1

Hu kom rov los cuag Yawmsaub

1Lub yim hli xyoo ob uas Dali‑a ua vajntxwv mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Xekhaliya uas ua xibhwb cev Vajtswv lus. Nws txiv yog Npelekhiya, nws yawg yog Idau.
2“Yawmsaub npau taws heev rau nej tej laus poj koob yawg koob kawg li. 3Vim li no koj cia li hais rau lawv tias, Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, ‘Nej cia li rov los cuag kuv. ’ Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias ‘Kuv kuj yuav los cuag nej. ’ Tej lus no yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais ntag. 4Tsis txhob ua raws li nej tej laus poj koob yawg koob uas cov xibhwb cev Vajtswv lus txheej thaum ub twb tshaj tawm rau lawv tias, ‘Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus twb hais li no tias, Cia li tig kiag ntawm nej txojkev phem thiab tej kev phem uas nej ua rov los. Lawv yeej tsis mloog tsis quav ntsej kuv tej lus. ’ Yawmsaub hais li no ntag. 5Nej tej laus poj koob yawg koob dua twg lawm? Cov xibhwb cev Vajtswv lus nev, lawv tseem muaj txojsia nyob ib txhis lov? 6Tiamsis kuv tej lus thiab kuv tej kab ke uas kuv cob rau cov xibhwb cev kuv lus uas yog kuv cov tub qhe tsis tau los raug nej poj koob yawm txiv lov? Lawv thiaj ntxeev dua siab tshiab thiab hais tias, ‘Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus npaj tseg tias nws yuav ua li cas rau peb pauj tej uas peb ua mas nws kuj ua raws li ntawd rau peb ntag.’ ”

Ua yog toog pom nees

7Hnub tim nees nkaum plaub lub kaum ib hlis xyoo ob uas Dali‑a ua vajntxwv yog lub hli Senpas mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Xekhaliya uas ua xibhwb cev Vajtswv lus. Nws txiv yog Npelekhiya, nws yawg yog Idau.
8Hmo ntuj kuv txawm ua yog toog pom ib tug txivneej caij ib tug nees liab sawv nres nroos hauv nruab nrab cov txiv ntoo roj uas nyob ntawm kwj hav. Muaj ib tug nees liab ib tug nees liab dub thiab ib tug nees dawb nyob ntawm tus ntawd qub qab. 9Ces kuv txawm nug hais tias, “Yawg hlob, tej no yog dabtsi?” Tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus thiaj hais rau kuv tias, “Kuv yuav qhia rau koj paub tias yog dabtsi.” 10Tus txivneej uas sawv nres nroos hauv nruab nrab cov txiv ntoo roj thiaj hais tias, “Cov no yog cov uas Yawmsaub txib mus tshuaj saib thoob plaws lub ntiajteb.” 11Mas lawv cov ntawd txawm hais rau Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj uas sawv hauv cov txiv ntoo roj hais tias, “Peb twb mus tshuaj saib thoob plaws ntiajteb lawm mas lub ntiajteb nyob ntsiag to.”
12Mas Yawmsaub tus tubtxib txawm hais tias, “Au Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, koj yuav tsis khuvleej lub nroog Yeluxalees thiab Yuda tej moos ntev li cas uas koj chim rau tau xya caum xyoo lawm?” 13Yawmsaub teb ib co zoo lus nplij siab rau tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus. 14Tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus thiaj hais rau kuv tias, “Cia li qw hais tias Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, ‘Kuv khib xeeb lub nroog Yeluxalees thiab Xi‑oo heev kawg li. 15Thiab kuv chim heev rau cov tebchaws uas tau zoo nyob kawg li, vim yog thaum kuv chim me me xwb lawv tseem ua rau tej xwm txheej phem loj zuj zus tuaj. ’ 16Vim li no Yawmsaub thiaj hais tias, ‘Kuv rov qab los nyob rau hauv Yeluxalees thiab khuvleej lawv lawm. Yuav ua dua kuv lub tuam tsev qhov ntawd thiab yuav cab hlua ntsuas saum lub nroog Yeluxalee. ’ 17Cia li rov qw hais tias Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, ‘Kuv tej moos yuav rov vam meej nplua nuj kawg nkaus dua thiab Yawmsaub yuav rov nplij Xi‑oo thiab rov xaiv Yeluxalees ua nws li.’ ”

Ob txwm kub thiab plaub tug Kws hlau

18Kuv tsa muag ntsia mas pom dheev plaub tug kub. 19Kuv txawm nug tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus hais tias, “Tej no yog dabtsi?” Nws thiaj teb kuv tias, “Tej no yog cov kub uas nrau Yuda thiab Yixayee thiab Yeluxalees tawg ua sab ua sua.” 20Yawmsaub ua rau kuv pom plaub tug Kws hlau. 21Ces kuv txawm nug tias, “Cov Kws hlau no tuaj ua dabtsi?” Nws teb hais tias, “Cov kub no yog cov uas tuaj nrau Yuda tawg ua sab ua sua tsis muaj leejtwg tsa taus taubhau li. Cov Kws hlau yog cov uas tuaj ua rau cov kub no ntshai, thiab yuav muab cov kub no rhuav tshem ntawm tej tebchaws uas tsa kub tuaj nrau Yuda tebchaws tawg tag.”