So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New King James Version(NKJV)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New King James Version (NKJV)

1“Keep silence before Me, O coastlands,And let the people renew their strength!Let them come near, then let them speak;Let us come near together for judgment.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Hỡi các cù lao, hãy nín lặng trước mặt ta; các dân tộc hãy lấy sức mới; hãy đến gần, thì mới nói! Chúng ta hãy đến gần nhau để xét đoán!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Hỡi các hải đảo, hãy im lặng trước mặt Ta!Hãy để các dân tộc nhận lấy sức mới;Hãy để chúng đến gần và lên tiếng!Chúng ta hãy đến gần nhau để phán đoán!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Hỡi các xứ ở hải ngoại, hãy im lặng trước mặt Ta;Hãy để các dân được phục hồi sức lực;Hãy để họ đến gần;Hãy cho họ phát biểu ý kiến;Chúng ta hãy lại gần để xem ai đúng ai sai.

Bản Dịch Mới (NVB)

1“Hỡi các hải đảo, hãy im lặng trước mặt Ta. Hãy để cho các nước phục hồi năng lực; Hãy để chúng đến gần và nói đi. Chúng ta hãy cùng nhau đến gần để tranh cãi.

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA phán, “Hỡi các xứ xa xôi,hãy yên lặng nghe ta.Các dân hãy mạnh dạn lên.Hãy đến nói chuyện với ta;Chúng ta sẽ gặp nhau thảo luận xem ai phải.

New King James Version (NKJV)

2“Who raised up one from the east?Who in righteousness called him to His feet?Who gave the nations before him,And made him rule over kings?Who gave them as the dust to his sword,As driven stubble to his bow?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Ai đã khiến người kia dấy lên từ phương đông, lấy sự công bình gọi người đến kề chân mình? Ngài phó các dân tộc trước mặt Người, khiến người cai trị các vua, phó họ như bụi cho gươm người, giống như rác rến bị gió thổi cho cung người.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Ai đã khiến một người nổi lên từ phương đông,Lấy sự công chính gọi người đến bên chân mình?Ngài phó các nước trước mặt người,Khiến người chinh phục các vua;Ngài phó họ cho lưỡi gươm của người như bụi đất,Và phó họ cho cây cung của người như rơm rác bị gió đùa đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ai đã dấy lên một người từ phương đông?Ai lấy đức công chính gọi người ấy đến bên chân mình?Ai ban các nước cho người ấy,Và lập người ấy trị vì trên các vua?Ai phó họ cho gươm của người ấy như bụi đất,Như rơm rác bị gió đùa trước cung tên của người ấy?

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ai đã đánh thức người từ phương đông? Trong sự công chính, kêu gọi người đến chân mình? Trao các nước cho người, Chà đạp các vua dưới chân. Trao phó chúng nó cho gươm người như bụi đất? Phó chúng nó cho cung người như rơm rác gió thổi bay đi?

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ai đánh thức Đấng đến từ phương Đông?Ai ban cho Ngài chiến thắng bốn phía?Đấng mang Ngài lại, trao cho Ngài các dân tộcvà đánh bại các vua.Ngài vung gươm thì các vua trở thành như bụi.Ngài bắn cung thì họ bị thổi bay như trấu.

New King James Version (NKJV)

3Who pursued them, and passed safelyBy the way that he had not gone with his feet?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Người đuổi theo họ trên con đường chưa hề đặt chân, mà vẫn vô sự lướt dặm.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Người truy đuổi họVà vượt qua con đường người chưa hề đặt chân đếnMà vẫn bình an.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Người ấy truy kích họ và chiến thắng họ cách an toànTrên con đường trước đây người ấy chưa hề đặt chân đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Người săn đuổi chúng, vượt qua một cách an toàn Con đường mà chân ngươi chưa hề bước đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngài rượt theo họ và không hề bị thương tích,Ngài đi mà chân không chạm đất.

New King James Version (NKJV)

4Who has performed and done it,Calling the generations from the beginning?‘I, the Lord, am the first;And with the last I amHe.’ ”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Ai đã làm và thành tựu việc nầy? Ai đã gọi các dòng dõi từ ban đầu? Ấy là chính ta, Đức Giê-hô-va, là đầu tiên, mà cũng sẽ ở với cuối cùng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Ai đã thực hiện và hoàn thành việc đó?Ai đã kêu gọi các thế hệ từ ban đầu?Ấy chính là Ta, Đức Giê-hô-va,Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ai đã thực hiện và hoàn thành việc ấy?Ai từ ban đầu đã gọi các thế hệ nối tiếp nhau?Ấy chính là Ta, CHÚA,Ðấng Ðầu Tiên và là Ðấng Sau Cùng.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ai đã thực hiện và làm điều này? Ai đã gọi các thế hệ từ ban đầu? Chính Ta là CHÚA, là đầu tiên và cũng sẽ hiện diện Cho đến cuối cùng. Chính Ta là Đấng ấy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ai làm ra những chuyện đó?Ai nắm lịch sử từ lúc ban đầu?Chính ta, CHÚA là Đấng ấy.Ta đã có đây từ ban đầu,và ta cũng sẽ vẫn còn đây khi mọi việc kết thúc.”

New King James Version (NKJV)

5The coastlands saw it and feared,The ends of the earth were afraid;They drew near and came.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Các cù lao thấy và thất kinh; các đầu cùng đất đều run rẩy. Chúng nó đều đến gần và nhóm lại,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Các hải đảo thấy và khiếp sợ,Các nơi tận cùng cõi đất đều run rẩy.Chúng đều lại gần và tiến đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Các xứ ở hải ngoại thấy thế bèn kinh hãi;Các nơi tận cùng trái đất run sợ;Chúng tiến lại gần và đã đến với nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Các hải đảo thấy và sợ hãi, Các đầu cùng quả đất run rẩy; Chúng tiến lại gần và đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Hỡi các nơi xa xăm hãy nhìn và kinh sợ;Hỡi các nơi xa xăm trên đất, hãy run sợ.Hãy đến gần nghe ta.

New King James Version (NKJV)

6Everyone helped his neighbor,And said to his brother,“Be of good courage!”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6ai nấy giúp đỡ kẻ lân cận mình, và bảo anh em mình rằng: Hãy phấn chí!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Ai nấy giúp đỡ người lân cậnVà bảo anh em mình: “Hãy can đảm lên!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ai nấy giúp đỡ người lân cận mình;Chúng nói với nhau, “Khá can đảm lên.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Mỗi người giúp kẻ lân cận mình Và nói với anh em mình: “Hãy can đảm lên.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Các người thợ giúp đỡ nhau bảo nhau rằng, “Hãy mạnh dạn lên!”

New King James Version (NKJV)

7So the craftsman encouraged the goldsmith;He who smooths with the hammer inspired him who strikes the anvil,Saying, “It is ready for the soldering”;Then he fastened it with pegs,That it might not totter.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Thợ mộc giục lòng thợ vàng; kẻ dùng búa đánh bóng giục lòng kẻ đánh đe; luận về việc hàn rằng: Hàn vẫn tốt; đoạn lấy đinh đóng nó cho khỏi lung lay.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Thợ chạm khuyến khích thợ bạc,Thợ gò khuyến khích thợ rèn;Họ nói về mối hàn rằng: “Thế là tốt!”,Rồi dùng đinh đóng để tượng khỏi lung lay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Thợ chạm khắc khích lệ thợ mạ vàng;Thợ dùng búa để gò động viên thợ đập đe;Thợ hàn bảo, “Pho tượng nầy tốt lắm.” Rồi chúng dùng đinh đóng nó để nó không bị ngã.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Thợ mộc khuyến khích thợ vàng; Thợ gò bằng búa Khích lệ thợ đập đe; Thợ hàn lại bảo: “Thế là tốt;” Rồi họ dùng đinh đóng để nó khỏi ngã.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Người thợ khéo giục giã thợ bạc, thợ dùng búa gõ nhẵn kim khí, khuyến khích thợ rèn làm việc với cái đe. Người nói rằng, “Mối hàn nầy tốt.” Người lấy đinh đóng cái tượng vào đế để nó khỏi ngã.

New King James Version (NKJV)

8“But you, Israel, are My servant,Jacob whom I have chosen,The descendants of Abraham My friend.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Áp-ra-ham, bạn ta;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Nhưng hỡi Y-sơ-ra-ên, con là đầy tớ Ta,Hỡi Gia-cốp là kẻ Ta đã chọn,Các con là dòng dõi của Áp-ra-ham, bạn Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nhưng ngươi, hỡi I-sơ-ra-ên, tôi tớ Ta,Hỡi Gia-cốp, người Ta đã chọn,Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ta;

Bản Dịch Mới (NVB)

8“Nhưng ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ta. Hỡi Gia-cốp, kẻ ta chọn lựa; Là dòng dõi Áp-ra-ham, bạn Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

8CHÚA phán, “Hỡi dân Ít-ra-en, các ngươi là đầy tớ ta.Hỡi dân cư Gia-cốp, ta đã chọn các ngươi.Các ngươi thuộc gia đình của Áp-ra-ham, bạn ta.

New King James Version (NKJV)

9You whom I have taken from the ends of the earth,And called from its farthest regions,And said to you,‘You are My servant,I have chosen you and have not cast you away:

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất, mà bảo ngươi rằng: Ngươi là tôi tớ ta; ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Ta đã nắm lấy con từ tận cùng cõi đất,Gọi con từ các miền xa xămVà bảo con rằng: “Con là đầy tớ Ta,Ta đã chọn con, không từ bỏ con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ta đã nắm giữ ngươi dù ngươi ở những nơi tận cùng trái đất;Ta đã gọi ngươi từ những miền xa xôi vạn dặm,Ta đã bảo ngươi: Ngươi là tôi tớ Ta;Ta đã chọn ngươi và không bỏ ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ta đã nắm lấy ngươi từ đầu cùng quả đất, Kêu gọi ngươi từ các góc đất, Và bảo ngươi: ‘Ngươi là tôi tớ Ta,’ Ta đã chọn ngươi và không bỏ ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ta rút ngươi ra từ xứ xa xăm trên đấtvà gọi ngươi từ một miền xa thăm thẳm.Ta bảo, ‘Các ngươi là đầy tớ ta.’Ta đã chọn ngươi và không chống nghịch ngươi.

New King James Version (NKJV)

10Fear not, for I am with you;Be not dismayed, for I am your God.I will strengthen you,Yes, I will help you,I will uphold you with My righteous right hand.’

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Đừng sợ vì Ta ở với con,Chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con!Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con,Dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi;Chớ kinh hãi, vì Ta là Ðức Chúa Trời của ngươi.Ta sẽ thêm sức cho ngươi;Phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi;Ta sẽ nâng đỡ ngươi bằng tay phải toàn thắng của Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Cho nên đừng sợ, vì ta ở với ngươi.Chớ kinh khiếp vì ta là Thượng Đế ngươi.Ta sẽ khiến ngươi thêm mạnh và sẽ giúp đỡ ngươi;Ta sẽ lấy tay phải ta mà nâng đỡ và giải cứu ngươi.

New King James Version (NKJV)

11“Behold, all those who were incensed against youShall be ashamed and disgraced;They shall be as nothing,And those who strive with you shall perish.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Nầy, mọi kẻ nổi giận cùng conSẽ hổ thẹn và bị sỉ nhục.Những kẻ nổi lên chống nghịch conSẽ trở nên hư không và bị diệt vong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nầy, tất cả những kẻ nổi giận chống lại ngươi sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã;Những kẻ chống đối ngươi sẽ ra hư không và bị diệt vong.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nầy, tất cả những kẻ giận ngươi Sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã. Những kẻ chống nghịch ngươi Sẽ như không và bị hủy diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Tất cả các dân đang nổi giận cùng ngươisẽ bị hổ thẹn và nhục nhã.Những kẻ chống nghịch ngươi sẽ biến mất.

New King James Version (NKJV)

12You shall seek them and not find them—Those who contended with you.Those who war against youShall be as nothing,As a nonexistent thing.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Con sẽ tìm những kẻ gây hấn với con,Nhưng không tìm thấy chúng;Những kẻ tranh chiến với conSẽ bị diệt sạch và không còn gì cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngươi sẽ tìm kiếm chúng và không tìm ra được;Những kẻ ra nghinh chiến với ngươi,Những kẻ kéo quân đến đánh ngươi,Sẽ trở nên hư không, sẽ như không hề hiện hữu.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Những kẻ tranh đấu chống lại ngươi, Ngươi sẽ tìm chúng nhưng không thấy. Những kẻ tranh chiến nghịch cùng ngươi Sẽ như không có gì cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các ngươi sẽ tìm kẻ thù mình, nhưng không thấy.Những kẻ đối địch ngươi sẽ hoàn toàn biến mất.

New King James Version (NKJV)

13For I, the Lord your God, will hold your right hand,Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,Đấng nắm giữ tay phải conVà phán với con rằng: “Đừng sợ,Chính Ta sẽ giúp đỡ con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vì Ta, CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, sẽ nắm giữ ngươi bằng tay phải của Ta;Ta bảo ngươi, “Ðừng sợ, Ta sẽ giúp đỡ ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng nắm tay phải ngươi Và phán cùng ngươi: Đừng sợ, Chính Ta sẽ giúp đỡ ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi,Đấng nắm tay phải ngươi, bảo ngươi,‘Đừng sợ hãi, ta sẽ giúp đỡ ngươi.’

New King James Version (NKJV)

14“Fear not, you worm Jacob,You men of Israel!I will help you,” says the LordAnd your Redeemer, the Holy One of Israel.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14hỡi sâu bọ Gia-cốp, và các người của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Hỡi sâu bọ Gia-cốp, đừng sợ!Hỡi những người Y-sơ-ra-ên,Chính Ta sẽ giúp đỡ con, Đức Giê-hô-va phán vậy;Đấng cứu chuộc con là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ðừng sợ, hỡi các ngươi, sâu bọ của Gia-cốp,Hỡi các ngươi, con dân của I-sơ-ra-ên,Ta sẽ giúp đỡ các ngươi,CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Hỡi sâu bọ Gia-cốp, hỡi những người Y-sơ-ra-ên: Đừng sợ. Ta sẽ giúp đỡ ngươi.” Ngài là Đấng cứu chuộc ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, CHÚA phán như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Hỡi những kẻ sót lại trong Ít-ra-en,đừng sợ cho dù ngươi yếu ớt và vô dụng.”CHÚA phán,“Chính ta sẽ giúp đỡ ngươi.Đấng giải cứu ngươilà Đấng Thánh của Ít-ra-en.

New King James Version (NKJV)

15“Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth;You shall thresh the mountains and beat them small,And make the hills like chaff.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Nầy, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Nầy, Ta sẽ khiến con làm dụng cụ đập lúaVừa mới vừa sắc bén và có nhiều răng.Con sẽ giày đạp và nghiền nát các núi,Làm cho các đồi trở nên như rơm rác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nầy, Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa mới, có răng bén nhọn;Ngươi sẽ bừa các núi và tán chúng ra nhỏ;Ngươi sẽ biến các đồi thành trấu rác.

Bản Dịch Mới (NVB)

15“Nầy, Ta sẽ làm cho ngươi thành một công cụ đập lúa mới, Bén và có nhiều răng. Ngươi sẽ đập các núi và đánh tan chúng. Ngươi sẽ làm các đồi trở thành như rơm rạ.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nầy, ta đã làm cho ngươi mới lạinhư miếng ván đập lúa có răng bén.Để ngươi đi trên các núi và chà đạp chúng.Ngươi sẽ khiến đồi núi thành trấu.

New King James Version (NKJV)

16You shall winnow them, the wind shall carry them away,And the whirlwind shall scatter them;You shall rejoice in the Lord,And glory in the Holy One of Israel.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ lùa đi, gió lốc sẽ làm tan lạc; nhưng ngươi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16Con sẽ rê chúng, và gió sẽ đùa chúng đi,Một cơn gió lốc sẽ làm chúng tan tác.Nhưng con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,Và sẽ tự hào trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ngươi sẽ rê chúng,Gió sẽ thổi chúng đi,Cơn lốc sẽ tung rải chúng.Rồi ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA,Và được hiển vinh trong Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Ngươi sẽ sàng sảy chúng rồi gió thổi đi; Một cơn gió lốc sẽ làm chúng tan tác. Còn ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA; Và tôn vinh trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ngươi sẽ ném chúng lên trời,để gió thổi chúng bay đi;gió bão sẽ phân tán chúng.Rồi ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA;Ngươi sẽ hãnh diện trong Đấng Thánh của Ít-ra-en.

New King James Version (NKJV)

17“The poor and needy seek water, but there is none,Their tongues fail for thirst.I, the Lord, will hear them;I, the God of Israel, will not forsake them.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa bỏ họ đâu.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17Những người nghèo nàn và thiếu thốn tìm nước uốngMà không được,Lưỡi họ khô vì khát.Nhưng Ta là Đức Giê-hô-va sẽ nhậm lời họ;Ta là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ không từ bỏ họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Khi những người nghèo khó và thiếu thốn tìm nước uống,Nhưng chẳng có giọt nước nào;Lưỡi chúng khô khan vì khát,Ta, CHÚA, sẽ nhậm lời chúng;Ta, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, sẽ không bỏ chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Những kẻ nghèo nàn và thiếu thốn tìm kiếm nước Nhưng không có; Lưỡi họ khô vì khát. Ta là CHÚA, sẽ đáp lời chúng; Ta là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không từ bỏ họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Kẻ nghèo khổ khốn cùng sẽ tìm nước,nhưng không tìm được.Lưỡi họ khô vì khát.Nhưng ta, CHÚA sẽ đáp lời cầu nguyện của họ;Ta, Thượng Đế của Ít-ra-en sẽ không để họ chết.

New King James Version (NKJV)

18I will open rivers in desolate heights,And fountains in the midst of the valleys;I will make the wilderness a pool of water,And the dry land springs of water.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

18Ta sẽ khiến sông chảy ra trên các đồi trọc,Và suối trào lên giữa các thung lũng.Ta sẽ biến hoang mạc thành ao hồ,Và đất khô thành các nguồn nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ta sẽ mở những dòng sông chảy ra từ những đồi trơ trụi,Những dòng suối sẽ tuôn trào từ các thung lũng;Ta sẽ biến đồng hoang thành nơi có nhiều hồ nước,Miền đất khô cằn sẽ có các suối nước trào lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ta sẽ làm cho các sông chảy ra trên đồi trọc; Các suối ở giữa những thung lũng; Biến sa mạc thành hồ nước; Đất khô hạn thành những mạch nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Ta sẽ khiến sông chảy trên đồi khô,và suối phun ra từ thung lũng.Ta sẽ biến sa mạc ra hồ nướcvà đất khô thành các suối.

New King James Version (NKJV)

19I will plant in the wilderness the cedar and the acacia tree,The myrtle and the oil tree;I will set in the desert the cypress tree and the pineAnd the box tree together,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

19Ta sẽ đặt trong hoang mạc cây bá hương,Cây keo, cây sim và cây ô-liu;Ta sẽ trồng nơi đồng hoang cây tùng,Cây sam, và cây hoàng dương chung với nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ta sẽ trồng trong đồng hoang cây bá hương và cây keo,Cây sim và cây ô-liu;Ta sẽ cho cây tùng, cây thông, và cây hoàng dương mọc lên với nhau trong sa mạc,

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ta sẽ trồng cây tùng, cây xiêm, Cây hải đào và cây ô-liu trong sa mạc. Ta sẽ trồng chung với nhau trong sa mạc Cây thông, cây huyền và cây bách.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ta sẽ khiến cây mọc trong sa mạc:cây hương nam, cây keo, cây sim và cây thông.Ta sẽ đặt cây thông, cây bách,và cây tùng mọc chung nhau trong sa mạc.

New King James Version (NKJV)

20That they may see and know,And consider and understand together,That the hand of the Lord has done this,And the Holy One of Israel has created it.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên sự đó.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

20Để mọi người xem thấy và biết,Cùng nhau suy ngẫm và hiểu rằngTay Đức Giê-hô-va đã làm điều ấy,Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ðể chúng có thể thấy và biết,Rồi cùng nhau suy gẫm và hiểu rằng tay CHÚA đã làm điều ấy,Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên đã tạo ra điều ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Để người ta thấy và biết, Để cùng nhau suy gẫm và hiểu rằng: Bàn tay CHÚA đã làm điều này Và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã sáng tạo nó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Người ta sẽ nhìn thấy những điều đó và hiểu;họ sẽ suy nghĩ kỹ về những việc nầy.Và biết rằng quyền năng CHÚA làm ra việc đó,và rằng Đấng Thánh của Ít-ra-enđã thực hiện các việc nầy.”

New King James Version (NKJV)

21“Present your case,” says the Lord.“Bring forth your strong reasons,” says the King of Jacob.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Đức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi; Vua của Gia-cốp phán: Hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

21Đức Giê-hô-va phán: “Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi;”Vua của Gia-cốp phán: “Hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21CHÚA phán, “Hãy trình bày sự việc của các ngươi;” Vua của Gia-cốp truyền, “Hãy đưa ra những luận chứng mạnh mẽ của các ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21CHÚA phán: “Hãy trình vụ kiện của các ngươi.” Vua của Gia-cốp phán: “Hãy đưa ra những lý lẽ hùng biện.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21CHÚA phán, “Hãy trình bày lý lẽ ngươi ra.” Vua của Gia-cốp bảo, “Hãy cho ta thấy lý đoán của ngươi.

New King James Version (NKJV)

22“Let them bring forth and show us what will happen;Let them show the former things, what they were,That we may consider them,And know the latter end of them;Or declare to us things to come.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Phải, hãy thuật lại đi! Hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến! Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hay là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

22Hãy để chúng đến gần và nói cho chúng ta biếtĐiều sẽ xảy đến!Hãy nói cho chúng ta những điều đã có từ trước,Để chúng ta suy nghiệmVà biết kết cuộc của nó;Hoặc nói cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Hãy để họ đưa ra và cho chúng tôi biết những gì sẽ xảy đến;Hãy để họ chỉ cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra,Hầu chúng tôi có thể suy gẫm và biết được kết cục của họ ra sao;Hoặc hãy để họ công bố cho chúng tôi biết điều gì sẽ đến;

Bản Dịch Mới (NVB)

22“Hãy để chúng đếnVà nói cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy đến. Hãy nói cho chúng ta biết những điều đã xảy ra từ trước Để chúng ta suy tư Và biết kết cục của chúng; Hãy công bố cho chúng ta biết những việc sẽ đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Hãy mang các thần tượng ngươi vào để chúng tiết lộ chuyện tương lai. Bảo chúng cho chúng ta biết chuyện xảy ra lúc ban đầu. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ, để chúng ta biết kết cục ra sao. Hoặc cho chúng ta biết chuyện tương lai.

New King James Version (NKJV)

23Show the things that are to come hereafter,That we may know that you are gods;Yes, do good or do evil,That we may be dismayed and see it together.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

23Hãy rao những việc sẽ xảy đến sau nầy, cho chúng ta biết các ngươi là thần, cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi, hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ…

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

23Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau nầy,Để chúng ta biết các ngươi là thần;Cũng hãy ban phước hoặc giáng họa,Để chúng ta cùng nhau thấy và kinh ngạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Hãy tỏ cho chúng tôi hay những gì sẽ xảy ra sau nầy,Ðể chúng tôi biết rằng quý vị là các thần có thực lực;Phải, hãy ban phước hoặc giáng họa đi,Ðể chúng tôi ngưỡng phục hoặc sợ hãi quý vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Hãy nói cho chúng ta biết những điều sẽ xảy ra sau này Để chúng ta biết các ngươi là các thần. Phải, hãy ban phước hay giáng họa đi Để chúng ta kinh ngạc hay cùng nhau chiêm ngưỡng.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Hãy cho chúng ta biết chuyện tương lai, thì chúng ta sẽ tin các ngươi là thần. Hãy hành động đi, dù tốt hay xấu, để chúng ta sợ hãi.

New King James Version (NKJV)

24Indeed you are nothing,And your work is nothing;He who chooses you is an abomination.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

24Nầy, các ngươi chẳng ra gì, sự các ngươi làm cũng là vô ích; kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

24Nầy, các ngươi chẳng ra gì,Việc các ngươi làm cũng là vô ích;Kẻ chọn các ngươi thật đáng ghê tởm!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Nhưng quý vị thật ra chỉ là hư không;Công việc của quý vị đều là hư ảo;Ai chọn tôn thờ quý vị là làm một việc thật đáng tởm.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Này, các ngươi chẳng ra gì; Công việc của các ngươi là vô ích; Kẻ chọn các ngươi là ghê tởm.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Các ngươi là thần vô dụng; chẳng làm được gì cả. Những kẻ thờ phụng các ngươi đáng ghê tởm.

New King James Version (NKJV)

25“I have raised up one from the north,And he shall come;From the rising of the sun he shall call on My name;And he shall come against princes as though mortar,As the potter treads clay.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

25Ta dấy lên một người từ phương bắc, và người đã đến; người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc, giẵm lên trên các quan trưởng như giẵm trên đất vôi, khác nào thợ gốm nhồi đất sét.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

25Ta khiến một người từ phương bắc nổi lên, và người đã đến;Người kêu cầu danh Ta từ phía mặt trời mọc.Người sẽ giẫm lên những kẻ cai trị như giẫm trên bùn đất,Như thợ gốm nhồi đất sét dưới chân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ta đã dấy lên một người từ phương bắc;Nó sẽ đến;Từ phương đông nó sẽ kêu cầu danh Ta;Nó sẽ giày đạp các lãnh tụ như đạp bùn,Như thợ gốm nhào nặn đất sét.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ta đã đánh thức người từ phương bắc; người đã đến. Từ phương đông, người đã kêu cầu danh Ta. Người chà đạp những kẻ lãnh đạo như bùn đất; Như thợ gốm nặn đất sét.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ta đã mang một người đến từ phương Bắc.Ta đã gọi đích danh một người từ phương Đông,và người biết ta.Người dẫm đạp lên các vua như dẫm lên bùn,như thợ gốm đạp lên đất sét.

New King James Version (NKJV)

26Who has declared from the beginning, that we may know?And former times, that we may say, ‘He is righteous’?Surely there is no one who shows,Surely there is no one who declares,Surely there is no one who hears your words.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

26Ai đã tỏ ra điều đó từ lúc ban đầu cho chúng ta biết? Ai đã rao ra từ trước, đặng chúng ta nói rằng, người là công bình? Nhưng chẳng ai rao hết, chẳng ai báo hết, chẳng ai từng nghe tiếng các ngươi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

26Ai đã nói cho chúng ta biết điều đó từ ban đầu?Ai đã rao ra từ trước để chúng ta nói: “Người ấy đúng”?Nhưng chẳng ai rao, chẳng ai báo cả,Cũng chẳng ai đã từng nghe tiếng các ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ai đã công bố từ ban đầu để chúng ta có thể biết?Từ xa xưa để chúng ta có thể nói, “Vị thần nầy là thật”?Nhưng chẳng ai nói điều gì,Cũng chẳng ai công bố điều gì,Và chẳng ai được nghe một lời nào của quý vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Ai đã nói điều đó từ ban đầu để chúng ta biết? Ai đã bảo từ trước để chúng ta nói rằng: ‘Người là đúng.’ Không ai nói điều gì, Không ai công bố gì, Không ai nghe tiếng nào từ các ngươi cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Ai cho chúng ta biết chuyện nầy trước khi nó xảy đến?Ai báo trước cho chúng ta biết để chúng ta nói,‘Ngài đã nói đúng’?Không ai trong các ngươi cho chúng ta biết gì cả;không ai trong các ngươi bảo cho chúng tabiết trước khi việc xảy ra;không ai nghe các ngươi nói gì về chuyện đó cả.

New King James Version (NKJV)

27The first time I said to Zion,‘Look, there they are!’And I will give to Jerusalem one who brings good tidings.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

27Ấy chính ta đã phán trước nhứt cùng Si-ôn rằng: Nầy, chúng nó đây! Ta sẽ sai một kẻ báo tin lành đến Giê-ru-sa-lem.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

27Chính Ta là Đấng đầu tiên đã phán với Si-ôn: “Nầy, chúng đây!”Và Ta sẽ sai một sứ giả báo tin lành đến Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Trước hết Ta phán với Si-ôn,“Kìa, hãy nhìn xem chúng.” Ta sẽ ban cho Giê-ru-sa-lem một người loan báo tin mừng,

Bản Dịch Mới (NVB)

27Việc đầu tiên là đối với Si-ôn, hãy nhìn xem, hãy nhìn xem chúng Và Ta sẽ sai một người báo tin mừng đến Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ta, CHÚA là Đấng đầu tiên nói cho Giê-ru-sa-lem biết rằngdân chúng sẽ hồi hương.Ta sai sứ giả đến báo tin mừng cho Giê-ru-sa-lem.

New King James Version (NKJV)

28For I looked, and there was no man;I looked among them, but there was no counselor,Who, when I asked of them, could answer a word.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

28Ta xem rồi, chẳng có ai hết; trong đám họ cũng chẳng có một người mưu sĩ, để mà khi ta hỏi họ, có thể đáp một lời.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

28Ta nhìn xem nhưng chẳng có ai cả;Trong số họ, không có một cố vấnĐể khi Ta hỏi, họ có thể đáp một lời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Vì Ta đã nhìn xem và chẳng thấy một thần tượng nào;Ta đã quan sát chúng, nhưng không tìm được một thần tượng nào có thể làm tham vấn,Ðể khi Ta hỏi một câu, ít nữa nó cũng có thể đáp được một lời.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Ta tìm xem nhưng không có ai, Không một cố vấn nào giữa vòng những người này Để khi Ta hỏi, họ có thể đáp một lời.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Ta nhìn các thần tượng,nhưng chẳng tượng nào có thể trả lời cả.Không ai trong chúng nó biết cho ý kiến;Chẳng ai trong chúng nó có thể trả lời câu hỏi ta.

New King James Version (NKJV)

29Indeed they are all worthless;Their works are nothing;Their molded images are wind and confusion.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

29Thật, họ chỉ là hư vô hết thảy; công việc họ cũng thành không, tượng đúc của họ chẳng qua là gió và sự lộn lạo.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

29Nầy, tất cả họ chỉ là hư ảo;Công việc của họ là vô giá trị;Tượng đúc của họ là hư không như làn gió thoảng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Kìa, tất cả các thần tượng ấy đều hư không;Công việc của chúng chỉ là hư ảo;Những tượng đúc chúng thờ đều rỗng không như gió, chẳng có thực chất gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Kìa, tất cả chúng nó đều là hư ảo, Công việc chúng nó là hư không; Hình tượng chúng nó là gió và trống không.”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Nầy, tất cả chúng nó đều là thần giả.Không biết làm gì cả;Chúng nó thật vô dụng.”