52

Klei Pô Ƀai Hưn Bi Mni kơ Pô Jing Hơăi Mang

Kơ khua phung mmuñ. Klei Y-Đawit mtô mjuăt, hlăk Y-Dôek mnuih čar Êđôm hưn kơ Y-Sôl snei, “Y-Đawit mŭt leh hlăm sang Y-Ahimêlek.”.
  1Ơ mnuih jhŏng ktang, si ngă ih bi mni kơ ih pô kyua klei ƀai ih?
   klei khăp sĭt suôr Aê Diê ăt dôk nanao.
  2Ơ pô lhiăr, jih hruê ih duah ngă jhat,
   êlah ih jing msĕ si dhŏng kuêh ƀơ̆ng snăk,
  3Ih khăp kơ klei jhat lu hĭn kơ klei jăk,
   klei luar lu hĭn kơ klei sĭt nik. (Sêla)
  4Ih khăp klei blŭ kơ klei bi rai,
   Ơ êlah thâo mplư.

  5Kyuanăn Aê Diê srăng bi rai ih hlŏng lar;
   ñu srăng mă mđuĕ hĕ ih mơ̆ng sang čhiăm ih;
   ñu srăng suôt ih mơ̆ng lăn phung hdĭp. (Sêla)
  6Phung kpă srăng ƀuh leh anăn huĭ,
   leh anăn srăng tlao mưč kơ phung ngă ƀai, êjai lač snei,
  7“Snăn yơh kơ mnuih amâo brei ôh Aê Diê jing pô mgang ñu,
   ƀiădah knang kơ klei mdrŏng sah ñu pô,
   leh anăn ktang čiăng ngă klei jhat.”

  8Ƀiădah kâo jing msĕ si ana boh ôliwơ mtah hlăm sang Aê Diê.
   Kâo knang kơ klei Aê Diê khăp sĭt suôr nanao hlŏng lar.
  9Kâo srăng bi mni kơ ih hlŏng lar kyuadah bruă ih ngă leh.
   Kâo srăng čang hmăng hlăm anăn ih, kyuadah anăn ih jing jăk.
   Kâo srăng bi mni kơ ih ti anăp phung doh jăk.