10

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, tơlơi amoaih kiăng pran jua kâo laih anŭn tơlơi kâo iâu laĭ kơ Ơi Adai brơi kơ ƀing Israel jing kơ tơlơi ƀing gơñu či dưi hơmâo tơlơi pơklaih yơh. 2Yuakơ kâo dưi ngă gơ̆ng jơlan kơ ƀing gơñu yơh kơ tơlơi ƀing gơñu jing ƀing hur har kơ Ơi Adai, samơ̆ tơlơi hur har gơñu ƀu kơnang ƀơi tơlơi thâo pơmĭn ôh. 3Yuakơ ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh hơdră jơlan Ơi Adai kiăng kơ pơjing mơnuih mơnam jing tơpă hơnơ̆ng hăng Ơi Adai, pơala kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu hơduah sem kiăng kơ pơjing mă tơlơi tơpă hơnơ̆ng gơñu pô laih anŭn ƀing gơñu ƀu jao hĭ gơñu pô kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ơi Adai ôh. 4Yuakơ Krist yơh jing Pô pơđŭt hĭ hơdră jơlan tơlơi juăt, kiăng kơ dưi yap tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp Ơi Adai kơ hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ñu yơh.
5Yuakơ Môseh hơmâo čih pơblang laih amăng hơdră anai kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng jing yua mơ̆ng tơlơi juăt tui anai, “Hlơi pô gưt tui hlo̱m ƀo̱m tơlơi juăt, ñu anŭn či hơdip mơ̆ng tơlơi juăt yơh.” 6Samơ̆ tơlơi tơpă hơnơ̆ng jing tơbiă rai mơ̆ng tơlơi đaŏ yơh tui anai, “Anăm pơhiăp ôh amăng pran jua ih tui anai, ‘Hlơi pô či đĭ nao pơ adai adih lĕ?’ ” Anŭn jing kiăng kơ ba Krist trŭn. 7“Ƀôdah ‘Hlơi pô či trŭn nao pơ hlung dơlăm gah yŭ lĕ?’ ” Anŭn jing kiăng kơ ba đĭ Krist mơ̆ng mơnuih djai. 8Samơ̆ anai yơh jing tơlơi arăng laĭ, “Boh hiăp Ơi Adai dŏ jĕ ih. Boh hiăp anŭn dŏ ƀơi amăng bah ih laih anŭn amăng pran jua ih,” anŭn jing boh hiăp tơlơi đaŏ ƀing gơmơi hlak hyu pơtô pơhaih anai yơh: 9Yuakơ tơdah ih pơhaih hăng amăng bah ih tui anai, “Yêsu jing Khua Yang,” laih anŭn đaŏ kơnang amăng pran jua ih kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ laih Ñu mơ̆ng mơnuih djai, sĭt ih či dưi klaih yơh. 10Yuakơ anŭn jing hăng pran jua ih đaŏ kơnang laih anŭn tŭ yap tơpă hơnơ̆ng, laih anŭn hăng amăng bah ih yơh ih pơhaih laih anŭn dưi klaih. 11Yuakơ tui hăng Hră Ơi Adai hơmâo laĭ laih tui anai, “Hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ñu, ñu anŭn ƀu či tŭ tơlơi mlâo mlañ ôh.” 12Yuakơ ƀu hơmâo tơlơi phara hơget ôh tŏng krah ƀing Yehudah hăng ƀing Tuai, anŭn jing yuakơ ƀing gơñu kơnơ̆ng hơmâo sa Khua Yang hrŏm hơbĭt, laih anŭn tơlơi bơni hiam bă blai kơ abih bang ƀing hlơi pô iâu đĭ kơ Ñu yơh, 13yuakơ Hră Ơi Adai hơmâo laĭ laih tui anai, “Hlơi pô kwưh iâu ƀơi anăn Khua Yang či dưi klaih yơh.”
14Tui anŭn, hiư̆m pă ƀing gơñu dưi iâu kwưh kơ Pô tơdah ƀing gơñu aka ƀu đaŏ kơnang ôh lĕ? Laih anŭn hiư̆m pă ƀing gơñu dưi đaŏ kơnang kơ Pô anŭn tơdah ƀing gơñu aka ƀu hơmư̆ djơ̆ ôh lĕ? Laih anŭn hiư̆m pă ƀing gơñu dưi hơmư̆ tơdah ƀu hơmâo ƀing mơnuih pơtô pơblang brơi kơ ƀing gơñu ôh lĕ? 15Laih anŭn hiư̆m pă ƀing mơnuih pơtô pơblang anŭn pơtô pơblang tơdah ƀu hơmâo ôh arăng pơkiaŏ ƀing gơñu kiăng kơ nao pơtô pơblang lĕ? Kar hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, “Hiam rô̆ biă mă yơh plă̱ tơkai ƀing mơnuih hyu pơtô pơhaih tơlơi pơthâo hiam!”
16Samơ̆ ƀu djơ̆ ôh abih bang ƀing Israel le̱ng kơ tŭ mă tơlơi pơthâo hiam soh sel. Yuakơ pô pơala Yesayah laĭ laih tui anai, “Ơ Khua Yang, hlơi pô hơmâo đaŏ kơnang laih kơ boh hiăp gơmơi pơtô pơblang lĕ?” 17Hơnăl tuč, tơlơi đaŏ tơbiă rai mơ̆ng tơlơi hơmư̆ boh hiăp anŭn, laih anŭn boh hiăp anŭn arăng hơmư̆ mơ̆ng boh hiăp Krist yơh. 18Samơ̆ kâo tơña tui anai, “Hiư̆m ngă, ƀing Yehudah ƀu hơmư̆ ôh hă?” Sĭt ƀing gơñu hơmư̆ laih yơh tui anai,
  “Samơ̆ gru pơthâo gơñu găn nao amăng djŏp djang lŏn tơnah laih,
   laih anŭn tơlơi pơrơđah gơñu hing hyu truh pơ rơnuč mơnuih mơnam lŏn tơnah yơh.”
19Laih anŭn kâo tơña dơ̆ng tui anai, “Hiư̆m ngă ƀing Israel aka ƀu thâo hluh boh hiăp anŭn ôh hă?” Blung hlâo, Môseh hơmâo laĭ glaĭ laih tui anai,
  “Kâo či ngă brơi ƀing gơñu ga̱r hăng ƀing mơnuih jing ƀing ƀu djơ̆ sa lŏn čar ôh;
   laih anŭn Kâo či ngă kơ ƀing gơñu hil hăng sa lŏn čar aka thâo phe pho anŭn yơh.”
20Samơ̆ pô pơala Yesayah khĭn biă mă pơhiăp laih tui anai,
  “Kâo tŭ hơduah ƀuh mơ̆ng ƀing hlơi pô ƀu hơduah sem Kâo ôh.
   Kâo hơmâo pơrơđah laih Kâo pô kơ ƀing hlơi pô ƀu rơkâo kơ Kâo ôh.”
21Samơ̆ kơ ƀing Israel Ñu laĭ tui anai,
  “Amăng abih hrơi Kâo hơmâo yơr tơbiă laih tơngan Kâo kiăng kơ ju̱m
   kiăng kơ ju̱m ƀing ană plei ƀu tui gưt hăng ƀing ană plei khăng akŏ.”