24

Klei Bhiăn Bi Lui Ung Mô̆

1 “Tơdah sa čô êkei mă sa čô mniê jing mô̆, tơdah gơ̆ amâo lŏ mâo klei jăk ôh kơ ală ñu kyuadah ñu ƀuh hlăm gơ̆ klei bi hêñ, leh anăn ñu čih sa pŏk hră lui gơ̆ leh anăn jao hră anăn kơ gơ̆, suôt gơ̆ mơ̆ng sang ñu, leh anăn gơ̆ kbiă đuĕ mơ̆ng sang ñu, 2tơdah gơ̆ nao leh anăn jing mô̆ kơ sa čô êkei mkăn, 3tơdah ung êdei anei amâo khăp kơ gơ̆ ôh, čih kơ gơ̆ sa pŏk hră lui, leh jao hră anăn kơ gơ̆ suôt gơ̆ mơ̆ng sang ñu, amâodah tơdah ung êdei anăn, pô mă gơ̆ jing mô̆ djiê hĕ, 4snăn ung tal êlâo, pô suôt gơ̆ leh, amâo dưi lŏ mă gơ̆ jing mô̆ ôh, leh mniê anăn jing čhŏ leh; kyua klei anăn jing klei Yêhôwa bi êmut kheh, leh anăn đăm bi truh ôh klei jing soh ti lăn Yêhôwa Aê Diê ih brei kơ ih jing ngăn dưn.
5Tơdah sa čô êkei mrâo bi dôk ung mô̆, ñu amâo srăng nao mbĭt hŏng phung kahan amâodah djă sa mta bruă ôh; ñu srăng dôk êngiê ti sang ñu êjai sa thŭn, čiăng mâo klei hơ̆k mơak hŏng mô̆ ñu mă leh.”

Klei Bhiăn Mdê Mdê

6“Arăng amâo dưi mă ôh sa boh êsŭng amâodah boh tâo êsŭng tĭng dlông jing mnơ̆ng mgơ̆ng; kyuadah klei anăn jing mă klei hdĭp jing mnơ̆ng mgơ̆ng.
7 Tơdah arăng ƀuh sa čô mnuih tlĕ mă sa čô ayŏng adei ñu phung ƀuôn sang Israel, leh anăn tơdah ñu mjing gơ̆ msĕ si sa čô hlŭn amâodah čhĭ gơ̆, pô tlĕ anăn arăng srăng bi mdjê. Snăn diih srăng bi doh klei jhat mơ̆ng krah diih.
8 Răng bĕ hlăm klei djŏ phŭng, brei răng snăk ngă tui hlue jih jang klei phung khua ngă yang Lêwi srăng mtă gai diih; tui si kâo mtă leh kơ diñu, snăn diih srăng răng ngă. 9 Brei ih hdơr klei Yêhôwa Aê Diê diih ngă leh kơ H'Miriam ktuê êlan êjai diih kbiă mơ̆ng čar Êjip.
10 Tơdah diih brei pô riêng gah diih čan sa mta mnơ̆ng, diih amâo dưi mŭt ôh hlăm sang ñu čiăng mă mnơ̆ng ñu mgơ̆ng. 11Brei diih dôk ti êngao, leh anăn mnuih diih brei čan srăng djă ba mnơ̆ng mgơ̆ng kơ diih ti êngao. 12Tơdah pô anăn jing mnuih ƀun ƀin, diih amâo dưi pĭt ôh mbĭt hŏng mnơ̆ng ñu mgơ̆ng. 13Tơdah yang hruê lĕ, brei diih bi wĭt mnơ̆ng mgơ̆ng kơ ñu, čiăng kơ ñu dưi pĭt hlăm ao jhung ñu leh anăn hơêč hmưi kơ diih; klei anăn srăng jing klei kpă ênô kơ diih ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih.
14 Diih amâo dưi ktư̆ juă ôh sa čô dĭng buăl mưn jing ƀun ƀin leh anăn kƀah mnơ̆ng, thâodah ñu jing sa čô ayŏng adei diih amâodah sa čô dôk jưh bhiâo hlăm čar leh anăn hlăm ƀuôn ih. 15Brei diih brei klei mưn kơ ñu ti hruê ñu mă bruă, êlâo kơ yang hruê lĕ, kyuadah ñu jing ƀun ƀin, leh anăn čang hmăng kơ klei mưn anăn; huĭdah ñu srăng ur kơ Yêhôwa, leh anăn klei anăn jing klei soh hlăm diih.
16 Arăng amâo dưi bi mdjiê ama kyua phung anak ôh, kăn arăng dưi bi mdjiê phung anak kyua phung ama rei; arăng srăng bi mdjiê grăp čô kyua klei soh ñu pô.
17 Diih amâo dưi bi msoh klei kpă ôh kơ pô dôk jưh bhiâo amâodah kơ anak êrĭt, amâodah mă čhiăm ao mniê djiê ung jing mnơ̆ng mgơ̆ng. 18Ƀiădah brei diih hdơr klei diih jing leh hlŭn hlăm čar Êjip leh anăn Yêhôwa Aê Diê diih bi tui leh diih mơ̆ng anôk anăn; kyuanăn kâo mtă kơ ih ngă klei anei.
19 Tơdah diih puôt wiă mdiê hlăm hma diih, leh anăn wơr bĭt sa čăp mdiê hlăm hma, đăm lŏ wĭt mă gơ̆ ôh; čăp mdiê anăn srăng pioh kơ pô dôk jưh bhiâo, kơ anak êrĭt, leh anăn kơ mniê djiê ung; čiăng kơ Yêhôwa Aê Diê diih dưi hơêč hmưi kơ diih hlăm jih jang bruă kngan diih ngă. 20Tơdah ih prah boh ôliwơ, đăm lŏ prah tal dua ôh; boh anăn srăng pioh kơ pô dôk jưh bhiâo, kơ anak êrĭt, leh anăn kơ mniê djiê ung. 21Tơdah diih pĕ boh mơ̆ng đang boh kriăk ƀâo diih, đăm lŏ pĕ tal dua ôh; anăn srăng pioh kơ pô dôk jưh bhiâo, kơ anak êrĭt, leh anăn kơ mniê djiê ung. 22Brei diih hdơr kơ klei diih jing leh hlŭn hlăm čar Êjip; kyuanăn kâo mtă kơ diih ngă klei anei.”