85

Klei Wah Lač Čiăng Aê Diê Pap kơ Găp Djuê Ñu

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp phung anak Y-Kôrê.
  1Ơ Yêhôwa, ih brei klei jăk leh kơ čar ih pô;
   ih atăt wĭt leh phung mnă Yakôp.
  2Ih pap brei leh klei wê phung ƀuôn sang ih:
   ih guôm leh jih jang klei soh diñu. (Sêla)
  3Ih lui leh jih klei ih ngêñ;
   ih mdei leh klei ih ăl ktang.

  4Bi kơrŭ hmei bĕ, Ơ Aê Diê pô bi mtlaih hmei,
   brei ih lui hĕ klei ih čôñ kơ hmei.
  5Ih srăng ăl kơ hmei hlŏng lar mơ̆?
   Ih srăng pioh klei ih ăl hlăm jih jang ênuk mơ̆?
  6Ih amâo srăng lŏ brei klei hdĭp kơ hmei mơ̆
   čiăng kơ phung ƀuôn sang ih dưi mâo klei mơak hlăm ih?
  7Ơ Yêhôwa, brei hmei ƀuh klei ih khăp sĭt suôr,
   leh anăn brei kơ hmei klei ih bi mtlaih.

  8Kâo srăng hmư̆ ya klei Aê Diê Yêhôwa srăng lač;
   kyuadah ñu srăng blŭ klei êđăp ênang kơ phung ƀuôn sang ñu,
  kơ phung doh jăk ñu,
   ƀiădah đăm brei diñu lŏ wĭt ngă klei mluk ôh.
  9Sĭt nik klei ñu bi mtlaih giăm truh kơ phung huĭ mpŭ kơ ñu,
   čiăng kơ čar drei dưi mâo klei guh kơang.
  10Klei khăp leh anăn klei sĭt suôr srăng bi tuôm mbĭt;
   klei kpă ênô leh anăn klei êđăp ênang srăng bi kmiêk.
  11Klei sĭt suôr srăng čăt đĭ mơ̆ng lăn,
   leh anăn klei kpă ênô srăng dlăng mơ̆ng adiê.
  12Sĭt nik Yêhôwa srăng brei klei jăk,
   leh anăn lăn drei srăng mboh mnga lu.
  13Klei kpă ênô srăng êbat ti anăp Khua Yang,
   leh anăn srăng mkra êlan kơ Ñu êbat.