133

Klei Jăk Mơak Kyua Phung Ayŏng Adei Bi Mguôp

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Nĕ anei, jăk êdi, mơak êdi
   tơdah phung ayŏng adei dôk sa ai!
  2Klei anăn jing msĕ si êa ƀâo mngưi yuôm hlĭng ti dlông boh kŏ,
   rôč ti mlâo kang,
  ti mlâo kang Y-Arôn;
   rôč ti kkuê ao jhung ñu.
  3Klei anăn jing msĕ si êa nguôm ti čư̆ Hermôn
   lĕ ti čư̆ Siôn.
  Kyuadah tinăn Yêhôwa hơêč hmưi klei jăk jĭn,
   jing klei hdĭp nanao hlŏng lar.