24

Sws nrauj

1Thaus tug txwvneej twg yuav tau quaspuj tassws tsw txaus sab rua tug quaspuj vem yog paub tas nwg poob koob lawm, mas tug quasyawg ua ntawv nrauj cev rua tug quaspuj hov txhais teg hab ntab nwg tawm huv tsev moog mas nwg txhad le tawm moog. 2Yog tug quaspuj hov tsua moog yuav dua quasyawg 3hab tug quasyawg tom qaab hov tsw nyam nwg hab ua ntawv nrauj cev rua nwg txhais teg hab ntab nwg tawm huv tsev moog, lossws yog tug quasyawg hov tuag lawm kuj xwj, 4mas tug qub quasyawg kws nrauj nwg tawm moog hov rov yuav tsw tau tug quaspuj kws qas tsw huv hov lawm, vem yog tej kws qas vuab tsuab rua Yawmsaub. Koj tsw xob ua rua lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub ua qub txeeg qub teg rua koj muaj txem.
5Thaus leejtwg nyav yuav tau quaspuj mas tsw xob kheev tug hov moog ntaus rog lossws ua num tswv le num. Ca nwg nyob ib xyoos huv tsev sub txhad le ua rua nwg tug quaspuj kws nwg yuav tau hov zoo sab.

Tej kevcai

6Tsw xob kheev leejtwg muab luas fwm zeb lug nas nqe ca tsw has txhwb txwv lossws txhwb nam, tsua qhov nwg muab yaam kws yug puab txujsa lug nas lawm.
7Yog leejtwg raug luas nteg vem yog nwg nyag ib tug kwvtij Yixayee coj moog ua qhev lossws coj moog muag mas tug tub saab hov yuav tsum raug muab tua. Ua le nuav mej txhad le rhuav tshem tau tej kev phem tawm huv mej moog.
8Mej yuav tsum ceev faaj tej kev mob lis mob ruas, yuav tsum ceev faaj ua txhua yaam lawv le cov Levi kws ua pov thawj qha mej. Mej yuav tsum ceev faaj ua lawv le kws kuv tub has rua puab lawd. 9Mej ca le ncu txug tej kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub tau ua rua Mili‑aa thaus kws mej taug kev tawm huv Iyi tebchaws lug.
10Thaus koj muab ib yaam daabtsw txais rua kwvtij zej zog, mas tsw xob nkaag moog rua huv nwg lub tsev hab muab yaam kws nwg muab yuam nqe rua koj. 11Koj nyob saab nrau tog mas tug kws txais hov le maav coj yaam kws muab yuam nqe hov tuaj rua koj. 12Yog nwg pluag mas tsw xob khaws yaam kws nwg muab yuam hov ca es txawm moog pw. 13Thaus nub poob qho koj ca le muab lub tsho ntev thim rov rua nwg, sub nwg txhad le tau naav rua thaus kws pw hab foom moov rua koj. Ua le nuav txhad yog koj ua ncaaj rua ntawm Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv xubndag.
14Koj tsw xob quab yuam tug tub zug kws pluag hab txom nyem, tsw has yog koj le kwvtij lossws lwm haiv tuabneeg kws nyob huv koj lub tebchaws rua huv koj tej moos. 15Koj yuav tsum them nub hov le nqe zug rua nwg ua ntej nub poob qho, tsua qhov nwg pluag hab tog ntsoov tug nqe zug hov, tsaam tes nwg yuav ywg koj rua Yawmsaub tes koj yuav muaj txem.
16Leejtxwv yuav tsw rws nwg tej mivnyuas lub txem tuag, hab tej mivnyuas yuav tsw rws leej txwv lub txem tuag. Ca txhua tug nyag rws nyag lub txem tuag.
17Koj tsw xob yuam lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab tej mivnyuas kws tsw muaj txwv txujcai hab tsw xob muab tej puj ntsuag le tsoog tsho coj lug yuam nqe. 18Koj yuav tsum ncu ntsoov tas mej txeev ua qhev nyob huv Iyi tebchaws hab Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv txhwv mej tawm hov ntawd lug. Vem le hov kuv txhad has kuas koj ua le nuav.
19Thaus koj sau qoob, yog tshuav qee teg sau tsw txhua, koj tsw xob rov qaab moog sau dua. Ca le tseg ca rua lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab tej mivnyuas kws tsw muaj txwv hab tej puj ntsuag, sub koj tug Vaajtswv Yawmsaub txhad le foom koob moov rua tej num kws koj txhais teg ua huvsw. 20Thaus koj nplawm txwv ntoo aulib, koj tsw xob rov de zag ob, yuav tseg ca rua lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab tej mivnyuas kws tsw muaj txwv hab tej puj ntsuag.
21Thaus de txwv maab huv mej tej vaaj, tsw xob rov moog xawb de dua, yuav tseg tej kws tshuav hov ca rua lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab tej mivnyuas kws tsw muaj txwv hab tej puj ntsuag. 22Koj yuav tsum ncu ntsoov tas koj txeev ua qhev nyob huv Iyi tebchaws. Vem le hov kuv txhad has kuas koj ua le nuav.