So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Ziouv gorngv,“Jaang nqaatv nyei dauh dauh mienh aah!Daaih maah! Yiem naaiv maaih wuom nyei.Maiv maaih nyaanh nyei mienh aah!Daaih maaiz nyanc.Daaih maaiz a'ngunc diuv caux ngongh nyorx,maiv zuqc cuotv nyaanh, maiv funx jaax-zinh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1“Hỡi tất cả những ai đang khát,Hãy đến nguồn nước!Người nào không có tiền bạc,Hãy đến mua mà ăn!Hãy đến mua rượu và sữaMà không cần tiền, không đòi giá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1“Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến với nguồn nước;Và ai không có tiền, hãy đến mua và ăn!Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền và không phải trả tiền.

Bản Dịch Mới (NVB)

1“Hỡi tất cả những ai khao khát, Hãy đến nơi các nguồn nước. Và người không tiền bạc, Hãy đến mua và ăn. Hãy đến mua rượu và sữa Mà không cần tiền và không phải trả phí tổn.

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán, “Hỡi những ai khát hãy đến mà uống.Những kẻ không tiền, hãy đến mua thức ăn.Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền,không phải trả gì.

Ging-Sou (IUMINR)

2Meih mbuo weic haaix diuc longc nyaanh maaizmaiv zeiz zien nyanc hopv,yaac longc duqv daaih nyei gong-zinh maaizmaiv tengx mienh beuv nyei ga'naaiv.Longc hnyouv muangx yie yaac nyanc longx nyei nyanc hopv,meih ziouc a'hneiv nyanc gauh longx jiex nyei ga'naaiv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Sao các ngươi trả tiền để mua vật không phải là bánh?Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no?Hãy chăm chú nghe Ta, hãy ăn vật ngonVà cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Tại sao các ngươi chi tiền cho những đồ không phải là cơm bánh?Sao các ngươi trả công cho những thứ chẳng làm cho no?Hãy chăm chú nghe Ta: Hãy ăn những món ngon,Hãy để linh hồn các ngươi hưởng những món béo bổ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Tại sao các ngươi tiêu phí tiền cho vật không phải là bánh, Lao lực cho vật không làm cho mãn nguyện. Hãy lắng nghe Ta, hãy ăn vật ngon, Thì linh hồn các ngươi sẽ vui với đồ béo bổ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Sao các ngươi trả tiền mua món không phải thức ăn?Sao các ngươi làm lụngđể lấy vật không thỏa mãn mình?Hãy nghe ta cho kỹ rồi ngươi sẽ ăn vật tốt lành;linh hồn ngươi sẽ vui hưởng cao lương mỹ vị.

Ging-Sou (IUMINR)

3Meih mbuo oix zuqc baeng m'normh muangx yaac daaih lorz yie.Muangx maah! Meih ziouc duqv ziangh jienv.Yie oix caux meih mbuo liepc yietc liuz nyei ngaengc waac,oix ziepc zuoqv nyei hnamv meih mbuo hnangv hnamv Ndaawitv nor.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Hãy nghiêng tai và đến với Ta;Hãy nghe Ta thì linh hồn các ngươi được sống.Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời,Tức là tình yêu vững bền của Ta dành cho Đa-vít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Hãy lắng tai nghe và hãy đến với Ta, để linh hồn các ngươi sẽ sống.Ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời,Vì lòng thương xót không thay đổi Ta đã hứa với Ða-vít.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Hãy nghiêng tai và đến cùng Ta, Hãy nghe thì linh hồn các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập một giao ước đời đời với các ngươi, Tức là tình yêu trung kiên Ta đã hứa cùng Đa-vít.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hãy đến nghe ta;hãy nghe ta để được sống.Ta sẽ lập một giao ước với các ngươi,một giao ước bền vững đời đời.Ta sẽ ban tình yêu bền chặt của ta cho Đa-vít.

Ging-Sou (IUMINR)

4Mangc maah! Yie paaiv ninh zoux zorng-zengx bun maanc fingx mienh,bun ninh zoux bieiv zeiv, zoux domh jien gunv maanc fingx.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Nầy, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Nầy, Ta đã lập người làm nhân chứng cho các nước,Làm nhà lãnh đạo để chỉ huy các dân.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Nầy, Ta đã lập nó làm một nhân chứng cho các dân,Một lãnh tụ, một tổng tư lệnh cho các nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Kìa, Ta đã lập người làm nhân chứng cho nhân dân, Làm lãnh đạo và chỉ huy dân chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ta sẽ khiến Đa-vít làm chứng nhânvề quyền năng ta cho các dân tộc,lập người làm lãnh đạo và chỉ huy nhiều dân.

Ging-Sou (IUMINR)

5Meih maiv hiuv nyei guoqv nyei mienh meih oix heuc daaih.Maiv hiuv duqv meih wuov nyei ganh guoqv mienh oix tiux daaih lorz meih,weic zuqc Ziouv, meih nyei Tin-Hungh,se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hunghceix njang-laangc bun meih.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Nầy, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm vinh hiển ngươi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5“Thật, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa biết,Và nước chưa biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,Là Đấng làm cho ngươi được vinh hiển.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nầy, ngươi sẽ gọi một nước mà ngươi không biết,Và nước ngươi không biết sẽ chạy đến với ngươi,Bởi vì đó là ý muốn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,Vì Ngài muốn tôn vinh ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Kìa, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi không biết; Nước không biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Tôn vinh ngươi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ngươi sẽ gọi những dân ngươi chưa hề biết.Các dân chưa biết ngươisẽ chạy đến cùng ngươivì ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi,vì Đấng Thánh của Ít-ra-en là Đấng tôn trọng ngươi.”

Ging-Sou (IUMINR)

6Corc lorz duqv buatc nyei ziangh hocoix zuqc lorz Ziouv. Ninh corc yiem fatv nyei ziangh hocoix zuqc tov ninh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp;Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Hãy tìm kiếm CHÚA trong khi còn tìm được,Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được, Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Cho nên hãy tìm kiếm CHÚA trước khi quá trễ;hãy kêu xin Ngài trong khi Ngài ở gần.

Ging-Sou (IUMINR)

7Orqv mienh oix zuqc leih nqoi ninh zoux orqv nyei jauv.Mienh waaic mienh oix zuqc guangc nqoi ninh hnamv cuotv nyei sic.Bun ninh nzuonx daaih lorz Ziouv, Ziouv ziouc korv-lienh ninh.Bun ninh nzuonx daaih lorz yie mbuo nyei Tin-Hungh,Tin-Hungh ziouc guangc nzengc ninh nyei zuiz.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình,Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình;Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót,Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Kẻ ác khá bỏ đường lối xấu của mình;Người bất chính khá bỏ các ác tưởng;Hãy trở về với CHÚA để được Ngài thương xót;Hãy đến với Ðức Chúa Trời của chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình, Người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng CHÚA vì Ngài thương xót ngươi, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Kẻ ác hãy thôi làm ác,hãy trừ bỏ những tư tưởng xấu.Hãy trở về cùng CHÚA để Ngài tỏ lòng từ bi đối với họ.Hãy đến cùng Thượng Đế chúng ta,vì Ngài giàu lòng tha thứ.

Ging-Sou (IUMINR)

8Ziouv gorngv,“Yie hnamv nyei sic se maiv hnangv meih mbuo hnamv nyei.Yie nyei jauv yaac maiv hnangv meih mbuo nyei jauv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi,Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8“Vì ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi,Ðường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta,” CHÚA phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

8“Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,”

Bản Phổ Thông (BPT)

8CHÚA phán, “Tư tưởng ta không như tư tưởng các ngươi.Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.

Ging-Sou (IUMINR)

9Weic zuqc lungh leih ndau ndongc haaix hlang,yie nyei jauv yaac hnangv wuov nor gauh hlang meih mbuo nyei jauv,yie hnamv nyei sic yaac gauh hlang meih mbuo hnamv nyei sic.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi,Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9“Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,Ðường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, và ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

Bản Dịch Mới (NVB)

9“Vì trời cao hơn đất bao nhiêu Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu,thì đường lối ta cũng cao hơn đường lối các ngươivà tư tưởng ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu.

Ging-Sou (IUMINR)

10Mbiungc caux sorngyiem lungh duih njiec,yaac maiv daaux nqaang nzuonxtaux bun ndau ndorn,tengx nyim guqc nyaah ziangh biouv,bun haaz nyim nyei mienh maaih nyim haaz,bun nyanc nyei mienh maaih laangh ziqc.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuốngVà không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai,Làm cho đâm chồi nẩy lộc,Để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống đất,Và không trở lại cho đến khi gội nhuần trái đất,Khiến cây cối đâm chồi nẩy lộc,Ban giống cho người gieo,Ban bánh cho người ăn thể nào,

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vì như mưa và tuyết Từ trời rơi xuống, Nó không trở lại trời Nhưng tưới đất, Làm cho đất đượm mầu và nẩy nở; Đem lại hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho người ăn.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Như mưa và tuyết từ trời rơi xuốngkhông trở lại cho đến khi đã thấm nhuần đất.Khiến cho cây cỏ đâm chồi nẩy lộc,tạo ra hạt giống cho nông giavà bánh cho dân chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

11Yie nyei nzuih gorngv cuotv nyei waac se hnangv naaic,maiv baeqc baeqc ndortv,zungv ziux yie hnamv nyei jauv zoux,yaac ziux yie paaiv mingh nyei za'eix zoux ziangx.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Thì lời của Ta cũng vậy,Đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công,Nhưng sẽ thực hiện ý Ta muốn,Và hoàn thành việc Ta giao.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Thì lời của Ta cũng vậy;Những lời đã ra từ miệng Ta sẽ chẳng trở về không,Nhưng chúng sẽ làm xong mọi điều Ta muốn,Và hoàn tất những gì Ta sai khiến chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Này, lời đã ra từ miệng Ta, Sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả,Nhưng sẽ làm điều Ta đã định Và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Lời ta phán cũng vậy.Chúng sẽ không trở về với ta mà vô dụng,mà sẽ hoàn thành việc ta muốn,và thực hiện điều ta sai khiến chúng.

Ging-Sou (IUMINR)

12Meih mbuo zungv oix njien-njien youh youh nyei cuotv Mbaa^mbi^lon.Baengh baengh orn-orn nyei nzuonx.Domh mbong fiuv-mbong oix yiem meih mbuo nyei nza'hmiencuotv qiex mbui nyei baaux nzung.Yiem lomc-huaang nyei ndiangx yaac oix mbaix buoz-zaangv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Vì các ngươi sẽ đi ra trong niềm vui,Được đưa đường trong sự bình an.Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát,Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ, Và được dẫn đưa trong bình an;Các núi đồi trước mặt các ngươi sẽ trỗi tiếng hát ca;Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay khen ngợi.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Còn các ngươi sẽ đi ra trong vui mừng, Và được dẫn về trong bình an. Núi đồi sẽ Cất tiếng hát trước mặt các ngươi. Và tất cả cây cối ngoài đồng Sẽ vỗ tay.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Cho nên các ngươi sẽ ra đi vui mừngvà được dẫn đi trong hoà bình.Núi đồi sẽ ca hát trước mặt các ngươi,Cây cối trong đồng sẽ vỗ tay.

Ging-Sou (IUMINR)

13Zongh ndiangx oix cuotv daaih div njimv-mbiorqc,faan ziqc liouh ndiangx yaac cuotv daaih div njimv-lomc.Naaiv se zoux weic Ziouv nyei mengh,benx yietc liuz nyei jangx-hoc yaac maiv haih pai guangc.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai,Và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai góc;Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-vaVà là một dấu hiệu đời đời, không hề bị tiêu diệt.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Cây tùng sẽ mọc lên thay gai góc;Cây sim sẽ mọc lên thế chỗ bụi gai;Ðiều ấy sẽ làm cho CHÚA được lưu danh muôn thuở,Một chứng tích đời đời, chẳng bị hủy diệt bao giờ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Cây tùng sẽ mọc lên thay cho cây gai, Cây hạnh đào thay cho gai góc. Ấy là một kỷ niệm cho CHÚA, Một dấu đời đời không bị cắt bỏ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Cây tùng sẽ mọc lên thay cho gai gốc.Cây sim sẽ mọc thế chỗ cỏ dại.Chúng sẽ làm dấu hiệu về lời hứa CHÚA,một dấu hiệu đời đời về lòng nhân từvà quyền năng của Ngài, không bao giờ bị tiêu diệt.”