So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Daviv cajces zoo ib yam li tsob ntoo uas twb muab ntov lawm; tiamsis lub hauvpaus rov hlav dua ib tug ntsuag tshiab. Yog li ntawd, tus vajntxwv tshiab yuav sawv hauv Daviv cov xeebntxwv los.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Gie-sê,Một cành từ rễ nó sẽ ra trái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Một chồi sẽ nứt ra từ gốc tổ Giê-se;Một nhánh sẽ vươn lên từ gốc rễ ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Y-sai, Một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Một nhánh sẽ mọc ra từ gốc; một vị vua sẽ xuất thân từ gia đình Gie-xê.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Vajtswv tus ntsujplig yuav pub komnws muaj tswvyim,muaj kev txawj ntse thiab paub tswj nws haivneeg.Nws yuav paub tus TSWV lub siabnyiam thiab hwm tus TSWV,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài,Là thần khôn ngoan và thông sáng,Thần mưu lược và quyền năng,Thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Thần của CHÚA ngự trên Người;Ðó là Thần khôn ngoan và thông sáng,Thần mưu lược và quyền năng,Thần tri thức và kính sợ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Thần của CHÚA sẽ ngự trên Ngài, Là thần khôn ngoan và hiểu biết, Thần mưu lược và quyền năng, Thần tri thức và kính sợ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Thần linh CHÚA sẽ ngự trên người. Thần linh đó sẽ ban cho người sự khôn ngoan, hiểu biết, tài hướng dẫn, và quyền năng. Thần linh đó sẽ dạy vua biết kính sợ CHÚA.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3thiab nws nyob kaj siab lug vim nws mloog Vajtswv lus.Nws yuav tsis txiav txim raws li nws lub qhovmuag pomlossis nws lub pobntseg hnov,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va.Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy,Cũng chẳng phán quyết theo tai nghe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Người sẽ lấy sự kính sợ CHÚA làm vui;Người sẽ không xét đoán dựa vào những gì mắt Người trông thấy;Người cũng không quở trách dựa theo những gì tai Người nghe;

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ngài vui mừng trong sự kính sợ CHÚA. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy, Cũng không quyết định bằng tai nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vua sẽ vui mừng vâng theo CHÚA.Người sẽ không phán đoán theo mắt thấy, hay quyết định theo tai nghe.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4nws yuav txiav txim ncaj nceesrau cov neeg pluagthiab tsa cov neeg uas tsis muaj leejtwg pab txoj cai.Nws lo lus zoo li ib rab qws uas ntaus lub ntiajteb no,thiab nws tej pa yuav tua cov neeg siab phem.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Nhưng Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế,Và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất.Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy nơi miệng mình,Và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ gian ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Nhưng Người sẽ xét xử công minh cho người nghèo;Người sẽ trả lẽ công bình cho những người thấp cổ bé miệng trong xứ;Người sẽ dùng cây gậy nơi miệng Người đánh phạt thế gian;Người sẽ dùng hơi thở nơi môi Người diệt trừ kẻ ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nhưng Ngài sẽ xét xử kẻ nghèo trong công chính, Định đoạt công bình cho những người khốn khổ trên đất. Ngài sẽ đánh trái đất bằng roi nơi miệng mình; Và dùng hơi thở từ môi mà giết kẻ ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nhưng người sẽ phân xử thanh liêm cho kẻ nghèo; phán quyết của người sẽ rất công bằng cho người nghèo khổ trong xứ. Theo lệnh người kẻ ác sẽ bị trừng phạt, và theo lời người kẻ ác sẽ bị xử tử.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Kev ncaj ncees yuav ua nws txojsiv sia,thiab kev ua siab ncaj yuav ua pluajntaub rau nws pav duav.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Sự công chính sẽ làm dây thắt lưng của Ngài,Và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Lẽ công chính sẽ là dây nịt ngang lưng Người;Ðức thành tín sẽ là đai buộc quanh hông Người.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Công chính sẽ là nai nịt trên hông Ngài, Trung tín sẽ là thắt lưng của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Sức mạnh của người là sự nhân từ và công chính, như thắt lưng quanh hông người.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Hma thiab yaj yuav nyob tau ua ke,tsov pomtxwv yuav pw nrog menyuam tshis.Menyuam nyuj thiab menyuam tsovntxhuav yuav noj zaub ua ke,thiab tej menyuam yaus yuav ua covyug tej tsiaj ntawd.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con,Beo nằm chung với dê con;Bê, sư tử tơ và thú béo ở chung với nhau,Một trẻ nhỏ sẽ chăn dắt chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Bấy giờ chó sói sẽ ở chung với chiên con;Beo sẽ nằm cạnh dê con;Bò con, sư tử tơ, và các thú vật mập mạnh sẽ sống chung với nhau,Và một đứa bé sẽ chăn dắt chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Bấy giờ chó sói sẽ ở chung với cừu con, Beo sẽ nằm chung với dê; Bò con, sư tử tơ và bò mập béo sẽ ở chung với nhau Và một đứa trẻ nhỏ sẽ dắt chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lúc đó muông sói sẽ sống an lành với chiên con, hùm beo sẽ nằm nghỉ chung với dê. Bò con, sư tử, và bò đực tơ sẽ ăn chung nhau, rồi một đứa trẻ thơ sẽ dắt chúng nó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Nyuj thiab dais yuav noj zaub ua ke,menyuam nyuj thiab menyuam dais yuav pw ua ke.Tsov ntxhuav yuav noj quavnyab ib yam li nyuj noj.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Bò cái sẽ ăn chung với gấu,Các con nhỏ của chúng nằm chung với nhau;Sư tử ăn rơm như bò.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Bò cái và gấu cái sẽ ăn chung với nhau;Các con của chúng sẽ nằm bên nhau;Bấy giờ sư tử sẽ ăn cỏ như bò.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Bò cái sẽ ăn với gấu; Các con của chúng sẽ nằm chung; Sư tử sẽ ăn cỏ như bò.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Bò cái và gấu sẽ ăn chung nhau vô sự. Các con nhỏ chúng nó sẽ nằm nghỉ chung. Sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Txawm yog tus menyuam yaus uas tseem noj mismus ua si ze ntawm tus nab muajtaug lub qhov los tsis ntshai,thiab menyuam yaus cev tes kov nab los nab tsis tom.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Trẻ còn bú chơi đùa bên hang rắn hổ mang,Trẻ thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Trẻ thơ còn đang bú sẽ chơi đùa bên hang rắn lục;Trẻ thơ vừa dứt sữa sẽ thọc tay vào hang rắn hổ mang.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Trẻ con đương bú sẽ chơi đùa nơi hang rắn hổ mang, Trẻ vừa dứt sữa sẽ thò tay vào hang rắn độc.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Một em bé sẽ chơi kề hang rắn hổ mang, còn một đứa trẻ sẽ thò tay vào ổ rắn độc.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Saum Xi-oos uas yog Vajtswv lubRoob dawbhuvyuav tsis muaj kev txhawj kev ntshailossis kev phem kev qias.Tej neeg thoob ntiajteb yuav paubtus TSWV ib yam li dej puv nkaus hiavtxwv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng chẳng cắn giết aiTrên khắp núi thánh Ta;Vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy thế giớiNhư các dòng nước phủ đầy biển.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Không ai sẽ làm hại hay hủy diệt trên khắp núi thánh của Ta,Vì khắp đất sẽ ngập tràn sự hiểu biết CHÚA, như nước phủ đầy trong biển cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Không ai sẽ làm hại hay hủy diệt Trên toàn núi thánh Ta. Vì sự hiểu biết CHÚA tràn ngập đất Như nước che phủ biển.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Chúng nó sẽ không làm hại hay tiêu diệt lẫn nhau trong khắp núi thánh ta, vì cả đất sẽ đầy sự hiểu biết CHÚA, như biển đầy tràn nước.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Muaj ib hnub Yexais tus Cag yuav sawv ua ib yam cim tseemceeb rau txhua haivneeg pom; lawv yuav tuaj sib sau rau hauv nws lub nroog thiab hawm nws.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Trong ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm ngọn cờ cho các dân tộc; các nước đều tìm đến Ngài, và nơi ngự của Ngài sẽ đầy vinh quang.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Trong ngày đó, Rễ ra từ Giê-se sẽ trở thành biểu tượng cho các dân. Các nước sẽ tìm cầu Ngài, và nơi Ngài ngự sẽ rực rỡ huy hoàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vào ngày ấy, rễ từ Y-sai sẽ đứng lên làm dấu hiệu cho các dân; các nước sẽ tìm cầu Ngài, và nơi Ngài cư ngụ sẽ vinh quang.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Lúc đó vua mới xuất thân từ gia đình Gie-xê sẽ đứng lên làm cờ xí cho mọi dân tộc. Các dân sẽ tập họp quanh người, và nơi người ở sẽ đầy vinh hiển.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Hnub ntawd, tus Tswv yuav siv nws lub hwjchim mus coj nws haivneeg uas tseem tshuav nyob pem tebchaws Axilias thiab nyob nram tebchaws Iziv, hauv tebchaws Patalaus, tebchaws Sudas, tebchaws Elames, tebchaws Npanpiloos, tebchaws Hamas thiab tej tebchaws uas nyob raws ntug dej hiavtxwv, thiab tej koog povtxwv hauv hiavtxwv rov los nyob rau hauv lawv lub qub teb qub chaw dua.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Trong ngày đó, Chúa còn đưa tay ra một lần nữa để chuộc dân sót của Ngài, tức là dân còn lại từ A-si-ri, Ai Cập, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát và các hải đảo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Trong ngày đó, Chúa sẽ giơ tay Ngài ra thêm một lần nữa để khôi phục những người còn sót lại của dân Ngài từ các xứ A-sy-ri, Ai-cập, Pha-trô, Ê-thi-ô-pi, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát, và từ các xứ ở hải ngoại bên kia các đại dương.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vào ngày ấy, Chúa sẽ đưa tay ra một lần nữa khôi phục dân sót của Ngài, là dân còn lại từ A-si-ri, từ Ai-cập, từ Pha-trô, từ Ê-thi-ô-bi, từ Ê-lam, từ Si-nê-a, từ Ha-mát và các hải đảo.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Lúc đó CHÚA sẽ lại tìm kiếm mang về những kẻ sống sót từ A-xy-ri, Bắc Ai-cập, Nam Ai-cập, Cút, Ê-lam, Ba-by-lôn, Ha-mát, và các hải đảo ngoài biển khơi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Tus Tswv yuav ua ib yam cim qhia rau txhua haivneeg paub hais tias nws tabtom sau cov Yixalayees thiab cov Yudas uas tau khiav mus nyob ua sab ua sua rau plaub ceg kaum ntuj lawm rov los nyob ua ke dua.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Ngài sẽ dựng một ngọn cờ cho các nước,Quy tụ những người Y-sơ-ra-ên bị ruồng bỏ,Tập hợp những người Giu-đa lưu lạcTừ bốn phương trên đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngài sẽ ban một hiệu lịnh cho các nước Ðể quy tụ những người bị ruồng bỏ của I-sơ-ra-ên về,Ðể nhóm hiệp những người Giu-đa bị phân tán khắp bốn phương trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chúa sẽ dựng lên một dấu hiệu cho các nước, Ngài tụ họp những kẻ bị lưu đày của Y-sơ-ra-ên lại, Ngài nhóm họp những kẻ lưu lạc của Giu-đa Từ bốn phương trên đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Thượng Đế sẽ giương cờ làm dấu cho các dân tộc, Ngài sẽ tập họp dân Ít-ra-en là những kẻ bị đày ra khỏi xứ mình. Ngài sẽ gom lại những dân bị tản lạc của Giu-đa từ khắp các nơi trên trái đất.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Cov Yixalayees tej kev khib yuav yaj tas mus, cov Yudas tej yeebncuab yuav raug txiav kom tu; cov Yixalayees yuav tsis khib cov Yudas ntxiv, thiab cov Yudas yuav tsis ua yeebncuab rau cov Yixalayees lawm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Bấy giờ sự ghen tuông của Ép-ra-im sẽ mất, kẻ khuấy rối Giu-đa sẽ bị trừ đi; Ép-ra-im không ghen ghét Giu-đa nữa, Giu-đa không khuấy rối Ép-ra-im nữa.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Bấy giờ, sự ghen tị của Ép-ra-im không còn nữa,Kẻ thù của Giu-đa sẽ bị tiêu diệt;Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị Giu-đa,Và Giu-đa không còn căm thù Ép-ra-im nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bấy giờ lòng ganh tị của Ép-ra-im sẽ hết;Sự thù hiềm của Giu-đa sẽ không còn;Ép-ra-im sẽ không ganh tị với Giu-đa nữa,Và Giu-đa sẽ không còn hiềm thù Ép-ra-im.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Bấy giờ Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị nữa. Những kẻ hà hiếp Giu-đa sẽ bị diệt, Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị với Giu-đa Và Giu-đa sẽ không còn hà hiếp Ép-ra-im.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Lúc đó Ép-ra-im sẽ không còn ganh tức nữa, Giu-đa cũng sẽ không còn kẻ thù nào. Ép-ra-im không còn tỵ hiềm với Giu-đa, và Giu-đa cũng sẽ không còn ghét Ít-ra-en nữa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Lawv yuav sau zog ua ke mus tawmtsam cov Filitees uas nyob sab hnubpoob, thiab lawv ua ke mus huab cov neeg uas nyob sab hnubtuaj. Lawv yuav tua yeej cov Edoos thiab cov Mau-am, thiab cov Amoos yuav mloog lawv lus.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Chúng nó sẽ bay trên vai dân Phi-li-tin về phía tây; cùng nhau cướp giựt con cái phương đông; tra tay trên Ê-đôm và Mô-áp; con cái Am-môn sẽ vâng phục họ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Họ sẽ tấn công Phi-li-tin về phía tây,Cùng nhau cướp bóc dân phương Đông;Tay họ giơ ra chống lại dân Ê-đôm và Mô-áp,Dân Am-môn thần phục họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nhưng họ sẽ cùng nhau bổ xuống vai của dân Phi-li-tin ở phía tây;Họ cùng nhau cướp đoạt của cải các dân ở phía đông.Họ sẽ giơ tay ra đối phó với Ê-đôm và Mô-áp;Và người Am-môn sẽ vâng phục họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nhưng chúng sẽ bổ xuống vai dân Phi-li-tin ở phía tây; Cùng nhau cướp bóc dân phía đông. Họ sẽ giơ tay chống nghịch Ê-đôm và Mô-áp; Dân Am-môn sẽ qui phục họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nhưng Ép-ra-im và Giu-đa sẽ tấn công Phi-li-tin về phía Tây. Hai bên cùng nhau chiếm của cải các dân phương Đông. Họ sẽ chiến thắng Ê-đôm và Mô-áp, còn dân Am-môn sẽ chịu phục tùng họ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Tus TSWV yuav ua kom Hiavtxwv Xu-es qhuav thiab tso khaub zeeg cua ntsawj tus Dej Efalates kom nqhuab, tsuas tseg xya ceg dej me xwb kom leejtwg los hla tau.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắt giải biển Ê-díp-tô; vung tay trên Sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh mà chia ra làm bảy suối, và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Đức Giê-hô-va sẽ làm khô cạn vịnh Ai Cập;Vung tay trên Sông Cái với ngọn gió nóng,Ngài tách nó ra thành bảy dòng suối,Và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15CHÚA sẽ làm cạn tắt hoàn toàn cửa biển của Ai-cập;Ngài sẽ vung tay Ngài trên Sông Cả; Bằng một ngọn gió nóng Ngài sẽ tách nó ra thành bảy nhánh,Ðể người ta có thể đi qua mà khỏi cần phải cởi dép lột giày.

Bản Dịch Mới (NVB)

15CHÚA sẽ làm khô cạn Vịnh Ai-cậpVà bằng ngọn gió thiêu đốt, Ngài sẽ vung tay trên sông;Chẻ nó ra thành bảy suối Để người ta có thể đi qua không ướt át.

Bản Phổ Thông (BPT)

15CHÚA sẽ làm cho Hồng hải của Ai-cập khô cạn, Ngài sẽ vẫy tay trên sông Ơ-phơ-rát và thổi cơn gió nóng khiến nó cạn nước. Ngài sẽ chia nó ra thành bảy con sông nhỏ để người ta có thể mang giày băng qua chúng được.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Yuav muaj ib txojkev loj hauv tebchaws Axilias rau nws haivneeg Yixalayees taug rov los ib yam li thaum ub lawv cov yawgkoob rov nram tebchaws Iziv los.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài, là những kẻ sót lại bởi A-si-ri, cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài,Là những người còn lại từ A-si-ri;Cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên,Trong ngày họ ra khỏi đất Ai Cập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bấy giờ sẽ có một đại lộ từ A-sy-ri đi xuống, để những người còn sót lại của dân Ngài có thể trở về,Như khi xưa đã có một con đường cho dân I-sơ-ra-ên trong ngày họ từ Ai-cập đi lên vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Và sẽ có một xa lộ cho dân sót của dân Ngài, Là dân còn lại từ A-si-ri, Cũng như đã có cho Y-sơ-ra-ên Trong ngày họ ra khỏi đất Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Cho nên dân sót lại của CHÚA còn sống sót sẽ có cách rời A-xy-ri, giống như lúc Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.