So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Jêh Y-Ahap khĭt, phung Môap tâm rdâng đah phung Israel.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Sau khi A-háp băng bà, dân Mô-áp phản nghịch cùng Y-sơ-ra-ên.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Sau khi A-háp băng hà, người Mô-áp nổi lên chống lại Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau khi A-háp qua đời, dân Mô-áp nổi lên chống lại dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sau khi A-háp qua đời, dân Mô-áp nổi loạn chống lại Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau khi vua A-háp qua đời thì Mô-áp tách ra khỏi quyền thống trị của Ít-ra-en.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Y-Ahasia tô̆p tă bơh jrô păng prêh ta kalơ tâm ƀon Samari, jêh ri yor ma nây n'ho ma ji. Pônây păng prơh phung bunuyh hăn, ntĭnh ntăm ma khân ôbăl, "Hăn ôp hom ma Baal-Sêbup, brah ƀon Êkron, gĭt lah năl ma gâp mra bah hĕ nau ji aơ."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2A-cha-xia té ngang qua song lầu mình tại Sa-ma-ri, và vì cớ ấy mang bịnh. Người bèn sai sứ giả đi, mà dặn rằng: Hãy đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn, đặng cho biết ta sẽ lành bịnh nầy chăng?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Vua A-cha-xia té ngang qua lan can trên lầu của mình tại Sa-ma-ri và ngã bệnh. Vua sai sứ giả đi và dặn rằng: “Hãy đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, để xem ta có thể qua khỏi bệnh nầy không?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ở Sa-ma-ri, Vua A-ha-xi-a từ lan can trên lầu té xuống và bị thương; ông truyền cho các sứ giả đến và bảo, “Hãy đi, cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn, để hỏi xem ta sẽ được lành khỏi thương tích nầy chăng?”

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ở Sa-ma-ri, vua A-cha-xia từ lan can trên lầu té xuống và bị thương; nên vua truyền các sứ giả đến và bảo: “Hãy đi, cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, để hỏi xem ta có được lành khỏi thương tích nầy chăng?”

Bản Phổ Thông (BPT)

2A-cha-xia té qua các chấn song của phòng trên gác ở Xa-ma-ri nên bị thương nặng. Ông sai các sứ giả đi và dặn, “Hãy đi hỏi Ba-anh-Xê-bun, thần của Éc-rôn xem ta có lành các vết thương nầy không?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Ƀiălah tông păr ueh Yêhôva lah ma Y-Êli bu klâu ƀon Tisbê, "Dâk hăn hao hom tâm chuă đah phung bunuyh hađăch Samari prơh hăn jêh ri lah ma khân păng pô aơ: "Tâm phung Israel mâu hĕ geh Brah Ndu, kŏ tât khân may hăn ôp ma Baal-Sêhup brah ƀon Êkron?"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li, người Thi-sê-be, rằng: Hãy chỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và nói với họ rằng: Trong Y-sơ-ra-ên há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li, người Thi-sê-be: “Hãy trỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và nói với họ: ‘Trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao mà các ngươi đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Nhưng Thiên Sứ của CHÚA bảo Ê-li-gia người Ti-sê-be rằng, “Hãy đứng dậy, đi đón các sứ giả của vua ở Sa-ma-ri, và bảo chúng: ‘Có phải trong I-sơ-ra-ên không có Ðức Chúa Trời, mà ngươi phải đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn?’

Bản Dịch Mới (NVB)

3Nhưng thiên sứ của CHÚA bảo Ê-li, người Thi-sê-be rằng: “Hãy chỗi dậy, đi đón các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và bảo họ: ‘Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời sao, mà ngươi đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nhưng thiên sứ của CHÚA bảo Ê-li người Thi-sê-be, “Hãy đi ra gặp các sứ giả của vua Xa-ma-ri hỏi rằng, ‘Sao các ngươi đi hỏi Ba-anh-Xê-bun, thần của Éc-rôn? Trong Ít-ra-en không có Thượng Đế hay sao?’

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Yor nây aƀaơ ri pôaơ Yêhôva lah, 'May mâu mra dâk ôh tă bơh sưng may bêch nây, ƀiălah nanê̆ ngăn păng mra khĭt.'"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Đoạn, Ê-li đi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’” Ê-li vâng lời ra đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì vậy bây giờ CHÚA phán thế nầy: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã lên nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.” Vậy Ê-li-gia ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vậy bây giờ CHÚA phán như vầy: ‘Ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’ ” Ê-li bèn đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Cho nên CHÚA phán như sau: ‘Ngươi sẽ không ngồi dậy khỏi giường mà ngươi đang nằm, nhưng chắc chắn sẽ chết.’” Rồi Ê-li bỏ đi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Phung bunuyh hăn nây plơ̆ sĭt nkoch ma hađăch Ahasia, jêh ri hađăch ôp ma khân păng, "Mâm nau khân may plơ̆ sĭt?"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Các sứ giả trở về cùng A-cha-xia, người hỏi rằng: Vì sao các ngươi trở về?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Khi các sứ giả trở về với A-cha-xia, vua hỏi họ: “Tại sao các ngươi trở về?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Các sứ giả trở về gặp vua, ông hỏi họ, “Tại sao các ngươi trở về?”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Các sứ giả trở về gặp vua, vua hỏi họ: “Tại sao các ngươi trở về?”

Bản Phổ Thông (BPT)

5Khi các sứ giả trở về với A-cha-xia, vua hỏi, “Tại sao mấy anh trở về?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Khân păng lah: "Geh du huê buklâu văch tâm mâp đah hên jêh ri păng lah ma hên pô aơ: 'Plơ̆ sĭt hom ma hađăch nơm hŏ prơh khân may hăn, jêh ri lah ma păng, pô aơ nau Yêhôva lah: Tâm phung Israel mâu hĕ geh Brah Ndu kŏ tât khân may hăn ôp ma Baal-Sêhup brah ƀon Êkron? Yor nây may mâu mra dâk ôh tă bơh sưng may bêch nây, ƀiălah nanê̆ ngăn may mra khĭt.'"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Chúng thưa rằng: Có một người đi lên đón chúng tôi, và nói với chúng tôi rằng: Hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi, và nói với người rằng: Đức Giê-hô-va đã phán như vầy: Trong Y-sơ-ra-ên há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi sai đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn? Bởi cớ đó, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Họ đáp: “Có một người đi lên, gặp chúng tôi và nói: ‘Hãy trở về với vua đã sai các ngươi và nói với vua rằng Đức Giê-hô-va phán: Trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao mà ngươi sai sứ giả đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn? Vì thế, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Họ đáp, “Có một người đón chúng tôi và bảo chúng tôi hãy trở về tâu với vua đã sai chúng tôi đi rằng, ‘CHÚA phán như thế nầy: Có phải trong I-sơ-ra-ên không có Ðức Chúa Trời mà ngươi sai người đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đã lên nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Họ đáp: “Có một người gặp chúng tôi và bảo chúng tôi đi trở về tâu với vua rằng: CHÚA phán như vầy: ‘Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời sao mà ngươi sai người đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’ Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Họ thưa, “Có một người ra đón chúng tôi. Ông bảo, ‘Hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi đi và bảo cho ông điều CHÚA phán: Sao ngươi sai sứ đi hỏi Ba-anh-Xê-bun, thần của Éc-rôn? Ngươi cho rằng trong Ít-ra-en không có Thượng Đế hay sao? Cho nên ngươi sẽ không ngồi dậy khỏi giường ngươi đang nằm nhưng chắc chắn sẽ chết.’”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Păng lah ma khân ôbăl, "Moh ntil bunuyh văch tâm mâp đah khân may jêh ri lah nau nây ma khân may?"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Vua bèn hỏi họ rằng: Người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Vua hỏi họ: “Người đi lên, gặp các ngươi và nói những lời ấy trông như thế nào?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vua hỏi họ, “Người ra đón các ngươi và nói với các ngươi những lời ấy là người như thế nào?”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vua hỏi họ: “Người ra đón gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời ấy là người như thế nào?”

Bản Phổ Thông (BPT)

7A-cha-xia hỏi họ, “Người báo tin ấy cho mấy anh mặt mũi ra sao?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Khân păng plơ̆ lah: "Bunuyh nây nsoh ao rsau, jêh ri vân rse bŭt ntâu." Hađăch lah ma khân păng, "Păng jêng Y-Êli yơh, buklâu ƀon Tisbê."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Chúng thưa: Người đó mặc áo lông, và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng: Ấy là Ê-li, người Thi-sê-be.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Họ đáp: “Người ấy mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da.” Vua nói: “Đó là Ê-li, người Thi-sê-be.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Họ tâu, “Ðó là một người lông lá và lưng thắt một dây nịt da.”Vua nói, “Ấy là Ê-li-gia người Ti-sê-be.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Họ tâu: “Đó là một người mặc một áo choàng bằng da thú đầy lông, lưng thắt một dây nịt da.” Vua nói: “Ấy là Ê-li, người Thi-sê-be.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Họ đáp, “Ông ta có nhiều lông và quấn đai da ngang hông.”A-cha-xia bảo, “Đó là Ê-li, người Thi-sê-be.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Hađăch prơh hăn ma Y-Êli du huê kôranh ma prăm jê̆t nuyh ndrel ma prăm jê̆t nuyh tahan păng hăn hao tâm mâp đah Y-Êli. Nôk nây, Y-Êli dôl ôbăl gŭ ta kalơ n'glơn yôk, kôranh nây lah ma ôbăl, "Hơi bunuyh Brah Ndu, hađăch lah, 'Jŭr hom!'"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Vua bèn sai một quan cai năm mươi lính đi với năm mươi lính mình lên cùng Ê-li. Vả, Ê-li đương ngồi trên chót gò. Quan cai nói với người rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Vua sai một viên quan chỉ huy năm mươi quân đem năm mươi quân của mình đi lên gặp Ê-li. Lúc ấy, Ê-li đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên quan nói với ông: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua bảo ông: ‘Hãy xuống!’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vua bèn sai một sĩ quan dẫn năm mươi quân đến gặp Ê-li-gia. Lúc ấy Ê-li-gia đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên sĩ quan bảo Ê-li-gia, “Hỡi người của Ðức Chúa Trời, vua bảo ông: Hãy xuống!”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Đoạn vua sai một sĩ quan dẫn năm mươi quân sĩ đến gặp Ê-li. Lúc ấy Ê-li đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên sĩ quan bảo Ê-li: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua bảo ông: Hãy xuống!”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vua liền sai một sĩ quan cùng với năm mươi lính đi đến gặp Ê-li. Ông đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên sĩ quan đến bảo Ê-li, “Hỡi người của Thượng Đế, vua kêu, ‘Hãy đi xuống!’”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Ƀiălah Y-Êli plơ̆ lah ma kôranh ma prăm jê̆t nuyh nây, pô aơ: "Tơlah gâp jêng du huê bunuyh Brah Ndu, ăn ŭnh jŭr tă bơh trôk su may jêh ri phung prăm jê̆t nuyh tahan may!" Pônây ŭnh jŭr tă bơh trôk su păng jêh ri phung prăm jê̆t nuyh tahan păng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Nhưng Ê-li đáp cùng quan cai năm mươi lính rằng: Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi, luôn với năm mươi lính của ngươi đi! Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và năm mươi lính của người.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Nhưng Ê-li trả lời với quan chỉ huy năm mươi quân: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ngươi cùng với năm mươi quân của ngươi!” Lửa từ trời liền giáng xuống thiêu hủy viên quan ấy và năm mươi quân của ông ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Nhưng Ê-li-gia trả lời viên sĩ quan, “Nếu tôi là người của Ðức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ông và năm mươi người đi với ông.” Ngay lập tức lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan và năm mươi người đi với ông ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhưng Ê-li trả lời viên sĩ quan: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và năm mươi người đi với ngươi đi.” Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan đó và năm mươi người đi với ông ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ê-li đáp, “Nếu ta là người của Thượng Đế, nguyện lửa từ trời xuống thiêu ngươi và năm mươi lính của ngươi đi.”Lửa từ trời liền giáng xuống thiêu viên sĩ quan cùng năm mươi lính của ông.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Hađăch Ahasia prơh hăn đŏng du huê kôranh ma prăm jê̆t nuyh êng hăn ndrel ma prăm jê̆t nuyh tahan păng. Kôranh aơ lah ma Y-Êli pôaơ: "Hơi bunuyh Brah Ndu, pôaơ nau hađăch ntĭnh, 'Jŭr hom gơnh oi!'"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11A-cha-xia lại sai đến Ê-li một quan cai năm mươi lính khác đi với năm mươi lính người. Quan nầy nói với Ê-li rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua phán như vầy: Hãy mau mau xuống.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Vua lại sai một viên quan chỉ huy năm mươi quân khác đem năm mươi quân đi lên gặp Ê-li. Viên quan nầy nói với Ê-li: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua truyền cho ông: ‘Hãy xuống ngay!’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vua lại sai một viên sĩ quan khác với năm mươi quân khác đến gặp Ê-li-gia. Viên sĩ quan ấy nói, “Hỡi người của Ðức Chúa Trời, đây là lịnh của vua: Hãy xuống mau!”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vua lại sai một viên sĩ quan khác với năm mươi quân sĩ khác đến gặp Ê-li. Viên sĩ quan ấy nói: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, đây là lịnh của vua: Hãy xuống mau!”

Bản Phổ Thông (BPT)

11A-cha-xia liền sai một sĩ quan và năm mươi lính khác đến cùng Ê-li. Viên sĩ quan bảo, “Người của Thượng Đế, vua nói như sau: Hãy xuống mau lên!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Ƀiălah Y-Êli plơ̆ sĭt lah ma păng pôaơ: "Tơlah gâp jêng du huê bunuyh Brah Ndu, ăn ŭnh tă bơh trôk su may jêh ri prăm jê̆t nuyh tahan ndrel may." Pônây ŭnh Brah Ndu tă bơh trôk jŭr ro su păng jêh ri phung prăm jê̆t nuyh tahan păng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Nhưng Ê-li đáp với người rằng: Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với năm mươi lính của ngươi đi. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với năm mươi lính của người.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Nhưng Ê-li trả lời: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ngươi cùng với năm mươi quân của ngươi!” Lửa của Đức Chúa Trời từ trời liền giáng xuống thiêu hủy viên quan ấy và năm mươi quân của ông ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nhưng Ê-li-gia trả lời viên sĩ quan ấy, “Nếu tôi là người của Ðức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ông và năm mươi người đi với ông.” Ngay lập tức lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan và năm mươi người đi với ông ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nhưng Ê-li trả lời viên sĩ quan ấy: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và năm mươi người đi với ngươi đi.” Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan đó và năm mươi người đi với ông ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ê-li đáp, “Nếu ta là người của Thượng Đế nguyện lửa tư trời giáng xuống thiêu đốt ngươi và năm mươi lính của ngươi đi!”Lửa từ trời liền giáng xuống thiêu đốt viên sĩ quan cùng năm mươi lính của ông.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Hađăch Ahasia prơh hăn đŏng du huê kôranh ma prăm jê̆t nuyh tơ̆ pe (rơh pe) ndrel ma prăm jê̆t nuyh tahan păng. Kôranh aơ hăn hao tât, chon mon panăp Y-Êli, jêh ri vơh vơl ma păng, "Hơi bunuyh Brah Ndu, gâp dăn ma may ăn nau rêh gâp jêh ri nau rêh phung prăm jê̆t nuyh oh mon may aơ jêng khlay ta năp măt may.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13A-cha-xia lại sai một quan cai năm mươi lính đi với năm mươi lính mình. Quan cai nầy lên đến, quì gối xuống trước mặt Ê-li, cầu xin người rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quí trọng mạng sống của tôi và mạng sống của năm mươi người nầy, là kẻ tôi tớ ông.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Vua lại sai viên quan chỉ huy năm mươi quân thứ ba đem năm mươi quân đi. Viên quan nầy đi lên, và khi đến nơi thì quỳ xuống trước mặt Ê-li, khẩn khoản: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của năm mươi người nầy, là những đầy tớ của ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vua lại sai một viên sĩ quan khác với năm mươi quân khác đến gặp Ê-li-gia. Viên sĩ quan thứ ba đi lên, quỳ xuống trước mặt Ê-li-gia và van nài, “Thưa người của Ðức Chúa Trời, nguyện mạng sống tôi và mạng sống của năm mươi người đi với tôi được coi là quý báu trước mặt ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Vua lại sai một viên sĩ quan nữa với năm mươi quân sĩ nữa đến gặp Ê-li. Viên sĩ quan thứ ba đi lên, quỳ xuống trước mặt Ê-li và van nài: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, nguyện mạng sống tôi và mạng sống của năm mươi người đi với tôi là quý báu trước mặt ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

13A-cha-xia liền sai một sĩ quan thứ ba cùng năm mươi lính. Ông nầy đến quì dưới chân Ê-li và năn nỉ, “Hỡi người của Thượng Đế, xin tôn trọng mạng sống tôi cùng mạng sống của năm mươi tôi tớ ông.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Aơ, ŭnh hŏ jŭr jêh tă bơh trôk lĕ su jêh phung bar hê kôranh ma phung prăm jê̆t nuyh tahan ndrel ma phung prăm jê̆t nuyh tahan khân păng; ƀiălah aƀaơ ri, ăn nau rêh gâp jêng khlay ta năp măt may."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Kìa, lửa đã giáng từ trời thiêu nuốt hai quan cai năm mươi lính trước, và năm mươi lính của họ; nhưng bây giờ, xin xem mạng sống tôi là quí trọng trước mặt ông.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai quan trước cùng với các toán năm mươi quân của họ. Nhưng bây giờ, xin ông quý trọng mạng sống tôi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai vị sĩ quan kia cùng với hai đội quân năm mươi người của họ. Nhưng bây giờ xin ông xem mạng sống của tôi là quý báu trước mặt ông.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai vị sĩ quan kia cùng với hai toán quân năm mươi người của họ. Nhưng bây giờ xin ông hãy xem mạng sống tôi là quý báu trước mặt ông.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Vì lửa từ trời đã thiêu hai viên sĩ quan trước cùng năm mươi lính của họ. Nhưng bây giờ xin tôn trọng mạng sống tôi.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Tông Păr ueh Yêhôva lah ma Y-Êli "Hăn jŭr hom ma păng, lơi klach ma păng ôh." Pôri, Y-Êli dâk hăn jŭr ndrel ma păng tât ma hađăch.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ê-li rằng: Hãy đi xuống với người, chớ sợ chi. Vậy, Ê-li chỗi dậy đi xuống với quan cai đến cùng vua.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Ê-li: “Hãy đi xuống với người nầy, đừng sợ gì cả.” Vậy, Ê-li liền đi xuống với viên quan nầy để gặp vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Bấy giờ thiên sứ của CHÚA nói với Ê-li-gia, “Hãy đi xuống với người ấy. Ðừng sợ người ấy.” Vậy Ê-li-gia đứng dậy, đi xuống, và theo người ấy đến gặp vua.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Bấy giờ thiên sứ của CHÚA nói với Ê-li: “Hãy đi xuống với người ấy. Đừng sợ người ấy gì cả.” Vậy Ê-li đứng dậy, đi xuống, theo người ấy đến gặp vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Thiên sứ Chúa bảo Ê-li, “Hãy đi xuống với người, đừng sợ gì.”Vậy Ê-li đứng dậy đi xuống cùng ông để gặp vua.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Păng lah ma hađăch, "Pôaơ nau Yêhôva lah: 'Yorlah may prơh hăn jêh phung bunuyh ôp ma Baal-Sêhup brah ƀon Êkron… (mâm tâm phung Israel mâu geh hĕ Brah Ndu gay ôp nau păng ngơi? ) yor ri may mâu mra dâk ôh tă bơh sưng may bêch nây, yorlah may nanê̆ ngăn mra khĭt.'"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Người nói với vua rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn, (há trong Y-sơ-ra-ên chẳng có Đức Chúa Trời để cầu vấn sao?) nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên; vì ngươi chắc sẽ quả chết.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16Ông nói với vua: “Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời để cầu vấn hay sao mà ngươi sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn? Vì thế, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã nằm, vì ngươi chắc chắn sẽ chết.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ông nói với vua, “CHÚA phán thế nầy: Có phải vì trong I-sơ-ra-ên không có Ðức Chúa Trời để ngươi có thể cầu hỏi thánh ý của Ngài chăng? Vì ngươi đã sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn, nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đã lên nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Ông nói với vua: “CHÚA phán như vầy: Bởi vì ngươi đã sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn. Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời để ngươi có thể cầu hỏi lời Ngài sao? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ê-li bảo A-cha-xia, “CHÚA phán như sau: ‘Ngươi sai sứ giả đi hỏi Ba-anh-Xê-bun, thần của Éc-rôn. Vậy ngươi cho rằng trong Ít-ra-en không có Thượng Đế để cầu hỏi hay sao? Vì thế cho nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà chắc chắn sẽ chết.’”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Pôri, Y-Ahasia khĭt, tĭng nâm nau Yêhôva hŏ ngơi thô jêh ma Y-Êli. Y-Jôram oh păng jêng hađăch ntrok rdơn păng, jêng năm rơh bar ma Y-Jôram, kon buklâu Y-Jôsaphat, hađăch Yuda; yorlah Y-Ahasia mâu geh ôh kon buklâu.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Vậy, A-cha-xia thác, theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Ê-li mà phán ra. Giô-ram kế vị cho người, nhằm năm thứ nhì của Giô-ram, con trai Giô-sa-phát, vua Giu-đa; bởi vì A-cha-xia không có con trai.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17Vậy, A-cha-xia qua đời đúng như lời Đức Giê-hô-va đã dùng Ê-li tuyên phán. Vì A-cha-xia không có con trai nên Giô-ram lên ngai kế vị vào năm thứ nhì của Giô-ram, con Giô-sa-phát, vua Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vậy Vua A-ha-xi-a băng hà theo như lời của CHÚA đã phán qua Ê-li-gia. Bởi vì A-ha-xi-a không có con, em trai của A-ha-xi-a là Giê-hô-ram lên ngôi làm vua kế vị, vào năm thứ hai của Giê-hô-ram con của Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vậy vua A-cha-xia qua đời, theo như lời của CHÚA đã phán qua Ê-li. Bởi vì A-cha-xia không có con, nên em trai của A-cha-xia là Giô-ram lên ngôi làm vua kế vị, nhằm năm thứ hai của Giô-ram, con trai Giê-hô-sa-phát, vua của Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Vậy A-cha-xia qua đời y như lời CHÚA phán qua Ê-li. Giô-ram lên ngôi kế vị vua A-cha-xia vào năm thứ nhì đời Giê-hô-ram, con Giô-sa-phát, vua Giu-đa. Giô-ram lên kế vị vì A-cha-xia không có con trai.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Kan êng Y-Ahasia hŏ ƀư lĕ chih da dê tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma phung Hađăch Israel.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Các công việc khác của A-cha-xia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

18Các việc khác mà A-cha-xia đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Những việc khác của A-ha-xi-a đã làm há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

18Những việc khác của A-cha-xia làm há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

18Các việc khác A-cha-xia làm đều được ghi chép trong sách sử ký các vua Ít-ra-en.