12

Tin-Hungh Heuc Apc^laam Cuotv Jauv

1Ziouv gorngv mbuox Apc^laam, “Oix zuqc leih nqoi meih nyei buonv-deic, meih nyei cien-ceqv caux meih nyei die nyei biauv mingh taux yie oix bun meih hiuv nyei deic-bung.
  2Yie oix ceix fuqv bun meih,
   bun meih zoux yietc fingx hlo nyei mienh.
  Yie oix bun meih maaih mengh hoc.
   Meih yaac haih bun mienh duqv fuqv.
  3Haaix dauh buang waac meih,
   yie ziouc ceix fuqv bun wuov dauh.
  Haaix dauh zioux meih,
   yie oix zioux wuov dauh.
  Weic meih yie oix ceix fuqv bun
   lungh ndiev fingx-fingx mienh.”
4Apc^laam ziouc ziux Ziouv nyei waac cuotv jauv. Lotv yaac caux jienv mingh. Cuotv Haalaan wuov zanc Apc^laam duqv cietv ziepc hmz hnyangx. 5Apc^laam dorh jienv ninh nyei auv, Saalaai, caux ninh nyei fun, Lotv, liemh ninh yiem Haalaan zornc daaih nyei nyungc-nyungc ga'naaiv caux duqv daaih nyei dauh dauh mienh cuotv jauv mingh Kaa^naa^an Deic-Bung. Ninh mbuo ziouc mingh taux Kaa^naa^an mi'aqv.
6Apc^laam gan jienv deic-bung jiex taux Sekem Zingh, taux diuh domh mba'ong zuei ndiangx, Mo^le wuov. Wuov zanc Kaa^naa^an Mienh yiem jienv wuov norm deic-bung nyei. 7Ziouv hinc cuotv daaih gorngv mbuox Apc^laam, “Naaiv norm deic-bung yie oix jiu bun meih nyei fun-faqv.” Apc^laam ziouc ceix norm ziec-dorngh daaih ziec dongh hinc cuotv bun ninh buatc wuov dauh Ziouv.
8Nqa'haav Apc^laam aengx suiv mingh taux Mbetc^en Zingh nyei dong bung maengx, mbong-aiv nyei dorngx, corng ndopv-liuh. Mbetc^en Zingh yiem ninh mbuo nyei fai bung, Ai Zingh yiem ninh mbuo nyei dong bung. Yiem wuov ninh aengx ceix norm ziec-dorngh daaih gorngv cuotv Ziouv nyei mbuox zaangc Ziouv. 9Apc^laam aengx cuotv jauv hungx jienv ⟨Negepc⟩ mingh.

Apc^laam Yiem I^yipv Deic-Bung

10Kaa^naa^an Deic-Bung buangh zuqc domh huaang domh ngorc. Mienh ngorc duqv kouv haic, Apc^laam ziouc mingh yiem douc I^yipv Deic-Bung. 11Aav lamh deix bieqc I^yipv Deic-Bung wuov zanc, Apc^laam gorngv mbuox ninh nyei auv, Saalaai, “Yie hiuv duqv meih se nzueic haic nyei m'sieqv dorn. 12I^yipv Mienh buatc meih, ninh mbuo ziouc gorngv, ‘Naaiv se ninh nyei auv,’ ziouc daix yie mv baac liouh meih. 13Meih oix zuqc mbuox ninh mbuo meih zoux yie nyei muoc, ninh mbuo ziouc weic meih zoux longx bun yie yaac weic meih liouh yie nyei maengc.”
14Apc^laam bieqc I^yipv Deic-Bung wuov zanc, I^yipv Mienh buatc ninh nyei auv za'gengh nzueic haic. 15⟨Faalo Hungh⟩ nyei jien buatc liuz Saalaai ziouc mingh ceng bun hungh diex muangx. Nqa'haav dorh Saalaai mingh yiem hungh diex nyei dinc. 16Weic Saalaai, hungh diex zoux longx bun Apc^laam. Apc^laam duqv ngongh, duqv ba'gi yungh, lorh gouv lorh nyeiz, nouh gauv nouh beiz caux lorh torh.
17Mv baac laaix Apc^laam nyei auv, Saalaai, Ziouv bun hungh diex caux ninh nyei biauv zong mienh butv ciouv haic nyei baengc. 18Hungh diex heuc Apc^laam daaih ziouc gorngv, “Meih weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux bun yie? Meih fungc maiv gorngv zaqc ninh zoux meih nyei auv? 19Meih weic haaix diuc gorngv ninh zoux meih nyei muoc, nduov yie dorh daaih zoux yie nyei auv? Naaiv meih nyei auv. Dorh jienv ninh mingh aqv.” 20Hungh diex yaac paaiv ninh nyei mienh dorh Apc^laam caux ninh nyei auv, liemh ninh nyei nyungc-nyungc ga'naaiv, cuotv deic-bung.