10

Sự phán xét dành cho Y-sơ-ra-ên

  1Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt
   Sinh ra bông trái.
  Trái nó càng sai chừng nào
   Nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy;
  Đất nước nó càng hưng thịnh
   Nó càng trang hoàng các trụ thờ đẹp đẽ hơn.
  2Lòng của chúng phân hai;
   Bây giờ chúng phải bị định tội.
  Chúa sẽ triệt hạ bàn thờ,
   Và phá hủy các trụ thờ của chúng.
  3Bây giờ chúng sẽ nói:
   “Chúng ta không có vua
  Vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va,
   Nhưng nếu có vua, vua ấy có thể làm gì cho chúng ta?”
  4Chúng nói những lời trống rỗng
   Và thề dối khi lập giao ước;
  Cho nên sự tranh tụng nẩy nở như cỏ độc
   Trong các luống cày ngoài đồng ruộng.
  5Dân cư Sa-ma-ri sẽ lo sợ
   Cho những bò con; của Bết A-ven
  Dân chúng sẽ khóc than cho nó,
   Bọn thầy cúng vốn vui thích nó cũng than khóc
   Vì vinh quang của nó đã biến mất.
  6Chính nó cũng bị đem qua A-si-ri
   Triều cống cho đại vương của nước nầy.
  Bấy giờ, Ép-ra-im sẽ xấu hổ,
   Y-sơ-ra-ên sẽ hổ thẹn về mưu đồ của mình.
  7Vua Sa-ma-ri tiêu tan
   Như bọt trên mặt nước.
  8Các nơi cao của A-ven, tức là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên,
   Sẽ bị phá hủy.
  Gai gốc và bụi rậm sẽ mọc lên
   Trên các bàn thờ của chúng.
  Bấy giờ, chúng sẽ nói với các núi rằng: Hãy bao phủ chúng tôi!
   Và nói với các đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi!
  9Hỡi Y-sơ-ra-ên, từ ngày Ghi-bê-a ngươi đã phạm tội rồi!
   Chúng đều đứng ở đó;
  Lẽ nào chiến tranh không đuổi kịp
   Con cái của sự gian ác trong Ghi-bê-a sao?
  10Ta đã quyết định trừng phạt chúng
   Các dân sẽ tập hợp để chống lại chúng
   Khi chúng bị trừng phạt vì hai tội đã phạm.
  11Ép-ra-im như bò cái tơ thuần thục
   Ưa thích đạp lúa,
  Nhưng Ta đã để dành cái cổ béo tốt của nó.
   Ta sẽ đặt ách trên Ép-ra-im;
  Giu-đa sẽ cày
   Và Gia-cốp sẽ tự bừa đất.
  12Hãy gieo cho mình sự công chính,
   Và gặt sự nhân từ;
  Hãy vỡ đất mới!
   Vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va
  Cho đến khi Ngài đến
   Và đổ mưa công chính trên các ngươi.
  13Các ngươi đã cày sự gian ác,
   Gặt sự bất công,
  Ăn trái của sự nói dối.
  Vì ngươi đã trông cậy nơi đường lối mình,
   Và muôn vàn dũng sĩ của ngươi.
  14Vì vậy, sự rối loạn sẽ sinh ra trong dân ngươi:
   Và người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi
  Như San-man đã hủy phá Bết Ạt-bên trong ngày tranh chiến,
   Ngày mà các bà mẹ bị giập nát với các con mình.
  15Hỡi người Bê-tên, đó là điều người ta sẽ làm cho các ngươi,
   Vì sự gian ác của các ngươi quá lớn.
  Vừa khi hừng sáng,
   Vua Y-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt.