52

Sự Phô Trương của Kẻ Ác Chỉ Là Phù Phiếm

Cho Trưởng Ban Nhạc

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cảm tác khi Ðô-ê người Ê-đôm đến nói với Sau-lơ, “Ða-vít đã vào nhà của A-hi-mê-léc.”

  1Hỡi kẻ có quyền lực, sao ngươi lại phô trương tánh độc ác?
  Hỡi kẻ đáng khinh bỉ trước mặt Ðức Chúa Trời kia, sao ngươi dám huênh hoang như thế suốt ngày?
  2Hỡi kẻ gian dối, lưỡi ngươi đã bàn tính việc hại người;
  Lưỡi ngươi quả là một lưỡi dao cạo sắc bén.
  3Ngươi yêu mến gian ác hơn thánh thiện,
  Ngươi thích nói dối hơn nói thật. (Sê-la)

  4Hỡi lưỡi dối trá!
  Ngươi quả yêu mến mọi lời gây nên hủy diệt.
  5Chắc chắn Ðức Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn;
  Ngài sẽ dứt bỏ ngươi;
  Ngài sẽ nhổ ngươi ra khỏi nhà ngươi;
  Ngài sẽ bứng ngươi ra khỏi đất của người sống. (Sê-la)

  6Bấy giờ người ngay lành sẽ thấy và sợ hãi;
  Người ấy sẽ cười nó mà rằng,
  7“Kìa là kẻ không nhờ Ðức Chúa Trời làm nơi nương náu của mình,
  Nhưng cậy vào tiền tài của cải của mình,
  Và ỷ vào khả năng tiêu diệt đối thủ của mình.”

  8Còn tôi, tôi sẽ như cây ô-liu xanh tươi trong nhà Ðức Chúa Trời;
  Tôi tin cậy lòng thương xót của Ðức Chúa Trời đời đời mãi mãi.

  9Con sẽ cảm tạ Ngài cho đến đời đời về những gì Ngài đã làm;
  Con sẽ đặt hy vọng của con vào danh Ngài,
  Vì đó là điều tốt đẹp trước mặt những người thánh của Ngài.