88

Klei Ur Kwưh Čiăng Mâo Klei Đru

Klei mmuñ. Klei mmuñ hđăp phung anak Y-Kôrê. Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Mahalat Lêanôt. Klei Y-Hêman, mnuih Êsrahit, mtô mjuăt.
  1Ơ Yêhôwa, Aê Diê, pô bi mtlaih kâo,
   kâo ur kwưh hruê leh anăn mlam ti anăp ih.
  2Brei klei kâo wah lač đĭ truh kơ ih;
   mđing knga kơ klei kâo kwưh.
  3Kyuadah mngăt kâo bŏ hŏng klei rŭng răng,
   leh anăn klei hdĭp kâo nao giăm kơ Ƀuôn Phung Djiê.
  4Arăng yap kâo mbĭt hŏng phung trŭn nao kơ ƀăng êlam;
   kâo jing sa čô êkei amâo mâo klei ktang ôh.
  5Arăng lui kâo leh mbĭt hŏng phung djiê,
   msĕ si phung arăng bi mdjiê leh dôk đih hlăm msat,
   msĕ si phung ih amâo lŏ hdơr ôh, kngan ih amâo lŏ đru diñu ôh.
  6Ih dlăm leh kâo hlăm ƀăng ti gŭ hĭn,
   hlăm anôk êlam leh anăn mmăt hĭn.
  7Klei ih ngêñ bi ktrŏ kâo;
   ih bi knap kâo hŏng jih jang êa poh yă ih. (Sêla)
  8Ih brei phung mah jiăng kâo đuĕ mơ̆ng kâo.
   Ih mjing kâo sa mnơ̆ng diñu bi êmut kheh.
  Arăng krư̆ kâo, leh anăn kâo amâo dưi tlaih đuĕ ôh.
   9Ală kâo dliu kyua klei knap.
  Kâo iêu wah lač kơ ih grăp hruê, Ơ Yêhôwa;
   kâo yơr kngan kâo kơ ih.
  10Ih bi êdah klei yuôm bhăn ih kơ phung djiê mơ̆?
   Phung djiê srăng kgŭ bi mni kơ ih mơ̆? (Sêla)
  11Arăng hưn klei ih khăp hlăm msat mơ̆?
   Amâodah hưn klei sĭt suôr ih hlăm Abadôn mơ̆?
  12Bruă yuôm bhăn ih arăng thâo kral mơ̆ hlăm anôk mmăt?
   Amâodah bruă klei kpă ênô ih hlăm čar arăng amâo dưi lŏ hdơr ôh?

  13Ƀiădah Ơ Yêhôwa, kâo ur kwưh kơ ih;
   êjai aguah klei kâo wah lač srăng đĭ truh kơ ih.
  14Ơ Yêhôwa, si ngă ih hngah hĕ kơ mngăt kâo?
   Si ngă ih mdăp ƀô̆ mta ih mơ̆ng kâo?
  15Dơ̆ng mơ̆ng kâo điêt kâo knap mñai leh anăn giăm djiê;
   ih bi huĭ kâo leh anăn kâo êdu ai.
  16Klei ih ngêñ ngă kơ kâo;
   klei ih bi huĭ bi rai kâo.
  17Jih hruê, diñu dôk jŭm kâo msĕ si êa lip;
   diñu wang kâo mđrăm mbĭt.
  18Ih brei leh phung kâo khăp leh anăn mah jiăng kâo đuĕ kbưi mơ̆ng kâo.
   Klei mmăt jing mah jiăng kâo giăm hĭn.