9

Hauxeyas Ceebtoom Kev Rau Txim rau Cov Yixalayees

1Cov Yixalayees, nej cia li tseg tsis txhob ua rooj noj rooj haus ib yam li tej neeg tsis hwm Vajtswv ua. Nej tau tso nej tus Vajtswv tseg thiab tsis muab siab npuab nws lawm. Nej muab nej muag rau Npa-as thoob tebchaws ib yam li tej niamntiav, thiab nej txaus siab rau tej nplej uas nej xav hais tias yog nws muab them rau nej! 2Tiamsis tshuav tsis ntev nej yuav tsis muaj nplej thiab roj txiv ntoo txaus rau nej noj thiab tsis muaj cawv txiv hmab rau nej haus lawm. 3Cov Yixalayees yuav tsis nyob hauv tus TSWV lub tebchaws lawm, tiamsis lawv yuav tau rov mus nyob nram tebchaws Iziv thiab yuav tau noj tej zaub mov uas tsis huv nyob pem tebchaws Axilias. 4Thaum lawv mus nyob hauv lwm haivneeg tej tebchaws lawv yuav tsis muab cawv txiv hmab lossis tsiaj tuaj fij rau tus TSWV lawm. Txhua tus uas noj lawv tej zaub mov ntawd yuav ua rau nws tsis huv ib yam li noj tej zaub mov hauv tsev pam tuag. Tej zaub mov ntawd tsuas yog cov neeg uas tshaib plab noj xwb; tej zaub mov ntawd tsis muaj ib yam uas yuav zoo coj mus fij rau hauv tus TSWV lub Tuamtsev li. 5Thaum txog lub sijhawm uas teem tseg ua kevcai hawm tus TSWV, lawv yuav ua li cas? 6Thaum txog hnub uas kev puastsuaj los ti, tej neeg yuav tawg khiav mus nyob ua sab ua sua; cov Iziv yuav sau lawv los ua ke, coj lawv mus faus rau hauv Meefis! Lawv tej txhab nyiaj thiab tej vajtse yuav tuaj nroj tsuag thiab tuaj pos ntxhov hnyo.
7Twb txog lub sijhawm uas lawv raug txim thiab lub sijhawm uas lawv yuav sau lawv tej kev txhaum. Thaum muaj li ntawd, cov Yixalayees yuav paub! Nej hais tias, “Tus cev Vajtswv lus no ruam kawg nkaus li! Tus neeg uas Vajtswv tshoov siab ntawd vwm lawm.” Nej ntxub kuv heev, vim nej ua txhaum loj kawg li. 8Vajtswv tau txib kuv ua ib tug cev Vajtswv lus ntuas nws haivneeg Yixalayees. Tiamsis txhua qhov uas kuv mus nej cuab hlua tos kuv kev ib yam li cuab noog. Hauv Vajtswv lub tebchaws los tej neeg tseem ua yeebncuab rau cov cev Vajtswv lus. 9Lawv ua phem ua qias ib yam li thaum uas lawv nyob hauv Nkinpe-as. Vajtswv yuav cim ntsoov tej kev txhaum uas lawv ua thiab rau txim rau lawv vim tej uas lawv ua ntawd.

Lub Txim uas Raug Cov Yixalayees

10Tus TSWV hais tias, “Thaum chivthawj uas kuv nrhiav tau cov Yixalayees zoo ib yam li kuv pom tsob txiv hmab uas tuaj hauv tiaj suabpuam. Thaum chivthawj uas kuv pom nej cov yawgkoob zoo ib yam li kuv pom thawj phaum txiv ncuavpias uas siav thaum txog caij. Tiamsis thaum lawv los txog ntawm lub Roob Pe-aus, lawv txawm pib pe Npa-as thiab tsis ntev lawv txawm mus ua phem ua qias ib yam li tej vajtswv uas lawv nyiam pe ntawd lawm. 11Cov Yixalayees lub hwjchim yuav ploj mus ib yam li tus noog ya, lawv yuav tsis muaj tubki; lawv tej pojniam yuav tsis xeeb tub thiab tsis yug menyuam lawm. 12Txawm yog lawv muaj taus menyuam los kuv yuav coj huv tibsi mus tsis tseg ib tug muaj sia nyob li. Thaum kuv tso haivneeg no tseg lawm, lawv yuav raug kev txomnyem loj kawg nkaus.”
13Tus TSWV, kuv twb pom luag caum lawv cov menyuam thiab muab tua lawm. 14Kuv yuav thov kom koj ua li cas rau cov neeg no? Thov koj ua rau lawv tej pojniam kom muaj tsis taus menyuam thiab ua kom lawv tsis muaj mis pub lawv tej menyuam.

Tus TSWV Txiav Txim rau Cov Yixalayees

15Tus TSWV hais tias, “Lawv pib ua kev txhaum nyob hauv lub nroog Nkilenkas. Kuv thiaj pib ntxub lawv thaum ntawd los. Thiab vim yog tej kev phem kev qias uas lawv ua ntawd kuv thiaj yuav muab lawv ntiab tawm hauv kuv lub tebchaws mus. Kuv yuav tsis hlub lawv ntxiv lawm; lawv cov thawjcoj puavleej ntxeev siab tawmtsam kuv. 16Cov Yixalayees zoo ib yam li tsob ntoo uas tej cag twb qhuav tas thiab tsis txi txiv lawm. Lawv yuav tsis muaj menyuam, txawm yog lawv muaj los kuv yuav muab tej menyuam uas lawv hlub heev tua povtseg huv tibsi.”

Tej Lus uas Hais Txog Cov Yixalayees

17Tus Vajtswv uas kuv pehawm yuav tso nws haivneeg tseg vim lawv tsis mloog nws lus. Lawv yuav ua neeg poob tebchaws mus nyob xyaw luag lwm haivneeg.