20

Anplahas thiab Anpimelej

1Anplahas tsiv tawm ntawm thaj chaw Males mus rau nram yav qabteb hauv tebchaws Kana-as thiab mus nyob rau ntawm ntu nruab nrab lub nroog Kades thiab Sus lawm. Thaum ntawd nws los nyob rau hauv lub nroog Nkelales tau ib ntus, 2thiab nws hais tias, Xalas tus uas yog nws tus pojniam yog nws tus muam xwb. Yog li ntawd, Vajntxwv Anpimelej uas kav lub nroog Nkelales txawm hais kom coj Xalas mus rau nws. 3Muaj ib hmos Vajtswv tau los tshwm rau Vajntxwv Anpimelej pom hauv nruab npau suav thiab hais rau nws hais tias, “Koj yuav raug luag tua tuag, vim koj coj tus pojniam no los, rau qhov nws twb muaj txiv lawm.”
4Tiamsis Anpimelej yeej tsis tau txav mus ti Xalas li, nws thiaj hais tias, “Tus TSWV, kuv twb tsis tau ua txhaum! Koj txawm yuav tua kuv thiab kuv cov pejxeem povtseg ntag los? 5Anplahas los yeej hais tias Xalas yog nws tus muam, thiab Xalas los yeej hais ib yam nkaus li ntawd. Kuv tau ua tej no, vim kuv tsis paub thiab kuv yeej tsis tau ua txhaum li.”
6Vajtswv teb hais tias, “Yog tiag, kuv yeej paub koj ua tej no, vim qhov uas koj tsis paub thiab koj tsis tau ua txhaum dabtsi, yog li ntawd, kuv thiaj tsis pub koj mus kov Xalas thiab ua txhaum tawmtsam kuv. 7Cia li xa tus pojniam ko rov qab mus rau nws tus txiv tamsim no. Nws yog ib tug cev Vajtswv lus, nws yuav thov Vajtswv rau koj, koj thiaj yuav tsis tuag. Tiamsis yog koj tsis xa nws rov qab, kuv qhia tseeb rau koj hais tias, koj yeej yuav tuag mus, koj thiab koj tsoom pejxeem yuav tuag tas huv tibsi.”
8Tagkis sawv ntxov Anpimelej hu tagnrho nws cov nomtswv tuaj thiab nws qhia tej uas tau tshwmsim ntawd rau lawv mloog, mas ua rau lawv ntshai kawg li. 9Ces Anpimelej thiaj hu Anplahas tuaj thiab nug hais tias, “Vim li cas koj ua tej no rau peb? Kuv tau ua txhaum dabtsi rau koj, koj thiaj coj tej kev puastsuaj no los rau kuv thiab kuv lub tebchaws? Tej uas koj ua rau kuv no yeej tsis tsimnyog ua kiag li. 10Vim li cas koj thiaj ua li no?”
11Anplahas teb hais tias, “Kuv xav hais tias tsis muaj ib tug neeg uas hwm Vajtswv nyob hauv lub nroog no nyob tsam lawv yuav muab kuv tua povtseg thiab yuav kuv tus pojniam. 12Nws yeej yog kuv tus muam tiag li. Nws thiab kuv yeej koom ib leeg txiv, tiamsis wb nyias muaj nyias niam, thiab kuv yuav nws ua kuv tus pojniam. 13Yog li ntawd, thaum Vajtswv hais kom kuv tso kuv txiv tej vajtse tseg mus nyob rau lwm lub tebchaws, kuv thiaj hais rau nws tias, ‘Koj yuav tsum ua ncaj ua ncees rau kuv thiab qhia rau txhua leej txhua tus paub hais tias kuv yeej yog koj tus nus.’ ”
14Ces Anpimelej thiaj tso Xalas rov qab los rau Anplahas, thiab nws tseem muab yaj, muab tshis, muab nyuj, muab tub qhe thiab ntxhais qhev pub rau Anplahas. 15Anpimelej hais rau Anplahas hais tias, “Tagnrho tej cheebtsam av no puavleej yog kuv li, koj yuav nyob qhov twg los tau tas raws li koj siab nyiam.” 16Nws ho hais rau Xalas hais tias, “Kuv muab ib txhiab daim nyiaj rau koj tus nus, ua povthawj rau txhua tus uas nrog koj nyob ua ke pom hais tias, koj tsis tau ua txhaum. Kom txhua tus paub hais tias koj yeej tsis tau ua txhaum tiag.”
17-18Vim tej no tau tshwmsim los rau Xalas tus uas yog Anplahas tus pojniam, tus TSWV thiaj ua rau txhua tus pojniam uas nyob hauv Anpimelej lub loog xeeb tsis taus tub li. Yog li ntawd, Anplahas thiaj thov Vajtswv rau Anpimelej, Vajtswv pab kho Anpimelej zoo, thiab tseem kho Anpimelej tus pojniam thiab nws tej ntxhais qhev zoo huv tibsi, lawv thiaj rov muaj taus menyuam.