So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam(JBSV)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

1Hră anai mơ̆ng kâo, Paul, Silas laih anŭn Timothe.Čih mơit kơ Sang Ơi Adai pơ plei Thessalonikê amăng Ơi Adai Ama ta laih anŭn amăng Khua Yang Yêsu Krist.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa:

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Phao-lô, Sin-va-nu, và Ti-mô-thê kính gởi Hội Thánh Thê-sa-lô-ni-ca trong Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Chúng tôi là Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê, Kính gởi Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta và ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Phao-lô, Xi-la và Ti-mô-thê, kính gởi hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca trong Thượng Đế, Cha chúng ta và trong Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

2Rơkâo kơ tơlơi khăp pap hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ hăng ƀing gih mơ̆ng Ơi Adai Ama ta laih anŭn mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ đến với anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Nguyền xin ân phúc và sự bình an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta, ở với anh chị em.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

3Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing gơmơi năng bơni nanao kơ Ơi Adai yuakơ ƀing gih. Tơlơi ƀing gơmơi ngă anŭn jing djơ̆ yơh yuakơ tơlơi đaŏ kơnang gih prŏng tui nanao laih anŭn tơlơi khăp rĭm čô ƀing gih khăp kơ tơdruă jai lu tui.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Thưa anh em, chúng tôi phải luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em; và điều nầy rất đúng, vì đức tin anh em tăng trưởng rất nhiều, và tình yêu thương của mỗi người trong anh em đối với nhau càng ngày càng gia tăng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời về anh chị em, và đó là điều phải lẽ, bởi vì đức tin của anh chị em đã tăng trưởng mạnh mẽ, và tình yêu của mỗi người trong anh chị em đối với nhau cũng gia tăng.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh chị em. Đó là điều thật phải lẽ, vì đức tin của anh chị em tăng trưởng nhiều và tình yêu thương của tất cả mỗi người đối với nhau cũng gia tăng.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thượng Đế về anh chị em vì đức tin anh chị em càng ngày càng vững mạnh, đồng thời tình yêu anh chị em dành cho nhau càng ngày càng gia tăng.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

4Hơnŭn yơh, tơdang ƀing gơmơi čuă ngui amăng ƀing Sang Ơi Adai, ƀing gơmơi pơư pơang kơ tơlơi gir run hăng tơlơi đaŏ kơnang gih amăng abih bang tơlơi kơpĭ kơpe̱t hăng tơlơi tơnap tap prŏng ƀing gih ăt dŏ kơjăp nanao mơ̆n.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Chúng tôi cũng tự hào về anh em trong các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, về sự kiên nhẫn và đức tin anh em trong tất cả những bắt bớ và hoạn nạn mà anh em đang chịu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Thật vậy chúng tôi nói một cách hãnh diện về anh chị em giữa các hội thánh của Ðức Chúa Trời, vì anh chị em đã kiên trì và giữ vững đức tin trước mọi hình thức bách hại và những đau khổ mà anh chị em đang gánh chịu.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Cho nên chúng tôi rất hãnh diện về anh chị em trong các Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì lòng kiên trì và đức tin của anh chị em trong mọi sự bắt bớ và hoạn nạn mà anh chị em đang chịu.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Chúng tôi thường khoe về anh chị em với các hội thánh khác của Thượng Đế. Chúng tôi thuật cho họ biết anh chị em mạnh mẽ và vững niềm tin mặc dù hiện thời đang bị ngược đãi và chịu nhiều cảnh khổ đau.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

5Abih bang tơlơi gir run hăng đaŏ kơnang gih jing tơlơi pơrơklă kơ tơlơi phat kơđi Ơi Adai jing tơpă yơh. Tui anŭn, Ơi Adai či yap kơ ƀing gih jing năng lăp kơ dêh čar Ñu yuakơ ƀing gih tŭ tơlơi tơnap tap anŭn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Đây là chứng cứ về sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời, để anh em trở nên xứng đáng với vương quốc Đức Chúa Trời, chính vì vương quốc đó mà anh em chịu khổ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ðó là bằng chứng hiển nhiên về sự phán xét công minh của Ðức Chúa Trời rằng anh chị em đã được kể là xứng đáng để hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời, tức vương quốc mà vì đó anh chị em chịu khổ.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Đó là bằng chứng về sự đoán xét công minh của Đức Chúa Trời để anh chị em được coi như xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời, chính vì nước đó mà anh chị em chịu khổ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Đây là bằng chứng Thượng Đế rất công bằng khi xét xử. Ngài muốn anh chị em xứng đáng cho nước Ngài vì thế mà anh chị em đang chịu khổ.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

6Ơi Adai jing djơ̆ tơpă yơh kiăng kơ kla glaĭ tui anai: Ñu či pơrŭng hĭ ƀing hlơi pô pơrŭng kơ ƀing gih

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Vả, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Theo sự công minh của Đức Chúa Trời, Ngài hẳn sẽ lấy hoạn nạn báo trả những kẻ gây hoạn nạn cho anh em;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì theo công lý của Ðức Chúa Trời, Ngài sẽ lấy đau khổ báo trả những kẻ đã gây đau khổ cho anh chị em,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì Đức Chúa Trời là Đấng chí công, Ngài ắt sẽ lấy hoạn nạn mà báo trả cho những kẻ gây hoạn nạn cho anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Thượng Đế rất công bằng. Ngài sẽ làm khổ những kẻ đã làm khổ anh chị em.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

7laih anŭn Ñu brơi kơ ƀing gih rơngai hăng pơdơi, jing kơ ƀing tŭ tơlơi kơpĭ kơpe̱t wơ̆t hăng ƀing gơmơi mơ̆n. Tơlơi anŭn či truh tơdang Khua Yang Yêsu pơrơđah rai mơ̆ng adai hrŏm hăng ƀing ling jang kơtang mơyang Ñu amăng jơlah apui yơh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7và cho anh em là những người chịu hoạn nạn được an nghỉ với chúng tôi, trong ngày Chúa là Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến giữa ngọn lửa hừng, với các thiên sứ đầy uy lực của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7rồi Ngài sẽ cho anh chị em là những người bị áp bức, và cho chúng tôi nữa, được an nghỉ khi Ðức Chúa Jesus từ trời hiện ra với các thiên sứ quyền năng của Ngài

Bản Dịch Mới (NVB)

7Và cho anh chị em, những kẻ bị hoạn nạn, được nghỉ ngơi cũng như chúng tôi khi Chúa Giê-su từ trời hiện đến cùng với các thiên sứ quyền năng của Ngài trong ngọn lửa hừng

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ngài sẽ ban sự bình an cho anh chị em là những người đang chịu khổ và cho chúng tôi khi Chúa Giê-xu hiện ra trong đám lửa hừng từ thiên đàng cùng với đoàn thiên sứ hùng hậu của Ngài.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

8Ñu či pơkơhma̱l hĭ ƀing hlơi pô ƀu thâo krăn Ơi Adai hăng ƀu tui gưt tơlơi pơthâo hiam Khua Yang Yêsu ta.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục Tin Lành của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8trong ngọn lửa hừng. Ngài sẽ hình phạt những kẻ không chịu nhìn biết Ðức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục Tin Mừng của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

8để trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời, những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Chúa Giê-su chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Lúc ấy Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không biết Thượng Đế và chống nghịch Tin Mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

9Ƀing mơnuih anŭn či tŭ pơkơhma̱l hăng tơlơi răm rai hlŏng lar laih anŭn tŭ dŏ gah rơngiao kơ anăp Khua Yang laih anŭn mơ̆ng tơlơi kơdrưh kơang tơlơi dưi mơyang Ñu

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Họ sẽ chịu hình phạt hủy diệt đời đời, phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và vinh quang của quyền năng Ngài

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Những kẻ ấy sẽ lãnh lấy án phạt bị hủy diệt đời đời, bị cách biệt khỏi sự hiện diện của Chúa và khỏi vinh hiển của quyền năng Ngài,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Họ sẽ bị hình phạt hủy diệt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và quyền năng vinh quang của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Họ sẽ bị hình phạt đời đời tức là bị phân cách khỏi Chúa cũng như khỏi quyền năng vinh hiển của Ngài.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

10ƀơi hrơi tơdang Ñu či rai yơh kiăng kơ tŭ ang yang amăng ƀing ană plei rơgoh hiam Ñu laih anŭn tŭ tơlơi hli̱ng hla̱ng amăng tŏng krah abih bang ƀing đaŏ kơnang kơ Ñu. Tơlơi anŭn ăt truh ƀơi ƀing gih mơ̆n, yuakơ ƀing gih đaŏ kơnang kơ tơlơi gơ̆ng jơlan ƀing gơmơi pơrơđah kơ ƀing gih.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10khi Ngài đến trong Ngày ấy, để được tôn vinh giữa các thánh đồ và được chiêm ngưỡng bởi tất cả những người tin, trong đó có anh em, vì anh em đã tin lời chứng của chúng tôi trước mặt anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10khi Ngài ngự đến để được tôn vinh giữa các thánh đồ của Ngài và giữa sự chiêm ngưỡng của những người tin thờ Ngài trong ngày ấy, vì anh chị em đã tin lời chứng của chúng tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vào ngày ấy, khi Ngài đến để được tôn vinh giữa các thánh và được chiêm ngưỡng giữa mọi người đã tin; mà anh chị em là những người trong số đó vì anh chị em đã tin lời chứng của chúng tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Việc đó sẽ xảy ra trong ngày Chúa Giê-xu hiện đến để nhận vinh hiển cùng với con dân thánh của Ngài. Và những người tin sẽ kinh ngạc về Chúa Giê-xu. Anh chị em cũng thuộc nhóm người ấy vì anh chị em tin điều chúng tôi nói.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

11Hăng tơlơi anŭn amăng tơlơi pơmĭn, ƀing gơmơi iâu laĭ nanao yuakơ ƀing gih, kiăng kơ Ơi Adai dưi yap ƀing gih năng lăp hăng tơlơi Ñu iâu mơthưr. Ƀing gơmơi iâu laĭ tui anŭn kiăng kơ yua mơ̆ng tơlơi dưi Ñu yơh Ñu dưi pơkrĕp truh hĭ abih bang tơlơi amoaih kiăng hiam gih laih anŭn rĭm tơlơi bruă gih ngă yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang gih yơh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Vì vậy, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh em, để Đức Chúa Trời chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài, và nhờ quyền năng Ngài mà hoàn tất mọi khát vọng tốt đẹp và công việc của đức tin anh em;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vì lẽ ấy, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em, để Ðức Chúa Trời của chúng ta kể anh chị em xứng đáng là những người được kêu gọi, và để bởi quyền năng của Ngài, anh chị em có thể hoàn thành những ước vọng tốt đẹp và những công việc của đức tin,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Cho nên chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh chị em để Đức Chúa Trời của chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài, và nhờ năng lực Ngài hoàn tất mọi ước vọng tốt lành cũng như công việc xuất phát từ đức tin.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Vì thế mà chúng tôi luôn luôn cầu nguyện để Thượng Đế chúng ta giúp anh chị em sống xứng đáng với nếp sống mà Ngài đã gọi anh chị em. Chúng tôi nguyện rằng với quyền năng Ngài, Thượng Đế sẽ giúp anh chị em hoàn thành những việc phúc đức mà anh chị em muốn làm và thực hiện những kết quả phát xuất do đức tin anh chị em.

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (JBSV)

12Ƀing gơmơi iâu laĭ tui anŭn kiăng kơ anăn Khua Yang Yêsu ta dưi tŭ tơlơi ang yang amăng ƀing gih laih anŭn ƀing gih amăng Ñu, tui hăng tơlơi khăp pap Ơi Adai ta hăng Khua Yang Yêsu Krist yơh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Jêsus chúng ta trong anh em, và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jêsus Christ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12đến nỗi danh của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus được tôn vinh trong anh em, và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12hầu danh của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, được vinh hiển qua anh chị em, và anh chị em cũng được vinh hiển qua Ngài, theo như ân sủng của Ðức Chúa Trời chúng ta và của Chúa là Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nhờ thế danh Chúa Giê-su chúng ta được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được vinh hiển trong Ngài tùy theo ân sủng của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Chúng tôi cầu xin danh Chúa Giê-xu sẽ được hiển vinh trong anh chị em và anh chị em cũng được vinh hiển trong Ngài. Vinh hiển ấy do ân phúc của Thượng Đế và của Chúa Cứu Thế chúng ta.