So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Saa^lo^morn Hungh heuc I^saa^laa^en Mienh nyei ⟨mienh gox⟩ caux fingx-fingx nyei bieiv zeiv caux I^saa^laa^en Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv daaih taux Ye^lu^saa^lem Zingh, gapv zunv yiem ninh nyei nza'hmien, weic dorh Ziouv nyei ⟨mienh gox⟩ yiem Ndaawitv nyei Zingh, ⟨mienh gox⟩ faaux daaih.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Bấy giờ, Sa-lô-môn vời đến mình, ở tại Giê-ru-sa-lem, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên, hết thảy các quan trưởng của chi phái, và những trưởng tộc của Y-sơ-ra-ên, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành của Đa-vít, tức là Si-ôn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Bấy giờ, vua Sa-lô-môn triệu tập các trưởng lão Y-sơ-ra-ên, tất cả các trưởng bộ tộc và trưởng gia tộc của dân Y-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem, để rước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va từ thành Đa-vít, tức là Si-ôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bấy giờ Sa-lô-môn triệu tập các trưởng lão của I-sơ-ra-ên, tất cả các vị trưởng chi tộc và các trưởng gia tộc trong I-sơ-ra-ên lại trước mặt vua ở Giê-ru-sa-lem, để rước Rương Giao Ước của CHÚA từ Thành Ða-vít ở Si-ôn đến Ðền Thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Bấy giờ Sa-lô-môn triệu tập các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, tất cả các trưởng chi tộc và các trưởng gia tộc trong Y-sơ-ra-ên lại trước mặt vua ở Giê-ru-sa-lem, để rước Rương Giao Ước của Chúa từ thành Đa-vít ở Si-ôn đến Đền Thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Vua Sô-lô-môn triệu tập các bô lão trong Ít-ra-en, các tộc trưởng, và các trưởng gia đình đến trình diện mình tại Giê-ru-sa-lem. Ông muốn họ rước Rương Giao Ước của CHÚA từ thành Đa-vít, còn gọi là Xi-ôn.

Ging-Sou (IUMINR)

2Cietv hlaax, se E^taa^nim hlaax, doix ⟨mienh gox⟩ nyei ziangh hoc, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gapv zunv yiem Saa^lo^morn Hungh nyei nza'hmien.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Trong lúc lễ, nhằm tháng Ê-tha-ninh, là tháng bảy, hết thảy người nam của Y-sơ-ra-ên đều nhóm lại cùng vua Sa-lô-môn.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Mọi người nam của Y-sơ-ra-ên đều tập hợp bên vua Sa-lô-môn vào tháng Ê-tha-nim, là tháng bảy để dự lễ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Vào tháng Ê-tha-nim, tức tháng Bảy, toàn dân I-sơ-ra-ên tụ họp quanh Vua Sa-lô-môn để dự lễ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vào tháng Ê-tha-nim, tức tháng bảy, toàn dân Y-sơ-ra-ên tụ họp lại quanh vua Sa-lô-môn để dự lễ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Vậy toàn dân Ít-ra-en họp lại cùng vua Sô-lô-môn vào dịp lễ đặc biệt trong tháng lễ Ê-tha-nim, tức tháng thứ bảy.

Ging-Sou (IUMINR)

3I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx ⟨mienh gox⟩ daaih taux, sai mienh ziouc bouh Laengz Ngaengc Waac Faang.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Khi các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã đến, thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Khi tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã đến thì các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước lên,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Khi tất cả các trưởng lão đến, các tư tế khiêng Rương ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Khi tất cả các trưởng lão đến, các thầy tế lễ khiêng Rương đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Khi các bô lão Ít-ra-en đến thì các thầy tế lễ khiêng Rương lên.

Ging-Sou (IUMINR)

4Ninh mbuo dorh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang caux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh caux yietc zungv jaa-dorngx. Sai mienh caux ⟨mienh gox⟩ gaeng faaux.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4dời đi luôn với Đền tạm và các khí dụng thánh ở trong Đền tạm. Những thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4và họ đem Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đi, cùng với Lều Hội Kiến và tất cả các vật dụng thánh trong Lều. Các thầy tế lễ và người Lê-vi đem các thứ ấy lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vậy các tư tế và những người Lê-vi khiêng Rương của CHÚA, Ðền Tạm tức Lều Hội Kiến, và tất cả các vật dụng thánh trong Ðền Tạm đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vậy những thầy tế lễ và những người Lê-vi khiêng Rương của Chúa, Lều Tạm là nơi diện kiến với Chúa, và tất cả các vật dụng thánh trong Lều Tạm đem đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Họ mang Rương của CHÚA, Lều Họp, và các vật dụng thánh; các thầy tế lễ và người Lê-vi mang các món đó đến.

Ging-Sou (IUMINR)

5Saa^lo^morn Hungh caux yiem ninh nyei nza'hmien gapv zunv nyei I^saa^laa^en Mienh yietc zungv yiem Laengz Ngaengc Waac Faang nza'hmien fongc horc ba'gi yungh caux ngongh weic zoux ziec nyei ga'naaiv camv! haic, zungv funx maiv cing, saauv maiv hingh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Vua Sa-lô-môn và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đã hiệp với người, và đứng trước hòm, giết bò và chiên làm của lễ rất nhiều, không thế đếm được.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Vua Sa-lô-môn và toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên đã tập hợp bên vua, đứng trước Hòm Giao Ước cùng dâng sinh tế chiên và bò rất nhiều, đến nỗi không thể đếm được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vua Sa-lô-môn và toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, tức những người đã tụ họp trước mặt vua, hiệp với ông đến trước Rương. Họ dâng hiến chiên và bò nhiều vô kể, nhiều đến nỗi không thể đếm được.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vua Sa-lô-môn và toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, tức là những người đã nhóm họp trước mặt vua, hiệp cùng với vua đến trước Rương. Họ dâng hiến chiên và bò nhiều vô kể, nhiều đến độ không thể đếm được.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vua Sô-lô-môn và toàn dân Ít-ra-en tập họp trước Rương và dâng sinh tế bằng chiên và bò nhiều đến nỗi không thể đếm được.

Ging-Sou (IUMINR)

6Sai mienh ziouc dorh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv an faang nyei dorngx, singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx, se ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx,⟩ yaac an jienv ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx,⟩ nyei ndaatv ga'ndiev maengx.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí thánh, dưới cánh chê-ru-bim.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Các thầy tế lễ đem Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đặt vào vị trí bên trong cùng của đền thờ, tức là Nơi Chí Thánh, dưới cánh chê-ru-bim.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Kế đó các tư tế thỉnh Rương Giao Ước của CHÚA, đặt vào vị trí ở phòng trong cùng của Ðền Thờ, tức Nơi Chí Thánh, dưới các cánh chê-ru-bim.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Rồi các thầy tế lễ thỉnh Rương Giao Ước của Chúa đặt vào vị trí, ở phía bên trong của Đền Thờ, tức là Nơi Chí Thánh, dưới các cánh chê-ru-bim.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Rồi các thầy tế lễ đặt Rương Giao Ước của CHÚA vào Nơi Chí Thánh trong đền thờ, dưới các cánh của hai con thú.

Ging-Sou (IUMINR)

7Ke^lu^mbim yang ndaatv Laengz Ngaengc Waac Faang nyei dorngx gu'nguaaic yaac nzie jienv Laengz Ngaengc Waac Faang caux gaeng faang nyei ndiangx.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Vì các chê-ru-bim giương cánh ra trên nơi để hòm, che thân trên hòm và các đòn khiêng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Vì các chê-ru-bim giương cánh ra trên nơi đặt Hòm Giao Ước nên che phủ Hòm Giao Ước và các đòn khiêng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Các chê-ru-bim dang cánh ra trên Rương; các chê-ru-bim che trên Rương và các đòn khiêng.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Các chê-ru-bim dang cánh ra bên trên Rương; các chê-ru-bim che phủ Rương và các đòn khiêng.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Các cánh của hai con thú giương ra trên nơi để Rương Giao Ước, che Rương và các đòn khiêng.

Ging-Sou (IUMINR)

8Gaeng faang nyei ndiangx ndaauv nyei. Yiem singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx nyei nza'hmien maengx, se yiem Cing-Nzengc Dorngx wuov qongx, zungv mangc duqv buatc naaiv deix ndiangx. Mv baac yiem Cing-Nzengc Dorngx ga'nyiec maengx mangc maiv buatc aqv. Naaiv deix ndiangx corc yiem naaic taux ih jaax hnoi.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Các đòn khiêng dài, đến nỗi người ta, từ nơi thánh ở trước nơi chí thánh, có thể thấy được, nhưng ở ngoài thì chẳng thấy. Các đòn ấy ở đó cho đến ngày nay.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Các đòn khiêng dài đến nỗi từ Nơi Thánh ở ngay trước Nơi Chí Thánh, người ta có thể trông thấy đầu các đòn khiêng, nhưng ở ngoài thì không thấy được. Các đòn khiêng ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Các đòn khiêng ấy khá dài đến nỗi lòi các đầu ra, khiến ai đứng ở trước Nơi Chí Thánh đều có thể trông thấy, nhưng ai đứng ở ngoài thì không thấy được. Các đòn khiêng ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Các đòn khiêng nầy khá dài đến độ ở Nơi Thánh ngay trước Nơi Chí Thánh người ta có thể trông thấy được đầu các đòn khiêng, nhưng ở ngoài thì không thấy được. Các đòn khiêng ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Các đòn khiêng dài đến nỗi ai đứng trong Nơi Thánh ngay trước Nơi Chí Thánh đều có thể nhìn thấy đuôi của các đòn, nhưng đứng bên ngoài Nơi thánh thì không thấy được. Ngày nay các đòn nầy vẫn còn đó.

Ging-Sou (IUMINR)

9Laengz Ngaengc Waac Faang kungx maaih dongh Mose yiem Holepv Mbong an wuov deix i kuaaiv la'bieiv-benv. Cuotv liuz naaic maiv maaih haaix nyungc. Naaiv deix i kuaaiv la'bieiv-benv se I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung, nqa'haav Ziouv caux ninh mbuo liepc nyei ngaengc waac

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Trong hòm chỉ có hai bảng đá mà Môi-se đã để, tại núi Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, lúc họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Trong Hòm Giao Ước không có gì khác ngoài hai bảng đá mà Môi-se đã đặt vào tại Hô-rếp, nơi Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Trong Rương không có gì ngoài hai bảng đá mà Mô-sê đã đặt vào đó khi còn ở Hô-rếp, nơi CHÚA đã lập giao ước với dân I-sơ-ra-ên, khi họ vừa mới ra khỏi Ai-cập.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Trong Rương không có gì khác ngoài hai bảng bằng đá mà Môi-se đã đặt vào đó khi còn ở Hô-rếp, là nơi Chúa đã lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, khi họ vừa mới ra khỏi Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Bên trong có hai bảng đá mà Mô-se đã đặt vào Rương trên núi Hô-rếp. Đó là nơi CHÚA lập giao ước với dân Ít-ra-en sau khi họ ra khỏi Ai-cập.

Ging-Sou (IUMINR)

10Sai mienh yiem Cing-Nzengc nyei Dorngx cuotv daaih ziouc maaih mbuonx yiem buangv zaangc Ziouv nyei biauv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Xảy khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dẫy nhà của Đức Giê-hô-va,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Khi các thầy tế lễ vừa ra khỏi Nơi Thánh thì có đám mây tràn đầy đền thờ của Đức Giê-hô-va,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Khi các tư tế vừa ra khỏi Nơi Thánh, mây mù kéo đến bao phủ Ðền Thờ CHÚA

Bản Dịch Mới (NVB)

10Khi các thầy tế lễ vừa ra khỏi Nơi Thánh, thì có một đám mây bao phủ Đền Thờ của Chúa,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Khi các thầy tế lễ ra khỏi Nơi Thánh thì mây phủ đầy đền thờ của CHÚA.

Ging-Sou (IUMINR)

11Laaix mbuonx, sai mienh maiv haih zoux gong fu-sux, weic zuqc Ziouv nyei njang-laangc yiem buangv Ziouv nyei biauv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Đức Giê-hô-va.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11đến nỗi do đám mây ấy mà các thầy tế lễ không thể tiếp tục hành lễ được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11đến nỗi các tư tế không thể đứng để tiếp tục thi hành công tác vì bị mây mù bao phủ, bởi vinh quang của CHÚA tràn ngập cả Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

11đến nỗi các thầy tế lễ không thể tiếp tục thi hành nghi lễ vì mây bao phủ và vì vinh hiển của Chúa đầy dẫy khắp Đền Thờ của Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Các thầy tế lễ không thể thi hành nhiệm vụ được vì đền thờ đầy dẫy vinh quang CHÚA.

Ging-Sou (IUMINR)

12Wuov zanc Saa^lo^morn daux gaux gorngv,“O Ziouv aac, meih bun mba'hnoi yiem wuov lungh,mv baac Ziouv gorngv Ziouv oix yiem hmuangx haic nyei mbuonx gu'nyuoz.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Bấy giờ, Sa-lô-môn nguyện rằng: Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối tăm mờ mịt.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Bấy giờ, Sa-lô-môn cầu nguyện:“Đức Giê-hô-va đã phán rằngNgài ngự trong đám mây dày đặc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Bấy giờ Sa-lô-môn nói, “CHÚA đã phán, ‘Ngài ngự giữa mây đen,’

Bản Dịch Mới (NVB)

12Bấy giờ Sa-lô-môn nói: “Chúa đã phán rằng Ngài ngự trong mây dày đặc.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Sau đó Sô-lô-môn nói,“CHÚA khiến mặt trời soi sáng bầu trời,nhưng Ngài lại chọn ở trong đám mây tối đen.

Ging-Sou (IUMINR)

13Yie weic meih ceix ziangx yietc norm nzueic haic nyei biauv,se zoux norm dorngx weic bun meih yietc liuz yiem.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Hỡi Đức Chúa Trời! Tôi đã cất xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Nhưng con đã xây cho Ngài một đền thờ nguy nga,Một nơi để Ngài ngự đời đời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13và con rất được vinh dự xây cho Ngài một Ðền Thờ nguy nga tráng lệ để làm một nơi Ngài ngự đời đời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Con đã xây cho Ngài một ngôi đền nguy nga tráng lệ, làm một nơi để Ngài ngự đời đời.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Lạy Chúa, tôi đã xây một đền thờ tuyệt đẹp cho Ngài,một nơi ở cho Ngài đời đời.”

Ging-Sou (IUMINR)

14I^saa^laa^en nyei zuangx mienh corc gapv zunv souv jienv wuov, Saa^lo^morn Hungh huin nzuonx daaih buang waac bun ninh mbuo.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Đoạn, vua xây mặt lại, và chúc phước cho hội chúng Y-sơ-ra-ên. Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đều đứng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Rồi vua quay mặt lại chúc phước cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên trong khi mọi người đang đứng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Kế đó vua quay lại và chúc phước cho hội chúng I-sơ-ra-ên, trong khi cả hội chúng I-sơ-ra-ên đang đứng.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Đoạn vua quay lại và chúc phước cho hội chúng Y-sơ-ra-ên, trong khi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đang đứng.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Đang khi toàn dân Ít-ra-en đang đứng đó thì vua Sô-lô-môn quay mặt lại và chúc phước cho họ.

Ging-Sou (IUMINR)

15Ninh gorngv,“Ceng Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh. Ninh ziux ninh ganh nyei nzuih caux yie nyei die, Ndaawitv, laengz nyei waac longc ninh ganh nyei buoz zoux ziangx. Weic zuqc ninh gorngv,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Người nói rằng: Đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì từ miệng Ngài có phán hứa với Đa-vít, cha ta, và bởi tay Ngài đã làm ứng nghiệm lời ấy; Ngài phán rằng:

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Vua nói: “Ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã phán hứa với Đa-vít, cha trẫm, và dùng chính tay Ngài làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ông nói, “Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng đã dùng tay Ngài làm trọn mọi điều miệng Ngài đã hứa với Ða-vít cha tôi rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vua nói: “Chúc tụng Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng dùng tay Ngài làm ứng nghiệm mọi điều Ngài đã hứa với Đa-vít, cha ta. Ngài có phán rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

15Rồi vua cầu nguyện như sau:“Đáng ca ngợi CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en. Ngài đã thực hiện điều Ngài đã hứa cùng Đa-vít, cha tôi. CHÚA phán,

Ging-Sou (IUMINR)

16‘Yiem yie dorh yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, cuotv I^yipv daaih, yie maiv ginv haaix fingx I^saa^laa^en Mienh nyei haaix norm zingh weic yie nyei Mengh liepc norm biauv. Mv baac yie ginv Ndaawitv daaih gunv yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh.’

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Từ ngày ta đã đem Y-sơ-ra-ên ta ra khỏi Ê-díp-tô, ta không chọn thành nào trong các chi phái Y-sơ-ra-ên đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự; nhưng ta đã chọn Đa-vít để người trị vì dân Y-sơ-ra-ên ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16‘Từ ngày Ta đã đem dân Ta là Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Ta không chọn một thành nào trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên để xây cất một đền thờ cho danh Ta ngự tại đó. Nhưng Ta đã chọn Đa-vít để người trị vì dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16‘Từ ngày Ta đem dân I-sơ-ra-ên Ta ra khỏi Ai-cập, Ta đã không chọn thành nào của bất cứ chi tộc nào trong I-sơ-ra-ên để xây một Ðền Thờ, hầu danh Ta có thể ngự tại đó, nhưng Ta đã chọn Ða-vít để lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên Ta.’

Bản Dịch Mới (NVB)

16‘Từ ngày Ta đem dân Y-sơ-ra-ên Ta ra khỏi Ai-cập, Ta không chọn một thành nào trong các chi tộc Y-sơ-ra-ên để xây cất một nhà cho Ta, hầu cho danh Ta sẽ ngự tại đó, nhưng Ta đã chọn Đa-vít để trị vì dân Y-sơ-ra-ên Ta.’

Bản Phổ Thông (BPT)

16‘Từ khi ta mang dân Ít-ra-en ta ra khỏi Ai-cập, ta chưa chọn một thành nào trong chi tộc Ít-ra-en để xây đền thờ cho ta cả. Nhưng nay ta đã chọn Giê-ru-sa-lem làm thành phố, nơi danh ta được tôn kính. Ta đã chọn Đa-vít lãnh đạo dân Ít-ra-en ta.’”

Ging-Sou (IUMINR)

17“Yie nyei die, Ndaawitv, jiez hnyouv oix weic Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh nyei Mengh, liepc norm biauv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Vả, Đa-vít, cha ta, có ý cất một cái đền cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17Lúc ấy, Đa-vít, cha trẫm, có ý định xây cất một đền thờ cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Lúc ấy Ða-vít cha tôi đã có ý định xây một Ðền Thờ cho danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Đa-vít, cha ta, có ý định xây cất một ngôi đền cho danh Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Đa-vít, cha ta muốn xây một đền thờ cho CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en.

Ging-Sou (IUMINR)

18Mv baac Ziouv gorngv mbuox yie nyei die, Ndaawitv, ‘Meih jiez hnyouv weic yie nyei Mengh liepc norm biauv se longx haic aqv, weic zuqc meih maaih naaiv nyungc za'eix yiem meih nyei hnyouv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Nhưng Đức Giê-hô-va có phán với Đa-vít, cha ta, rằng: Khi ngươi có ý xây đền cho danh ta, thì lấy làm thậm phải;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

18Nhưng Đức Giê-hô-va đã phán với Đa-vít, cha trẫm, rằng: ‘Con có ý định xây cất một đền thờ cho danh Ta là điều tốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18nhưng CHÚA đã phán với Ða-vít cha tôi rằng, ‘Ngươi quả có ý tốt khi lòng ngươi muốn xây một Ðền Thờ cho danh Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng Chúa có phán với Đa-vít, cha ta rằng: ‘Ngươi có ý tốt khi muốn xây cất một ngôi đền cho danh Ta;

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhưng CHÚA bảo Đa-vít, cha ta rằng, “Ngươi có ý tốt muốn xây một đền thờ cho ta.

Ging-Sou (IUMINR)

19Mv baac meih ganh maiv duqv ceix. Se meih nyei cien dorn oix weic yie nyei Mengh ceix norm biauv.’

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19song ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai ngươi, do lòng ngươi sanh ra, sẽ cất đền cho danh ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

19Tuy nhiên, con sẽ không xây cất đền thờ ấy đâu, nhưng con của con, do con sinh ra, sẽ xây cất đền thờ cho danh Ta.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Tuy nhiên ngươi sẽ không xây Ðền Thờ ấy cho Ta, nhưng con trai ngươi, kẻ do ngươi sinh ra, sẽ xây Ðền Thờ ấy cho danh Ta.’

Bản Dịch Mới (NVB)

19nhưng ngươi sẽ không xây đền ấy cho Ta đâu, nhưng con trai ngươi, do ngươi sinh ra, sẽ xây đền ấy cho danh Ta.’

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nhưng ngươi sẽ không phải là người làm chuyện đó. Con trai ngươi, do lòng ngươi sinh ra, sẽ là người xây đền thờ cho ta.”

Ging-Sou (IUMINR)

20“Ih zanc Ziouv ei ninh laengz nyei waac zoux. Yie nzipc jienv yie nyei die, Ndaawitv, zueiz jienv I^saa^laa^en Mienh nyei hungh weic, hnangv Ziouv laengz nor. Yie yaac duqv weic Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Mengh, ceix ziangx biauv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Vậy, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán; vì ta kế vị Đa-vít, cha ta, ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên, y như Đức Giê-hô-va đã hứa, và ta đã cất đền nầy cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

20Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán hứa, vì trẫm đã kế vị Đa-vít, cha trẫm, và ngồi trên ngai Y-sơ-ra-ên đúng như Đức Giê-hô-va đã phán. Trẫm đã xây cất đền thờ nầy cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20CHÚA đã làm thành những lời Ngài đã phán. Tôi đã được nhấc lên thế vào chỗ của Ða-vít cha tôi, và được ngồi trên ngai của I-sơ-ra-ên như CHÚA đã phán; và tôi cũng đã xây một Ðền Thờ cho danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Bây giờ Chúa đã làm thành những lời Ngài đã hứa, vì ta đã đứng thay vào chỗ của Đa-vít, cha ta; ta ngồi trên ngai của Y-sơ-ra-ên, như Chúa đã hứa, và ta cũng đã xây một ngôi đền cho danh Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

20“Nay CHÚA đã giữ lời hứa Ngài. Ta đang làm vua thế cho Đa-vít, cha ta. Ta hiện đang cai trị Ít-ra-en như CHÚA đã hứa, và ta đã xây đền thờ cho CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en.

Ging-Sou (IUMINR)

21Yie liuc leiz ziangx dorngx an Laengz Ngaengc Waac Faang. Faang gu'nyuoz maaih dongh Ziouv dorh mbuo nyei ong-taaix cuotv I^yipv Deic-Bung wuov zanc ninh caux ninh mbuo laengz jiez nyei ngaengc waac.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Tại đó, ta đã dọn một chỗ để hòm; trong hòm có sự giao ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

21Tại đó, trẫm đã chuẩn bị một chỗ để đặt Hòm Giao Ước, trong đó có giao ước của Đức Giê-hô-va, là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi đem họ ra khỏi đất Ai Cập.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ðây nầy, tôi đã làm một chỗ để đặt Rương Giao Ước, trong đó có đựng giao ước của CHÚA, mà Ngài đã lập với tổ tiên chúng ta, khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ai-cập.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Đây nầy ta đã làm một chỗ để đặt Rương Giao Ước, trong đó có chứa đựng giao ước của Chúa, mà Ngài đã hứa với các tổ phụ chúng ta, khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ai-cập.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ta đã chuẩn bị một nơi cho Rương, trong đó có Giao ước CHÚA lập với tổ tiên chúng ta khi Ngài mang họ ra khỏi Ai-cập.”

Ging-Sou (IUMINR)

22Saa^lo^morn ziouc souv jienv Ziouv nyei ziec-dorngh nza'hmien maengx, dorng jienv yietc zuangx gapv zunv nyei I^saa^laa^en Mienh sung buoz hungx jienv lungh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Kế đó, Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, bèn giơ tay lên trời, mà rằng:

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

22Kế đó, Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, trước mặt toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, giơ hai tay lên trời và cầu nguyện rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Bấy giờ Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của CHÚA, trước mặt toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, đưa hai tay lên trời,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Bấy giờ Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Chúa, trước mặt toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, giơ hai tay lên trời

Bản Phổ Thông (BPT)

22Rồi Sô-lô-môn đứng quay mặt về phía bàn thờ CHÚA, còn tất cả dân chúng đứng phía sau vua. Ông giơ tay lên trời

Ging-Sou (IUMINR)

23Ninh gorngv,“O Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh aac, yiem gu'nguaaic lungh fai ga'ndiev ndau maiv maaih Tin-Hungh hnangv meih nor. Meih ei jienv meih laengz nyei ngaengc waac yaac bun cing meih ziepc zuoqv nyei hnamv meih nyei bou, dongh longc nzengc hnyouv gan longx meih wuov deix.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

23Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp nầy, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

23“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Không có thần nào trên trời cao kia hoặc dưới đất thấp nầy giống như Ngài. Chúa giữ giao ước và lòng nhân từ với các đầy tớ Ngài, là những người hết lòng bước đi trước mặt Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23và cầu nguyện rằng: “Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, chẳng có thần nào giống như Ngài ở trên trời cao kia hay dưới đất thấp nầy. Ngài giữ giao ước và bày tỏ tình thương đối với các tôi tớ Ngài, những người hết lòng bước đi trước mặt Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

23và cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, chẳng có thần nào giống như Ngài ở trên trời cao kia hay dưới đất thấp nầy. Ngài giữ giao ước và tỏ tình thương đối với các tôi tớ Ngài là những người bước đi cách hết lòng trước mặt Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

23và cầu nguyện:“Lạy CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en, trên trời và dưới đất không có thần nào giống như Ngài. Ngài giữ giao ước yêu thương với tôi tớ Ngài là những người thật tâm theo Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

24Meih ei jienv meih caux meih nyei bou, yie nyei die, Ndaawitv, laengz nyei waac zoux. Meih ganh nyei nzuih laengz, meih ganh nyei buoz ih hnoi yaac zoux ziangx aqv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

24Đối cùng tôi tớ Chúa, là Đa-vít, cha tôi, Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hễ điều chi miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày nay.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

24Chúa đã giữ lời Ngài phán hứa với đầy tớ Ngài là Đa-vít, cha của con. Điều chính miệng Chúa phán hứa thì tay Chúa đã thực hiện như đã có ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ngài đã giữ những lời Ngài đã phán với tôi tớ Ngài là Ða-vít cha con. Ðiều miệng Ngài đã phán thì ngày nay chính tay Ngài đã thực hiện.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Ngài đã giữ giao ước Ngài phán với tôi tớ Ngài là Đa-vít, cha của con. Điều chính miệng Ngài đã hứa thì ngày nay cánh tay Ngài đã thực hiện.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Ngài đã giữ lời hứa cùng cha tôi là Đa-vít, kẻ tôi tớ Ngài. Miệng Ngài đã hứa và hôm nay tay Ngài đã thực hiện lời hứa đó.

Ging-Sou (IUMINR)

25“Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh aac, tov ih zanc ei jienv meih caux meih nyei bou, yie nyei die, Ndaawitv, laengz nyei waac zoux. Wuov zanc meih gorngv, ‘Se gorngv meih nyei zeiv-fun faix fim, gan longx yie hnangv meih gan nor, meih ziouc yietc liuz maaih zeiv-fun zueiz I^saa^laa^en Mienh nyei hungh weic.’

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

25Vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tớ Chúa, là Đa-vít, cha tôi, rằng: Nếu con cháu ngươi cẩn thận các đường lối mình, đi ở trước mặt ta, y như ngươi đã đi, thì trước mặt ta sẽ chẳng hề thiếu một kẻ hậu tự ngươi đặng ngồi trên ngôi nước Y-sơ-ra-ên đâu.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

25Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Xin giữ lời Chúa đã phán hứa với đầy tớ Ngài là Đa-vít, cha của con, rằng: ‘Nếu con cháu của con cẩn thận trong đường lối mình, bước đi trước mặt Ta như con đã bước đi, thì trước mặt Ta, con sẽ không hề thiếu người ngồi trên ngai Y-sơ-ra-ên đâu.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Vậy bây giờ, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, xin Ngài tiếp tục giữ những gì Ngài đã hứa với Ða-vít cha con rằng, ‘Ngươi sẽ không bao giờ thiếu một kẻ kế vị, để ngồi trên ngai của I-sơ-ra-ên trước mặt Ta, nếu con cháu ngươi biết cẩn thận trong đường lối của chúng mà bước đi trước mặt Ta, như ngươi đã bước đi trước mặt Ta.’

Bản Dịch Mới (NVB)

25Giờ đây, lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin Ngài tiếp tục giữ những gì Ngài đã hứa với Đa-vít, cha của con, rằng: ‘Trước mặt Ta, ngươi sẽ không thiếu một kẻ kế vị ngươi để ngồi trên ngôi của Y-sơ-ra-ên, nếu con cháu ngươi biết cẩn thận giữ đúng đường lối chúng, bước đi trước mặt Ta như ngươi đã bước đi trước mặt Ta.’

Bản Phổ Thông (BPT)

25Bây giờ, lạy CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en, xin hãy giữ lời hứa Ngài cùng Đa-vít, cha tôi là kẻ tôi tớ Ngài. Ngài phán, ‘Nếu con cái ngươi cẩn thận vâng lời ta như ngươi đã làm thì bao giờ trong gia đình ngươi cũng có người cai trị trên Ít-ra-en.’

Ging-Sou (IUMINR)

26O I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh aac, tov meih ih zanc zoux ziangx ziux meih caux meih nyei bou, yie nyei die, Ndaawitv, laengz nyei waac.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

26Hỡi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Xin hãy làm cho ứng nghiệm lời Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa, là Đa-vít, cha tôi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

26Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Xin Chúa làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã phán hứa với đầy tớ Ngài là Đa-vít, cha của con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Vì vậy, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên ôi, cầu xin Ngài thực hiện những lời Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài là Ða-vít cha con.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Vậy nên, lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, cầu xin Ngài thực hiện lời nầy mà Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài là Đa-vít, cha của con.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Bây giờ lạy Thượng Đế của Ít-ra-en, xin hãy tiếp tục giữ lời hứa cùng cha tôi, Đa-vít, là kẻ tôi tớ Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

27“Tin-Hungh za'gengh oix yiem baamh gen fai? Lungh caux gauh hlang jiex nyei lungh, meih yiem maiv njiec. Wuov nyungc, yie ceix naaiv norm biauv meih gauh yiem maiv njiec aqv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

27Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất nầy chăng? Kìa, trời, dầu đến đỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền nầy tôi đã cất!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

27Nhưng thật ra Đức Chúa Trời có ngự trên đất nầy chăng? Kìa, các tầng trời, ngay cả trời của các tầng trời cũng không thể chứa Ngài được, huống chi đền thờ nầy mà con đã xây cất!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Nhưng Ðức Chúa Trời thật có ngự trên đất chăng? Ngay cả trời của các từng trời còn chưa thể chứa được Ngài, huống chi là ngôi đền con xây cho Ngài đây.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nhưng Đức Chúa Trời thật có ngự trên đất chăng? Ngay cả trời của các từng trời còn chưa thể chứa Ngài được thay, huống chi là ngôi đền con xây cất cho Ngài đây.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Nhưng Thượng Đế ôi, Ngài có thực ở trên đất nầy không? Vì bầu trời và các từng trời cao còn không đủ chỗ CHÚA Ngài huống hồ tòa nhà nầy mà tôi đã xây.

Ging-Sou (IUMINR)

28O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aac, tov muangx meih nyei bou daux gaux jouh nyei waac. Tov muangx ih hnoi meih nyei bou yiem meih nyei nza'hmien daux gaux tov naaiv deix waac.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

28Dầu vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! xin hãy đoái đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tớ Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tớ Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

28Dù vậy, lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của con! Xin đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của đầy tớ Ngài, xin đoái nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà hôm nay đầy tớ Ngài đang dâng lên trước mặt Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, xin đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của tôi tớ Ngài; xin lắng nghe lời cầu xin và khẩn nguyện tôi tớ Ngài dâng lên trước thánh nhan Ngài ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của con, xin đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của tôi tớ Ngài; xin đoái nghe lời cầu xin và khẩn nguyện mà tôi tớ Ngài xin dâng lên trước thánh nhan Ngài ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Nhưng xin hãy nghe lời khẩn xin của tôi, vì tôi là kẻ tôi tớ CHÚA. Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi, xin hãy nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài hôm nay.

Ging-Sou (IUMINR)

29Tov meih hnoi-hnoi muonz-muonz mangc jienv naaiv norm biauv, se dongh meih gorngv naaiv norm dorngx, ‘Yie oix liepc yie nyei Mengh yiem naaiv norm dorngx.’ Meih ziouc muangx haiz meih nyei bou huin naaiv norm dorngx daux gaux nyei waac.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

29Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà nầy, là chỗ mà Chúa đã phán rằng: Danh ta sẽ ngự tại đó, --- đặng nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa hướng nơi nầy mà cầu.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

29Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà nầy, là nơi Chúa đã phán rằng: ‘Danh Ta sẽ ngự tại đó,’ để nghe lời khẩn nguyện của đầy tớ Ngài hướng về nơi nầy mà kêu cầu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Nguyện mắt Ngài ngày đêm đoái xem Ðền Thờ nầy, nơi Ngài đã phán, ‘Danh Ta sẽ ngự tại đó,’ để nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài hướng về nơi đây mà cầu nguyện.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Nguyện mắt Ngài đêm ngày đoái xem ngôi đền nầy, là nơi Ngài đã phán rằng: ‘Danh Ta sẽ ngự tại đó,’ để Ngài nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài hướng về nơi đây cầu khẩn.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Xin hãy canh giữ đền thờ nầy đêm ngày là nơi Ngài đã phán, ‘Người ta sẽ thờ phụng ta tại đó.’ Xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi hướng về đền thờ nầy.

Ging-Sou (IUMINR)

30Meih nyei bou caux meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, huin naaiv norm dorngx daux gaux nyei ziangh hoc, tov Ziouv yiem wuov lungh, meih yiem nyei dorngx, muangx yie mbuo jouh nyei waac. Muangx haiz liuz yaac tov guangc yie mbuo nyei zuiz.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

30Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Y-sơ-ra-ên của Chúa sẽ hướng về nơi nầy mà khẩn cầu, xin Chúa hãy dủ nghe; phải, ở nơi ngự của Chúa, tại trên các từng trời, xin Chúa dủ nghe, nhậm lời, và tha thứ cho.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

30Xin Chúa lắng nghe lời khẩn cầu mà đầy tớ Chúa và dân Y-sơ-ra-ên của Ngài hướng về nơi nầy cầu nguyện. Từ nơi ngự của Chúa trên các tầng trời, xin Chúa đoái nghe và tha thứ cho.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Cầu xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài và của I-sơ-ra-ên dân Ngài mỗi khi họ hướng về nơi nầy mà cầu nguyện. Từ thiên đàng, nơi Ngài ngự, xin Ngài dủ nghe, nhậm lời, và tha thứ cho.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Xin Ngài lắng nghe lời cầu xin của tôi tớ Ngài và của con dân Ngài mỗi khi họ hướng về nơi nầy mà cầu nguyện. Từ chốn thiên đàng, nơi Ngài ngự, xin Ngài dủ nghe và tha thứ cho.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Xin hãy nghe lời cầu nguyện của tôi cùng lời cầu nguyện của Ít-ra-en, dân Ngài khi chúng tôi hướng về đền thờ nầy mà cầu nguyện. Từ nơi ở của Ngài trên trời xin hãy nghe và tha thứ cho chúng tôi.

Ging-Sou (IUMINR)

31“Se gorngv maaih dauh juangc laangz mienh zoux dorngc ganh dauh mienh, ziouc zuqc mienh heuc ndouv zioux, oix zuqc dorh ninh taux naaiv zaangc Tin-Hungh nyei biauv, bun ninh yiem meih nyei ziec-dorngh nza'hmien maengx ndouv zioux.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

31Khi ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình, và người ta bắt ai đó phải thề, nếu người đến thề trước bàn thờ của Chúa, tại trong đền nầy,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

31Nếu có ai phạm tội với người lân cận mình và bị buộc phải thề, nên người ấy đến thề trước bàn thờ của Chúa trong đền thờ nầy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Khi có ai phạm tội đối với người khác và bị người ta bắt kẻ ấy phải thề, nếu kẻ ấy đến và thề trước bàn thờ Ngài trong Ðền Thờ nầy,

Bản Dịch Mới (NVB)

31Khi có ai phạm tội nghịch lại người lân cận mình, và người ta bắt kẻ ấy phải thề; nếu kẻ ấy đến và thề trước bàn thờ Ngài trong ngôi đền nầy,

Bản Phổ Thông (BPT)

31Nếu ai làm tổn hại người khác và bị mang đến bàn thờ của đền thờ nầy. Nếu người đó thề rằng mình hoàn toàn vô tội,

Ging-Sou (IUMINR)

32Tov meih yiem gu'nguaaic lungh muangx yaac ei jienv zoux. Tov siemv meih nyei bou mbuo yaac dingc zoux dorngc wuov dauh nyei zuiz, bun ninh ziux ninh zoux nyei zuqc ndaam-dorng, aengx dingc maiv zoux dorngc wuov dauh maiv maaih zuiz, bun ninh ziux ninh zoux nyei duqv longx.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

32thì xin Chúa ở trên trời hãy nghe, đối đãi và xét đoán tôi tớ Chúa, mà lên án cho kẻ dữ, khiến đường lối nó đổ lại trên đầu nó, và xưng công bình cho người công bình, và thưởng người tùy theo sự công bình của người.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

32thì xin Chúa trên trời lắng nghe, hành động và phân xử cho các đầy tớ Ngài, kết án kẻ có tội, khiến nó phải chịu lấy hậu quả của tội lỗi mình, và xưng công chính cho người công chính bằng cách ban thưởng theo sự công chính của người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32thì từ thiên đàng xin Ngài lắng nghe, hành động, và xét xử các tôi tớ Ngài. Nguyện Ngài kết án kẻ có tội và bắt nó phải cúi đầu nhận lấy hậu quả tội lỗi của nó, và xin Ngài minh oan cho người ngay lành và ban thưởng cho người ấy vì sự ngay lành của người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

32thì từ chốn thiên đàng xin Ngài lắng nghe, hành động và phân xử các tôi tớ Ngài; xin Ngài kết án kẻ có tội và bắt nó phải cúi đầu chịu lấy hậu quả tội lỗi mình; và xin Ngài minh oan cho người ngay lành và ban thưởng cho họ vì sự vô tội của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

32thì xin CHÚA từ trời hãy nghe. Xin phân xử vụ đó, trừng phạt kẻ có tội, nhưng tuyên bố kẻ vô tội được trắng án.

Ging-Sou (IUMINR)

33“Meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, haaix zanc baamz zuiz ziouc zuqc win-wangv hingh ninh mbuo, nqa'haav ninh mbuo nzuonx daaih lorz meih yiem naaiv meih nyei biauv nyiemc meih nyei mbuox, daux gaux jouh meih,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

33Khi dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, vì cớ phạm tội với Chúa, bị kẻ thù nghịch đánh được; nếu chúng nó trở lại với Chúa, nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Chúa trong đền nầy,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

33Khi Y-sơ-ra-ên, con dân của Ngài, bị kẻ thù đánh bại vì phạm tội với Ngài, nếu họ trở lại với Ngài, xưng nhận danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Ngài trong đền thờ nầy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Khi dân I-sơ-ra-ên của Ngài phạm tội đối với Ngài, rồi bị đánh bại trước mặt quân thù, nhưng khi họ biết quay về với Ngài, xưng nhận danh Ngài, cầu nguyện, và van xin Ngài trong Ðền Thờ nầy,

Bản Dịch Mới (NVB)

33Khi dân Y-sơ-ra-ên Ngài có phạm tội nghịch lại Ngài, rồi bị quân thù đánh bại, nhưng khi họ biết quay về với Ngài, tuyên xưng danh Ngài, cầu nguyện và khẩn xin Ngài trong ngôi đền nầy,

Bản Phổ Thông (BPT)

33Khi Ít-ra-en, dân CHÚA, phạm tội cùng Ngài và bị kẻ thù đánh bại. Nếu họ trở lại cùng Ngài, ca ngợi và cầu nguyện cùng CHÚA trong đền thờ nầy,

Ging-Sou (IUMINR)

34tov meih yiem gu'nguaaic lungh muangx yaac guangc meih nyei baeqc fingx nyei zuiz, dorh ninh mbuo nzuonx daaih yiem meih ceix bun ninh mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

34thì xin Chúa ở trên trời hãy dủ nghe, tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

34thì xin Chúa trên trời lắng nghe, tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34thì từ thiên đàng, xin Ngài dủ nghe, xin Ngài tha thứ tội của dân I-sơ-ra-ên Ngài, và đem họ trở về xứ sở Ngài đã ban cho tổ tiên họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

34thì từ chốn thiên đàng, xin Ngài dủ nghe, xin Ngài tha thứ tội cho dân Y-sơ-ra-ên Ngài, và đem họ về lại xứ mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

34thì xin Ngài từ trời hãy nghe. Hãy tha tội cho họ và mang họ trở về xứ mà Ngài ban cho tổ tiên họ.

Ging-Sou (IUMINR)

35“Meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, haaix zanc baamz zuiz, meih dingc zuiz bun lungh haanz, maiv duih mbiungc njiec, ninh mbuo ziouc huin naaiv norm dorngx daux gaux, nyiemc meih nyei mbuox yaac guangc ninh mbuo nyei zuiz,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

35Nếu các từng trời bị đóng chặt, không có mưa, bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi nầy mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, xây bỏ tội lỗi mình, sau khi Chúa đã đoán phạt họ,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

35Khi các tầng trời bị đóng chặt, không có mưa vì họ đã phạm tội với Chúa, nếu họ hướng về nơi nầy mà cầu nguyện, xưng nhận danh Chúa, lìa bỏ tội lỗi mình vì Chúa đã sửa phạt họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Khi trời đóng lại và không mưa xuống đất bởi vì họ phạm tội đối với Ngài, nhưng sau đó họ biết hướng về nơi nầy mà cầu nguyện, xưng nhận danh Ngài, và lìa bỏ tội lỗi của họ, vì Ngài đã sửa phạt họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

35Khi trời đóng lại và không mưa xuống đất bởi vì họ có phạm tội nghịch lại Ngài, nhưng rồi họ hướng về nơi nầy mà cầu nguyện, tuyên xưng danh Ngài, lìa bỏ tội lỗi, vì đã bị Ngài sửa phạt,

Bản Phổ Thông (BPT)

35Khi họ phạm tội cùng Ngài và Ngài không cho mưa xuống trên xứ, họ sẽ hướng về nơi nầy cầu nguyện và ca ngợi Ngài; họ sẽ không phạm tội nữa khi Ngài trừng phạt họ.

Ging-Sou (IUMINR)

36tov meih yiem gu'nguaaic lungh muangx haiz yaac guangc meih nyei bou mbuo, meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, nyei zuiz. Tov njaaux ninh mbuo hnangv haaix nor yiem cingx horpc, yaac bun mbiungc njiec meih bun meih nyei baeqc fingx nzipc nyei ndau.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

36thì xin Chúa ở trên trời hãy dủ nghe, tha tội cho các tôi tớ Chúa, và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi, và giáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

36thì xin Chúa trên trời lắng nghe, tha tội cho các đầy tớ Chúa và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Xin Chúa chỉ cho họ con đường chính đáng mà họ phải đi, và cho mưa rơi trên đất mà Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36thì từ thiên đàng, xin Ngài dủ nghe, xin Ngài tha thứ tội lỗi của các tôi tớ Ngài, tức dân I-sơ-ra-ên của Ngài; cầu xin Ngài chỉ dạy họ con đường tốt họ phải đi và ban mưa xuống xứ sở Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.

Bản Dịch Mới (NVB)

36thì từ chốn thiên đàng, xin Ngài dủ nghe, xin Ngài tha thứ tội lỗi của các tôi tớ Ngài, là dân Y-sơ-ra-ên Ngài. Cầu xin Ngài chỉ dạy họ con đường tốt mà họ phải đi và ban mưa xuống xứ mà Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Nếu điều đó xảy ra, xin Ngài hãy nghe lời cầu nguyện của họ từ trời, tha tội cho dân Ít-ra-en, kẻ tôi tớ Ngài. Xin dạy họ làm điều phải và xin cho mưa xuống trên xứ nầy mà Ngài đã ban riêng cho họ.

Ging-Sou (IUMINR)

37“Se gorngv yiem naaiv norm deic-bung buangh domh ngorc, fai butv domh wuon-baengc, fai mbiauh jiex mbuov, butv latc douz, fai jopv-nyeic faanv, fai gaeng-mau faanv, fai maaih win-wangv weih gormx oix mborqv meih mbuo nyei haaix norm zingh, fai maiv gunv buangh zuqc haaix nyungc zeqc naanc, haaix nyungc baengc,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

37Khi trong xứ xảy có đói kém, ôn dịch, hạn hán, ten sét, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ, hay là có tai vạ chi, tật bịnh gì;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

37Khi trong xứ có đói kém, dịch bệnh, hoặc hạn hán, nấm mốc, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù vây hãm các cổng thành của xứ, hoặc có bất cứ tai họa, bệnh tật gì;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Khi trong xứ gặp nạn đói, khi họ gặp phải ôn dịch, hạn hán, nấm mốc, cào cào, hay sâu bọ, nếu quân thù đến vây hãm thành nào của họ, bất cứ họ bị ôn dịch nào, bất cứ họ bị chứng bịnh gì,

Bản Dịch Mới (NVB)

37Khi trong xứ có đói kém, khi họ gặp phải dịch lệ, hạn hán, nấm mốc, cào cào, hay sâu bọ, nếu quân thù có vây hãm thành nào của họ, bất cứ họ bị dịch lệ nào, bất cứ họ bị bịnh tật gì,

Bản Phổ Thông (BPT)

37Có khi đất bị hạn hán đến nỗi không trồng trọt gì được, hay dân chúng bị bệnh dịch hành hại. Có khi mùa màng bị hư hại vì thiên tai hay bị cào cào hoặc châu chấu tiêu hủy. Dân Ngài có thể bị kẻ thù tấn công trong các thành hay bị bệnh tật hành hạ.

Ging-Sou (IUMINR)

38tov muangx ninh mbuo daux gaux nyei waac. Se gorngv haaix dauh mienh fai meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, jouh meih, gorqv-mienh yaac hnyouv mun taux gorqv-mienh nyei zuiz yaac sung buoz hungx jienv naaiv norm zaangc Ziouv nyei biauv,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

38nếu có một người hoặc cả dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình, mà giơ tay ra hướng về đền nầy, và cầu nguyện, khẩn xin vô luận điều gì,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

38nếu có một người hoặc toàn dân Y-sơ-ra-ên của Chúa hết lòng nhận biết nỗi đau đớn của mình, và giơ tay ra hướng về đền thờ nầy mà cầu nguyện, khẩn xin bất luận điều gì,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38mà có cá nhân nào hay toàn dân I-sơ-ra-ên của Ngài hết lòng nhận biết nỗi đau đớn của họ mà đưa tay ra hướng về Ðền Thờ nầy cầu nguyện và nài xin,

Bản Dịch Mới (NVB)

38và có cá nhân nào hay toàn dân Y-sơ-ra-ên Ngài hết lòng nhận biết nỗi đau đớn của mình mà giơ tay ra hướng về ngôi đền nầy mà cầu nguyện, nài xin,

Bản Phổ Thông (BPT)

38Khi những điều đó xảy ra dân chúng sẽ thật sự ăn năn. Nếu dân Ngài giơ tay ra cầu nguyện hướng về đền thờ nầy,

Ging-Sou (IUMINR)

39tov yiem gu'nguaaic lungh, meih yiem nyei dorngx, muangx haiz. Tov guangc ninh mbuo nyei zuiz yaac tengx ninh mbuo. Ziux gorqv-mienh zoux nyei jauv tengx ninh mbuo, (weic zuqc kungx maaih meih ganh hnangv hiuv duqv zuangx baamh mienh nyei hnyouv).

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

39thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe, và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người),

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

39thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, lắng nghe, tha thứ, hành động và báo trả cho mỗi người tùy theo đường lối của họ, và theo những gì Chúa biết trong lòng họ, vì chỉ một mình Chúa biết rõ lòng người;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39thì từ thiên đàng, nơi Ngài ngự, xin Ngài dủ nghe, tha thứ, hành động, và báo trả mỗi người tùy theo điều Ngài biết nơi lòng họ, và tùy theo các đường lối của họ –vì chỉ một mình Ngài biết rõ mọi sự trong lòng người–

Bản Dịch Mới (NVB)

39thì từ chốn thiên đàng, nơi ngự của Ngài, xin Ngài dủ nghe, tha thứ, hành động, và báo trả cho mỗi người tùy theo điều Ngài biết nơi lòng của họ, và tùy theo những đường lối của họ; vì chỉ một mình Ngài mới biết rõ mọi sự trong lòng mỗi người mà thôi;

Bản Phổ Thông (BPT)

39thì xin CHÚA từ nơi ở trên trời hãy nghe. Xin hãy tha thứ và đối xử mỗi người cho xứng đáng vì Ngài biết rõ lòng của mỗi người. Chỉ có một mình CHÚA biết rõ lòng con người.

Ging-Sou (IUMINR)

40Hnangv naaic weic bun ninh mbuo yiem meih ceix bun yie mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung yietc liuz gamh nziex meih, taaih meih.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

40để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

40để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời, khi họ sống trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40hầu họ sẽ kính sợ Ngài trọn đời của họ mà sống trong xứ Ngài đã ban cho tổ tiên chúng con.

Bản Dịch Mới (NVB)

40hầu cho họ sẽ kính sợ Ngài trọn đời mình và sẽ sống trong xứ mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Rồi dân chúng sẽ kính sợ Ngài suốt đời khi sống trong đất nầy là miền đất mà Ngài đã ban cho tổ tiên chúng tôi.

Ging-Sou (IUMINR)

41“Gorngv taux ganh fingx mienh, se maiv zeiz meih nyei I^saa^laa^en baeqc fingx, mv baac weic meih nyei mengh yiem go nyei deic-bung daaih,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

41Vả lại, về khách lạ, là người chẳng thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, nhưng vì danh Ngài từ xứ xa đến

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

41Ngoài ra, đối với người ngoại quốc là người chẳng thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, nhưng vì nghe danh Ngài nên từ xứ xa đến

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Ngoài ra, khi có người ngoại quốc nào, không phải là dân I-sơ-ra-ên của Ngài, từ một xứ xa xăm đến đây vì đã được nghe đến uy danh Ngài –

Bản Dịch Mới (NVB)

41Ngoài ra, khi có người ngoại quốc nào, là người không thuộc về dân Y-sơ-ra-ên Ngài, từ một xứ xa đến vì nghe uy danh Ngài—

Bản Phổ Thông (BPT)

41-42Như thế những dân không phải Ít-ra-en, những người ngoại quốc từ các nước khác sẽ nghe về quyền năng cao cả Ngài. Họ sẽ đến từ nơi xa xăm để cầu nguyện tại đền thờ nầy

Ging-Sou (IUMINR)

42(weic zuqc maaih mienh duqv haiz taux meih hlo haic nyei mengh caux meih nyei buoz nyei domh qaqv caux meih sung buoz cuotv zoux mbuoqc horngh nyei sic), ninh yaac daaih hungx naaiv norm biauv daux gaux.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

42(vì người ngoại bang sẽ nghe nói về danh lớn của Chúa, về cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Chúa), khi người đến cầu nguyện trong nhà nầy,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

42(vì họ đã nghe về uy danh của Chúa, về tay quyền năng và cánh tay giơ thẳng ra của Ngài). Khi họ đến cầu nguyện trong đền thờ nầy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42vì người ta sẽ nghe về đại danh của Ngài, về tay quyền năng của Ngài, và về cánh tay Ngài đã đưa ra– khi người đó đến và hướng về ngôi đền nầy cầu nguyện,

Bản Dịch Mới (NVB)

42vì người ta sẽ nghe đại danh của Ngài, cánh tay quyền năng của Ngài, và cánh tay Ngài đã giang ra—khi có một người ngoại quốc đến, hướng về ngôi đền nầy mà cầu nguyện,

Bản Phổ Thông (BPT)

41-42Như thế những dân không phải Ít-ra-en, những người ngoại quốc từ các nước khác sẽ nghe về quyền năng cao cả Ngài. Họ sẽ đến từ nơi xa xăm để cầu nguyện tại đền thờ nầy

Ging-Sou (IUMINR)

43Tov yiem gu'nguaaic lungh, meih yiem nyei dorngx, muangx haiz yaac ei jienv naaiv dauh ganh fingx mienh tov nyei waac zoux, weic bun maanc fingx mienh hiuv duqv meih nyei Mengh yaac gamh nziex meih, taaih meih, hnangv meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, gamh nziex meih, taaih meih nor. Ninh mbuo yaac haih hiuv duqv yie ceix naaiv norm biauv, mienh gan meih nyei Mbuox heuc.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

43xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa; để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa, y như dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền nầy mà tôi đã xây cất.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

43thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, lắng nghe và làm cho họ mọi điều họ cầu xin Ngài, để muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa và kính sợ Ngài giống như dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, và để người ta biết rằng danh Chúa được kêu cầu nơi đền thờ mà con đã xây cất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43thì từ thiên đàng, nơi Ngài ngự, xin Ngài dủ nghe và đoái nhậm mọi lời cầu nguyện của người ngoại quốc đó cầu xin Ngài, hầu mọi dân trên đất sẽ biết đến danh Ngài và kính sợ Ngài, giống như dân I-sơ-ra-ên của Ngài đã làm, và thiên hạ sẽ biết rằng Ðền Thờ nầy mà con đã xây được gọi bằng danh Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

43thì từ chốn thiên đàng, nơi ngự của Ngài, xin Ngài dủ nghe, và nhậm mọi lời cầu nguyện người ngoại quốc đó đã cầu xin với Ngài, hầu cho mọi dân trên đất sẽ biết đến danh Ngài và kính sợ Ngài, giống như dân Y-sơ-ra-ên Ngài đã làm vậy, và thiên hạ sẽ biết rằng danh của Ngài được kêu cầu nơi nhà nầy, là nhà mà con đã xây.

Bản Phổ Thông (BPT)

43thì xin CHÚA từ nơi ở Ngài trên trời lắng nghe và làm theo điều họ cầu xin. Như thế dân cư khắp nơi sẽ biết và kính sợ Ngài cũng như dân Ít-ra-en của Ngài. Rồi mọi người sẽ biết rằng tôi xây đền thờ nầy dùng làm nơi thờ phụng CHÚA.

Ging-Sou (IUMINR)

44“Meih nyei baeqc fingx cuotv mingh caux ninh mbuo nyei win-wangv mborqv jaax, maiv gunv meih paaiv ninh mbuo mingh haaix norm dorngx, ninh mbuo yaac hungx jienv Ziouv ginv daaih nyei zingh caux yie weic meih nyei Mengh liepc daaih nyei biauv,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

44Khi dân của Chúa đi chiến trận cùng quân thù nghịch mình, theo con đường Chúa đã sai đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va xây mặt hướng về thành Chúa đã chọn, và về đền tôi đã cất cho danh Ngài,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

44Khi dân của Chúa ra trận chiến đấu với quân thù ở bất cứ nơi nào Chúa sai họ đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va hướng về thành Chúa đã chọn và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh Ngài,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Khi dân Ngài phải ra chiến trận đối phó với quân thù, dù lúc đó họ ở bất cứ nơi nào Ngài sai họ đến, khi dân Ngài hướng về thành nầy, thành Ngài đã chọn và Ðền Thờ con đã xây cho danh Ngài, mà cầu nguyện với CHÚA,

Bản Dịch Mới (NVB)

44Khi dân Ngài phải ra chiến trận đánh đuổi quân thù, dù họ đang ở bất cứ nơi nào Ngài sai họ đi, và khi dân Ngài hướng về thành nầy là thành Ngài đã chọn và ngôi đền con đã xây cho danh Ngài mà cầu nguyện với Chúa,

Bản Phổ Thông (BPT)

44Khi CHÚA sai dân Ngài đi trên đường ra chiến đấu cùng kẻ thù mình, họ sẽ cầu nguyện cùng Ngài, hướng về thành nầy mà Ngài đã chọn và đền thờ mà tôi đã xây cho Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

45tov meih yiem gu'nguaaic lungh muangx ninh mbuo daux gaux jouh nyei waac, bun ninh mbuo duqv hingh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

45thì xin Chúa ở trên trời, hãy dủ nghe các lời cầu nguyện nài xin của chúng, và binh vực quyền lợi cho họ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

45thì xin Chúa trên trời lắng nghe các lời cầu nguyện và nài xin của họ mà thực thi công lý cho họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45thì từ thiên đàng, xin Ngài dủ nghe lời cầu nguyện và nài xin của họ mà binh vực duyên cớ của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

45thì từ chốn thiên đàng, nơi ngự của Ngài, xin Ngài dủ nghe lời cầu nguyện và nài xin của họ mà binh vực duyên cớ họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Thì xin Ngài từ trời hãy nghe lời cầu nguyện của họ và xử công bằng cho họ.

Ging-Sou (IUMINR)

46“Meih nyei baeqc fingx haaix zanc baamz zuiz dorngc meih, (weic zuqc maiv maaih haaix dauh baamh mienh maiv baamz zuiz), meih ziouc qiex jiez ninh mbuo, zorqv ninh mbuo jiu bun win-wangv caangv ninh mbuo mingh taux win-wangv nyei deic-bung, maiv gunv go fai fatv,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

46Khi chúng nó phạm tội cùng Chúa (vì không có người nào chẳng phạm tội), và Chúa nổi giận, phó chúng nó cho kẻ thù nghịch; khi họ bị bắt làm phu tù đến xứ của kẻ thù nghịch, hoặc xa hoặc gần, ---

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

46Khi họ phạm tội với Chúa — vì chẳng có người nào không phạm tội — khiến Chúa nổi giận với họ và phó họ cho kẻ thù để họ bị lưu đày trong xứ của kẻ thù, hoặc xa hay gần.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Khi họ phạm tội đối với Ngài –vì chẳng ai là không phạm tội– khiến Ngài giận họ và phó họ cho quân thù; chúng bắt họ đem lưu đày trong xứ của quân thù, bất kể xa hay gần,

Bản Dịch Mới (NVB)

46Khi họ phạm tội cùng Ngài—vì chẳng ai là không phạm tội—và Ngài giận họ, phó họ cho quân thù, chúng bắt họ lưu đày trong xứ của kẻ thù nghịch, dù xa hay gần;

Bản Phổ Thông (BPT)

46Vì ai cũng phạm tội, cho nên khi dân chúng phạm tội cùng Ngài, đến nỗi Ngài nổi giận và trao họ vào tay quân thù. Quân thù sẽ bắt và đày họ đi đến xứ thật xa.

Ging-Sou (IUMINR)

47se gorngv yiem ninh mbuo zuqc caangv mingh wuov norm deic-bung ninh mbuo goiv hnyouv guangc zuiz, yaac yiem zuqc caangv mingh wuov deix mienh nyei dorngx jouh meih, yaac gorngv, ‘Yie mbuo baamz zuiz, zoux dorngc, zoux waaic sic,’

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

47ví bằng trong xứ mà họ bị tù, họ nghĩ lại, ăn năn, và nài xin Chúa mà rằng: “Chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác, và cư xử cách dữ tợn;” ---

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

47Nếu trong đất lưu đày, họ hồi tâm, ăn năn và nài xin với Chúa rằng: ‘Chúng con đã phạm tội, hành động một cách bướng bỉnh và gian ác;’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47nhưng nếu đang khi ở trong xứ bị lưu đày, họ tỉnh ngộ, ăn năn, và kêu cầu Ngài trong xứ của những kẻ bắt họ đem đi lưu đày, rằng, ‘Chúng con đã phạm tội, chúng con đã sai lầm, chúng con đã làm việc gian tà,’

Bản Dịch Mới (NVB)

47nhưng nếu đang lúc ở trong xứ lưu đày họ biết hồi tâm sửa đổi, họ ăn năn và kêu cầu với Ngài trong xứ của những kẻ bắt họ đi lưu đày, mà rằng: ‘Chúng con đã phạm tội, chúng con đã sai trật, chúng con đã làm điều gian ác.’

Bản Phổ Thông (BPT)

47Khi họ bị làm tù binh trong xứ khác, dân Ngài sẽ thực tâm ăn năn. Họ sẽ hối hận và cầu nguyện cùng Ngài trong xứ họ bị làm tù binh rằng, ‘Chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi đã làm quấy và hành động gian ác.’

Ging-Sou (IUMINR)

48se gorngv ninh mbuo yiem caangv ninh mbuo wuov deix win-wangv nyei deic-bung buangv hnyouv buangv eix nzuonx daaih lorz meih, aengx hungx jienv meih jiu bun ninh mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung caux meih ginv daaih nyei zingh caux yie weic meih nyei Mengh ceix daaih nyei biauv,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

48nhược bằng tại trong xứ mà thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài, mặt hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn, và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, ---

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

48nếu trong xứ của kẻ thù, nơi họ bị lưu đày, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện với Ngài, hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh Chúa,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48nếu họ hết lòng và hết linh hồn ăn năn trở về với Ngài trong xứ của quân thù, những kẻ bắt họ đem đi lưu đày, và hướng về xứ Ngài đã ban cho tổ tiên họ, về thành Ngài đã chọn, và về Ðền Thờ con đã xây cho danh Ngài mà cầu nguyện,

Bản Dịch Mới (NVB)

48Nếu họ hết lòng hết linh hồn ăn năn cùng Ngài trong xứ của kẻ thù, là những kẻ bắt họ đi lưu đày, nếu họ hướng về xứ mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Ngài đã chọn, và về ngôi đền mà con đã xây cho danh Ngài mà cầu nguyện,

Bản Phổ Thông (BPT)

48Họ sẽ thực lòng trở về cùng Ngài trong xứ của kẻ thù. Họ sẽ cầu nguyện cùng Ngài, hướng về xứ nầy mà Ngài đã ban cho tổ tiên họ, thành nầy mà Ngài đã chọn, và đền thờ mà tôi đã xây cho Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

49tov meih yiem gu'nguaaic lungh, meih yiem nyei dorngx, muangx ninh mbuo daux gaux jouh nyei waac, yaac korv-lienh ninh mbuo.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

49thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dủ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ, và binh vực quyền lợi cho họ;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

49thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, lắng nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và thực thi công lý cho họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49thì từ thiên đàng, nơi Ngài ngự, xin Ngài dủ nghe lời cầu nguyện và nài xin của họ mà binh vực duyên cớ của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

49thì từ chốn thiên đàng, nơi ngự của Ngài, xin Ngài dủ nghe lời cầu nguyện và nài xin của họ mà binh vực duyên cớ họ;

Bản Phổ Thông (BPT)

49Thì xin Ngài từ trời hãy nghe lời cầu nguyện của họ và làm điều phải.

Ging-Sou (IUMINR)

50Tov guangc meih nyei mienh nyei zuiz, dongh baamz zuiz dorngc meih wuov deix baeqc fingx. Tov guangc nqoi ninh mbuo zoux dorngc meih nyei yietc zungv sic yaac bun mborqv hingh ninh mbuo wuov deix win-wangv korv-lienh ninh mbuo,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

50tha cho dân Chúa tội lỗi và các sự trái mạng mà họ đã phạm cùng Ngài; xin Chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu tù có lòng thương xót họ,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

50Xin Chúa tha thứ cho dân Ngài là dân đã phạm tội với Ngài, và tha thứ tất cả sự vi phạm mà họ đã phạm với Ngài; xin Chúa khiến những kẻ bắt họ lưu đày có lòng thương xót họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50xin Ngài tha thứ cho dân Ngài, những người đã phạm tội đối với Ngài, và tha mọi vi phạm họ đã phạm đối với Ngài, và xin Ngài cho họ được thương xót trước mặt những kẻ bắt họ đem đi lưu đày để chúng thương xót họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

50xin Ngài tha thứ cho dân Ngài mọi tội lỗi và mọi vi phạm mà họ đã phạm đối với Ngài; xin Ngài khiến những kẻ đang bắt họ lưu đày tỏ lòng thương xót họ;

Bản Phổ Thông (BPT)

50Xin hãy tha tội cho dân Ngài vì đã chống nghịch Ngài. Xin hãy khiến các kẻ bắt họ làm tù binh tỏ lòng từ bi đối với họ.

Ging-Sou (IUMINR)

51weic zuqc ninh mbuo zoux meih nyei baeqc fingx, meih nzipc nyei buonc, dongh meih dorh cuotv I^yipv Deic-Bung, hnangv yiem sinx hlieqv nyei douz-louh dorh cuotv daaih.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

51vì dân Y-sơ-ra-ên vốn là dân sự Chúa, cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã đem ra khỏi Ê-díp-tô, tức khỏi giữa lò sắt.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

51vì họ là dân Ngài, là cơ nghiệp mà Ngài đã đem ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi lò luyện sắt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51vì họ là dân của Ngài và là cơ nghiệp của Ngài, những người Ngài đã đem ra khỏi Ai-cập, ra khỏi lò nung chảy sắt.

Bản Dịch Mới (NVB)

51vì họ là dân Ngài, là cơ nghiệp của Ngài, là những kẻ Ngài đã đem ra từ Ai-cập, từ giữa lò nung chảy sắt.

Bản Phổ Thông (BPT)

51Xin nhớ rằng họ là dân riêng của Ngài. Ngài mang họ ra khỏi Ai-cập giống như kéo họ ra khỏi lò lửa hực luyện sắt.

Ging-Sou (IUMINR)

52“Tov Ziouv nungx m'zing mangc jienv meih nyei bou, meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo haaix zanc heuc meih tengx, tov muangx ninh mbuo jouh meih nyei waac.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

52Nguyện Chúa đoái xem kẻ tôi tớ Chúa và dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, dủ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ, mỗi lần họ kêu cầu cùng Chúa.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

52Nguyện mắt Chúa đoái xem đầy tớ Ngài và dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, lắng tai nghe lời cầu nguyện và nài xin của họ mỗi khi họ kêu cầu với Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52Cầu xin mắt Ngài đoái đến lời cầu xin của tôi tớ Ngài và lời cầu xin của dân I-sơ-ra-ên của Ngài mà đoái nghe họ mỗi khi họ kêu cầu Ngài,

Bản Dịch Mới (NVB)

52Cầu xin mắt Ngài đoái xem lời cầu xin của tôi tớ Ngài, và lời cầu xin của dân Y-sơ-ra-ên Ngài, xin Ngài lắng nghe họ khi họ kêu cầu Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

52Xin hãy để ý đến lời cầu nguyện của tôi và của dân Ít-ra-en Ngài. Hễ khi nào họ xin Ngài cứu giúp, xin Ngài lắng nghe.

Ging-Sou (IUMINR)

53O Ziouv Tin-Hungh aac, meih yiem lungh ndiev nyei maanc fingx ginv ninh mbuo daaih zoux meih ganh nzipc nyei buonc, hnangv meih longc Mose gorngv doix meih dorh yie mbuo nyei ong-taaix cuotv I^yipv Deic-Bung.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

53Hỡi Chúa Giê-hô-va ôi! Chúa đã phân cách họ khỏi các dân tộc trên đất, để họ làm cơ nghiệp Chúa, y như Chúa đã phán bởi miệng Môi-se, là tôi tớ Chúa, khi Chúa đem tổ phụ chúng tôi ra khỏi Ê-díp-tô.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

53Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va! Chúa đã biệt riêng Y-sơ-ra-ên ra khỏi mọi dân tộc trên mặt đất để họ làm cơ nghiệp Ngài, như Ngài đã tuyên phán qua Môi-se là đầy tớ Ngài, khi Ngài đem tổ phụ chúng con ra khỏi Ai Cập.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

53vì Ngài đã tách họ ra khỏi mọi dân trên đất, để họ làm cơ nghiệp của Ngài, như Ngài đã phán với Mô-sê tôi tớ Ngài khi Ngài đem tổ tiên chúng con ra khỏi Ai-cập, ôi lạy CHÚA Hằng Hữu. ”

Bản Dịch Mới (NVB)

53Vì Ngài đã tách họ ra khỏi mọi dân tộc trên đất, để họ làm cơ nghiệp Ngài, như Ngài đã hứa cùng Môi-se, tôi tớ Ngài, khi Ngài đem tổ phụ chúng con ra khỏi Ai-cập, ôi lạy Chúa là Đấng Chủ Tể Tuyệt Đối.”

Bản Phổ Thông (BPT)

53Lạy CHÚA là Thượng Đế, Ngài đã chọn họ từ các dân trên đất để làm dân riêng cho mình. Đó là điều Ngài hứa cùng Mô-se, kẻ tôi tớ Ngài khi Ngài mang tổ tiên chúng tôi ra khỏi Ai-cập,”

Ging-Sou (IUMINR)

54Saa^lo^morn gueic njiec Ziouv nyei ziec-dorngh nza'hmien sung buoz hungx jienv lungh daux gaux, jouh Ziouv naaiv deix yietc zungv waac liuz, ninh jiez sin daaih

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

54Khi Sa-lô-môn đã cầu với Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện nài xin nầy xong, bèn đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, khỏi nơi người đã quì, tay giơ lên trời.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

54Khi Sa-lô-môn đã dâng lên Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện và nài xin nầy xong thì vua đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, nơi vua đã quỳ và giơ hai tay lên trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

54Khi Sa-lô-môn đã dâng mọi lời cầu nguyện ấy và những lời cầu xin ấy lên CHÚA xong, ông đứng dậy trước bàn thờ CHÚA, nơi ông đã quỳ và đưa hai tay lên trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

54Khi Sa-lô-môn đã dâng lời cầu nguyện nầy và những lời cầu xin nầy lên Chúa xong, vua đứng dậy trước bàn thờ của Chúa, là nơi vua đã quỳ và giơ hai tay lên trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

54Sô-lô-môn cầu nguyện như thế cùng CHÚA, giơ tay lên trời và quì gối xuống trước bàn thờ. Sau khi cầu nguyện xong, ông đứng dậy,

Ging-Sou (IUMINR)

55souv jienv longc qiex hlo nyei buang waac bun gapv zunv nyei yietc zuangx I^saa^laa^en Mienh. Ninh gorngv,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

55Người đứng chúc phước lớn tiếng cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, mà rằng:

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

55Vua đứng và lớn tiếng chúc phước cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

55Ông đứng dậy và lớn tiếng chúc phước toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rằng:

Bản Dịch Mới (NVB)

55Vua đứng dậy, cất tiếng lớn chúc phước cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

55và lớn tiếng chúc phước toàn dân Ít-ra-en rằng:

Ging-Sou (IUMINR)

56“Ceng Ziouv, dongh bun I^saa^laa^en Mienh hitv kuonx hnangv ninh laengz nyei waac nor. Ninh ei jienv ninh longc ninh nyei bou, Mose, laengz nyei yietc zungv longx nyei waac, maiv bungx ndortv yietc joux.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

56Đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban sự bình yên cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa! Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

56“Ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đấng đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài được an nghỉ như mọi lời Ngài đã phán! Trong tất cả các lời hứa tốt lành mà Ngài đã phán qua Môi-se, đầy tớ Ngài, thì chẳng có lời nào không ứng nghiệm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

56“Chúa tụng CHÚA, Ðấng ban cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài được an nghỉ như mọi lời Ngài đã phán. Không một lời nào trong tất cả những lời hứa tốt đẹp Ngài đã cậy Mô-sê tôi tớ Ngài nói ra mà Ngài không làm cho ứng nghiệm.

Bản Dịch Mới (NVB)

56“Chúa tụng Chúa, là Đấng ban cho dân Y-sơ-ra-ên Ngài được an nghỉ như mọi lời Ngài đã hứa. Không một lời nào trong tất cả những lời hứa tốt đẹp mà Ngài đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài, nói ra mà Ngài không làm cho ứng nghiệm.

Bản Phổ Thông (BPT)

56“Đáng chúc tụng CHÚA! Ngài hứa sẽ ban an nghỉ cho dân Ít-ra-en của Ngài, và nay Ngài đã làm điều đó. CHÚA đã giữ tất cả các lời hứa Ngài qua Mô-se, kẻ tôi tớ Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

57Tov Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh caux yie mbuo yiem hnangv ninh caux yie mbuo nyei ong-taaix mbuo yiem wuov nor. Tov ninh maiv dungx leih nqoi yie mbuo fai guangc yie mbuo.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

57Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi, như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng tôi;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

57Cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ở với chúng ta như Ngài đã ở với tổ phụ chúng ta; xin Ngài đừng lìa, đừng bỏ chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

57Nguyện xin CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, ở với chúng ta như Ngài đã ở với tổ tiên chúng ta. Nguyện xin Ngài đừng lìa và đừng bỏ chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

57Nguyện xin CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta ở với chúng ta, như Ngài đã ở với tổ phụ chúng ta. Nguyện xin Ngài đừng lìa và đừng bỏ chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

57Nguyện CHÚA là Thượng Đế chúng tôi ở cùng chúng tôi như Ngài đã ở cùng tổ tiên chúng tôi. Nguyện xin Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng tôi,

Ging-Sou (IUMINR)

58Tov bun yie mbuo nyei hnyouv guei ninh, gan ninh nyei yietc zungv doz-leiz, yaac ei jienv ninh jiu bun mbuo nyei ong-taaix nyei leiz-latc caux lingc caux leiz.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

58nguyện Ngài giục lòng chúng tôi hướng về Ngài, hầu chúng tôi đi trong mọi đường lối Ngài, giữ những điều răn, luật pháp, và mạng lịnh của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng tôi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

58Cầu xin Ngài giục lòng chúng ta hướng về Ngài, để chúng ta đi trong tất cả đường lối Ngài, tuân giữ những điều răn, luật pháp và mệnh lệnh của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

58Nguyện lòng chúng ta luôn luôn hướng về Ngài, đi trong mọi đường lối Ngài, vâng giữ những điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà Ngài đã truyền cho tổ tiên chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

58Nguyện lòng của chúng ta luôn hướng về Ngài, đi trong mọi đường lối Ngài, vâng giữ những điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

58và xin Ngài mang chúng tôi về cùng Ngài để chúng tôi đi theo Ngài. Nguyện chúng tôi vâng theo các luật lệ và mệnh lệnh Ngài truyền cho tổ tiên chúng tôi.

Ging-Sou (IUMINR)

59Tov bun yie daux gaux jouh Ziouv naaiv deix waac hnoi-hnoi muonz-muonz yiem nitv Ziouv fatv. Yaac tov ninh korv-lienh ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, ziux ninh mbuo mouz hnoi qiemx longc nyei,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

59Ước gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày đêm dủ lòng nhớ đến các lời ta đã nài xin trước mặt Ngài, hầu cho tùy việc cần ngày nào theo ngày nấy, Đức Giê-hô-va binh vực quyền lợi của tôi tớ Ngài và của dân Y-sơ-ra-ên;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

59Nguyện các lời trẫm đã nài xin trước mặt Đức Giê-hô-va sẽ ở bên cạnh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày và đêm, để bảo vệ quyền lợi của đầy tớ Ngài và của dân Y-sơ-ra-ên Ngài, tùy theo nhu cầu mỗi ngày,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

59Nguyện những lời của tôi đã cầu nguyện trước mặt CHÚA sẽ ở bên cạnh CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, ngày và đêm. Nguyện Ngài binh vực duyên cớ của tôi tớ Ngài và dân I-sơ-ra-ên của Ngài tùy theo nhu cầu mỗi ngày,

Bản Dịch Mới (NVB)

59Nguyện những lời của ta đã cầu nguyện trước mặt CHÚA sẽ ở bên cạnh Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta ngày và đêm. Nguyện Ngài binh vực duyên cớ của tôi tớ Ngài và dân Y-sơ-ra-ên Ngài tùy theo nhu cầu mỗi ngày;

Bản Phổ Thông (BPT)

59Nguyện CHÚA là Thượng Đế đêm ngày ghi nhớ lời cầu nguyện nầy và hằng ngày làm điều phải cho tôi tớ cùng dân Ít-ra-en của Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

60weic bun lungh ndiev maanc fingx haih hiuv duqv Ziouv se Tin-Hungh. Maiv maaih ganh dauh aqv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

60hầu cho muôn dân của thế gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

60để muôn dân trên đất biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chứ chẳng có ai khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

60để mọi dân trên đất biết rằng CHÚA là Ðức Chúa Trời và không có thần nào khác.

Bản Dịch Mới (NVB)

60để cho mọi dân tộc trên đất sẽ biết rằng CHÚA là Đức Chúa Trời, không có một chân thần nào khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

60Rồi mọi dân trên thế giới sẽ biết CHÚA là Thượng Đế duy nhất.

Ging-Sou (IUMINR)

61Hnangv naaic meih mbuo horpc zuqc ziepc zuoqv hnyouv gan Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh. Oix zuqc ei jienv ninh nyei lingc, gan longx ninh nyei leiz-latc hnangv ih hnoi nor.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

61Vậy, các ngươi khá lấy lòng trọn lành đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, để đi theo luật lệ Ngài và giữ gìn điều răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

61Vậy, các ngươi hãy hết lòng trung thành với Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta, bước đi trong luật pháp, và tuân giữ điều răn của Ngài như các ngươi đã làm ngày nay.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

61Vậy các ngươi khá hết lòng tận trung với CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, mà sống theo các luật lệ Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài, y như đã làm ngày nay.”

Bản Dịch Mới (NVB)

61Vậy, các ngươi khá hết lòng tận trung với CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta, mà sống theo các luật lệ của Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài, y như đã làm ngày nay.”

Bản Phổ Thông (BPT)

61Các ngươi phải hết lòng vâng theo CHÚA là Thượng Đế chúng ta, vâng giữ các luật lệ và mệnh lệnh Ngài. Hãy làm như thế trong tương lai cũng như trong hiện tại.”

Ging-Sou (IUMINR)

62Hungh diex caux I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx baeqc fingx yiem Ziouv nyei nza'hmien fongc horc ziec.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

62Vua và cả Y-sơ-ra-ên đều dâng các của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

62Sau đó, vua và toàn dân Y-sơ-ra-ên ở bên vua dâng các sinh tế trước mặt Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

62Sau đó vua và toàn dân I-sơ-ra-ên đang họp lại với ông dâng các con vật hiến tế lên trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

62Rồi vua và toàn dân Y-sơ-ra-ên đang hiệp với vua dâng các sinh tế lên trước mặt Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

62Rồi vua Sô-lô-môn và toàn dân Ít-ra-en dâng của lễ lên cho CHÚA.

Ging-Sou (IUMINR)

63Saa^lo^morn fongc horc ziec bun Ziouv weic jiu tong nyei ga'naaiv maaih i waanc i cin dauh ngongh caux ziepc nyeic waanc dauh yungh caux ba'gi yungh. Hungh diex caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ziouc zorqv zaangc Ziouv nyei biauv fungx bun Ziouv.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

63Sa-lô-môn dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, hai muôn hai ngàn con bò đực và mười hai muôn con chiên. Vua và cả dân Y-sơ-ra-ên đều dự lễ khánh thành đền của Đức Giê-hô-va là như vậy.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

63Sa-lô-môn dâng sinh tế lên Đức Giê-hô-va gồm hai mươi hai nghìn con bò đực và một trăm hai mươi nghìn con chiên làm tế lễ bình an. Như vậy, vua và toàn dân Y-sơ-ra-ên cung hiến đền thờ lên Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

63Sa-lô-môn dâng lên CHÚA hai mươi hai ngàn con bò và một trăm hai mươi ngàn con chiên làm của lễ tạ ơn. Vậy vua và toàn dân I-sơ-ra-ên cung hiến Ðền Thờ lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

63Sa-lô-môn dâng cho Chúa hai mươi hai ngàn con bò và một trăm hai mươi ngàn con chiên làm của lễ tạ ơn. Vậy vua và toàn dân Y-sơ-ra-ên cung hiến Đền Thờ lên Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

63Sô-lô-môn giết hai mươi hai ngàn con bò và một trăm hai mươi ngàn con chiên để làm của lễ. Vua và toàn dân cung hiến đền thờ cho CHÚA.

Ging-Sou (IUMINR)

64Dongh wuov hnoi hungh diex zorqv laatc gu'nyuoz, mbu'ndongx nyei dorngx, zaangc Ziouv nyei biauv nza'hmien maengx, saax cing-nzengc. Ninh yiem wuov fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv, ziec nyei laangh ziqc caux ziec weic jiu tong nyei saeng-kuv nyei hmei, weic zuqc yiem zaangc Ziouv nyei biauv nza'hmien maengx nyei dongh siqv ziec-dorngh faix haic, an maiv njiec buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec nyei laangh ziqc caux ziec weic jiu tong nyei saeng-kuv hmei.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

64Trong ngày đó, vua biệt riêng ra nơi chính giữa của hành lang ở trước đền thờ của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dâng các của lễ thiêu, của lễ chay, và mỡ về của lễ thù ân; bởi vì bàn thờ bằng đồng để trước đền của Đức Giê-hô-va là nhỏ quá, đựng các của lễ thiêu, của lễ chay, và mỡ về của lễ thù ân không đặng.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

64Trong ngày đó, vua biệt riêng ra thánh phần giữa của hành lang ở trước đền thờ của Đức Giê-hô-va, làm nơi dâng các tế lễ thiêu, tế lễ chay, và mỡ của tế lễ bình an, vì bàn thờ bằng đồng để trước mặt Đức Giê-hô-va quá nhỏ, không thể chứa các tế lễ thiêu, tế lễ chay, và mỡ của tế lễ bình an.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

64Ngày hôm đó, vua biệt riêng khu vực ở giữa sân, trước Ðền Thờ CHÚA, làm nơi dâng các của lễ thiêu, các của lễ chay, và mỡ của các của lễ tạ ơn, vì bàn thờ bằng đồng trước mặt CHÚA quá nhỏ, không đủ chỗ để nhận các của lễ thiêu, các của lễ chay, và mỡ của các của lễ tạ ơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

64Ngày hôm đó, vua biệt riêng khu vực ở giữa sân trước Đền Thờ của Chúa làm nơi dâng các của lễ thiêu, các của lễ chay, và mỡ của các của lễ tạ ơn, vì bàn thờ bằng đồng trước mặt CHÚA quá nhỏ, không đủ chỗ để nhận các của lễ thiêu, các của lễ chay, và mỡ của các của lễ tạ ơn.

Bản Phổ Thông (BPT)

64Trong ngày đó Sô-lô-môn biệt ra thánh phần giữa của sân trước mặt đền thờ của CHÚA, rồi vua dâng của lễ toàn thiêu, của lễ chay, và mỡ của của lễ thân hữu. Ông dâng các của lễ đó trong sân trước đền thờ vì bàn thờ đồng trước mặt CHÚA quá nhỏ không đủ chỗ chứa hết các của lễ thiêu, của lễ chay, và mỡ của của lễ thân hữu.

Ging-Sou (IUMINR)

65Wuov zanc Saa^lo^morn caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yiem wuov jiex zipv. Gapv zunv nyei mienh camv! haic aqv. Maaih yiem Le^mbo Haamatv taux I^yipv Ndoqv daaih nyei mienh. Ninh mbuo yiem Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien zoux jorm houc siec hnoi, aengx caux siec hnoi. Yietc zungv maaih ziepc feix hnoi.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

65Trong lúc đó, Sa-lô-môn và cả dân Y-sơ-ra-ên, một hội chúng rất lớn, ở từ miền Ha-mát cho đến khe Ê-díp-tô, hiệp tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, mà giữ lễ trong bảy ngày, lại bảy ngày khác nữa, cọng mười bốn ngày.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

65Trong lúc đó, Sa-lô-môn và toàn dân Y-sơ-ra-ên ở bên vua cùng dự lễ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta trong bảy ngày, rồi kéo dài thêm bảy ngày nữa, cộng tất cả là mười bốn ngày. Thật là một hội chúng đông đảo, từ cửa ải Ha-mát cho đến suối Ai Cập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

65Vậy, lúc ấy Sa-lô-môn và toàn dân I-sơ-ra-ên có mặt với ông đều vui mừng cử hành thánh lễ trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, bảy ngày. Thật là một đoàn dân đông đảo, đến từ Ải Ha-mát cho đến Suối Ai-cập.

Bản Dịch Mới (NVB)

65Vậy, lúc ấy Sa-lô-môn và toàn dân Y-sơ-ra-ên có mặt với vua mừng lễ trước mặt CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta bảy ngày. Thật là một đoàn dân đông đảo, đến từ cửa ải Ha-mát cho đến suối Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

65Vậy Sô-lô-môn và toàn dân Ít-ra-en cử hành lễ trong thời gian đó. Nhiều người đến từ các nơi rất xa như Lê-bô-Ha-mát và suối Ai-cập. Vô số người dự lễ trước mặt CHÚA là Thượng Đế trong bảy ngày, rồi dự thêm bảy ngày nữa, tất cả là mười bốn ngày.

Ging-Sou (IUMINR)

66Nqa'haav wuov hnoi hungh diex mbuox baeqc fingx nzuonx. Ninh mbuo buang waac bun hungh diex ziouc nzuonx biauv, za'gengh njien-youh a'hneiv haic weic Ziouv bun ninh nyei bou, Ndaawitv, caux ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, duqv longx nyei yietc zungv sic.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

66Ngày thứ tám, vua cho dân sự về; dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng rỡ vui lòng về mọi sự tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Đa-vít, kẻ tôi tớ Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên, dân sự của Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

66Vào ngày thứ tám, vua cho dân chúng ra về. Họ chúc phước cho vua rồi trở về trại mình, lòng vui mừng phấn khởi về mọi điều tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Đa-vít, đầy tớ Ngài, và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

66Vào ngày thứ tám, vua truyền cho dân ra về. Họ chúc phước cho ông, rồi ai nấy đều trở về trại mình với tinh thần vui mừng phấn khởi vì mọi điều tốt đẹp mà CHÚA đã làm cho Ða-vít tôi tớ Ngài và cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

66Vào ngày thứ tám, vua truyền cho dân chúng ra về. Họ chúc phước cho vua, rồi trở về trại mình, tinh thần vui mừng phấn khởi, vì mọi điều tốt đẹp mà Chúa đã làm cho Đa-vít, tôi tớ Ngài và cho dân Y-sơ-ra-ên Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

66Hôm sau Sô-lô-môn cho dân chúng về. Họ ra về và chúc phước cho vua, vui mừng vì tất cả những điều tốt lành CHÚA đã làm cho tôi tớ Ngài là Đa-vít và cho toàn dân Ít-ra-en của Ngài.