90

TRĂN TAL PĂ

Klei Aê Diê Dôk Hlŏng Lar leh anăn Klei Mnuih Dôk Hdĭp Bhiâo

Klei Y-Môis Mnuih Aê Diê Wah Lač.
  1Ơ Khua Yang, ih jing leh anôk hmei dôk
   hlăm jih jang ênuk.
  2Êlâo kơ mâo čư̆ leh anăn êlâo kơ ih mjing boh lăn leh anăn lăn ala,
   mơ̆ng ênuk hlŏng lar truh kơ ênuk hlŏng lar, ih jing Aê Diê.

  3Ih bi wĭt mnuih kơ ƀruih lăn
   leh anăn ih lač, “Ơ phung anak mnuih, lŏ wĭt bĕ”.
  4 Kyuadah sa êbâo thŭn ti anăp ală ih,
   jing msĕ si hruê mbruê êgao leh,
   leh anăn msĕ si sa bliư̆ gak êjai mlam.
  5Ih bi luč mnuih msĕ si êa kpuh mđung, klei hdĭp diñu msĕ si sa klei êpei,
   diñu jing msĕ si rơ̆k čăt ti aguah.
  6Ñu čăt ti aguah, leh anăn mnga,
   ti tlam ñu dliu leh anăn krô.

  7Kyuadah klei ih ăl bi rai hmei leh,
   klei ih ngêñ hmei bi huĭ hmei leh.
  8Ih dưm leh klei wê hmei ti anăp ih,
   leh anăn klei mngač ƀô̆ mta ih bi êdah klei soh hgăm hmei.
  9Jih jang hruê hmei luč ti anăp klei ih ngêñ;
   thŭn hmei dôk hdĭp tuč msĕ si sa bliư̆ bi êwa.
  10Thŭn hmei dôk hdĭp mâo kjuh pluh thŭn,
   năng ai phung ktang mâo sa păn pluh thŭn;
  dŭm thŭn anăn bi truh knŏng klei suăi leh anăn klei dleh,
   thŭn hmei găn pral leh anăn hmei djiê.
  11Hlei thâo săng klei myang klei ih ăl,
   hlei thâo săng klei ih ngêñ tui si ih năng kơ arăng huĭ?
  12Snăn bi hriăm hmei thâo yap hruê hmei dôk hdĭp,
   čiăng kơ ai tiê hmei dưi mâo klei thâo mĭn.

  13Ơ Yêhôwa, dŭm boh sui tơl ih bi mlih?
   Pap mñai kơ phung dĭng buăl ih.
  14Grăp aguah bi trei hmei hŏng klei khăp ih,
   čiăng kơ hmei dưi hơ̆k leh anăn mơak jih hruê hmei dôk hdĭp.
  15Bi mơak ai tiê hmei mdŭm hŏng hruê ih bi knap hmei leh,
   mdŭm hŏng thŭn hmei ƀuh leh klei jhat.
  16Brei bruă ih bi êdah kơ phung dĭng buăl ih,
   leh anăn klei guh kơang ih kơ phung anak čô diñu.
  17Brei klei pap Khua Yang, Aê Diê hmei, dôk mbĭt hŏng hmei;
   bi kjăp bĕ bruă kngan hmei ngă;
   sĭt nik bi kjăp bĕ bruă kngan hmei ngă.