9

Hình phạt cho dân Y-sơ-ra-ên

  1Hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ vui mừng!
   Đừng hân hoan như các dân tộc khác.
  Vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời ngươi.
   Ngươi đã ưa thích tiền công của kẻ bán dâm
   Trên mọi sân đập lúa.
  2Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng
   Rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng.
  3Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va
   Nhưng Ép-ra-im phải trở về Ai Cập
   Và sẽ ăn thức ăn ô uế trong A-si-ri.
  4Chúng sẽ không được rót rượu của lễ quán dâng lên Đức Giê-hô-va nữa,
   Các sinh tế của chúng cũng chẳng đẹp lòng Ngài.
  Bánh của chúng sẽ như bánh nhà có tang,
   Những ai ăn đến đều bị ô uế;
  Vì bánh của chúng chỉ để cho chúng đỡ đói,
   Không được đem vào nhà Đức Giê-hô-va.
  5Các ngươi sẽ làm gì trong kỳ lễ hội,
   Trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va?
  6Cho dù chúng thoát khỏi cảnh tàn phá,
   Ai Cập sẽ tập trung chúng lại,
   Và Mem-phi sẽ an táng chúng.
  Bụi rậm sẽ phủ trên những đồ bằng bạc rất quý của chúng,
   Gai gốc sẽ lấn vào lều trại chúng.
  7Những ngày trừng phạt đã đến,
   Những ngày báo trả đã tới rồi!
   Y-sơ-ra-ên sẽ biết điều nầy.
  Kẻ tiên tri là khờ dại,
   Người có thần linh là điên cuồng
  Vì tội ác tày trời của ngươi
   Và lòng hận thù của ngươi quá lớn.
  8Nhà tiên tri, cùng với Đức Chúa Trời của ta
   Là người canh gác Ép-ra-im,
  Nhưng bẫy lưới giăng bủa mọi lối của ông,
   Lòng hận thù ở ngay trong nhà Đức Chúa Trời mình.
  9Chúng chìm sâu trong bại hoại
   Như những ngày của Ghi-bê-a.
  Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại tội ác của chúng,
   Và sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng.
  10“Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên
   Như gặp chùm nho trong hoang mạc;
  Ta đã thấy tổ phụ các ngươi
   Như trái đầu mùa trên cây vả tơ.
  Nhưng chúng đã đến Ba-anh Phê-ô;
   Dâng mình cho vật đáng xấu hổ
   Và trở nên ghê tởm như vật chúng đã yêu.
  11Vinh quang của Ép-ra-im sẽ bay đi như chim;
   Không sinh đẻ, không mang thai, không ốm nghén nữa!
  12Vì dù chúng có nuôi dưỡng con cái
   Ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào.
  Thật khốn nạn cho chúng
   Khi Ta lìa bỏ chúng!
  13Ta đã thấy Ép-ra-im, như thành Ty-rơ,
   Được trồng trong đồng cỏ;
  Nhưng nay Ép-ra-im phải đem con cái mình
   Nộp cho kẻ sát nhân!
  14Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban cho chúng
   Ngài sẽ ban cho chúng điều gì?
  Xin ban cho chúng cái dạ sinh non
   Và những vú không có sữa!

  15Mọi gian ác của chúng đều ở Ghinh-ganh;
   Tại nơi đó Ta ghét chúng.
  Vì những việc làm gian ác của chúng
   Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà Ta;
  Ta sẽ chẳng thương yêu chúng nữa.
   Tất cả các thủ lĩnh của chúng là phường phản bội.
  16Ép-ra-im bị đánh;
   Rễ nó đã khô.
  Chúng sẽ không còn ra trái nữa;
   Dù chúng có sinh con
   Ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang.”
  17Đức Chúa Trời ta sẽ từ bỏ chúng
   Vì chúng không nghe lời Ngài
   Và chúng sẽ phải phiêu bạt giữa các nước.