So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1耶和华的话临到我,说:

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lời của CHÚA phán cùng tôi:

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán cùng tôi rằng:

和合本修订版 (RCUVSS)

2“人子啊,葡萄树比一切其他的树,就是树林里众树木的树枝,有什么长处呢?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Hỡi con người cây nho ở trong các cây khác, và nhánh nho ở trong cây rừng, thì có hơn gì không?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2“Hỡi con người, thân cây nho so với các cây khác có gì tốt hơn không? Và nhánh nho so với các cây rừng thì có gì hơn không?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2“Hỡi con người, Làm sao gỗ nho lại hơn các thứ gỗ khác? Làm sao nhánh nho lại quý hơn các cây cối trong rừng?

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Hỡi con người, gỗ cây nho thì có hơn gì gỗ các cành cây khác trong rừng không?

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hỡi con người, gỗ của cây nho có tốt hơn gỗ của các cây khác trong rừng không?

和合本修订版 (RCUVSS)

3可以从其中取木料来做工吗?人可以拿来做钉子,挂东西在上面吗?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Người ta có thể lấy gỗ bởi nó để làm việc gì? Có dùng làm đinh để treo vật gì được chăng?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Người ta có thể lấy gỗ nó để làm việc gì không? Có dùng làm chốt để treo vật gì được không?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Có ai lấy gỗ nó làm vật gì chăng? Hay có ai lấy một nhánh nó để làm cọc treo thứ gì chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

3Gỗ nó có làm được gì không? Người ta có dùng nó làm móc treo vật gì không?

Bản Phổ Thông (BPT)

3Người ta có thể nào lấy gỗ cây nho dùng vào việc gì không? Ngươi có thể nào dùng gỗ đó để đóng cọc máng vật gì không?

和合本修订版 (RCUVSS)

4看哪,它已经抛在火中当柴烧,火既烧了两头,中间也烧焦了,它还有什么用处呢?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Nầy, nó bị ném vào lửa để làm củi, khi lửa đã thiêu hai đầu, và khúc giữa cũng cháy, thì còn dùng được việc gì?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Không, nó sẽ bị ném vào lửa để làm củi, và khi lửa đã đốt hai đầu và khúc giữa cũng cháy thì nó còn dùng được vào việc gì?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Chẳng phải người ta dùng nó để làm củi hay sao? Khi cả hai đầu nó bị cháy rụi, còn khúc giữa bị biến ra than, nó có còn hữu dụng chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

4Này, nếu cây nho bị ném vào lửa làm củi đốt; nếu hai đầu đều bị thiêu đốt, khúc giữa bị cháy xém thì cây nho đó còn ích lợi gì không?

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nếu cây nho bị ném vào lửa để chụm, và nếu lửa đốt cháy hai đầu của nó rồi sắp sửa đốt cháy khúc giữa thì nó có còn dùng vào việc gì không?

和合本修订版 (RCUVSS)

5看哪,它完整的时候尚且不能拿来做工,何况被火烧焦了,还能拿来做工吗?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Nầy, khi nó còn nguyên, chẳng dùng làm gì được; huống nữa là, khi lửa đã thiêu nuốt và nó đã bị đốt cháy, thì còn dùng làm trò chi được ư!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Nầy, khi nó còn nguyên cũng chẳng dùng được vào việc gì huống chi là khi lửa đã thiêu nuốt và nó đã bị đốt cháy, thì còn dùng làm gì được nữa?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Này, ngay khi nó còn nguyên mà chẳng có thể dùng được việc gì,Huống chi khi nó đã bị thiêu rụi và biến thành than, Liệu nó có thể còn dùng được vào việc gì chăng?”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Này, khi nó còn nguyên vẹn nó không được dùng làm gì cả; huống gì khi nó đã bị lửa thiêu đốt và cháy xém thì nó còn được dùng để làm việc gì nữa?

Bản Phổ Thông (BPT)

5Khi thân cây nho còn nguyên thì nó đã không thể dùng được vào việc gì rồi huống hồ lúc nó đã bị cháy thì còn dùng vào việc gì nữa?”

和合本修订版 (RCUVSS)

6所以,主耶和华如此说:我怎样使林中树里的葡萄树在火中当柴烧,我也必照样对待耶路撒冷的居民。

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Như cây nho trong các cây rừng mà ta lấy làm củi, ném vào trong lửa, thì ta cũng sẽ phó dân cư Giê-ru-sa-lem như vậy.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: “Như thân cây nho giữa các cây rừng mà Ta lấy làm củi ném vào lửa, thì Ta cũng sẽ phó cư dân Giê-ru-sa-lem như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Giống như gỗ của cây nho là thứ chỉ có thể dùng để chụm lửa ở giữa các cây rừng thể nào, Ta cũng sẽ thiêu rụi dân cư ở Giê-ru-sa-lem thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vậy, CHÚA phán như vầy: Như Ta đã lấy gỗ cây nho giữa những cây khác trong rừng làm củi đốt, Ta cũng sẽ làm như vậy với dân cư Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Cho nên CHÚA là Thượng Đế phán như sau: “Trong số các cây cối trong rừng ta đã lấy gỗ cây nho dùng chụm lửa. Cũng vậy ta đã từ bỏ dân cư Giê-ru-sa-lem

和合本修订版 (RCUVSS)

7我必向他们变脸;他们虽从火中逃出来,火仍要烧灭他们。我向他们变脸的时候,你们就知道我是耶和华。

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Ta sẽ để mặt ta nghịch cùng chúng nó. Chúng nó sẽ ra khỏi lửa, nhưng lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi; và khi ta để mặt nghịch cùng chúng nó, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Ta sẽ hướng mặt Ta chống lại họ. Họ sẽ ra khỏi lửa nhưng lửa sẽ thiêu đốt họ, và khi Ta hướng mặt chống lại họ, thì các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ta sẽ để mặt Ta chống lại chúng. Cho dù chúng có thể thoát khỏi bị lửa thiêu lần đó, thì một ngọn lửa khác cũng sẽ thiêu đốt chúng. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA, khi Ta để mặt Ta chống lại chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ta sẽ hướng mặt Ta nghịch cùng chúng nó; dù chúng nó thoát khỏi lửa thì lửa cũng sẽ thiêu đốt chúng và chúng nó sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi Ta hướng mặt nghịch cùng chúng nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

7và sẽ nghịch chúng. Dù chúng thoát khỏi một trận hỏa hoạn, lửa vẫn tiêu diệt chúng. Khi ta nghịch lại chúng thì các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA.

和合本修订版 (RCUVSS)

8我必使这地荒凉,因为他们做了背叛的事。这是主耶和华说的。”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Ta sẽ làm đất nầy ra hoang vu, vì chúng nó đã phạm tội, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Ta sẽ làm đất nầy hoang vu vì họ đã phản bội Ta,” Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ta sẽ biến xứ sở của chúng ra hoang vu, bởi vì chúng đã bất trung bội bạc, ” CHÚA Hằng Hữu phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ta sẽ làm cho đất hoang phế vì chúng nó đã bất trung. CHÚA tuyên bố như vậy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Cho nên ta sẽ khiến đất hoang vu vì dân nầy đã tỏ ra bất trung, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.”