18

Klei Bi Mni kơ Yêhôwa Kyua Ñu Brei Klei Dưi

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit, dĭng buăl Yêhôwa. Ñu mmuñ klei anei kơ Yêhôwa hruê Yêhôwa bi mtlaih ñu mơ̆ng kngan jih jang phung roh ñu, leh anăn mơ̆ng kngan Y-Sôl.
  1Kâo khăp kơ ih, Ơ Yêhôwa, klei ktang kâo.
  2Yêhôwa jing boh tâo kâo, kđông mgang kâo, leh anăn pô bi êngiê kâo,
   Aê Diê kâo, boh tâo kâo, hlăm ih kâo đuĕ dăp,
   khil kâo, ki kơ klei bi mtlaih kâo, anôk sang tum kâo kđap.
  3Kâo iêu wah lač kơ Yêhôwa, pô năng kơ klei bi mni,
   leh anăn kâo tlaih mơ̆ng phung roh kâo.
  4Bră klei djiê kă jŭm kâo leh,
   êa êtăng klei bi rai ngă kơ kâo.
  5Bră Ƀuôn Phung Djiê kă jŭm kâo leh;
   ƀưi klei djiê ƀêč leh kơ kâo.
  6Hlăm klei rŭng răng kâo wah lač kơ Yêhôwa;
   kâo ur kwưh kơ Aê Diê đru kâo.
  Mơ̆ng sang yang ñu, ñu hmư̆ asăp kâo,
   asăp kâo ur kơ ñu đĭ truh kơ knga ñu.

  7Lăn ala mgei leh anăn yơ̆ng;
   tur jih jang čư̆ kpư̆,
   leh anăn diñu mgei kyuadah Yêhôwa ăl.
  8Săp pui kbiă mơ̆ng ƀăng adŭng ñu,
   pui trơ̆ng leh anăn anghar pui kbiă mơ̆ng ƀăng êgei ñu;
  9Ñu mdlưh adiê leh anăn ñu trŭn;
   knam jŭ dôk ti gŭ jơ̆ng ñu.
  10Ñu đĭ ti dlông čêrubim leh anăn phiơr;
   ñu lia hŏng siap êwa angĭn.
  11Ñu brei klei mmăt jing mnơ̆ng guôm ñu,
   knam jŭ bŏ hŏng êa hjan jing sang čhiăm ñu.
  12Mơ̆ng klei guh kơang ti anăp ñu, mâo biut knam kpal găn,
   bi kbiă klŏ pliêr leh anăn anghar pui.
  13Yêhôwa brei grăm đah hlăm adiê,
   Pô Ti Dlông Hĭn brei arăng hmư̆ asăp ñu,
   ti krah klŏ pliêr leh anăn anghar pui.
  14Ñu sơ̆ng ƀrăm leh anăn brei phung roh đuĕ bru bra;
   ñu brei kmlă leh anăn suôt phung anăn.
  15Tur êa ksĭ leh anăn tur lăn ala êdah mơh,
   kyua klei ih ƀuah, Ơ Yêhôwa,
   kyua ênai êwa mơ̆ng ƀăng adŭng ih.

  16Mơ̆ng dlông, ñu yơr kngan djă kơ̆ng kâo;
   ñu kdjŏng mă kâo mơ̆ng êa êlam.
  17Ñu bi mtlaih kâo mơ̆ng pô roh ktang kâo,
   mơ̆ng phung bi êmut kơ kâo;
   jing phung ktang hĭn kơ kâo.
  18Diñu hriê ngă kơ kâo ti hruê kâo knap mñai;
   ƀiădah Yêhôwa jing pô krơ̆ng kâo.
  19Ñu atăt kâo ti anôk êhai;
   ñu bi mtlaih kâo leh, kyuadah ñu mơak hŏng kâo.

  20Yêhôwa mưn kâo tui si klei kpă ênô kâo;
   ñu bi wĭt kơ kâo tui si klei doh jăk kngan kâo.
  21Kyuadah kâo tui hlue leh êlan Yêhôwa,
   leh anăn kâo amâo ngă klei ƀai ôh hlăm klei đuĕ mơ̆ng Aê Diê kâo.
  22Kyuadah jih jang klei ñu mtă dôk ti anăp kâo,
   kâo amâo lui ôh klei bhiăn ñu.
  23Kâo dôk jăk klă ti anăp ñu,
   leh anăn kâo kơ̆ng kâo pô amâo ngă klei soh ôh.
  24Snăn Yêhôwa bi wĭt kơ kâo tui si klei kpă ênô kâo,
   tui si klei doh jăk kngan kâo ti anăp ală ñu.

  25Hŏng pô sĭt suôr ih bi êdah ih jing pô sĭt suôr mơh;
   hŏng mnuih amâo mâo klei arăng dưi ƀuah, ih bi êdah ih jing pô amâo mâo klei arăng dưi ƀuah mơh.
  26Hŏng pô doh jăk, ih bi êdah ih pô jing doh jăk mơh;
   ƀiădah hŏng pô wê, ih bi êdah ih pô jing kpă doh.
  27Kyuadah ih bi mtlaih phung ƀuôn sang luă gŭ;
   ƀiădah ih mdlưh ală phung mgao.
  28Yêhôwa, ih yơh čuh pui kđen kâo,
   Aê Diê kâo bi mtrang mngač klei mmăt kâo.
  29Hŏng klei ih đru, kâo mâo klei dưi hŏng phung kahan;
   hŏng Aê Diê kâo, kâo dưi gao mnư̆ kpal.

  30Bi Aê Diê, êlan ñu jing jăk klă;
   klei Yêhôwa blŭ arăng lông dlăng leh;
   ñu jing khil kơ jih jang phung đuĕ dăp hlăm ñu.
  31Kyuadah hlei jing Aê Diê, knŏng hjăn Yêhôwa yơh!
   Hlei jing boh tâo kjăp, knŏng hjăn Aê Diê drei yơh!
  32Aê Diê jing pô hyuă kâo hŏng klei ktang,
   leh anăn brei êlan kâo jing kpă.
  33 Ñu brei jơ̆ng kâo jing msĕ si jơ̆ng hlô rang ana,
   leh anăn brei kâo dôk hơĭt ti čư̆ dlông.
  34Ñu bi hriăm kngan kâo thâo bi blah,
   snăn păl kâo dưi ƀêč hna kông.
  35Ih brei leh kơ kâo khil klei ih bi mtlaih,
   kngan hnuă ih krơ̆ng kâo,
   leh anăn kâo jing prŏng kyua klei ih đru.
  36Ih bi ƀai êlan ti gŭ knhuang kâo,
   leh anăn jơ̆ng kâo amâo ksak ôh.

  37Kâo tiŏ leh phung roh kâo leh anăn hmao diñu;
   leh anăn kâo amâo wĭt ôh tơl kâo bi rai leh diñu.
  38Kâo tlŏ diñu hluh gah, snăn diñu amâo lŏ dưi kgŭ ôh;
   diñu êbuh ti gŭ jơ̆ng kâo.
  39Kyuadah ih hyuă kâo hŏng klei ktang kơ klei bi blah,
   ih brei phung roh kâo êbuh ti gŭ jơ̆ng kâo.
  40Ih brei phung roh kâo đuĕ,
   kâo bi rai hĕ phung bi êmut kơ kâo.
  41Diñu ur kwưh klei dŏng, ƀiădah amâo mâo pô bi mtlaih diñu ôh;
   diñu ur kwưh kơ Yêhôwa, ƀiădah gơ̆ amâo lŏ wĭt lač kơ diñu ôh.
  42Kâo čăm bi ƀhĭ diñu msĕ si ƀruih lăn ti anăp angĭn kpuh mđung;
   kâo čah čưng diñu msĕ si lŭ hlăm êlan dơ̆ng.

  43Ih bi mtlaih kâo leh mơ̆ng klei phung ƀuôn sang bi kdơ̆ng hŏng kâo;
   ih brei kâo jing khua kơ phung găp djuê mnuih;
   phung ƀuôn sang kâo amâo thâo kral ôh mă bruă leh kơ kâo.
  44Tơdah diñu hmư̆ hing kơ kâo, diñu gưt mtam;
   phung tue srăng mgưt mpŭ kơ kâo.
  45Phung tue êdu ai,
   leh anăn diñu kbiă hŏng klei ktư̆ yơ̆ng mơ̆ng anôk diñu đuĕ dăp.

  46Yêhôwa dôk hdĭp! Mpŭ mni kơ boh tâo kâo!
   Brei Aê Diê, pô bi mtlaih kâo, mâo klei mpŭ.
  47Aê Diê jing pô rŭ brei ênua kơ kâo,
   leh anăn bi mŭt phung ƀuôn sang kơ kâo.
  48Ih bi mtlaih kâo mơ̆ng phung roh kâo;
   mđĭ kâo ti dlông phung bi kdơ̆ng hŏng kâo;
   bi mtlaih kâo mơ̆ng mnuih jhŏng ƀai.
  49 Kyuanăn kâo srăng mpŭ mni kơ ih, Ơ Yêhôwa, ti krah phung găp djuê mnuih,
   leh anăn bi mni kơ anăn ih.
  50Ih brei klei dưi prŏng kơ mtao Ih,
   leh anăn Ih brei klei khăp sĭt suôr kơ pô Ih trôč leh êa ƀâo mngưi,
   kơ Y-Đawit leh anăn kơ phung anak čô ñu hlŏng lar.