, chồng hứa của nàng là người có tình nghĩa, không muốn nàng bị bêu xấu, nên định âm thầm từ hôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Giô-xép, chồng Ma-ri là người đức hạnh, không muốn công khai bêu xấu Ma-ri nên dự định âm thầm ly dị nàng.

New King James Version (NKJV)

20But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

20Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Tuy nhiên, đang khi Giô-sép suy nghĩ về việc ấy, nầy, một thiên sứ của Chúa hiện đến với chàng trong chiêm bao, bảo rằng, “Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, chớ ngại lấy Ma-ry làm vợ, vì thai nhi trong dạ nàng đã được thụ thai bởi Ðức Thánh Linh.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: “Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Trong khi Giô-xép đang suy tính chuyện ấy thì một thiên sứ hiện đến cùng ông trong chiêm bao và bảo rằng, “Giô-xép, con cháu Đa-vít ơi, đừng e ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai nhi trong bụng nàng là do Thánh Linh.

New King James Version (NKJV)

21And she will bring forth a Son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

21Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Nàng sẽ sinh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội.”

New King James Version (NKJV)

22So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying:

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

22Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm:

Bản Phổ Thông (BPT)

22Việc nầy xảy ra để lời Chúa đã phán với nhà tiên tri trở thành sự thật:

New King James Version (NKJV)

23“Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel,” which is translated, “God with us.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

23Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên;nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

23“Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai,Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23“Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai;Và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở với chúng ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23“Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên,”Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

23“Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một trai. Người ta sẽ gọi Ngài là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là “Thượng Đế ở với chúng ta.”

New King James Version (NKJV)

24Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him and took to him his wife,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

24Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

24Khi tỉnh giấc, Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Sau khi thức dậy Giô-sép làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dạy. Chàng đem vợ về

Bản Dịch Mới (NVB)

24Giô-sép thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Ma-ri về làm vợ,

Bản Phổ Thông (BPT)

24Khi Giô-xép thức dậy liền làm theo lời thiên sứ Chúa đã dặn bảo. Ông cưới Ma-ri làm vợ

New King James Version (NKJV)

25and did not know her till she had brought forth her firstborn Son. And he called His name Jesus.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

25song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

25nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh con trai đầu lòng, và chàng đặt tên con trai đó là JESUS.

Bản Dịch Mới (NVB)

25nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một con trai, và đặt tên là Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

25nhưng không ăn nằm với cô cho đến khi cô sinh một trai. Rồi Giô-xép đặt tên em bé ấy là Giê-xu.