12

1“Dũ ranáq máh cũai I-sarel táq, la moang tỡ bữn cỡt kia ntrớu cớp pứt miat sâng. Ŏ́c raphếq rathũ cớp ranáq choac cỡt toâr achỗn tâng mpứng dĩ tỗp alới. Tỗp alới táq tếc parkhán cớp tỗp Asi-ria cớp chếq chỡng cớp tỗp Ê-yip-tô hỡ.”
2Yiang Sursĩ bữn parnai tếq tỗp Yuda, cớp án ễ yỗn tỗp I-sarel roap tôt, cỗ tian tễ máh ranáq alới khoiq táq. Nỡ‑ra án yỗn alới bữn roap cóng. 3Yacốp, la achúc achiac alới, khoiq yống candỡl Ê-sau ai cartuan án, bo alới bar náq noâng ỡt tâng púng mpiq. Tữ Yacốp toâr achỗn, án toar tễ Yiang Sursĩ; 4án sansrứm cớp ranễng Yiang Sursĩ toau án riap. Án nhiam cớp rasễq ŏ́c bốn. Tâng ntốq Bet-el, Yiang Sursĩ toâq ramóh Yacốp, án ca achúc achiac tỗp hái. Tâng ntốq ki Yiang Sursĩ táq ntỡng cớp Yacốp. 5Nâi la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq; ramứh án la Yiang Sursĩ, cớp dũ náq cóq sang toam ramứh án. 6Ngkíq, tŏ́ng toiq Yacốp ơi! Cóq anhia poâng canưm Yiang Sursĩ anhia, cớp píh loah pỡ án. Cóq anhia tanoang tapứng cớp sabớng o, cớp cóq anhia cutóng ngcuang níc yỗn Yiang Sursĩ anhia táq máh ranáq án ễ táq.

Santoiq Rablớh Chumát

7Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai proai I-sarel la tỡ bữn mpha ntrớu tễ tỗp Cana-an; alới tỡ bữn tanoang, alới yoc lứq cân lôp bo noau chỡng crơng tễ alới. 8Alới pai neq: ‘Tỗp hái sốc bữn! Tỗp hái bữn mun sa‑ữi, cớp tỡ bữn noau têq cauq hái, pai hái sốc bữn na tỡ bữn tanoang.’ 9Mŏ cứq Yiang Sursĩ la Ncháu anhia. Cứq khoiq dững aloŏh anhia tễ cruang Ê-yip-tô; nỡ‑ra cứq táq yỗn anhia ỡt loah tâng dống aroâiq, samoât anhia cơi ỡt tễ nhũang chơ, bo cứq toâq ramóh anhia tâng ntốq aiq.
10“Cứq khoiq atỡng máh cũai tang bỗq cứq, cớp cứq sapáh yỗn alới hữm sa‑ữi ramứh; chơ cứq catoaih cũai proai na máh cũai tang bỗq cứq. 11Ma noâng alới cucốh sang máh rup yiang tâng cruang Ki-liat. Máh cũai ca cucốh rup ki cóq cuchĩt. Cớp alới noâng bốh ntroŏq chiau sang tâng vil Kil-cal; ma nỡ‑ra máh prông sang tâng ntốq ki lứq cỡt ntốq bốq tamáu samoât pỡ ruang bát ễn.”
12Tễ mbŏ́q Yacốp, achúc achiac hái, dễq ỡt tâng cruang Mê-sapô-tamia; chơ án cỡt cũai mantán cữu yỗn muoi noaq samiang dŏq têq bữn lacuoi. 13Yiang Sursĩ ớn muoi noaq cũai tang bỗq án toâq rachuai tỗp I-sarel, dŏq alới têq vớt tễ cỡt sũl tâng cruang Ê-yip-tô; cũai tang bỗq ki nhêng salĩq tỗp alới. 14Ma cũai proai I-sarel táq yỗn Yiang Sursĩ sâng a‑ĩ mứt lứq; pĩeiq lứq alới cóq cuchĩt cỗ tian máh ranáq sâuq ki. Chơ, nỡ‑ra Yiang Sursĩ manrap alới, la cỗ tian alới táq yỗn Yiang Sursĩ cỡt casiet táq.