61

Klei Wah Lač Knang kơ Klei Aê Diê Myang

Kơ khua phung mmuñ: hŏng đĭng brô̆. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Aê Diê, dôk hmư̆ klei kâo ur krao,
   mđing knga kơ klei kâo wah lač.
  2Mơ̆ng knhal lăn ala kâo iêu ih,
   tơdah ai tiê kâo êdu ai leh.
   Atăt kâo kơ boh tâo dlông hĭn kơ kâo,
  3kyuadah ih jing anôk kâo đuĕ dăp,
   sa boh sang tum kjăp bi kdơ̆ng hŏng phung roh.
  4Brei kâo dôk hlăm sang čhiăm ih hlŏng lar!
   Čiăng snăk kâo dưi dôk kđap ti gŭ siap ih. (Sêla)

  5Kyuadah ih, Ơ Aê Diê, hmư̆ leh klei kâo ƀuăn,
   ih brei leh kơ kâo ngăn dưn phung huĭ mpŭ kơ anăn ih.
  6Brei ih lŏ thiăm hruê kơ ênuk mtao dôk hdĭp,
   brei ñu dôk hdĭp hlăm lu ênuk.
  7Brei ñu dôk ti jhưng mtao hlŏng lar ti anăp Aê Diê;
   brei klei khăp ih leh anăn klei ih sĭt suôr kiă kriê ñu.
  8Snăn kâo srăng mmuñ bi mni kơ anăn ih hlŏng lar,
   êjai kâo bi sĭt grăp hruê klei kâo ƀuăn.