9

Ho^se^yaa Douc Waac Gorngv I^saa^laa^en Oix Zuqc Dingc Zuiz

  1I^saa^laa^en Mienh aah! Maiv dungx hnangv ganh fingx mienh njien-youh orn-lorqc,
  weic zuqc meih mbuo zoux hienx nyei mienh,
   guangc meih mbuo nyei Tin-Hungh.
  Meih mbuo yiem norm-norm mborqv mbiauh ciangv
   a'hneiv duqv cingv maaic sin mienh nyei jaax-zinh.
  2Mborqv mbiauh ciangv caux nyueih a'ngunc diuv nyei zorngh maiv gaux uix ninh mbuo.
   Siang-a'ngunc diuv yaac dangx mi'aqv.
  3Ninh mbuo maiv duqv yiem Ziouv nyei deic-bung.
   Mv baac E^faa^im oix zuqc nzuonx I^yipv Deic-Bung.
   Ninh mbuo oix zuqc yiem Atc^si^lie nyanc maaih uix nyei ga'naaiv.
  4Ninh mbuo maiv duqv longc a'ngunc diuv ciev bun Ziouv,
   yaac maiv duqv weic ninh mbuo fongc horc ziec nyei ga'naaiv bun ninh horpc hnyouv.
  Ninh mbuo nyanc nyei ga'naaiv ziouc hnangv nzauh nyiemv nyei mienh nyanc nyei ga'naaiv.
   Yietc zungv nyanc nyei mienh ziouc maaih uix aqv.
  Weic zuqc ninh mbuo nyanc nyei se tengx ganh nyei ga'sie beuv,
   maiv duqv dorh bieqc Ziouv nyei biauv.
  5Taux dingc daaih jiex zipv nyei hnoi,
   caux jiex Ziouv nyei zipv wuov hnoi,
   meih mbuo hnangv haaix nor zoux?
  6Mangc maah! Ninh mbuo biaux zuqc mietc nyei jauv,
  I^yipv Mienh oix siou ninh mbuo zunv,
   Memfitv Mienh ziouc biopv ninh mbuo nyei sei.
  Longc nyaanh zoux daaih jaaix nyei ga'naaiv
   zuqc maaih njimv nyei miev mbiorngz jienv,
   ninh mbuo nyei ndopv-liuh yaac cuotv njimv buangv nzengc.
  7Dingc zuiz nyei hnoi-nyieqc taux daaih aqv.
   Zuqc jaauv win nyei hnoi taux,
   I^saa^laa^en ziouc hiuv aqv.
  Douc waac mienh benx ga'naaiv-hngongx mi'aqv,
   duqv Singx Lingh nyei mienh butv ndin
  laaix meih mbuo nyei zuiz-nipc hlo haic,
   yaac laaix meih mbuo ba'laqc nouz.
  8⟨Douc waac mienh⟩ zoux yie nyei Tin-Hungh nyei baeqc fingx, E^faa^im Mienh nyei siouv gaeng mienh,
  mv baac yiem douc waac mienh nyei diuh diuh jauv maaih zaeng norqc nyei mungz,
   yaac maaih nzorng nyei sic yiem ninh nyei Tin-Hungh nyei biauv.
  9Ninh mbuo zoux waaic sic ndo haic,
   hnangv yiem Gi^mbe^aa nyei hnoi-nyieqc nor,
  Tin-Hungh ziouc jangx ninh mbuo nyei zuiz-nipc,
   yaac dingc ninh mbuo nyei zuiz.

Laaix I^saa^laa^en Nyei Zuiz Cuotv Daaih Nyei Sic

  10“Yie lorz buatc I^saa^laa^en
   hnangv lorz buatc a'ngunc biouv yiem deic-bung-huaang.
  Yie lorz buatc meih mbuo nyei ong-taaix,
   hnangv buatc ngongh nyorx ndiangx
   ziangh daauh nzunc nyei daauh torngx biouv.
  Mv baac ninh mbuo daaih taux Mbaa^an Be^o,
   zorqv ganh fungx bun ⟨Mbaa^an zienh,⟩
  ziouc tiuv benx gamh nziev nyei ga'naaiv
   hnangv ninh mbuo hnamv nyei ga'naaiv.
  11E^faa^im Mienh nyei njang-laangc oix hnangv norm norqc ndaix mingh,
   maiv duqv yungz gu'nguaaz,
   maiv maaih sin, maiv maaih saeng-yungz.
  12Maiv gunv ninh mbuo dorh fu'jueiv hlo,
   yie oix zorqv ninh mbuo mingh nzengc, maiv liouh yietc dauh.
  Yie leih nqoi ninh mbuo nyei ziangh hoc,
   ninh mbuo oix zuqc kouv aqv.
  13Hnangv sienh dorh ninh nyei dorn cuotv mingh zuqc ga'naaiv daix,
   E^faa^im oix zuqc hnangv wuov nor dorh ninh nyei naamh nyouz cuotv mingh zuqc daix.”
  14O Ziouv aac, tov ceix bun ninh mbuo.
   Meih oix ceix haaix nyungc bun ninh mbuo?
  Tov bun ninh mbuo nyei m'sieqv dorn maiv haih maaih gu'nguaaz,
   yaac bun ninh mbuo nyei nyorx nqaai.

Ziouv Dingc I^saa^laa^en Nyei Zuiz

  15Ziouv gorngv, “Ninh mbuo zoux nyei nyungc-nyungc orqv sic yiem Gin^gaan.
   Yiem naaic yie jiez gorn nzorng ninh mbuo.
  Laaix ninh mbuo zoux nyei sic orqv haic,
   yie oix zunc ninh mbuo cuotv yie nyei biauv.
  Yiem naaiv mingh yie ziouc maiv hnamv ninh mbuo,
   ninh mbuo nyei yietc zungv jien kungx hnyouv ngaengc hnangv.
  16E^faa^im zuqc kouv.
   Ninh mbuo nyei nzungh nqaai mi'aqv,
   ninh mbuo maiv haih ziangh biouv.
  Maiv gunv ninh mbuo yungz gu'nguaaz,
   yie oix daix ninh mbuo hnamv nyei fu'jueiv.”

Douc Waac Mienh Gorngv I^saa^laa^en

  17Yie nyei Tin-Hungh oix zoi ninh mbuo guangc
   laaix ninh mbuo maiv muangx ninh nyei waac.
   Ninh mbuo oix zuqc youh jienv mingh maanc guoqv mbu'ndongx.