144

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Mpŭ mni kơ Yêhôwa, Boh Tâo kâo,
   pô bi hriăm kngan kâo thâo bi blah,
   leh anăn kđiêng kâo thâo bi ngă.
  2Ñu jing Aê Diê pô kâo khăp leh anăn kđông mgang kâo,
   anôk hơĭt kâo, leh anăn pô bi mtlaih kâo,
  khil kâo, leh anăn anôk kâo đuĕ dăp,
   pô bi mŭt phung ƀuôn sang kơ kâo.
  3 Ơ Yêhôwa, ya mnuih jing tơl ih uêñ kơ ñu?
   Amâodah ya anak mnuih jing tơl ih hdơr mĭn kơ ñu?
  4Mnuih jing msĕ si êwa; hruê ñu dôk hdĭp jing msĕ si êyui găn.

  5Ơ Yêhôwa, mdlưh phung adiê ih leh anăn trŭn bĕ;
   ruêh čư̆ čiăng kơ diñu ƀlĕ săp pui!
  6Brei kmlă mtrang, leh anăn prŭng hĕ phung roh ih,
   mnah ƀrăm ih leh anăn suôt diñu.
  7Yơr kngan ih mơ̆ng dlông;
   dŏng bĕ kâo leh anăn bi mtlaih kâo
  mơ̆ng êa êlam,
   mơ̆ng kngan phung tue.
  8Ƀăng êgei diñu blŭ klei mplư,
   kngan hnuă diñu yơr kat asei klei luar.

  9Ơ Aê Diê, kâo srăng mmuñ kơ ih sa klei mmuñ mrâo;
   kâo srăng pĕ brô̆ kơ ih hŏng brô̆ mâo pluh aruăt klei.
  10Ih jing pô brei klei dưi kơ phung mtao,
   pô bi mtlaih Y-Đawit, dĭng buăl ñu.
  11Bi mtlaih kâo mơ̆ng kngan phung tue;
   ƀăng êgei diñu blŭ klei luar;
   diñu yơr kngan hnuă diñu kat asei klei luar.

  12Brei phung anak êkei hmei êjai diñu jing hlăk ai
   jing msĕ si ana kyâo mtah hriê kơ prŏng.
  Brei phung anak mniê hmei jing msĕ si kmeh ti kiêng
   arăng kač hlăm sang mtao.
  13Brei hjiê hmei bŏ leh
   hŏng djăp mta mnơ̆ng pioh.
  Brei biăp hmei bi lar êngŭm
   mâo klăk klai digơ̆ hlăm kdrăn čar hmei.
   14Brei êmô ana hmei yŭm êđai,
  Amâo mâo klei jhat truh, kăn mplĕ rei,
   amâo mâo klei ur knap ôh hlăm êlan dơ̆ng hmei.
  15Jăk mơak yơh kơ phung ƀuôn sang mâo klei msĕ snăn;
   jăk mơak yơh phung ƀuôn sang mâo Yêhôwa jing Aê Diê diñu.