10

1Cov kwvtij, tej uas kuv lub siab ntshaw thiab siv zog thov Vajtswv pab cov Yixayee yog thov kom lawv tau kev dim. 2Kuv ua timkhawv txog lawv tias lawv kub siab lug ua koom tu Vajtswv tiamsis lawv paub tsis tag. 3Rau qhov lawv tsis paub txojkev ncaj ncees uas Vajtswv pub tiamsis lawv siv zog rhawv lawv txojkev ncaj ncees, lawv tsis yeem nyob hauv Vajtswv txojkev ncaj ncees. 4Rau qhov tus Khetos yog qhov uas kawg nkaus ntawm txoj kevcai kom txhua tus uas ntseeg thiaj tau kev ncaj ncees.

Txhua tus uas ntseeg yuav dim

5Mauxe sau txog txojkev ncaj ncees uas los ntawm txoj kevcai tias, “Tus uas xyaum raws nraim yuav tau txojsia ntawm qhov uas xyaum ntawd.” 6Tiamsis txojkev ncaj ncees uas los ntawm txojkev ntseeg hais li no tias, “Tsis txhob xav hauv lub siab tias, ‘Leejtwg yuav nce mus saum ntuj?’ ” (yog mus coj Khetos nqes los) 7“lossis, ‘Leejtwg yuav nqes mus rau hauv lub qhov tob tob?’ ” (yog mus coj Yexus sawv hauv qhov tuag los.) 8Txojkev ncaj ncees hais li cas? Kuj hais tias, “Tej lus ntawd yeej nyob ze koj, nyob hauv koj lub qhov ncauj thiab nyob hauv koj lub siab” (yog tej lus uas ua kom muaj kev ntseeg uas peb tshaj tawm no.) 9Yog koj lub ncauj lees hais tias Yexus yog tus Tswv thiab lub siab ntseeg tias Vajtswv twb tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, koj yuav dim. 10Qhov uas lub siab ntseeg thiaj li suav tias ncaj ncees, qhov uas lub ncauj lees thiaj li dim. 11Vajtswv phau ntawv hais cia tias, “Txhua tus uas ntseeg nws yuav tsis raug txaj muag.” 12Cov Yudai thiab cov Kili kuj tsis txawv qhov twg. Tus Tswv ib leeg yog sawvdaws tus Tswv thiab pub nplua mias rau txhua tus uas thov nws. 13Vim tias “Txhua tus uas tuav tus Tswv lub npe thov yuav dim.”
14Cov uas tsis tau ntseeg tus Tswv yuav ua li cas thov tau nws? Thiab cov uas tsis tau hnov txog nws yuav ua li cas ntseeg tau nws? Thaum tsis muaj leejtwg tshaj tawm, lawv yuav ua li cas tau hnov? 15Thiab yog tsis muaj leejtwg txib mus, lawv yuav ua li cas mus tshaj tawm tau? Raws li uas muaj lus sau cia hais tias, “Cov uas piav txoj xov zoo txhais kotaw zoo nkauj kawg.” 16Tiamsis tsis yog txhua tus ntseeg txoj xov zoo ntawd. Rau qhov Yaxaya hais tias, “Tus Tswv, leejtwg ntseeg tej uas lawv tau hnov ntawm peb?” 17Yog li no txojkev ntseeg tshwm los ntawm qhov uas tau hnov, thiab qhov uas tau hnov kuj yog tshwm los ntawm qhov uas tshaj tawm txog Khetos.
18Kuv nug tias, lawv tsis tau hnov lov? Lawv tau hnov lawm tiag tiag, rau qhov
  “Lawv lub suab twb nrov ncha mus
   thoob lub ntiajteb lawm,
   thiab lawv tej lus kuj mus kawg qab ntuj.”
19Kuv nug dua tias Yixayee tsis nkag siab lov? Mauxe xub hais ua ntej tias,
  “Kuv yuav ua rau nej khib
   cov uas tsis yog ib haiv neeg,
  kuv yuav muab ib haiv neeg ruam
   zes nej chim.”
20Thiab Yaxaya ua siab tuab hais tias,
  “Cov uas tsis nrhiav kuv twb ntsib kuv lawm,
   kuv los tshwm rau cov
   uas tsis tau nug nrhiav kuv.”
21Thiab nws hais txog cov Yixayee tias,
  “Kuv cev kuv txhais tes
   tas hnub tas hmo rau haiv neeg
   uas tawv ncauj thiab pheej fav xeeb.”