So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Ban đầu có Thiên Ngôn. Thiên Ngôn ở với Thượng Đế và Thiên Ngôn là Thượng Đế.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Ban đầu có Ngôi Lời,) Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Trước khi sáng tạo vũ trụ đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

1,2Ban đầu có Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế ngôi hai.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài ở với Thượng Đế từ đầu.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngay từ ban đầu Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

1,2Ban đầu có Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế ngôi hai.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Mọi vật đều do Ngài tạo dựng. Không có vật gì mà không do Ngài tạo ra.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Tất cả đều được Ngài sáng tạo. Không gì hiện hữu mà không do Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật; mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Trong Ngài có nguồn sống, và chính nguồn sống ấy là ánh sáng cho nhân loại.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Trong Ngài sự sống đã hiện hữu, và sự sống là ánh sáng của nhân loại.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Trong Ngài có nguồn sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt. Nguồn Sống ấy soi sáng cả nhân loại,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ánh sáng chiếu trong bóng tối nhưng bóng tối không dập tắt được ánh sáng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ánh sáng chiếu vào bóng tối, và bóng tối chẳng áp đảo được ánh sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ánh sáng tỏa ra trong bóng tối và bóng tối không khống chế được ánh sáng.

Bản Diễn Ý (BDY)

5chiếu rọi trong bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Có một người được Thượng Đế sai đến tên là Giăng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Có một người được Ðức Chúa Trời sai đến tên là Giăng.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Có một người Đức Chúa Trời phái đến, tên là Giăng.

Bản Diễn Ý (BDY)

6,7Thượng Đế sai Giăng đến giới thiệu Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng của nhân loại để mọi người tin nhận.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ông đến làm chứng về ánh sáng, để nhờ ông mà mọi người có thể tin.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Ông đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông mọi người đều tin.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ông đến để làm nhân chứng; ông làm chứng về ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ông đến làm nhân chứng, là nhân chứng cho ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin.

Bản Diễn Ý (BDY)

6,7Thượng Đế sai Giăng đến giới thiệu Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng của nhân loại để mọi người tin nhận.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Giăng không phải là ánh sáng nhưng ông đến để làm chứng cho dân chúng biết về ánh sáng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Chính Giăng không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Giăng không phải là ánh sáng, nhưng phản chiếu Ánh Sáng

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ánh sáng thật đã đến trần gian chiếu sáng cho mọi người.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ðó là ánh sáng thật đã đến thế gian soi sáng mọi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ánh sáng thật này đã đến trần gian soi sáng mọi người.

Bản Diễn Ý (BDY)

9và xác nhận Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng thật, nay xuống trần gian chiếu sáng mọi người.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Thiên Ngôn ở trong thế gian. Thế gian do Ngài sáng tạo, nhưng lại không nhận biết Ngài.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ngài đã vào thế gian, thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng nhận biết Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ngôi Lời ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo nhưng thế giới không nhận biết Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ngài đến trong thế giới của Ngài, nhưng dân Ngài không tiếp nhận.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài đã đến với dân Ngài, nhưng dân Ngài không tin nhận Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp,

Bản Diễn Ý (BDY)

11Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nhưng ai bằng lòng tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở thành con Thượng Đế.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

12nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế - tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa -.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Họ trở thành con Thượng Đế không phải theo cách loài người, nghĩa là sinh ra do cha mẹ hoặc ý người mà họ được Thượng Đế sinh thành.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ðó là những người được sinh ra không bởi huyết thống, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Đây là những người không sinh ra theo huyết thống, ý phàm hay ý người, nhưng do chính Đức Chúa Trời sinh thành.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Những người ấy được chính Thượng Đế sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống, hay theo tình ý loài người.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Thiên Ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài, là vinh hiển dành cho Con Một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, vinh quang của Con Một đến từ Ðức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế, đúng là vinh quang Con Một của Thượng Đế.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Giăng làm chứng về Ngài và kêu lên, “Đây là Đấng mà tôi đã nói với các ông bà: ‘Đấng đến sau tôi còn cao trọng hơn tôi vì Ngài có trước tôi.’”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: Ấy là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Giăng làm chứng về Ngài và công bố rằng: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Giăng đã làm chứng về Ngài và kêu lên rằng, “Ðây là Ðấng tôi đã nói, ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Khi làm chứng về Ngài, Giăng long trọng tuyên bố: “Đây là Đấng tôi vẫn nói rằng: ‘Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’ ”

Bản Diễn Ý (BDY)

15Giăng lớn tiếng giới thiệu Chúa: “Đây là Người tôi thường nói tới. Người đến sau tôi nhưng cao cả hơn tôi vì Người có trước tôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Vì Ngài tràn đầy ân phúc cho nên nhờ Ngài mà chúng ta nhận hết ân phúc nầy đến ân phúc khác.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Từ sự sung mãn của Ngài tất cả chúng ta đã nhận ân sủng, hết hồng ân nầy đến hồng ân khác.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhờ sự phong phú của Ngài, chúng ta hết thảy đều được hết ân phúc nầy đến ân phúc khác.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Do ân phúc đầy dẫy của Chúa Cứu Thế, chúng tôi được hưởng hạnh phúc ngày càng dư dật.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Luật lệ được Mô-se ban hành còn ân phúc và chân lý đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Luật Pháp đã được ban cho qua Mô-sê, nhưng ân sủng và chân lý đến từ Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Thật vậy, Kinh Luật được ban hành qua Môi-se, còn ân sủng và chân lý được hình thành qua Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Ngày xưa Mai-sen ban hành luật pháp; ngày nay Chúa Cứu Thế ban phát ân phúc và chân lý.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Chưa có ai thấy được Thượng Đế trừ ra Con Một ở ngay cạnh Cha là Đấng đã bày tỏ Thượng Đế cho chúng ta biết.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

18Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Chưa hề có ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ, ngoại trừ Con Một của Ðức Chúa Trời, Ðấng ở trong lòng Ðức Chúa Cha, Ngài đã giải thích cho chúng ta biết về Ðức Chúa Cha.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ Con Một Đức Chúa Trời ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Không ai nhìn thấy Thượng Đế, ngoại trừ Chúa Cứu Thế là Con Một của Thượng Đế. Chúa sống trong lòng Thượng Đế và xuống đời dạy cho loài người biết về Thượng Đế.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Đây là sự thật mà Giăng xác nhận khi người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem sai các thầy tế lễ và người Lê-vi đến hỏi, “Ông là ai?”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

19Đây là lời chứng của Giăng: Khi những người Do Thái phái các thầy tế lễ và người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi ông rằng: “Ông là ai?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ðây là lời chứng của Giăng khi người Do-thái phái mấy vị tư tế và người Lê-vi từ Giê-ru-sa-lem đến gặp ông và hỏi, “Ông là ai?”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Sau đây là lời chứng của Giăng khi những người Do Thái ở thành Giê-ru-sa-lem phái các thầy tế lễ và người Lê-vi đến hỏi: “Ông là ai?”

Bản Diễn Ý (BDY)

19Các nhà lãnh đạo Do-thái cử một phái đoàn gồm các thầy tế lễ và phó tế từ thủ đô Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Giăng: “Ông là ai?”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Giăng tuyên bố công khai, không tránh né điều gì. Ông xác nhận, “Tôi không phải là Đấng Cứu Thế.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

20thì ông thẳng thắn tuyên bố, không úp mở gì cả. Ông nói: “Tôi không phải là Đấng Christ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Giăng xưng nhận và chẳng chối chi hết. Ông xưng nhận, “Tôi không phải là Ðấng Christ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Giăng tuyên bố mà không e ngại, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Chúa Cứu Thế.”

Bản Diễn Ý (BDY)

20Biết họ hiểu lầm, Giăng trả lời dứt khoát: “Tôi không phải là Chúa Cứu Thế!”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Cho nên họ hỏi, “Thế thì ông là ai? Ông có phải là Ê-li không?”Giăng đáp, “Không phải.”Họ hỏi tiếp, “Ông có phải là nhà tiên tri không?”Ông đáp, “Cũng không phải.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: Không phải.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

21Họ lại hỏi: “Vậy thì ông là ai? Có phải là Ê-li không?” Ông đáp: “Không phải.” “Thế ông có phải là nhà tiên tri không?” Ông trả lời: “Không phải.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Họ lại hỏi, “Vậy ông là ai? Ông có phải là Ê-li-gia chăng?”Ông đáp, “Không phải.”“Ông có phải là một đấng tiên tri chăng?”Ông trả lời, “Không.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Họ hỏi: “Vậy thì ông là ai? Là Ê-li phải không?” Giăng bảo: “Không phải!” “Ông có phải là vị tiên tri của Chúa không?” Giăng đáp: “Không phải!”

Bản Diễn Ý (BDY)

21,22Họ hỏi tiếp: “Ông có phải là Ê-li không?” Giăng đáp: “Không phải!”- Ông là Nhà Tiên Tri phải không?- Cũng không!- Thế ông là ai? Xin cho chúng tôi biết để về trình thượng cấp.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Họ hỏi thêm, “Thế thì ông là ai? Xin cho chúng tôi biết để trình lại với những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai?”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

22Họ nói: “Thế thì ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người đã sai phái chúng tôi? Ông tự xưng mình là ai?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Họ hỏi tiếp, “Vậy thì ông là ai? Xin cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể trả lời cho những người đã sai chúng tôi. Ông tự cho mình là ai?”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vậy họ hỏi tiếp: “Ông là ai để chúng tôi thưa lại với những người sai chúng tôi. Ông tự xưng mình là ai?”

Bản Diễn Ý (BDY)

21,22Họ hỏi tiếp: “Ông có phải là Ê-li không?” Giăng đáp: “Không phải!”- Ông là Nhà Tiên Tri phải không?- Cũng không!- Thế ông là ai? Xin cho chúng tôi biết để về trình thượng cấp.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Giăng trích lời nhà tiên tri Ê-sai như sau, “Tôi là tiếng người kêu trong sa mạc, ‘Hãy san phẳng lối đi cho Ngài.’”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

23Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

23Ông trả lời:“Tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang mạc:‘Hãy làm cho thẳng con đường của Chúa’,như lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Giăng đáp, “Tôi là tiếng kêu trong đồng hoang rằng, ‘Hãy làm bằng thẳng con đường của Chúa,’ như đấng Tiên Tri I-sai-a đã nói.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Giăng đáp: “Ta là tiếng vang, kêu lên nơi đồng hoang. Đắp thẳng con đường Chúa.” Theo lời tiên tri I-sa.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Giăng đáp: “Tôi là tiếng gọi nơi hoang dã: Hãy đắp cho thẳng con đường của Chúa, như tiên tri Ê-sai đã viết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Mấy người được nhóm Pha-ri-xi sai đến hỏi Giăng:

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

24Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

24Những người được phái đến thuộc nhóm Pha-ri-si,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Trong những người được sai đến có mấy người Pha-ri-si.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Nhóm người được cử đến thuộc phái Pha-ri-si.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Nhân viên phái đoàn đều thuộc phái Biệt-lập.

Bản Phổ Thông (BPT)

25“Nếu ông không phải Đấng Cứu Thế, không phải Ê-li, cũng không phải nhà tiên tri thì tại sao ông làm lễ báp-têm cho dân chúng?”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

25Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp-têm?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

25hỏi ông rằng: “Nếu ông không phải là Đấng Christ, không phải là Ê-li, cũng không phải là nhà tiên tri, vậy thì tại sao ông lại làm báp-têm?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Họ hỏi Giăng, “Nếu ông không phải là Ðấng Christ, cũng không phải là Ê-li-gia, và không phải là một đấng tiên tri, ông lấy tư cách gì làm báp-têm?”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Họ chất vấn Giăng: “Nếu ông không phải là Chúa Cứu Thế, không phải là Ê-li, cũng không phải là vị tiên tri của Chúa, tại sao ông lại làm phép báp-tem?”

Bản Diễn Ý (BDY)

25Họ hỏi vặn: “Nếu ông không phải Chúa Cứu Thế, cũng không phải Ê-li hay Nhà Tiên Tri, sao ông dám làm lễ báp-tem?”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Giăng đáp, “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng ở giữa các anh mà các anh không biết.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

26Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp-têm bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

26Giăng đáp: “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không nhận biết;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Giăng trả lời, “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Ðấng ở giữa các người mà các người không biết.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Giăng đáp: “Tôi chỉ làm phép báp-tem bằng nước, nhưng ngay giữa vòng các ông hiện có một Người mà các ông không nhận ra.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Giăng đáp: “Tôi chi’làm báp-tem bằng nước, nhưng sắp có Người làm báp-tem bằng Thánh Linh và lửa. Người đang sống giữa các ông mà các ông không biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ngài đến sau tôi, còn tôi cũng chẳng xứng đáng mở dây giày Ngài nữa.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

27Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

27Đấng ấy đến sau tôi, mà tôi không xứng đáng mở quai dép Ngài.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ngài là Ðấng đến sau tôi, tôi không xứng đáng mở dây giày cho Ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Người ấy đến sau tôi, nhưng tôi không đáng tháo quai dép Người!”

Bản Diễn Ý (BDY)

27Người đến sau tôi nhưng tôi không xứng đáng hầu hạ Người.”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Mọi chuyện ấy diễn ra ở làng Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm cho dân chúng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

28Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp-têm.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

28Những việc nầy xảy ra tại Bê-tha-ni bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Những điều ấy đã xảy ra tại Bê-tha-ni, bên kia Sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Những việc nầy xảy ra ở Bê-tha-ni, bên kia bờ sông Giô-đanh, nơi Giăng đang làm phép báp-tem.

Bản Diễn Ý (BDY)

28Việc ấy xảy ra tại làng Bê-ta-ni thuộc miền đông sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm lẽ báp-tem.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Hôm sau Giăng thấy Chúa Giê-xu đi đến thì bảo rằng, “Kìa là Chiên Con của Thượng Đế, Đấng xóa tội trần gian.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

29Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

29Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến với mình, thì nói rằng: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Hôm sau khi Giăng thấy Ðức Chúa Jesus đang tiến về phía mình, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, Ðấng cất đi tội lỗi của thế gian!

Bản Dịch Mới (NVB)

29Ngày hôm sau, khi thấy Đức Giê-su đến với mình, Giăng nói: “Đây là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng xóa tội lỗi cho nhân loại!

Bản Diễn Ý (BDY)

29Hôm sau Chúa Cứu Thế đến thăm Giăng. Giăng tuyên bố: “Đây là Chiên Con của Thượng Đế, Người tẩy sạch tội lỗi nhân loại.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Đây là người mà tôi đã nói, ‘Có Đấng đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

30Ấy về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

30Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi, vì Ngài vốn trước tôi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ấy là về Ngài mà tôi đã nói, ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

30Đây là Người mà tôi đã nói: Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài hiện hữu trước tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

30Tôi đã nói về Người: ‘Có một Người đến sau tôi, nhưng cao cả hơn tôi, vì Người có trước tôi.'

Bản Phổ Thông (BPT)

31Dù tôi chưa biết Ngài nhưng tôi đến làm báp-têm bằng nước để giúp dân Do-thái biết về Ngài.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

31Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-têm bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

31Chính tôi vốn không biết Ngài, nhưng tôi đến làm báp-têm bằng nước để Ngài được bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Tôi không biết Ngài, nhưng vì để Ngài được bày tỏ cho dân I-sơ-ra-ên, tôi đã đến làm báp-têm bằng nước.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Phần tôi, tôi vốn không biết Ngài, nhưng để cho Y-sơ-ra-ên biết Ngài là ai, tôi đã đến làm phép báp-tem bằng nước.”

Bản Diễn Ý (BDY)

31Tôi chưa từng biết Người, nhưng tôi đến làm báp-tem bằng nước đề giới thiệu Người với nhân dân.”

Bản Phổ Thông (BPT)

32Sau đó Giăng kể, “Tôi thấy Thánh Linh từ trời hiện xuống giống hình chim bồ câu đậu trên Ngài.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

32Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

32Giăng cũng làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Giăng làm chứng rằng, “Tôi đã thấy Ðức Thánh Linh từ trời ngự xuống trên Ngài như một chim bồ câu và cứ ở trên Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Rồi Giăng dẫn chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống trong dạng bồ câu, đậu trên Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

32Giăng lại xác nhận: “Tôi đã nhìn thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như bồ câu đậu trên Người.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Đến lúc ấy tôi vẫn chưa biết Ngài là ai nhưng Thượng Đế, Đấng đã sai tôi để làm báp-têm bằng nước, bảo tôi rằng, ‘Hễ con thấy Thánh Linh ngự xuống trên ai thì đó chính là người sẽ làm báp-têm bằng Thánh Linh.’

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

33Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

33Chính tôi vốn không biết Ngài, nhưng Đấng đã sai tôi làm báp-têm bằng nước có phán với tôi: ‘Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh giáng xuống, ngự lên trên, ấy là Đấng làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Tôi không biết Ngài, nhưng Ðấng sai tôi làm báp-têm bằng nước đã bảo tôi rằng, ‘Hễ ngươi thấy ai mà Ðức Thánh Linh ngự xuống và cứ ở trên thì đó là Ðấng sẽ làm báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.’

Bản Dịch Mới (NVB)

33Phần tôi, tôi vốn không biết Ngài là ai, nhưng Đấng sai tôi đến làm phép báp-tem bằng nước có phán dặn tôi: Hễ con thấy Thánh Linh giáng xuống đậu trên ai, đó chính là Đấng sẽ làm phép báp-tem bằng Thánh Linh.

Bản Diễn Ý (BDY)

33Trước kia tôi chưa từng biết Người, nhưng khi Thượng Đế sai tôi làm báp-tem đã dặn tôi: ‘Con thấy Thánh Linh xuống ngự trên ai, Người ấy sẽ làm báp-tem bằng Thánh Linh.’

Bản Phổ Thông (BPT)

34Tôi đã chứng kiến việc ấy nên tôi bảo thật: Người nầy là Con Thượng Đế.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

34Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

34Tôi đã thấy và làm chứng rằng, đây chính là Con Đức Chúa Trời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Vì tôi đã thấy như thế, nên tôi làm chứng rằng người nầy là Con Ðức Chúa Trời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

34Tôi đã chứng kiến, nên tôi xác nhận, đây chính là Con Đức Chúa Trời.”

Bản Diễn Ý (BDY)

34Chính tôi đã chứng kiến nèn tôi xác nhận Người là Con Thượng Đế!”

Bản Phổ Thông (BPT)

35Hôm sau Giăng đang đứng đó với hai môn đệ

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

35Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

35Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai trong số các môn đồ của mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Hôm sau Giăng đang đứng với hai môn đồ của ông,

Bản Dịch Mới (NVB)

35Hôm sau, khi Giăng đang đứng với hai môn đệ, ông nhìn

Bản Diễn Ý (BDY)

35Qua ngày sau, Giăng đứng nói chuyện với hai môn đệ. Thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, Giặng lại giới thiệu:

Bản Phổ Thông (BPT)

36thì thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua. Giăng liền bảo, “Kìa là Chiên Con của Thượng Đế!”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

36nhìn Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

36Khi nhìn thấy Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36khi thấy Ðức Chúa Jesus đi qua, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời!”

Bản Dịch Mới (NVB)

36Đức Giê-su đi qua và nói: “Đây là Chiên Con của Đức Chúa Trời!”

Bản Diễn Ý (BDY)

36“Đây là Chiên Con của Thượng Đế sẽ hy sinh để chuộc tội cho nhân loại.”

Bản Phổ Thông (BPT)

37Hai môn đệ nghe Giăng nói thế liền đi theo Ngài.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

37Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Jêsus.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

37Hai môn đồ nghe ông nói, liền đi theo Đức Chúa Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Hai môn đồ nghe ông nói thế, họ đi theo Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Hai môn đệ nghe vậy, liền đi theo Đức Giê-su.

Bản Diễn Ý (BDY)

37Hai môn đệ nghe xong, liền đi theo Chúa Giê-xu.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Chúa Giê-xu quay lại thấy hai người theo mình liền hỏi, “Các anh em tìm gì?”Họ đáp, “Thưa Ra-bi ở đâu?” Chữ Ra-bi có nghĩa là “Thầy.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

38Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

38Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy họ đi theo thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy đang trọ ở đâu?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Ðức Chúa Jesus quay lại và thấy hai người theo mình, Ngài hỏi, “Các ngươi tìm gì?”Họ trả lời Ngài, “Ra-bi! (nghĩa là, Thưa Thầy!) Thầy ở đâu?”

Bản Dịch Mới (NVB)

38Thấy họ theo mình, Đức Giê-su quay lại hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi, nghĩa là ‘Thưa Thầy’, Thầy trọ ở đâu?”

Bản Diễn Ý (BDY)

38Chúa quay lại, thấy họ theo mình, liền hỏi: “Các anh tìm chi?” Họ kính cẩn: “Thưa, Thầy ở đâu?”

Bản Phổ Thông (BPT)

39Ngài bảo, “Mời các anh em đến xem.” Họ liền đi, thấy nơi Ngài ở và trọ lại với Ngài suốt hôm đó. Lúc ấy khoảng bốn giờ chiều.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

39Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

39Ngài phán: “Hãy đến xem.” Họ đến xem chỗ Ngài trọ, và ở lại với Ngài trong ngày đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Ngài trả lời họ, “Hãy đến xem.”Họ đến và thấy chỗ Ngài ở, và họ ở lại với Ngài hôm đó, vì lúc ấy đã khoảng bốn giờ chiều.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Ngài bảo: “Các anh hãy đến xem!” Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều. Vậy họ đến xem chỗ Ngài trọ và ở lại với Ngài suốt ngày hôm ấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

39Chúa ân cần: “Mời các anh đến thăm!” Họ đến chỗ Chúa trọ và ở lại với Ngài từ bốn giờ chiều cho đến tối.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Một trong hai người đi theo Chúa Giê-xu sau khi nghe Giăng nói về Ngài là Anh-rê, em của Xi-môn Phia-rơ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

40Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

40Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus, đó là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Ngài là Anh-rê em của Si-môn Phi-rơ.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Một trong hai người đã nghe lời Giăng đi theo Ngài là An-rê, em của Si-môn Phê-rơ.

Bản Diễn Ý (BDY)

40Anh-rê, em Si-môn Phê-rơ là một trong hai người theo Chúa hôm ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Trước tiên ông đi tìm Xi-môn, anh mình và thuật, “Chúng em đã tìm được Đấng Mê-si.” Danh từ Mê-si có nghĩa Đấng Cứu Thế.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

41Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ).

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

41Trước tiên, ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Christ).

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Trước hết, Anh-rê đi tìm anh của ông là Si-môn và nói, “Chúng tôi đã gặp Ðấng Ma-si-a” (nghĩa là Ðấng Christ).

Bản Dịch Mới (NVB)

41Việc đầu tiên An-rê làm là đi tìm anh mình và nói: “Chúng em đã gặp được Đấng Mê-si-a, nghĩa là Chúa Cứu Thế.”

Bản Diễn Ý (BDY)

41Vừa thấy Si-môn, Anh-rê báo tin: “Chúng tôi đã gặp Chúa Cứu Thế!”, rồi đưa anh mình đén với Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Sau đó ông đưa Xi-môn đến gặp Chúa Giê-xu. Vừa thấy Xi-môn Ngài bảo, “Tên anh là Xi-môn, con của Giăng. Từ nay anh sẽ được gọi là Xê-pha.” Xê-pha nghĩa là Phia-rơ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

42Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ).

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

42Ông đưa anh mình đến với Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus nhìn Si-môn và phán: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha”, nghĩa là Phi-e-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Rồi ông dẫn anh của ông đến Ðức Chúa Jesus.Ðức Chúa Jesus nhìn Si-môn và nói, “Ngươi là Si-môn con của Giăng. Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-rơ ).”

Bản Dịch Mới (NVB)

42An-rê đưa Si-môn đến gặp Đức Giê-su. Ngài nhìn Si-môn bảo: “Anh là Si-môn, con của Giăng, nhưng anh sẽ được gọi là Kê-pha,” dịch sang Hy Lạp: Phê-rơ nghĩa là đá.

Bản Diễn Ý (BDY)

42Chúa nhìn Si-môn, bảo: “Si-môn con Giô-na! Từ nay ta đổi tên con là Phê-rơ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

43Hôm sau Chúa Giê-xu quyết định lên miền Ga-li-lê. Ngài gặp Phi-líp và bảo, “Hãy theo ta!”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

43Qua ngày sau, Đức Chúa Jêsus muốn qua xứ Ga-li-lê, tìm Phi-líp, mà phán rằng: Hãy theo ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

43Hôm sau, Đức Chúa Jêsus muốn đi qua miền Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp và phán rằng: “Hãy theo Ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Hôm sau Ðức Chúa Jesus quyết định đến Ga-li-lê; Ngài tìm Phi-líp và nói với ông, “Hãy theo Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

43Qua ngày sau, Đức Giê-su quyết định lên miền Ga-li-lê. Gặp Phi-líp, Ngài bảo: “Anh hãy theo Ta!”

Bản Diễn Ý (BDY)

43Sáng hôm sau, Chúa Giê-xu quyết định lên xứ Ga-li-lê. Tìm gặp Phi-líp, Chúa bảo: “Con hãy theo ta!”

Bản Phổ Thông (BPT)

44Phi-líp gốc gác ở thành Bết-xai-đa, cùng quê với Anh-rê và Phia-rơ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

44Vả, Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-e-rơ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

44Phi-líp là người Bết-sai-đa, cùng thành phố với Anh-rê và Phi-e-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Phi-líp là người ở Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-rơ.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Phi-líp quê ở Bết-sai-đa, đồng thành với An-rê và Phê-rơ.

Bản Diễn Ý (BDY)

44Phi-líp quê ở Bết-sai-đa (bên bờ biển Ga-li-lê), đồng hương với Anh-rê và Phê-rơ.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Phi-líp gặp Na-tha-niên, bảo rằng, “Chúng tôi đã gặp được Đấng mà Mô-se có viết trong sách Luật và các nhà tiên tri cũng đề cập tới. Ngài là Giê-xu, con Giô-xép, quê ở Na-xa-rét.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

45Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

45Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Jêsus, con của Giô-sép, ở thành Na-xa-rét.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói với ông, “Chúng tôi đã gặp Ðấng mà Mô-sê đã viết trong Luật Pháp, và Các Tiên Tri cũng đã viết về Ngài, Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.”

Bản Dịch Mới (NVB)

45Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, khoe: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã viết trong Kinh Luật, các tiên tri của Chúa cũng có ghi chép. Ngài là Đức Giê-su, con ông Giô-sép ở Na-xa-rét.”

Bản Diễn Ý (BDY)

45Phi-líp gặp Na-tha-nên, liền mách: “Chúng tôi vừa gặp Chúa Cứu Thế mà Mai-sen và các nhà tiên tri đã nói trước. Chúa là Giê-xu, con ông Giô-sép, quê làng Na-xa-rét.”

Bản Phổ Thông (BPT)

46Na-tha-niên hỏi Phi-líp, “Có cái gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?”Phi-líp đáp, “Thì hãy đến mà xem.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

46Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

46Na-tha-na-ên nói: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” Phi-líp nói: “Hãy đến xem!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Na-tha-na-ên nói với ông, “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét sao?”Phi-líp đáp, “Mời bạn đến xem.”

Bản Dịch Mới (NVB)

46Na-tha-na-ên nói: “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét đâu!” Phi-líp đáp: “Cứ đến mà xem!”

Bản Diễn Ý (BDY)

46Na-tha-nên ngạc nhiên: “Có danh nhân hào kiệt nào xuất thân từ Na-xa-rét đâu?” Phi-líp đáp: “Mời anh đến gặp Chúa!”

Bản Phổ Thông (BPT)

47Khi Chúa Giê-xu thấy Na-tha-niên đến với mình liền bảo, “Đây là một người Ít-ra-en chân thật, không có chút gì giả dối.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

47Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

47Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến với Ngài thì nói về ông rằng: “Đây là một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Ðức Chúa Jesus thấy Na-tha-na-ên đến với mình, Ngài nói về ông, “Ðây là một người I-sơ-ra-ên thật, trong người ấy chẳng có điều chi gian dối.”

Bản Dịch Mới (NVB)

47Thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, Đức Giê-su nói về người rằng: “Đây mới thật là người Y-sơ-ra-ên, trong lòng không có gì gian dối!”

Bản Diễn Ý (BDY)

47Vừa thấy Na-tha-nên, Chúa Giê-xu nhận xét: “Đây là một người chân thật, đúng là con cháu của Y-sơ-ra-ên.”

Bản Phổ Thông (BPT)

48Na-tha-niên hỏi, “Làm sao thầy biết con?”Chúa Giê-xu đáp, “Trước khi Phi-líp gọi con, ta đã thấy con ngồi dưới gốc cây vả.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

48Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

48Na-tha-na-ên thưa: “Làm thế nào Thầy biết tôi?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Na-tha-na-ên hỏi Ngài, “Làm sao Thầy biết con?”Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới cây vả, Ta đã thấy ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

48Na-tha-na-ên hỏi: “Sao Thầy biết tôi?” Đức Giê-su đáp: “Trước khi Phi-líp gọi anh, Ta đã thấy anh dưới cây vả!”

Bản Diễn Ý (BDY)

48Na-tha-nên thưa: “Con chưa hề gặp Thầy, sao Thầy biết con?” Chúa đáp: “Ta đã thấy con dưới cây vả, trước khi Phi-líp gọi con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

49Na-tha-niên thưa, “Thưa thầy, thầy đúng là Con Thượng Đế! Thầy thật là Vua của dân Ít-ra-en!”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

49Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

49Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49Na-tha-na-ên nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy thật là Con Ðức Chúa Trời, Thầy là Vua của I-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch Mới (NVB)

49Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy đúng là Con Đức Chúa Trời, Thầy là Vua Y-sơ-ra-ên!”

Bản Diễn Ý (BDY)

49Na-tha-nên nhìn nhận: “Thầy là Con Thượng Đế, Vua dân Y-sơ-ra-ên!”

Bản Phổ Thông (BPT)

50Chúa Giê-xu hỏi Na-tha-niên, “Có phải con tin chỉ vì ta nói đã thấy con ngồi dưới gốc cây vả không? Con sẽ còn thấy nhiều điều kỳ diệu hơn thế nữa!”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

50Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

50Đức Chúa Jêsus đáp: “Có phải vì Ta nói Ta thấy ngươi ở dưới cây vả nên ngươi mới tin? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Vì Ta nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin phải không? Ngươi sẽ thấy những việc lớn hơn thế nữa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

50Đức Giê-su hỏi lại: “Có phải vì Ta nói Ta thấy anh dưới cây vả mà anh tin không? Anh sẽ còn thấy nhiều việc lớn hơn nữa!”

Bản Diễn Ý (BDY)

50Chúa bảo: “Con nghe ta thấy con dưới cây và nên con tin. Rồi đây con sẽ thấy nhiều việc kỳ diệu hơn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

51Rồi Ngài bảo ông, “Ta bảo thật, các con sẽ thấy bầu trời mở ra và các thiên sứ của Thượng Đế lên xuống trên Con Người.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

51Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

51Rồi Ngài phán: “Thật, Ta bảo thật với các ngươi: Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51Ðoạn Ngài nói tiếp với ông, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ của Ðức Chúa Trời cất lên và ngự xuống trên Con Người.”

Bản Dịch Mới (NVB)

51Rồi Ngài tuyên bố: “Các anh sẽ thấy bầu trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người!”

Bản Diễn Ý (BDY)

51Chúa quả quyết: “Chắc chắn con sẽ thấy bầu trời rộng mở và biết ta là chiếc cầu giữa Thượng Đế và nhân loại.”