10

1Thưa anh em, lòng tôi hằng ao ước và tôi luôn cầu xin Thượng Đế cứu dân Y-sơ-ra-ên. 2Tôi xin xác nhận, tuy họ có nhiệt tâm với Thượng Đế, nhưng nhiệt tâm đó dựa trên hiểu biết sai lầm. 3Họ không biết đường lối Thượng Đế vạch sẵn cho con người đến bậc công chính, lại cố gắng lập công đức theo luật pháp chứ không theo đường lối Ngài. 4Vì Chúa Cứu Thế đã xuống đời để chấm dứt thời kỳ luật pháp; từ đây ai tin nhận Ngài, đều được kể là công chính.

Sự cứu rỗi dành cho mọi người

5Mai-sen đã viết về sự công chính do luật pháp: “Người nào làm theo mọi điều luật pháp dạy bảo, sẽ nhờ đó được sống.” 6Nhưng, sự công chính do đức tin bao hàm ý nghĩa khác: “Đừng tưởng con phải lên trời đem Chúa Cứu Thế xuống, 7cũng đừng nghĩ con phải xuống Âm phủ rước Chúa Cứu Thế lên.” 8Bởi vì “Đạo rất gần con, Đạo ở ngay trong miệng, trong lòng con.” Đó là Đạo đức tin chúng tôi hằng công bố: 9Nếu miệng anh em xưng nhận Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin Thượng Đế đã khiến Ngài sống lại thì anh em được cứu rỗi. 10Vì do lòng tin, anh em được kể là người công chính, và do miệng xưng nhận Ngài, anh em được cứu rỗi. 11Thánh kinh đã viết: “Ai tin Ngài sẽ không thất vọng,” 12không phân biệt người Do-thái hay người nước ngoài, vì chỉ có một Chúa chung cho mọi người: Chúa giáng phúc dồi dào cho người cầu xin Ngài. 13Vì “tất cả những người kêu cầu Danh Chúa đều được cứu rỗi.”
14Nhưng nếu họ chưa tin Chúa thì kêu cầu Ngài sao được? Nếu chưa nghe nói về Ngài, làm sao biết mà tin? Nếu không có người truyền giảng thì nghe cách nào? 15Nếu không được sai phái thì ai đi truyền giảng? Nên Thánh kinh ghi nhận: “Bàn chân người đi truyền giảng Phúc âm thật xinh đẹp biết bao!”
16Tuy nhiên, chẳng phải mọi người nghe Phúc âm đều tin nhận, như Ê-sa đã nói: “Thưa Chúa, ai chịu tin lời giảng của chúng con?” 17Cho nên, người ta tin Chúa nhờ nghe giảng và họ nghe khi Đạo Chúa được công bố.
18Tôi xin hỏi: Họ chưa nghe Đạo Chúa sao? Thưa, họ nghe rồi, như Thánh kinh viết:
“Đạo Chúa được công bố khắp nơi, Truyền đến mọi dân tộc khắp đất.”
19Tôi xin hỏi tiếp: Người Y-sơ-ra-ên chưa hiểu biết sao? Trước hết, Mai-sen xác nhận:
“Ta sẽ làm cho họ ghen tức với những người không đáng gọi là dân tộc Họ sẽ giận dữ vì các dân dại dột, kém cỏi.
20Ê-sa cũng đã quả quyết:
“Kẻ chẳng tìm kiếm, Chúa cho họ gặp Ngài,
Kẻ chẳng hỏi han, Chúa cho họ biết Ngài.”
21Còn về dân Y-sơ-ra-ên, ông viết:
“Suốt ngày Chúa vẫn đưa tay chờ đợi dân tộc phản nghịch, ngoan cố ấy.”