38

Klei Sa Čô Knap Mñai Wah Lač

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit, čiăng arăng hdơr êjai myơr mnơ̆ng kơ Yêhôwa.
  1Ơ Yêhôwa, đăm ƀuah kâo ôh hlăm klei ih ăl;
   kăn mkra kâo rei hlăm klei ih ngêñ.
  2Kyuadah ƀrăm ih djŏ ti kâo leh,
   leh anăn kngan ih čăm kâo leh.
  3Kyua klei ih ngêñ
   asei mlei kâo amâo dôk suaih ôh;
  leh anăn klang kâo ruă
   kyua klei soh kâo.
  4Kyuadah klei soh kâo bi kngăm kâo;
   diñu jing ktrŏ đei kơ kâo.
  5Anôk êka kâo brŭ leh anăn bi ênah
   kyua klei kâo ngă soh hŏng klei mluk.
  6Kâo gô rŏng leh anăn êbuh leh,
   kâo kơŭ kyăm jih hruê.
  7Pui hlơr hang bi bŏ tiê kơiêng kâo,
   leh anăn asei mlei kâo amâo suaih ôh.
  8Kâo djiê hwăt, luč leh,
   kâo krao kyua ai tiê kâo ênguôt.

  9Ơ Khua Yang, ih thâo leh jih klei kâo čiăng,
   klei kâo krao amâo hgăm kơ ih ôh.
  10Ai tiê kâo ƀŭk ƀŭk, kâo luč leh klei ktang;
   leh anăn kâo luč leh klei mngač ală kâo.
  11Phung mah jiăng leh anăn phung găp kâo đuĕ kbưi mơ̆ng klei knap kâo,
   leh anăn phung riêng gah kâo dôk kbưi.
  12Phung duah bi mdjiê kâo ƀêč kđông kơ kâo,
   phung čiăng bi knap kâo blŭ klei jhat,
   jih hruê diñu mĭn kơ klei lhiăr.

  13Ƀiădah kâo jing msĕ si sa čô kngăl, amâo thâo hmư̆ ôh,
   msĕ si sa čô kmlô amâo thâo ha ƀăng êgei ôh,
  14Ơ, kâo jing msĕ si sa čô mnuih amâo hmư̆ ôh,
   mâo ƀăng êgei amâo dưi lŏ bi tăng ôh.
  15Ƀiădah, Ơ Yêhôwa, kâo čang guôn kơ ih;
   ih yơh srăng lŏ wĭt lač, Ơ Khua Yang Aê Diê kâo.
  16Kyuadah kâo lač, “Đăm brei diñu hơ̆k mơak kyua kâo ôh,
   amâodah bi mni kơ diñu pô tơdah jơ̆ng kâo ksak.”
  17Kyuadah kâo păt čiăng êbuh,
   leh anăn kâo ruă nanao.
  18Kâo hưn klei wê kâo,
   kâo ênguôt kyua klei soh kâo.
  19Phung roh kâo suaih prăl leh anăn ktang snăk;
   phung bi êmut kơ kâo amâo mâo klei ôh jing lu.
  20Phung bi wĭt klei jhat kơ klei jăk kâo ngă leh
   jing phung roh kâo kyuadah kâo tui klei jăk.
  21Đăm lui hĕ kâo ôh, Ơ Yêhôwa!
   Ơ Aê Diê kâo, đăm dôk kbưi mơ̆ng kâo ôh!
  22Brei ih ruăt hriê đru kâo,
   Ơ Khua Yang, pô bi mtlaih kâo.