120

Thov Vaajtswv cawm

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Thaus kuv raug kev nyuaj sab
   kuv thov hu Yawmsaub, nwg kuj teb kuv.
  2“Au Yawmsaub, thov tso kuv dim
   daim tawv ncauj pem txwv
   hab tug nplaig daag ntxag.”
  3Tug nplaig daag ntxag 'e,
   yuav ua daabtsw rua koj,
   hab yuav tsaav daabtsw ntxwv rua koj?
  4Yog muab tub rog raab xub nee kws ntse,
   hab muab ntoo ua thee
   cig quas plawg rua koj.

  5Kuv raug txom nyem lauj,
   zoo le kuv nrug cov tuabneeg Mese nyob,
  hab nyob huv cov tuabneeg Khenta
   tej tsev ntaub.
  6Kuv nrug cov tuabneeg kws
   ntxub kev thaaj yeeb nyob, ntev dhau lawm.
  7Kuv nyam kev thaaj yeeb,
   tassws thaus kuv has,
   puab tseed txhob kev ua rog.