24

Leih Cai-Doix Nyei Leiz

1Se gorngv mienh longc jienv auv, nqa'haav haiz maiv horpc hnyouv ninh nyei auv weic zuqc buatc ninh nyei auv zoux sic maiv ziangh horngh, nqox ziouc fiev leih cai sou bun jienv ninh yaac heuc ninh cuotv biauv mingh aqv. 2Se gorngv auv cuotv biauv mingh aengx longc ganh dauh nqox, 3da'nyeic dauh nqox yaac maiv hnamv ninh aengx fiev leih cai sou bun ninh ziouc heuc ninh mingh mi'aqv, fai da'nyeic dauh nqox daic mi'aqv, 4daauh dauh nqox, dongh zunc ninh biaux wuov dauh, aengx longc ninh zoux auv maiv duqv aqv, weic zuqc wuov dauh auv maaih uix. Ziux Ziouv mangc, naaiv se gamh nziev haic, youx haic nyei sic. Maiv dungx bun Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nzipc nyei deic-bung zuqc maaih zuiz.

Ziex Nyungc Leiz

5Longc jienv siang-auv nyei mienh maiv dungx paaiv ninh mingh zoux baeng, yaac maiv dungx heuc ninh ndaam haaix nyungc domh zuangx nyei gong. Oix zuqc bun ninh duqv yiem biauv yietc hnyangx weic bun ninh nyei auv njien-youh.
6Maiv dungx zorqv mienh nyei morc fai gu'nguaaic wuov maengx morc zoux dorngx-daauh weic zuqc naaiv nyungc dorngx-daauh se mienh yungz maengc nyei ga'naaiv.
7Se gorngv zorqv duqv mienh nimc caux ninh juangc fingx nyei I^saa^laa^en Mienh longc zoux nouh fai maaic ninh, wuov dauh nimc mienh nyei mienh oix zuqc dingc zuiz daix daic. Hnangv naaiv zoux ziouc bun yiem meih mbuo mbu'ndongx maiv maaih naaiv nyungc orqv sic.
8Mienh butv ⟨gomh huv baengc,⟩ meih mbuo oix zuqc ei jienv Lewi sai mienh mbuox meih mbuo nyei yietc zungv waac zoux. Yie hnangv haaix nor hatc ninh mbuo, meih mbuo oix zuqc hnangv wuov nor zoux. 9Oix zuqc jangx jienv, cuotv I^yipv Deic-Bung gan jauv daaih wuov zanc, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hnangv haaix nor zoux bun Miliem.
10Meih mbuo gaav ga'naaiv bun mienh, maiv dungx bieqc ninh nyei biauv zorqv ninh oix longc zoux dorngx-daauh nyei ga'naaiv. 11Oix zuqc yiem ga'nyiec maengx zuov gaav meih mbuo nyei ga'naaiv wuov dauh mienh ganh dorh zoux dorngx-daauh nyei ga'naaiv cuotv daaih bun meih mbuo. 12Se gorngv wuov dauh mienh jomc haic, maiv dungx siou ninh longc zoux dorngx-daauh nyei ga'naaiv jiex muonz. 13Mba'hnoi muotv nyei ziangh hoc zungv oix zuqc fungx longc zoux dorngx-daauh nyei domh lui nzuonx weic bun ninh homc jienv bueix yaac buang waac bun meih mbuo. Ziux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh mangc, meih mbuo zoux duqv horpc.
14Maiv dungx kuei cingv daaih nyei mienh jomc mienh caux dangx-donx nyei mienh, maiv gunv juangc I^saa^laa^en Fingx nyei gorx-youz fai yiem meih mbuo nyei zingh nyei ganh fingx mienh. 15Da'faanh zoux gong nyei hnoi, mba'hnoi maiv gaengh muotv nyei ziangh hoc, oix zuqc bun ninh nyei gong-zinh, weic zuqc ninh jomc haic, kaux gong-zinh yungz maengc. Se gorngv maiv bun nor, ninh oix gox Ziouv. Meih mbuo ziouc maaih zuiz aqv.
16Maiv dungx weic dorn-jueiv zoux nyei zuiz daix diex maac. Yaac maiv dungx weic diex maac zoux nyei zuiz daix dorn-jueiv. Gorqv-mienh oix zuqc weic gorqv-mienh nyei zuiz zuqc daic.
17Maiv dungx kuei ganh fingx mienh fai guh hanh fu'jueiv bun ninh mbuo maiv duqv baengh fim nyei buonc. Yaac maiv dungx zorqv auv-guaav nyei domh lui zoux dorngx-daauh. 18Jangx jienv meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zoux jiex nouh, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yaac zuoqc meih mbuo cuotv. Weic naaiv yie hatc meih mbuo hnangv naaiv nor zoux.
19Meih mbuo yiem ndeic gaatv mbiauh yaac la'kuqv mbiauh zeiv wuov ndeic, maiv dungx daaux sin mingh zorqv. Cinh ninh yiem wuov ndeic benx ganh fingx mienh caux guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav nyei buonc. Hnangv naaic Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ceix fuqv meih mbuo nyei buoz zoux nyei yietc zungv gong. 20Meih mbuo piuqv ga'lanv biouv, zengc njiec yiem nquaah nyei maiv dungx aengx mingh piuqv. Oix zuqc liouh bun ganh fingx mienh caux guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav. 21Yiem a'ngunc huingx gaeqv liuz a'ngunc biouv, zengc njiec wuov deix maiv dungx aengx mingh gaeqv. Oix zuqc liouh jienv bun ganh fingx mienh caux guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav. 22Oix zuqc jangx jienv zinh ndaangc meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zoux jiex nouh. Weic naaiv yie cingx hatc meih mbuo hnangv naaiv nor zoux.