1

Ntu 1

(Zaaj nkauj 1 - 41)

Tug kws nyob kaaj sab lug

  1Tug kws tau nyob kaaj sab lug,
   yog tug kws tsw taug txujkev
   kws cov tuabneeg limham qha,
  hab tsw nrug cov tuabneeg muaj txem
   sawv ua ke,
  hab tsw nrug cov tuabneeg
   kws nyam thuaj luas nyob tsawg ua ke.
  2Qhov kws ua rua nwg zoo sab
   yog Yawmsaub txuj kevcai,
  nwg tshawb nrhav Yawmsaub txuj kevcai
   nruab nub mo ntuj.
  3Nwg zoo yaam le tug ntoo
   kws cog rua ntawm ntug dej,
   txw txwv lawv caij lawv nyoog,
  cov nplooj tsw tuag tshaav tsw qhuav.
   Txhua yaam kws nwg ua nwg vaam meej.

  4Cov tuabneeg limham tsw thooj le ntawd,
   puab zoo yaam le tej npluag qoob
   kws cua ntsawj yaa moog.
  5Cov tuabneeg limham yuav nyob tsw tau
   rua thaus raug kev teem txem,
  cov tuabneeg muaj txem yuav tsw
   nrug cov tuabneeg ncaaj nceeg
   sawv ntsug ua ke.
  6Tsua qhov Yawmsaub saib ntsoov
   cov tuabneeg ncaaj nceeg txujkev,
  tassws cov tuabneeg limham txujkev
   yuav puam tsuaj.