12

  1E^faa^im nyanc nziaaux,
   ziangh hnoi zunc jienv dong bung nyei nziaaux mingh.
  Ninh bun gorngv-baeqc caux zoux doqc nyei jauv jaa camv.
   Ninh caux Atc^si^lie laengz ngaengc waac,
   yaac bienh ga'lanv youh mingh bun I^yipv.
  2Ziouv gox Yu^ndaa,
   yaac ziux Yaakopv zoux nyei jauv oix dingc ninh nyei zuiz,
   yaac ei ninh zoux nyei sic winh bun ninh.
  3Yiem maa nyei ga'sie gu'nyuoz ninh nanv jienv ninh gorx nyei zaux-nqo.
   Benx domh mienh nyei ziangh hoc ninh caux Tin-Hungh borngz.
  4Ninh caux fin-mienh borngz yaac borngz duqv hingh,
   ninh nyiemv yaac tov fin-mienh korv-lienh.
  Yiem Mbetc^en ninh buangh zuqc Tin-Hungh,
   yiem wuov Tin-Hungh yaac caux ninh gorngv waac,
  5se Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh.
   Ninh nyei mbuox heuc Ziouv.
  6Hnangv naaic meih oix zuqc kaux Tin-Hungh tengx nzuonx daaih.
   Oix zuqc goux longx hnamv mienh nyei hnyouv caux baengh fim nyei jauv,
   yaac zanc-zanc zuov jienv meih nyei Tin-Hungh.
  7Saeng-eix mienh, buoz nanv jienv maiv horpc nyei nziangx.
   Ninh a'hneiv zeix mienh.
  8E^faa^im gorngv, “Aa, yie benx butv-zoih mienh aqv.
   Yie zornc duqv zinh zoih benx yie ganh nyei.”
  Mv baac ninh nyei yietc zungv zinh zoih
   yietc liuz maiv haih gaux nzaaux ninh baamz nyei zuiz.
  9Yiem meih cuotv I^yipv Deic-Bung daaih
   yie zoux Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.
  Yie aengx oix bun meih yiem ndopv-liuh,
   hnangv jiex dingc daaih nyei zipv nyei hnoi-nyieqc.
  10Yie caux ⟨douc waac mienh⟩ gorngv waac,
   se yie bun laauc yaangh nyei sic jaa camv.
   Yie longc douc waac mienh gorngv waac-beiv.
  11Yiem Gi^le^aatc maaih zuiz nyei fai?
   Ninh mbuo ndongc haaix zungv maiv lamh longc.
  Ninh mbuo yiem Gin^gaan fongc horc ngongh gouv ziec.
   Ninh mbuo nyei ziec-dorngh hnangv yiem ndeic
   laih liuz nyei zuonx nyei la'bieiv-ndui.
  12(Zinh ndaangc Yaakopv biaux taux Aalam Deic,
   yiem wuov I^saa^laa^en zoux gong bietv auv longc,
   ninh tengx mienh bungx ba'gi yungh weic bietv auv.)
  13Ziouv longc douc waac mienh
   dorh I^saa^laa^en yiem I^yipv cuotv daaih.
  I^saa^laa^en yaac bangc dauh douc waac mienh
   beu jienv ninh.
  14E^faa^im za'gengh! cuoqv Ziouv nouz haic.
   Ninh daix mienh nyei zuiz ninh ganh oix zuqc ndaam-dorng.
  Laaix ninh mangc piex Ziouv,
   Ziouv oix winh bun ninh.