20

Tin-Hungh Bun Ziepc Diuh Leiz-Latc

(Beiv mangc Nzamc Leiz-Latc 5:1-21)

1Tin-Hungh gorngv naaiv deix yietc zungv waac.
2“Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung, zuqc zoux nouh nyei deic-bung wuov dauh.
3“Cuotv liuz yie, maiv dungx zaangc ganh dauh zienh.
4“Maiv dungx weic ganh zoux haaix nyungc miuc-fangx. Maiv gunv yiem gu'nguaaic lungh, yiem ga'ndiev ndau, fai yiem ndau-ndiev nyei wuom gu'nyuoz haaix nyungc nyei fangx. 5Maiv dungx gueic njiec baaix naaiv deix miuc-fangx yaac maiv dungx zaangc, weic zuqc yie, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nzaeng jienv meih mbuo. Yie oix dingc nzorng yie wuov deix mienh nyei zuiz, dingc taux ninh mbuo nyei buo biei doic zeiv-fun. 6Mv baac haaix dauh hnamv yie, ei jienv yie nyei leiz-latc zoux, yie ziouc hnamv ninh jiex mingh taux yietc cin doic.
7“Maiv dungx la'guaih longc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei mbuox. Haaix dauh la'guaih longc Ziouv nyei mbuox, Ziouv oix dingc wuov dauh nyei zuiz.
8“Oix zuqc jangx jienv longc ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ benx norm cing-nzengc hnoi. 9Maaih juqv hnoi zoux meih mbuo nyei yietc zungv gong. 10Mv baac da'cietv hnoi wuov hnoi se Dingh Gong Hnoi weic fungx bun Ziouv. Wuov hnoi maiv dungx zoux haaix nyungc gong. Meih mbuo ganh caux meih mbuo nyei naamh nyouz, meih mbuo nyei nouh gauv nouh beiz, meih mbuo nyei saeng-kuv, fai yiem meih mbuo nyei zingh nyei ganh fingx mienh yaac maiv dungx zoux haaix nyungc gong. 11Weic zuqc Ziouv longc juqv hnoi zeix lungh zeix ndau zeix koiv caux yiem naaiv deix gu'nyuoz nyei yietc zungv ga'naaiv. Mv baac siec hnoi wuov hnoi Tin-Hungh dingh gong aqv. Weic naaiv Ziouv ceix fuqv wuov norm hnoi benx ninh nyei cing-nzengc hnoi.
12“Oix zuqc tongx nimc meih mbuo nyei diex maac, meih mbuo cingx daaih ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung.
13“Maiv dungx daix mienh.
14“Maiv dungx hienx auv hienx nqox.
15“Maiv dungx zoux zaqc.
16“Maiv dungx zoux jaav zorng-zengx hoic mienh.
17“Maiv dungx mauv mienh nyei biauv. Maiv dungx mueic jieqv mienh nyei auv, mienh nyei nouh gauv nouh beiz, mienh nyei ngongh fai lorh fai ninh maaih nyei haaix nyungc ga'naaiv.”

I^saa^laa^en Mienh Gamh Nziex Haic

(Beiv mangc Nzamc Leiz-Latc 5:22-23)

18Zuangx baeqc fingx haiz mba'ong mbui, buatc borngz mba'lingc, haiz nzatc nyei qiex, yaac buatc douz-sioux yiem mbong cutv-cutv nyei cuotv, ninh mbuo gengh! gamh nziex haic, sin zinx nzengc. Baeqc fingx souv go-go nyei, 19aengx gorngv mbuox Mose, “Tov meih ganh douc waac bun yie mbuo maah! Yie mbuo ziouc muangx. Maiv dungx bun Tin-Hungh caux yie mbuo gorngv waac. Nziex yie mbuo zuqc daic.”
20Mose gorngv mbuox zuangx mienh, “Maiv dungx gamh nziex maah! Tin-Hungh daaih seix meih mbuo, bun meih mbuo zanc-zanc gamh nziex ninh, taaih ninh, ziouc maiv baamz zuiz.”
21Baeqc fingx souv jienv wuov go nyei. Kungx Mose mingh fatv Tin-Hungh yiem wuov norm mapv maengh mapv hmuangx nyei dorngx hnangv.

Ceix Ziec-Dorngh Nyei Leiz

22Ziouv gorngv mbuox Mose, “Oix zuqc hnangv naaiv nor mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Meih mbuo ganh buatc yie yiem gu'nguaaic lungh caux meih mbuo gorngv waac. 23Meih mbuo maiv dungx longc jiem fai nyaanh zoux haaix nyungc zienh nyei fangx daaih caux jienv yie zaangc.
24“ ‘Oix zuqc longc nie weic yie ceix ziec-dorngh, yaac longc meih mbuo nyei ngongh fai ba'gi yungh fai yungh zoux buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv. Da'faanh yiem haaix norm dorngx yie bun mienh jangx yie nyei mbuox, yie ziouc mingh wuov norm dorngx ceix fuqv bun meih mbuo. 25Se gorngv longc la'bieiv weic yie ceix ziec-dorngh, maiv dungx longc zuqc daaih nyei fai ndingh daaih nyei la'bieiv. Se gorngv longc zuqc daaih fai ndingh daaih nyei la'bieiv nor, naaiv deix la'bieiv maaih uix aqv. 26Yaac maiv dungx jaax tei faaux yie nyei ziec-dorngh. Nziex bingx-ciouv haih cuotv.’