4

Ziouv Gox I^saa^laa^en Mienh

  1I^saa^laa^en Mienh aah! Meih mbuo oix zuqc muangx Ziouv nyei waac,
   weic zuqc Ziouv maaih dorngx gox naaiv norm deic-bung nyei baeqc fingx.
  “Yiem deic-bung maiv maaih ziepc zuoqv nyei jauv
   fai zoux longx nyei sic fai haaix dauh nyiemc Tin-Hungh.
  2Maaih houv nyei sic, mienh gorngv-baeqc, daix mienh,
   nimc ga'naaiv caux hienx nyei sic.
  Ninh mbuo qangv maanh zoux doqc,
   daix mienh linh jienv yietc dauh jiex yietc dauh.
  3Weic naaiv deic-bung nzauh nyiemv
   yiem deic-bung gu'nyuoz nyei yietc zungv mienh kouv jienv njiec,
  liemh lomc-huaang nyei hieh zoih,
   ndaamv-lungh nyei norqc,
   liemh koiv gu'nyuoz nyei mbiauz daic.

Ziouv Gox Sai Mienh

  4Mv baac maiv dungx bun haaix dauh gorngv baeqc fingx
   fai bun haaix dauh gox haaix dauh,
   yie gox nyei se meih mbuo sai mienh.
  5Lungh hnoi zanc meih mbuo ndiqv zuqc ndorpc,
   lungh muonz zanc douc waac mienh yaac caux jienv meih mbuo ndiqv zuqc ndorpc,
  yie zungv oix mietc meih mbuo nyei maa.
   6Yie nyei baeqc fingx zuqc mietc laaix maiv maaih wuonh zaang.
  “Weic zuqc meih mbuo nqemh wuonh zaang,
   yie ziouc nqemh meih mbuo, maiv bun meih mbuo zoux sai mienh fu-sux yie.
  Weic zuqc meih mbuo la'kuqv meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei leiz-latc,
   yie yaac oix la'kuqv meih mbuo nyei zeiv-fun.
  7Sai mienh yietc zei camv yietc zei baamz zuiz dorngc yie.
   Yie oix zorqv ninh mbuo nyei njang-laangc tiuv benx nyaiv nyei sic.
  8Ninh mbuo bangc yie nyei baeqc fingx nyei zuiz nyanc,
   zungv a'hneiv yie nyei baeqc fingx baamz zuiz.
  9Sai mienh hnangv haaix nor, baeqc fingx ziouc hnangv wuov nor.
   Yie oix dingc ninh mbuo nyei zuiz weic ninh mbuo zoux nyei jauv,
   yaac ziux ninh mbuo zoux nyei sic winh bun ninh mbuo.
  10“Ninh mbuo duqv nyanc mv baac maiv beuv.
   Ninh mbuo oix hienx mv baac maiv hiaangx,
  laaix ninh mbuo guangc Ziouv
   weic gan nyiec nyei zienh.

Ziouv Dingc Baaix Miuc-Fangx Nyei Zuiz

  11“Loz-a'ngunc diuv caux siang-a'ngunc diuv
   caangv cuotv mienh bieqc hnyouv nyei jauv.
  12Yie nyei baeqc fingx naaic longc ndiangx zoux daaih nyei ga'naaiv,
   aengx longc diuh biaav dau ninh mbuo.
  Weic zuqc ninh mbuo hienx nyei hnyouv dorh ninh mbuo mingh dorngc jauv,
   ninh mbuo guangc ninh mbuo nyei Tin-Hungh mingh zoux hienx nyei sic.
  13Ninh mbuo yiem mbong-ningv gu'nguaaic,
   caux mbong-aiv gu'nguaaic,
  yiem mba'ong zuei ndiangx, borpc^laah ndiangx caux mba'ong zuei ndiangx ga'ndiev fongc horc ziec yaac buov hung,
   weic zuqc yiem naaiv deix ndiangx ga'ndiev laangh nyei.
  Hnangv naaic meih mbuo nyei sieqv maaic sin,
   meih mbuo nyei siang-mbuangz yaac hienx.
  14Meih mbuo nyei sieqv mingh maaic sin,
   meih mbuo nyei siang-mbuangz hienx nyei ziangh hoc,
   yie maiv dingc ninh mbuo nyei zuiz,
  weic zuqc m'jangc dorn ganh mingh caux maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn,
   yaac caux jienv wuov deix
   maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn fongc horc ziec.
   Maiv hiuv haaix nyungc nyei fingx zungv oix zuqc mietc.
  15“I^saa^laa^en Mienh aah! Maiv gunv meih mingh hienx,
   maiv dungx bun Yu^ndaa zoux dorngc zuiz.
  Maiv dungx bieqc Gin^gaan Mungv
   fai faaux mingh Mbetc Aawen.
  Yaac maiv dungx houv waac gorngv,
   ‘Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv. ’
  16I^saa^laa^en Mienh hnyouv ngaengc
   hnangv maiv muangx waac nyei ngongh nyeiz.
  Ih zanc Ziouv haih yungz ninh mbuo
   hnangv bungx ba'gi yungh dorn yiem jangv nyei miev-ciangv fai?
  17E^faa^im mingh gan miuc-fangx mi'aqv,
   sueih ninh mingh aqv.
  18Ninh mbuo benx guanh hopv diuv nquin nyei mienh,
   gan jienv hienx nyei jauv mingh.
  Ninh mbuo oix haic nyaiv nyei sic
   gauh camv ninh mbuo nyei njang-laangc.
  19Nziaaux oix buonc ninh mbuo mingh,
   ninh mbuo ziouc laaix ninh mbuo ziec nyei ga'naaiv zuqc nyaiv.