129

Klei Wah Lač Akâo Klei Dưi Hŏng Phung Roh Ƀuôn Siôn

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Knap snăk diñu ktư̆ juă kâo leh mơ̆ng ênuk kâo jing hđeh.
   Brei phung Israel lač:
  2Knap snăk diñu ktư̆ juă kâo leh mơ̆ng ênuk kâo jing hđeh;
   ƀiădah diñu amâo tuôm dưi hŏng kâo ôh.
  3Diñu bi êka êlam ti rŏng kâo,
   msĕ si phung kai klông dlông.
  4Yêhôwa jing kpă ênô;
   ñu bi tloh leh klei săng đai phung ƀai kă.

  5Brei arăng bi hêñ leh anăn bi kdŭn hĕ,
   jih jang phung bi êmut kơ ƀuôn Siôn.
  6Brei diñu jing msĕ si rơ̆k čăt ti dlông čuôr găp,
   ñu krô êlâo kơ ñu čăt dlông.
  7Pô wiă mdiê amâo mâo bŏ kpăt,
   kăn pô čăp mdiê mâo bŏ êwak rei.
  8Phung găn gao kăn srăng lač rei,
   “Akâo kơ Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ diih;
   Hmei hơêč hmưi kơ diih hlăm anăn Yêhôwa.”