86

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

Klei Y-Đawit Wah Lač.
  1Ơ Yêhôwa, mđing knga ih, leh anăn lŏ wĭt lač kơ kâo bĕ,
   kyuadah kâo jing knap mñai leh anăn ƀun ƀin.
  2Kiă kriê mngăt kâo, kyuadah kâo kpă. Ih jing Aê Diê kâo,
   Bi mtlaih bĕ dĭng buăl ih, pô knang kơ ih.
  3Pap mñai kơ kâo, Ơ Khua Yang;
   kyuadah kâo ur kwưh kơ ih jih hruê.
  4Bi mơak bĕ mngăt dĭng buăl ih;
   kyuadah mngăt kâo dôk čang hmăng kơ ih, Ơ Khua Yang,
  5kyuadah ih jing jăk leh anăn thâo pap brei, Ơ Khua Yang.
   Ih bŏ hŏng klei khăp kơ jih jang phung iêu wah lač kơ ih.
  6Ơ Yêhôwa, mđing knga kơ klei kâo wah lač;
   hmư̆ bĕ asăp kâo kwưh.
  7Kâo iêu wah lač kơ ih hlăm hruê kâo knap mñai,
   kyuadah ih srăng lŏ wĭt lač kơ kâo.
  8Ơ Khua Yang, amâo mâo ôh pô jing msĕ si ih hlăm phung yang;
   kăn mâo bruă mkăn rei msĕ si bruă ih.
  9 Jih jang phung găp djuê mnuih ih mjing leh
   srăng hriê buôn kkuh ti anăp ih, Ơ Khua Yang;
   leh anăn diñu srăng brei klei guh kơang kơ anăn ih.
  10Kyuadah ih jing prŏng leh anăn ngă bruă yuôm bhăn;
   knŏng hjăn ih yơh jing Aê Diê.

  11Ơ Yêhôwa, bi hriăm kâo êlan ih,
   čiăng kơ kâo dưi êbat hlăm klei sĭt nik ih;
   brei ai tiê kâo thâo huĭ mpŭ kluôm dhuôm kơ anăn ih.
  12Hŏng jih ai tiê kâo bi mni kơ ih, Ơ Khua Yang Aê Diê kâo,
   leh anăn kâo srăng mpŭ mni kơ anăn ih nanao hlŏng lar.
  13Kyuadah klei ih khăp sĭt suôr jing prŏng snăk kơ kâo;
   ih bi mtlaih leh mngăt kâo mơ̆ng ƀăng êlam Ƀuôn Phung Djiê.

  14Ơ Aê Diê, phung mgao kgŭ ngă kơ kâo,
   sa phung mnuih ƀai tiŏ čiăng bi mdjiê kâo.
   Diñu amâo uêñ kơ ih ôh.
  15Ƀiădah ih, Ơ Khua Yang, jing Aê Diê thâo pap leh anăn mâo ai tiê jăk,
   amâo djăl ăl ôh, bŏ hŏng klei khăp leh anăn klei sĭt suôr.
  16Wir dlăng kơ kâo leh anăn pap mñai kơ kâo;
   brei klei ktang ih kơ dĭng buăl ih,
   leh anăn bi mtlaih anak êkei dĭng buăl mniê ih.
  17Brei kơ kâo sa klei bi knăl kơ klei ih pap,
   čiăng kơ phung bi êmut kơ kâo dưi ƀuh leh anăn hêñ,
   kyuadah ih, Ơ Yêhôwa, đru kâo leh anăn bi juh kâo.