7

Klei Wah Lač Akâo kơ Klei Phat Kđi Kpă

Klei Y-Đawit mmuñ kơ Yêhôwa kyua klei Y-Kus, sa čô Benjamin blŭ.
  1Ơ Yêhôwa, Aê Diê kâo, hlăm ih kâo đuĕ dăp;
   dŏng kâo mơ̆ng jih jang phung tiŏ ngă kơ kâo, leh anăn bi mtlaih kâo,
  2huĭdah diñu hiêk kâo msĕ si êmông gu,
   ktŭng mđuĕ kâo, amâo mâo pô dưi đru kâo ôh.

  3Ơ Yêhôwa, Aê Diê kâo, tơdah kâo ngă leh klei anei,
   tơdah kngan kâo ngă klei wê,
  4tơdah kâo bi wĭt klei jhat kơ mah jiăng kâo,
   amâodah plah mă dŏ dô pô roh kâo amâo klei ôh,
  5snăn brei pô roh tiŏ kâo tơl hmao,
   brei ñu juă klei hdĭp kâo,
   leh anăn dlăm klei guh kơang kâo kơ bruih lăn. (Sêla)

  6Ơ Yêhôwa, kgŭ bĕ ih hlăm klei ih ăl,
   kgŭ bĕ ih bi blah hŏng klei ngêñ phung roh kâo;
   mdih bĕ ih, Ơ Aê Diê kâo, leh anăn đru kâo đa; ih mkra leh klei phat kđi.
  7Brei phung mnuih bi kƀĭn jŭm dar ih;
   brei ih jing khua kơ diñu hlăm adiê.
  8Yêhôwa phat kđi phung ƀuôn sang;
   Phat kđi kâo bi kpă, Ơ Yêhôwa, tui si klei kpă ênô kâo
   leh anăn klei sĭt nik dôk hlăm kâo.
  9 Brei klei soh phung ƀai tuč ruê̆,
   ƀiădah bi kjăp phung kpă,
   Ơ Aê Diê kpă, pô ksiêm dlăng klei mĭn leh anăn ai tiê.

  10Aê Diê jing khil kâo;
   ñu bi mtlaih phung mâo ai tiê kpă.
  11Aê Diê jing khua phat kđi kpă,
   leh anăn Aê Diê pô mâo klei ăl grăp hruê kơ phung ƀai.
  12Tơdah pô ƀai amâo kmhal kơ klei soh ôh,
   Aê Diê srăng sah đao gưm ñu;
   ñu ƀêč hna ñu leh anăn kliêng.
  13Aê Diê mkra leh mnơ̆ng bi mdjiê,
   ñu mkra ƀrăm pui.

  14Nĕ anei, mnuih ƀai kkiêng klei jhat;
   ñu ƀă klei wê, leh anăn kkiêng klei luar.
  15Ñu klei ƀăng êlam,
   leh anăn lĕ hlăm ƀăng ñu pô ngă leh.
  16Klei ƀai ñu srăng lŏ wĭt ti dlông boh kŏ ñu pô,
   leh anăn klei jhat ñu srăng lĕ ti adhei ñu.

  17Kâo srăng bi mni kơ Yêhôwa kyua klei kpă ênô Ñu,
   kâo srăng mmuñ bi mni kơ anăn Yêhôwa, Pô Ti Dlông Hĭn.