4

Tus TSWV Kom Cov Yixalayees

1Tus TSWV muaj lus kom cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no. Cov Yixalayees, nej cia li mloog tej lus uas hais tias, “Cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no, tsis muaj kev ncaj ncees lossis kev hlub, thiab tsis lees paub hais tias kuv yog lawv tus Vajtswv. 2Lawv coglus thiab tsis ua raws li tej lus cog tseg ntawd; lawv hais lus dag, tua neeg, ua tubsab thiab ua kev nkauj kev nraug. Muaj kev phem kev qias ntau zuj zus, thiab muaj kev tua neeg ib tug tas ib tug tuaj. 3Yog li ntawd, lub tebchaws yuav qhuav thiab txhua tsav yam uas nyob hauv lub tebchaws yuav tuag tas. Txhua yam tsiaj thiab noog, thiab txawm yog tej ntses hauv dej los yuav tuag tas huv tibsi.”

Tus TSWV Kom Cov Povthawj

4Tus TSWV hais tias, “Tsis pub nej leejtwg kom lossis cem tej pejxeem hlo li, kuv tsuas cem nej cov uas yog povthawj xwb. 5Nej niaj hnub niaj hmo ua txhaum, thiab cov cevlus los ua txhaum ib yam li nej. Kuv yuav muab haivneeg Yixalayees uas yog nej niam rhuav kom puastsuaj mus. 6Kuv haivneeg raug puastsuaj vim lawv tsis lees paub kuv. Nej cov uas yog povthawj los tsis lees paub kuv thiab tso kuv tej lus qhuab qhia tseg. Yog li ntawd, kuv thiaj tsis lees paub nej thiab tsis pub nej cov tub los ua kuv cov povthawj.
7“Nej yimhuab muaj povthawj coob, nej yimhuab ua txhaum tawmtsam kuv; yog li ntawd, kuv yuav muab nej tej kev tau ntsejmuag hloov ua kev poob ntsejmuag. 8Nej muaj txiag npluanuj vim nej cia kuv haivneeg mus ua kev txhaum; yog li ntawd, nej thiaj xav kom lawv hajyam ua kev txhaum ntau zuj zus ntxiv. 9Nej yuav raug txim txomnyem ib yam li tej neeg sawvdaws ntag! Kuv yuav rau txim rau nej raws li tej uas nej tau ua lawm. 10Nej yuav noj tej khoom fij uas yog nej tug, tiamsis tseem tshaib plab qees. Nej yuav pe thiab thov ntau tus vajtswv kom nej muaj tubki, tiamsis nej yuav muaj tsis taus tubki, rau qhov nej tau tso kuv tseg thiab mus pe lwm tus vajtswv lawm.”

Tus TSWV Rau Txim Rau Cov Pe Dab Pe Mlom

11Tus TSWV hais tias, “Twb yog tej cawv txiv hmab qub thiab tshiab ua rau kuv haivneeg tsis meej pem lawm! 12Lawv mus pe tej mlom ntoo! Lawv khov kuam saib tej uas lawv xav paub! Lawv tso kuv tseg. Lawv muab lawv fij rau lwm tus vajtswv ib yam li tus pojniam uas mus ua niamntiav. 13Lawv coj khoom mus fij saum tej roob thiab mus hlawv tshuaj tsw qab hauv tej qab ntoos uas muaj nplooj ntxoov nyos saum tej roob, rau qhov tus duab ntxoov ntxoo ua rau laj siab ntxiag.
 “Yog li ntawd, nej tej ntxhais thiaj mus ua niamntiav, thiab nej tej nyab thiaj mus deev hluas nraug.
14Txawm li ntawd los kuv yuav tsis rau txim rau nej tej ntxhais thiab tej nyab uas ua txhaum li ntawd, rau qhov nej cov uas yog txivneej twb mus nrog tej niamntiav nyob ua ke hauv lub tsev teev mlom thiab nrog luag koom muab khoom fij rau dab rau mlom. Raws li muaj pajlug hais tseg tias, ‘Ib tug neeg uas tsis muaj tswvyim yuav raug puastsuaj.’
15“Txawm yog nej cov Yixalayees tsis muab siab npuab kuv los thov kom cov Yudas tsis txhob mus ua txhaum li nej ua. Tsis txhob mus pehawm hauv lub nroog Nkilenkas lossis hauv lub nroog Npethavees, lossis tsis txhob mus nyob hauv tej nroog ntawd tuav tus TSWV uas muaj sia nyob lub npe coglus li. 16Cov Yixalayees tawvncauj ib yam li tej nees zag. Kuv yuav ua li cas yug tau lawv ib yam li yug pab yaj hauv tshav zaub? 17Cov Yixalayees qaug rau txojkev pe mlom lawm. Cia lawv ua ywj lawv lub siab. 18Thaum lawv haus cawv txiv hmab ntau lawm, lawv zoo siab hlo mus sib deev lawv nyiam kev poob ntsejmuag heev dua tau ntsejmuag. 19Lawv yuav raug luag cab mus ib yam li cua ntsawj, thiab lawv yuav raug kev txajmuag vim qhov uas lawv fij khoom rau dab.