10

1Cov kwvtij, kuv lub siab xav ntsoov txog kuv haivneeg thiab niaj hnub thov Vajtswv pab kom lawv dim. 2Kuv ua tau timkhawv hais tias lawv yeej muab siab npuab Vajtswv, txawm yog lawv muab siab npuab Vajtswv li ntawd los lawv tsis paub qhov tseeb. 3Lawv tsis quavntsej txojkev ncaj ncees uas Vajtswv qhia rau lawv, tiamsis lawv ua raws li lawv lub siab nyiam xwb, lawv thiaj tsis kam ua raws li Vajtswv txojkev ncaj ncees. 4Rau qhov Yexus Khetos twb los ua rau txoj kevcai ntawd tiav lawm, Vajtswv thiaj suav hais tias txhua tus uas ntseeg yog neeg ncaj ncees.

Txhua Tus uas ntseeg Yuav Dim Txim

5Mauxes sau hais tias, “Tus ncaj ncees yog tus uas coj raws li Vajtswv txoj kevcai, thiab tus uas coj raws li tej kevcai tus ntawd tau txojsia.” 6Tiamsis txojkev ncaj ncees uas los ntawm txojkev ntseeg hais tias, “Tsis txhob xav hais tias, ‘Leejtwg thiaj yuav mus tau saum ntuj ceebtsheej?’ ” (Lo lus ntawd hais tias coj Yexus Khetos los.) 7“Lossis hais tias, ‘Leejtwg yuav mus hauv tubtuag teb?’ ” (Lo lus ntawd hais tias coj Yexus Khetos hauv qhov tuag rov qab los.) 8Txojkev ncaj ncees hais li no: “Vajtswv txojlus twb nyob ze nej lawm, nyob ntawm nej lub qhovncauj thiab hauv nej lub siab” (lo lus ntawd yog txojkev ntseeg uas peb qhia); 9yog koj lub qhovncauj lees hais tias Yexus Khetos yog tus Tswv thiab koj lub siab ntseeg hais tias Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, koj yuav dim. 10Rau qhov tus uas ntseeg hauv nws lub siab Vajtswv suav hais tias nws yog tus uas ncaj ncees, thiab tus uas lees ntawm nws lub qhovncauj, Vajtswv suav hais tias nws yog tus uas dim txim. 11Vajtswv txojlus hais tias, “Txhua tus uas ntseeg, nws yuav tsis poob ntsejmuag.” 12Zaj no hais rau cov Yudais thiab lwm Haivneeg huv tibsi; Vajtswv tus uas yog sawvdaws tus Tswv, nws foom koob hmoov nplua mias rau txhua tus uas thov nws. 13Vajtswv txojlus hais tias, “Txhua tus uas thov tus Tswv pab yuav dim.”
14Tiamsis yog lawv tsis tau ntseeg, lawv yuav ua li cas thov nws? Thiab lawv yuav ua li cas ntseeg tus uas lawv tsis tau hnov dua? Yog tsis muaj neeg mus qhia txojmoo zoo rau lawv, lawv yuav ua li cas hnov? 15Yog tsis muaj leejtwg txib lawv mus, lawv yuav ua li cas mus qhia txojmoo zoo? Vajtswv txojlus hais tias, “Cov neeg uas mus qhia txojmoo zoo txhais kotaw zoo kawg li!” 16Tiamsis tsis yog txhua tus yuav ntseeg txojmoo zoo ntawd; rau qhov Yaxayas hais tias, “Tus Tswv, leejtwg thiaj yuav ntseeg tej uas peb qhia?” 17Yog li ntawd, twb yog lawv hnov txojmoo zoo, lawv thiaj ntseeg, thiab txojmoo zoo uas lawv hnov ntawd yog Yexus Khetos tej lus.
18Tiamsis kuv nug hais tias, cov Yixalayees tsis tau hnov txojmoo zoo los? Qhov tseeb tiag, lawv yeej hnov lawm, rau qhov Vajtswv txojlus hais tias,
  “Lawv mus qhia txojmoo zoo thoob ntiajteb,
  thiab lawv tej lus nrov ncha mus txog qab ntuj kawg lawm.”
19Kuv rov qab nug dua hais tias, puas yog cov Yixalayees tsis totaub? Mauxes twb xub hais lawm hais tias,
  “Kuv yuav ua kom nej khib rau tej
   neeg uas tsis muaj tebchaws,
  thiab kuv yuav ua kom nej chim rau cov haivneeg ruam.”
  20Thiab Yaxayas muaj lub siab tawv qhia hais tias,
  “Cov neeg uas tsis nrhiav kuv, lawv twb ntsib kuv lawm,
  cov neeg uas tsis nug txog kuv,
   kuv twb los tshwm rau lawv pom lawm.”
21Tiamsis Yaxayas hais txog cov Yixalayees hais tias, “Vajtswv hais tias, ‘Kuv tsa kuv ob txhais tes tas hnub tos cov neeg uas tsis mloog lus thiab cov neeg uas ntxeev siab.’ ”