104

Klei Yêhôwa Răng Kriê Jih Bruă Ñu Ngă

  1Ơ mngăt kâo, mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa.
   Ơ Yêhôwa, Aê Diê kâo, ih jing prŏng êdi;
  Ih hơô leh klei guh kơang leh anăn klei kdrăm.
   2Yêhôwa guôm ñu pô hŏng klei mngač msĕ si sa blah ao jhung;
  ñu lang leh jih adiê msĕ si sa blah sang čhiăm.
   3Ñu ngă êda sang ñu dôk ti dlông êa.
  Ñu brei knam jing êdeh ñu đĭ;
   ñu đĭ ti dlông siap angĭn.
  4 Ñu brei angĭn jing dĭng ktang ñu;
   leh anăn êlah pui jing dĭng buăl ñu.

  5Ih dưm lăn ala ti dlông atur gơ̆,
   čiăng kơ gơ̆ amâo tuôm mgei ôh.
  6Ih guôm gơ̆ leh hŏng anôk êlam msĕ si čhiăm ao;
   êa đĭ dlông hĭn kơ čư̆.
  7Tơdah ih ƀuah, phung êa đuĕ;
   hmư̆ ênai grăm ih, diñu phiơr đuĕ.
  8Diñu guôm jih jang čư̆, bi bŏ jih jang tlung,
   truh kơ anôk ih bi kčah leh.
  9Ih bi kčah leh kdriêl čiăng kơ êa amâo gao ôh;
   čiăng kơ diñu amâo lŏ guôm hĕ lăn ala ôh.

  10Aê Diê brei akŏ êa đoh hlăm tlung;
   diñu đoh plah wah čư̆;
  11diñu bi mnăm jih jang hlô dliê;
   aseh dliê bi hlao mhao hŏng êa anăn.
  12Čĭm hlăm adiê ngă hruh ktuê hang ñu,
   leh anăn dôk mñê hlăm adhan kyâo.
  13Mơ̆ng anôk ih dôk ti dlông, ih krih čư̆;
   lăn ala bŏ hŏng klei jăk jĭn ih brei.

  14Ih brei rơ̆k čăt kơ hlô mnơ̆ng,
   leh anăn djam kơ mnuih yua,
  čiăng kơ ñu dưi mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mơ̆ng lăn,
   15Kpiê čiăng bi mơak ai tiê mnuih,
  êa boh ôliwơ brei ƀô̆ mta ñu mngač,
   leh anăn kpŭng bi ktang ai tiê ñu.
  16Kyâo Yêhôwa,
   ana kyâo sêdar čar Liƀan ñu pla leh, arăng krih lu êa leh.
  17Tinăn čĭm ngă hruh diñu;
   čĭm jhưng mâo anôk gơ̆ hlăm ana hngô.

  18Čư̆ dlông kơ bê dliê;
   ƀăng boh tâo jing anôk kơ pai dôk.
  19Ih brei leh mlan čiăng arăng thâo yan;
   yang hruê thâo mmông ñu srăng lĕ.
  20Ih mjing klei mmăt, leh anăn mâo mlam,
   hlăk anăn jih jang hlô hlăm kmrơ̆ng kbiă hiu.
  21Phung êđai êmông gu gruh kơ hlô diñu tiŏ mă,
   duah mnơ̆ng diñu ƀơ̆ng mơ̆ng Aê Diê.
  22Tơdah yang hruê ƀlĕ, diñu đuĕ wĭt,
   leh anăn đih hlăm ƀăng diñu dôk.
  23Bi mnuih kbiă nao kơ bruă ñu,
   leh anăn mă bruă tơl adiê tlam.

  24Ơ Yêhôwa, bruă ih lu êdimima!
   Ih ngă diñu jih hŏng klei thâo mĭn;
   lăn ala bŏ leh hŏng mnơ̆ng ih hrih.
  25Mâo êa ksĭ prŏng leh anăn ƀai,
   tinăn mâo mnơ̆ng hdĭp amâo dưi yap ôh,
   mnơ̆ng hdĭp điêt leh anăn prŏng.
  26 Tinăn kŭmpăn êrô hiu;
   leh anăn lêwiathan dôk tinăn, mnơ̆ng prŏng ih hrih leh brei hiu hlăp hlăm êa.

  27Jih jang mnơ̆ng anăn knang kơ ih,
   čiăng kơ ih brei mnơ̆ng diñu ƀơ̆ng ti djŏ mmông.
  28Tơdah ih brei mnơ̆ng ƀơ̆ng,
   diñu mă tŭ;
  tơdah ih mđang kngan ih,
   diñu bŏ dlai hŏng mnơ̆ng jăk ih brei.
  29Tơdah ih mdăp ƀô̆ ih,
   diñu rŭng răng;
  tơdah ih mă hĕ êwa mơ̆ng diñu,
   diñu djiê leh anăn lŏ wĭt kơ bruih lăn.
  30Tơdah ih mơĭt Mngăt Myang ih,
   diñu jing mtam;
   leh anăn ih bi mrâo ƀô̆ mta lăn ala.

  31Brei klei guh kơang Yêhôwa dôk hlŏng lar;
   brei Yêhôwa hơ̆k mơak kyua bruă ñu.
  32Ñu dlăng kơ lăn ala, leh anăn gơ̆ ktư̆ yơ̆ng;
   ñu ruêh phung čư̆, leh anăn diñu ƀlĕ săp pui.
  33Kâo srăng mmuñ kơ Yêhôwa jih jang hruê kâo dôk hdĭp;
   kâo srăng mmuñ bi mni kơ Aê Diê kâo êjai kâo dôk hdĭp.
  34Brei klei kâo mĭn dưi bi mơak kơ ñu,
   êjai kâo hơ̆k mơak hlăm Yêhôwa.
  35Brei phung soh rai luč mơ̆ng lăn ala,
   leh anăn đăm lŏ mâo phung ƀai ôh.
  Ơ mngăt kâo, mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa.
   Bi mni kơ Yêhôwa.