12

Vajtswv Hu Anplas

1Vajtswv hais rau Anplas hais tias, “Koj cia li tso koj lub tebchaws, koj cov kwvtij neejtsa, thiab koj txiv lub tsev tseg, thiab sawv kev mus rau nram lub tebchaws uas kuv yuav qhia rau koj. 2Kuv yuav pub koj muaj xeebntxwv coob, thiab lawv yuav ua ib haivneeg tseemceeb. Kuv yuav foom koob hmoov rau koj, kom koj lub koob lub npe nyob nto moo lug, thiab koj yuav ua rau lwm leej lwm tus tau txais koob hmoov.
  3Kuv yuav foom koob hmoov rau tus uas ua zoo rau koj,
  Tiamsis kuv yuav foom tsis zoo rau tus uas ua phem rau koj.
  Thiab kuv yuav foom koob hmoov ntawm koj
  mus rau txhua haivneeg uas nyob thoob plaws ntiajteb.”
4Thaum Anplas hnubnyoog muaj xya caum tsib xyoos, nws txawm tsiv tawm hauv lub nroog Halas raws li tus TSWV tau hais rau nws lawm, thiab Lauj nrog nws mus. 5Anplas coj Xalais uas yog nws tus pojniam, nws tus kwv Halas tus tub Lauj, thiab tagnrho nkawd tej cuabtam, nkawd cov tub qhe thiab ntxhais qhev uas nyob hauv lub nroog Halas, thiab lawv txawm sawv kev mus rau nram tebchaws Kana-as lawm.
 Thaum lawv tsiv mus txog rau hauv tebchaws Kana-as lawm,
6Anplas taug kev hauv lub tebchaws ntawd los txog rau ntawm tsob ntoo xeeb hauv Maules uas yog qhov chaw tseemceeb hauv lub nroog Sekhees. (Thaum lub sijhawm ntawd cov neeg Kana-as tseem nyob hauv lub tebchaws ntawd.) 7Tus TSWV tshwm rau Anplas pom thiab hais rau nws hais tias, “Lub tebchaws no yog lub uas kuv yuav muab pub rau koj cov xeebntxwv nyob.” Ces Anplas thiaj teeb tau ib lub thaj rau ntawm qhov chaw ntawd rau tus TSWV uas tau los tshwm rau nws pom. 8Tom qab ntawd, Anplas thiaj txav chaw mus rau yav qabteb ntawm lub laj roob uas nyob ntawm lub nroog Npethees sab hnubtuaj thiab nws tsa tsevntaub nyob rau ntawd. Lub nroog Npethees nyob sab hnubpoob thiab lub nroog A-is nyob sab hnubtuaj. Thaum Anplas nyob qhov ntawd nws teeb tau ib lub thaj rau tus TSWV thiab pehawm tus TSWV. 9Ces nws tsiv ib qhov rau ib qhov, thiaj tsiv mus nyob rau tebchaws Kana-as yav qabteb lawm.

Anplas Mus rau Nram Tebchaws Iziv

10Lub sijhawm ntawd muaj kev tshaib nqhis nyob hauv tebchaws Kana-as, Anplas thiaj tsiv mus nyob nram tebchaws Iziv tau ib ntus. 11Thaum nws tabtom mus yuav txog ntawm tus ciamteb mus rau hauv tebchaws Iziv, nws hais rau nws tus pojniam hais tias, “Kuv paub koj yog ib tug pojniam uas zoo nkauj heev. 12Thaum cov Iziv pom koj, lawv yuav hais tias, koj yog kuv tus pojniam. Ces lawv yuav muab kuv tua povtseg thiab tseg koj cia. 13Koj cia li hais rau lawv tias, koj yog kuv tus muam xwb; yog vim muaj koj lawv thiaj yuav tseg kuv txojsia thiab ua zoo rau kuv.” 14Thaum Anplas mus dhau plaws ciamteb rau hauv tebchaws Iziv lawm, cov Iziv pom nws tus pojniam zoo nkauj heev. 15Muaj qee leej nomtswv pom Xalais zoo nkauj heev, lawv thiaj mus piav qhia rau Falaus, yog li ntawd, luag thiaj tuaj coj Xalais mus rau hauv Falaus lub loog. 16Vim muaj Xalais, Falaus thiaj ua zoo heev rau Anplas thiab muab yaj, muab tshis, muab nyuj, muab neesluav, muab qhev thiab muab ntxhuav pub rau Anplas.
17Tiamsis vim Falaus tau coj Xalais mus, tus TSWV thiaj tso tej kab mob phem los raug Falaus thiab cov neeg hauv nws lub loog hnyav heev. 18Falaus thiaj tso neeg mus cuag Anplas thiab nug nws hais tias, “Vim li cas koj ua li no rau kuv? Ua li cas koj tsis qhia ncaj rau kuv paub hais tias, Xalais yog koj tus pojniam? 19Vim li cas koj thiaj hais tias, nws yog koj tus muam, thiab cia kuv coj nws mus yuav ua kuv tus pojniam? Koj tus pojniam nyob ntawm no, cia li coj nws thiab khiav tawm mus!” 20Falaus samhwm rau nws cov tubtxib, lawv thiaj ntiab Anplas tawm hauv lawv lub tebchaws, nrog nws tus pojniam thiab coj txhua yam uas yog nws tug huv tibsi mus.