57

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Al-Taset; Klei mmuñ hđăp Y-Đawit, hlăk ñu đuĕ hlăm ƀăng boh tâo êjai Y-Sôl tiŏ ñu.
  1Pap mñai kơ kâo, Ơ Aê Diê, pap mñai kơ kâo,
   kyuadah mngăt kâo đuĕ dăp hlăm ih;
  kâo đuĕ dăp ti gŭ êyui siap ih,
   tơl klei jŭ jhat êgao tuč leh.
  2Kâo ur krao kơ Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn,
   kơ Aê Diê pô bi sĭt jih jang klei ñu čuăn kơ kâo.
  3Ñu srăng lŏ wĭt lač kơ kâo mơ̆ng adiê leh anăn bi mtlaih kâo,
   ñu srăng bi hêñ phung juă lin kâo. (Sêla)
   Aê Diê srăng mơĭt klei ñu khăp leh anăn klei sĭt suôr ñu.

  4Mngăt kâo dôk ti krah lu êmông gu,
   kâo dôk đih ti krah phung bluh êlah pui;
  phung mnuih mâo êgei msĕ si kju leh anăn ƀrăm,
   leh anăn êlah diñu jing msĕ si đao gưm ƀơ̆ng snăk.
  5Ơ Aê Diê, brei ih mâo klei mpŭ ti dlông hĭn kơ phung adiê!
   Brei klei guh kơang ih dôk ti dlông jih lăn ala.!
  6Diñu dăng leh ñuăl kơ jơ̆ng kâo;
   mngăt kâo êdu ai leh.
  Diñu klei leh ƀăng ti êlan kâo,
   ƀiădah diñu pô lĕ leh hlăm ƀăng anăn. (Sêla)

  7Ai tiê kâo kjăp leh, Ơ Aê Diê,
   ai tiê kâo kjăp leh!
  Kâo srăng mmuñ bi mni kơ ih.
   8Mdih bĕ ih, Ơ mngăt kâo!
  Mdih bĕ ih, Ơ đĭng kliă leh anăn brô̆!
   Kâo pô mơh srăng bi êrâo ang dar.
  9Ơ Khua Yang, kâo srăng bi mni kơ ih ti krah phung ƀuôn sang,
   kâo srăng mmuñ bi mni kơ ih ti krah phung găp djuê mnuih.
  10Kyuadah klei ih khăp jing prŏng đĭ truh ti phung adiê,
   leh anăn klei ih sĭt suôr đĭ truh ti phung knam.
  11Ơ Aê Diê, brei ih mâo klei mpŭ ti dlông hĭn kơ phung adiê;
   brei klei guh kơang ih dôk ti dlông jih lăn ala!