12

Yawmsaub hu Aplaa

1Yawmsaub has rua Aplaa tas, “Koj ca le tawm huv koj lub tebchaws hab tawm huv koj cov kwvtij hab koj txwv lub tsev moog rua lub tebchaws kws kuv yuav qha rua koj. 2Kuv yuav tsaa koj ua ib haiv tuabneeg luj hab kuv yuav foom koob moov rua koj hab ua rua koj lub npe nrov nchaa quas lug moog, mas koj yuav ua rua lwm tug tau koob moov. 3Kuv yuav foom koob moov rua cov kws foom koob moov rua koj. Kuv yuav tsawm foom cov kws foom koj tsw zoo. Ib tsoom tuabneeg huv lub nplajteb yuav tau koob moov ntawm koj lug.”
4Mas Aplaa kuj moog lawv le Yawmsaub tau has rua nwg. Lauj kuj nrug nwg moog hab. Thaus Aplaa tawm huv lub moos Halaa moog nwg noob nyoog muaj xyaa caum tswb xyoos. 5Aplaa coj nwg tug quaspuj Xalai hab Lauj kws yog nwg tug kwv le tub, hab ib puas tsaav yaam kws puab khwv tau hab tej tub qhe kws puab tau huv lub moos Halaa, mas puab tswv moog rua Khana‑aa tebchaws. Thaus moog txug Khana‑aa tebchaws lawm, 6Aplaa txawm moog zuj zug txug lub chaw tseem ceeb ntawm lub moos Sekhee, yog moog txug tug ntoo xeeb ntawm Maule. Lub swjhawm hov cov Khana‑aa nyob huv lub tebchaws ntawd. 7Mas Yawmsaub lug tshwm rua Aplaa pum hab has tas, “Lub tebchaws nuav kuv yuav pub rua koj caaj ceg.” Aplaa txawm ua ib lub thaaj hov ntawd rua Yawmsaub kws lug tshwm rua nwg pum. 8Nwg tshais chaw qhov ntawd moog rua lub roob kws nyob lub moos Npe‑ee saab nub tuaj tes txawm tsaa tsev ntaub tsuam hov ntawd, lub moos Npe‑ee nyob saab nub poob, lub moos Ai nyob saab nub tuaj. Nwg txawm ua ib lub thaaj rua Yawmsaub hov ntawd hab tuav Yawmsaub lub npe thov Yawmsaub. 9Aplaa kuj tshais chaw moog zuj zug ib ntus ib ntus moog rua nraag Neke.

Aplaa nyob huv Iyi tebchaws

10Muaj kev tshaib nqhes huv lub tebchaws. Aplaa txawm tswv moog nyob ib ntus nraag Iyi tebchaws, vem yog huv Khana‑aa tebchaws muaj kev tshaib nqhes heev. 11Thaus moog yuav txug Iyi tebchaws, Aplaa has rua nwg tug quaspuj Xalai tas, “Kuv paub tas koj yog ib tug quaspuj zoo nkauj. 12Thaus cov tuabneeg Iyi pum koj, puab yuav has tas, ‘Tug puj nuav yog yawm hov le quaspuj,’ tes yuav muab kuv tua pov tseg yuav tseg koj nyob. 13Koj ca le has tas koj yog kuv le muam sub puab txhad ua zoo rua kuv vem yog muaj koj hab puab txhad tseg kuv txujsa vem yog saib rua koj.” 14Thaus Aplaa nkaag moog txug huv Iyi tebchaws lawm, cov Iyi pum tas tug quaspuj zoo nkauj heev. 15Thaus Falau cov tub teg tub taw pum nwg lawm, puab txawm qhuas nwg rua Falau. Puab txawm coj Xalai moog rua huv Falau lub tsev. 16Mas Falau ua zoo rua Aplaa heev vem yog saib rua Xalai. Aplaa txhad tau yaaj tau nyuj tau txwv neeg luav, hab tau tub qhe nkauj qhev hab tej maum neeg luav hab tej ntxhuav.
17Tassws Yawmsaub ua mob phem luj lug raug Falau hab nwg tsev tuabneeg vem yog tim Xalai kws yog Aplaa tug quaspuj. 18Falau txhad hu Aplaa tuaj hab has tas, “Koj ua daabtsw le nuav rua kuv? Ua caag koj tsw has tas tug puj nuav yog koj le quaspuj? 19Ua caag koj has tas nwg yog koj le muam, kuv txhad coj nwg lug ua kuv tug quaspuj? Koj tug quaspuj nyob nuav nawj, ca le coj nwg moog hab tswv tawm moog.” 20Falau has txug Aplaa rua nwg cov tub teg tub taw mas puab txhad xaa Aplaa hab nwg tug quaspuj hab tej hov txhua chaw kws nwg muaj huvsw rov moog.