8

1Chúa Hằng Hữu lại truyền cho tôi một sứ điệp khác: 2Chúa Hằng Hữu phán: "Ta nổi giận vì những việc xảy ra cho Si-ôn, 3nên Ta trở lại và ngự trị giữa Giê-ru-sa-lem. Nơi này sẽ được gọi là 'Thành của Chân lý,' 'Núi của Chúa Hằng Hữu' và 'Núi Thánh.' 4Chúa Hằng Hữu phán: "Giê-ru-sa-lem sẽ lại thấy cảnh ông già bà cả chống gậy đi ngoài đường phố, 5trẻ con chơi đùa khắp các ngả đường." 6Chúa Hằng Hữu phán: "Việc này có thể là một điều kỳ lạ đối vói các ngươi, những người còn sót lại; nhưng đối với Ta, đâu có lạ gì? 7Ta sẽ giải cứu dân Ta ở phương đông và phương tây, 8đem họ về sống tại Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ là dân Ta, và Ta là Thượng Đế họ trong chân lý, công bằng."
9Chúa Hằng Hữu phán: "Trong những ngày qua, các ngươi đã nghe các tiên tri nói về ngày đặt nền Đền thờ. Bây giờ là lúc các ngươi bắt tay vào việc xây cất nhà Chúa Hằng Hữu. 10Vì trước ngày công tác khởi sự, người cũng như thú vật không được trả tiền công, sự đi lại không an ninh, người láng giềng là kẻ thù. 11Nhưng ngày nay, đối với dân còn sót lại, Ta sẽ không xử họ như xưa nữa," Chúa Hằng Hữu phán vậy. 12“Ta sẽ gieo rắc hòa bình, những người còn sót sẽ được thịnh vượng. Nho sai trái, đất phì nhiêu vì đẫm đầy sương.
13Nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên ơi, dân các nước khác vẫn dùng tên các ngươi mỗi khi nguyền rủa; nhưng từ nay, tên các ngươi sẽ là một lời chúc phước. Đừng sợ, tay các ngươi sẽ cứng mạnh." 14Chúa Hằng Hữu phán: "Khi cha ông các ngươi phạm tội làm Ta giận, Ta quyết định trừng phạt không thương xót. 15Nhưng nay Ta quyết định ban phúc lành cho Giê-ru-sa-lem và nhà Giu-đa. Đừng sợ! 16Đây là những điều các ngươi phải làm: Nói thật, xét xử công minh, sống hòa bình, 17đừng mưu hại người khác và đừng thề dối; là những điều Ta ghét." Chúa Hằng Hữu phán vậy.
18Chúa vạn quân còn truyền cho tôi sứ điệp này: 19“Cuộc kiêng ăn tháng tư, tháng năm, tháng bảy và tháng mười sẽ được đổi thành những ngày lễ vui mừng, những mùa hân hoan của nhà Giu-đa. Vậy, các ngươi phải chuộng công lý, hòa bình." 20Chúa Hằng Hữu phán: "Dân các nước, các thành khác sẽ đến Giê-ru-sa-lem. 21Dân thành này sẽ đi đến gặp dân thành khác, giục nhau đi tìm cầu Chúa Toàn năng, xin Ngài ban ân lành. 22Dân các nước hùng mạnh cũng đến Giê-ru-sa-lem tìm cầu ân lành của Chúa Toàn năng. 23Ngày ấy, sẽ có mười người từ những nước khác, nắm lấy áo người Do-thái năn nỉ: 'Cho tôi đi với anh, vì nghe nói Thượng Đế ở với anh'!"